výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 10, 1-19

1 Rechabeám odišiel do Síchemu, lebo do Síchemu sa dostavil celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. 2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egypte, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta. 3 Poslali po neho a zavolali ho. Járobeám i celý Izrael prišli a povedali Rechabeámovi: 4 Tvoj otec nám priťažil jarmo. Odľahči nám teraz ťažkú službu svojho otca a jeho tvrdé jarmo, ktoré na nás uvalil, a budeme ti slúžiť. 5 On im však povedal: Vráťte sa ku mne o tri dni. A ľud odišiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a povedal: Akú odpoveď mi odporúčate dať tomuto ľudu? 7 Oni mu povedali: Ak budeš dobrotivý k tomuto ľudu, prijmeš ho prívetivo a prihovoríš sa mu láskavými slovami, bude ti poddaný po všetky dni. 8 On však zavrhol radu, ktorú mu dali starší, a poradil sa s mládencami, ktorí s ním rástli a boli v jeho službe. 9 Opýtal sa ich: Čo mi radíte? Akú odpoveď máme dať tomuto ľudu, ktorý ma žiadal: Uľahči nám jarmo, ktoré na nás vložil tvoj otec? 10 Mládenci, ktorí s ním rástli, hovorili: Tak povedz ľudu, ktorý ti hovoril: Tvoj otec priťažil naše jarmo, ty nám jarmo uľahči: Takto im povedz: Môj malíček je hrubší ako bedrá môjho otca! 11 Tak teda, môj otec uvalil na vás ťažké jarmo, no ja k vášmu jarmu ešte pridám. Môj otec vás trestával bičmi, ja však budem škorpiónmi. 12 Keď na tretí deň prišiel Járobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako kráľ rozkázal: Vráťte sa ku mne na tretí deň! 13 kráľ odpovedal tvrdo. Kráľ Rechabeám nedbal na radu starších, 14 ale prihovoril sa k nim podľa rady mládencov takto: Môj otec vám priťažil jarmo, ja však k nemu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ja budem škorpiónmi. 15 Kráľ teda neposlúchol ľud. Stalo sa to riadením Božím, aby Hospodin splnil svoje slovo, ktoré prostredníctvom Achiju Šilónskeho vyriekol Járobeámovi, synovi Nebatovmu. 16 Keď celý Izrael videl, že ho kráľ nevypočul, ľud odpovedal kráľovi: Aký diel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstva v synovi Izajovom! Každý do svojho stanu, Izrael. Teraz dbaj na svoj dom, Dávid! Nato celý Izrael odišiel do svojich stanov, 17 a Rechabeám vládol iba nad Izraelcami, ktorí bývali v judských mestách. 18 Potom kráľ Rechabeám poslal Hadóráma, ktorý bol nad nútenou prácou, ale Izraelci ho ukameňovali, tak že zomrel. Kráľovi Rechabeámovi sa podarilo vysadnúť na voz a ujsť do Jeruzalema. 19 Tak odpadol Izrael od domu Dávidovho. Tak je tomu až po dnes.

2Krn 10, 1-19

Verš 1
Rechabeám odišiel do Síchemu, lebo do Síchemu sa dostavil celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa.
1Kr 12:1 - Rechabeám odišiel do Síchemu, lebo tam prišiel celý Izrael ustanoviť ho za kráľa.

Verš 2
Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egypte, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta.
1Kr 11:40 - Šalamún hľadal Járobeáma, aby ho usmrtil. Járobeám sa teda pobral a utiekol do Egypta ku kráľovi Šíšakovi. Zostal v Egypte až do Šalamúnovej smrti.

Verš 15
Kráľ teda neposlúchol ľud. Stalo sa to riadením Božím, aby Hospodin splnil svoje slovo, ktoré prostredníctvom Achiju Šilónskeho vyriekol Járobeámovi, synovi Nebatovmu.
1Kr 11:31 - a povedal Járobeámovi: Vezmi si desať kusov, lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Hľa, odtrhnem kráľovstvo od Šalamúna a tebe dám desať kmeňov.

2Krn 10,1-19 - Porov. 1 Kr 12,1–19.

2Krn 10,19 - Až do dnešného dňa – porov. pozn. k 8,8.