výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 8, 1-18

1 Dvadsať rokov po tom, čo Šalamún vystaval dom Hospodinov a svoj palác, 2 dostaval mestá, ktoré mu dal Chúram, a usadil tam Izraelcov. 3 Nato sa Šalamún vypravil do Chamát-Cóby a zmocnil sa jej. 4 Vybudoval Tadmór na púšti a všetky skladištné mestá, ktoré zriadil v Chamáte. 5 Ďalej prebudoval Horný Bét-Chórón a Dolný Bét-Chórón na pevnosti s hradbami, bránami a závorami, 6 Baalat i všetky skladištné mestá Šalamúnove, všetky vozové mestá a mestá pre jazdu, vôbec všetko, čo si zažiadal postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde panoval. 7 Všetok ľud pozostalý po Chetejcoch, Amorejcoch, Perizejcoch, Chivijcoch a Jebúsejcoch, ktorý nepochádzal z Izraela, 8 potomkov tých, čo ešte zostali v krajine, ktorých nevyhubili Izraelci, Šalamún podrobil núteným prácam až podnes. 9 Z Izraelcov však nepoužil nikoho ako otroka pre svoju prácu, lebo tí boli vojakmi, veliteľmi vybraných bojovníkov, veliteľmi jeho vozby a jazdy. 10 Tí boli veliteľmi dozorcov kráľa Šalamúna, dvestopäťdesiati, ktorí ovládali ľud. 11 Faraónovu dcéru Šalamún vyviedol z mesta Dávidovho do domu, ktorý jej postavil, lebo si povedal: Moja žena nemôže bývať v dome Dávida, kráľa izraelského, pretože to sú sväté miesta, na ktoré sa dostala truhla Hospodinova. 12 Vtedy Šalamún obetoval spaľované obete Hospodinovi na oltári Hospodinovom, ktorý postavil pred sieňou, 13 ako sa obetovalo podľa každodenného poriadku, podľa Mojžišovho príkazu: v dňoch sviatočného odpočinku, v novmesiacoch a na slávnosti trikrát do roka: na sviatok nekvasených chlebov, na sviatok týždňov a na sviatok stánkov. 14 Podľa nariadenia svojho otca Dávida ustanovil oddiely kňazov k ich službe, levítov k ich úkonom: vzdávať chválu a posluhovať pred kňazmi podľa každodenného poriadku, a vrátnikov po ich oddieloch pre jednotlivé brány. Lebo taký bol príkaz Božieho muža Dávida. 15 V ničom sa neodchýlili od kráľovho príkazu o kňazoch, levítoch alebo pokladoch. 16 Tak sa dokončili všetky Šalamúnove práce odo dňa založenia domu Hospodinovho až po jeho úplné dokončenie. 17 Vtedy sa Šalamún odobral do Ecjón-Geberu a Élótu na morskom pobreží v Edóme. 18 Chúram mu poslal po svojich sluhoch lode a sluhov, ktorí poznali more, ktorí sa spolu so Šalamúnovými ľuďmi dostali do Ofíru. Nabrali odtiaľ štyristopäťdesiat talentov zlata a priniesli kráľovi Šalamúnovi.

2Krn 8, 1-18

Verš 1
Dvadsať rokov po tom, čo Šalamún vystaval dom Hospodinov a svoj palác,
1Kr 9:10 - Dvadsať rokov po tom, čo postavil Šalamún oba domy, dom Hospodinov a dom kráľovský,

Verš 6
Baalat i všetky skladištné mestá Šalamúnove, všetky vozové mestá a mestá pre jazdu, vôbec všetko, čo si zažiadal postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde panoval.
1Kr 9:1 - Keď Šalamún dostaval dom Hospodinov, kráľovský dom ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť,

Verš 9
Z Izraelcov však nepoužil nikoho ako otroka pre svoju prácu, lebo tí boli vojakmi, veliteľmi vybraných bojovníkov, veliteľmi jeho vozby a jazdy.
1Kr 9:22 - Ale z Izraelcov nedal Šalamún nikoho za otroka; lebo boli bojovníkmi, jeho služobníkmi, kniežatami, dôstojníkmi, veliteľmi jeho vozov a jeho jazdcami.

Verš 11
Faraónovu dcéru Šalamún vyviedol z mesta Dávidovho do domu, ktorý jej postavil, lebo si povedal: Moja žena nemôže bývať v dome Dávida, kráľa izraelského, pretože to sú sväté miesta, na ktoré sa dostala truhla Hospodinova.
1Kr 3:1 - Šalamún sa stal zaťom faraóna, egyptského kráľa. Vzal si jeho dcéru, a kým dokončieval stavbu svojho domu, domu Hospodinovho a hradieb okolo Jeruzalema, priviedol ju do Dávidovho mesta.
1Kr 7:8 - Jeho vlastný dom, v ktorom býval na druhom nádvorí za sieňou, bol zhotovený rovnako. Šalamún urobil aj dom pre faraónovu dcéru, ktorú si vzal, a to tiež na spôsob onej siene.
1Kr 9:24 - Vtedy prešla faraónova dcéra z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystaval. Potom postavil Millo.

Verš 13
ako sa obetovalo podľa každodenného poriadku, podľa Mojžišovho príkazu: v dňoch sviatočného odpočinku, v novmesiacoch a na slávnosti trikrát do roka: na sviatok nekvasených chlebov, na sviatok týždňov a na sviatok stánkov.
Ex 23:14 - Trikrát do roka mi sväť sviatky.
Dt 16:16 - Tri razy do roka nech sa každý muž objaví pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí: na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánkov. Nech sa pred Hospodinom neukáže s prázdnymi rukami;

Verš 14
Podľa nariadenia svojho otca Dávida ustanovil oddiely kňazov k ich službe, levítov k ich úkonom: vzdávať chválu a posluhovať pred kňazmi podľa každodenného poriadku, a vrátnikov po ich oddieloch pre jednotlivé brány. Lebo taký bol príkaz Božieho muža Dávida.
1Krn 9:17 - Vrátnici: Šallúm, Akkúb, Talmón, Achímán a jeho bratia. Predákom bol Šallúm.

2Krn 8,1-18 - Porov. 1 Kr 9,10–28.

2Krn 8,3 - O Sobe pozri 1 Sam 14,47. – O Tamare 1 Kr 9,18.

2Krn 8,8 - Až po dnešný deň – v dobe autora prameňa.

2Krn 8,11 - Porov. 1 Kr 3,1; 9,16.24.

2Krn 8,13 - "Sviatok Týždňov" boli Turíce. Volali sa tak preto, lebo sa slávili sedem týždňov (čiže jeden týždňový týždeň) po Veľkej noci. Veľká noc sa volala aj "sviatok Nekvasených chlebov".

2Krn 8,15 - Rozumej: predpisy Šalamúna sa od predpisov Dávidových neodchyľovali ani vo veci stráženia chrámového pokladu.

2Krn 8,17 - Porov. 1 Kr 9,26.