výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 9, 1-31

1 Keď kráľovná zo Sáby počula zvesť o Šalamúnovi, prišla ho ťažkými otázkami vyskúšať do Jeruzalema s veľmi početným sprievodom a s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala na mysli. 2 Šalamún jej však zodpovedal všetky otázky; nebolo takej, na ktorú by nevedel odpovedať. 3 Keď kráľovná zo Sáby videla Šalamúnovu múdrosť, dom, ktorý postavil, 4 jedlá jeho stola, obydlia jeho sluhov, pozornosť jeho obsluhovačov a ich oblečenie, jeho čašníkov a ich oblečenie, spaľované obete, ktoré obetoval v dome Hospodinovom, úžasom sa jej zastavoval dych. 5 Povedala kráľovi: Pravdou je, čo som počula vo svojej krajine o tvojich zariadeniach a o tvojej múdrosti. 6 Neverila som však tým slovám, kým som neprišla a nevidela na vlastné oči. No neoznámili mi ani polovicu tvojej veľkej múdrosti. Predstihol si povesť, ktorú som počula. 7 Šťastní sú tvoji mužovia a sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. 8 Požehnaný buď Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa tak obľúbil, že ťa dal na svoj trón za kráľa Hospodinovi, svojmu Bohu. Pretože tvoj Boh miluje Izrael, aby ho upevnil naveky, teba urobil kráľom nad ním, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. 9 Nato darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo balzamov a drahokamov. Ani nebolo takého balzamu, ktorý by kráľovná zo Sáby nebola darovala kráľovi Šalamúnovi. 10 Ale i sluhovia Chúramovi a sluhovia Šalamúnovi, ktorí priviezli zlato z Ofíru, priviezli santalové drevo a drahokamy. 11 Kráľ použil santalové drevo na schodište domu Hospodinovho i kráľovského paláca a na citary a harfy pre spevákov. Také niečo nebolo predtým v Judsku vidno. 12 Kráľ Šalamún dal zase kráľovnej zo Sáby všetko, čo sa jej páčilo, čo si zažiadala, okrem toho, čo mu sama priniesla. Potom sa obrátila a odišla so svojimi sluhami do svojej vlasti. 13 Zlato, ktoré Šalamún dostal za jeden rok, vážilo šesťstošesťdesiatšesť talentov zlata, 14 okrem toho, čo donášali kupci a obchodníci. Všetci králi Arábie a všetci miestodržitelia krajiny prinášali Šalamúnovi zlato a striebro. 15 Kráľ Šalamún urobil dvesto pavéz z tepaného zlata. Na jednu pavézu použil šesťsto šekelov tepaného zlata. 16 Ďalej urobil tristo štítov z tepaného zlata. Na jeden štít použil tristo šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanonského lesa. 17 Potom urobil veľký trón zo slonoviny a potiahol ho čistým zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a podnož zo zlata, pripevnenú k trónu. Nad sedadlom boli z oboch strán operadlá, vedľa operadiel stáli dva levy. 19 Dvanásť levov tam stálo na šiestich stupňoch z oboch strán. Také nezhotovili pre nijaké kráľovstvo. 20 Všetky nádoby kráľa Šalamúna, používané na pitie, boli z rýdzeho zlata, podobne ako náčinie v Dome libanonského lesa. Striebro nemalo za Šalamúnových čias nijakú cenu. 21 Kráľ mal totiž lode, ktoré sa plavili do Taršíša s Chúramovými sluhami. Raz za tri roky prichádzali taršíšske lode a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún prevýšil bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme. 23 Všetci králi zeme chceli vidieť Šalamúna, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. 24 Každý z nich priniesol i svoj dar: strieborné a zlaté predmety, rúcha, myrhu, balzamy, kone a mulice, a to rok čo rok. 25 Šalamún mal štyritisíc stanovíšť pre kone, vozy a dvanásťtisíc jazdcov, ktorých rozmiestnil po vozových mestách a u kráľa v Jeruzaleme. 26 Tak vládol nad všetkými kráľmi od Eufratu až po krajinu Filištíncov a po hranicu Egypta. 27 Kráľ urobil v Jeruzaleme striebro takým obyčajným ako kamene a cédre, ako divé figovníky, ktorých je na Nížine hojnosť. 28 Kone privážali Šalamúnovi z Egypta a z ostatných krajín. 29 Ostatné činy Šalamúnove, skoršie i neskoršie, sú zaznačené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šilónskeho a vo Videní vidca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom. 30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov. 31 Keď usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca Dávida, a namiesto neho sa kráľom stal jeho syn Rechabeám.

2Krn 9, 1-31

Verš 27
Kráľ urobil v Jeruzaleme striebro takým obyčajným ako kamene a cédre, ako divé figovníky, ktorých je na Nížine hojnosť.
2Krn 1:15 - Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko striebra a zlata ako kamenia, a cédrov ako divých figovníkov, ktorých je na Nížine hojnosť.

Verš 1
Keď kráľovná zo Sáby počula zvesť o Šalamúnovi, prišla ho ťažkými otázkami vyskúšať do Jeruzalema s veľmi početným sprievodom a s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala na mysli.
1Kr 10:1 - Kráľovná zo Sáby počula zvesť o kráľovi Šalamúnovi pre meno Hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami.
Mt 12:42 - Kráľovná Juhu povstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho; lebo od končín zeme prišla počuť múdrosť Šalamúnovu, a hľa, tu je väčší ako Šalamún.
Lk 11:31 - Kráľovná Juhu povstane na súde s mužmi tohto pokolenia a odsúdi ich. Lebo od končín zeme prišla počuť múdrosť Šalamúnovu; a hľa, tu je väčší ako Šalamún.

Verš 11
Kráľ použil santalové drevo na schodište domu Hospodinovho i kráľovského paláca a na citary a harfy pre spevákov. Také niečo nebolo predtým v Judsku vidno.
1Kr 10:12 - Kráľ dal z almugového dreva zhotoviť vybavenie pre dom Hospodinov a pre kráľovský dom, aj citary a harfy pre spevákov. Neprišlo a nebolo vidieť toľko almugového dreva až dodnes.

Verš 29
Ostatné činy Šalamúnove, skoršie i neskoršie, sú zaznačené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šilónskeho a vo Videní vidca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom.
1Kr 11:41 - Ostatné Šalamúnove činy - všetko, čo konal, aj jeho múdrosť - sú zapísané v Knihe letopisov Šalamúnových.

Verš 25
Šalamún mal štyritisíc stanovíšť pre kone, vozy a dvanásťtisíc jazdcov, ktorých rozmiestnil po vozových mestách a u kráľa v Jeruzaleme.
1Kr 4:26 -
1Kr 10:26 - Šalamún si nazhromaždil vozy a jazdcov. Mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme.
2Krn 1:14 - Šalamún stiahol vozy a jazdcov - mal totiž tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov - a rozmiestnil ich po vozových mestách a u seba v Jeruzaleme.

2Krn 9,1-12 - Porov. 1 Kr 10,1–13.

2Krn 9,12 - Šalamún nevrátil kráľovnej zo Sáby tie isté veci, ktoré mu darovala, ale iné dary v tej istej hodnote a okrem tých ešte dary iné. Verš teda chce povedať, že jej Šalamún dal oveľa viac, než mu ona doniesla.

2Krn 9,13-28 - Porov. 1 Kr 10,14–28.

2Krn 9,25 - Porov. 1,14; 1 Kr 5,6; 10,26.

2Krn 9,26 - Porov. 1 Kr 5,1. – "Rieka" je Eufrat.

2Krn 9,27 - Porov. 1 Kr 10,27.

2Krn 9,28 - Porov. 1 Kr 10,28.

2Krn 9,29-30 - Porov. 1 Kr 11,41–43.