výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 25, 1-28

1 Amacja mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jóaddán z Jeruzalema. 2 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, lenže nie celým srdcom. 3 Len čo mal kráľovstvo pevne v rukách, pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca. 4 Ich synov však neusmrtil, ako je napísané v zákone - v knihe Mojžišovej - kde Hospodin prikazuje: Nezomrú otcovia za synov, ani synovia nezomrú za otcov, ale zomrie každý za svoj hriech. 5 Amacja zhromaždil Júdejcov a dal ich nastúpiť podľa rodín, podľa tisícnikov a stotníkov z celého Júdu a Benjamína. Keď ich spočítal od dvadsaťročných nahor, zistil, že ich je tristotisíc vybraných bojovníkov, ktorí narábali kopijou a štítom. 6 Z Izraela najal za sto talentov striebra stotisíc udatných bojovníkov. 7 Prišiel však k nemu nejaký Boží muž a povedal mu: Kráľu, nech izraelské vojsko s tebou netiahne, lebo Hospodin nie je s Izraelom ani so žiadnym Efrajimcom. 8 Choď len sám a pusť sa smelo do boja! Inak ti Boh dá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád. 9 Ale Amacja povedal Božiemu mužovi: Čo robiť so sto talentami striebra, ktoré som dal izraelskej čate? Boží muž povedal: Hospodin ti môže dať viac ako toto. 10 Nato Amacja oddelil čatu, ktorá pri šla k nemu z Efrajimu, aby sa pobrala domov. Tí sa veľmi nahnevali na Júdejcov a rozpálení hnevom sa vrátili domov. 11 Amacja sa vzmužil a viedol svoj ľud. Odišiel do Soľného údolia, kde pobil desaťtisíc Seírčanov. 12 Ďalších desaťtisíc Júdejci zajali živých. Vyviedli ich na vrch skaly a pozhadzovali ich odtiaľ, takže sa všetci rozdrúzgali. 13 Ale príslušníci čaty, ktorú Amacja vrátil, aby s ním nešla do boja, plienili v judských mestách od Samárie po Bét-Chórón, pobili z nich tritisíc a nabrali veľa koristi. 14 Keď sa potom Amacja vrátil po víťazstve nad Edómcami, priniesol bohov Seírčanov, postavil ich pred seba ako bohov, klaňal sa pred nimi a kadil im. 15 Tu vzplanul hnev Hospodinov na Amacju a vyslal k nemu proroka, ktorý mu povedal: Prečo hľadáš bohov národov, ktorí nevytrhli svoj ľud z tvojej ruky? 16 Keď mu to hovoril, povedal mu kráľ: Určili sme ťa azda za kráľovho radcu? Prestaň! Prečo ťa majú zabiť? Prorok prestal, ale povedal: Viem, že Boh sa rozhodol zničiť ťa, lebo si urobil tak a neposlúchol si moju radu. 17 Nato sa judský kráľ Amacja poradil a poslal izraelskému kráľovi Jóášovi, synovi Jóácháza, syna Jehúovho, odkaz: Poď, pozrime si do očí! 18 Ale izraelský kráľ Jóáš poslal judskému kráľovi Amacjovi odpoveď: Bodliak na Libanone vyzval céder na Libanone: Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu! Prešla poľná zver, ktorá je na Libanone, a rozšliapala bodliak. 19 Nazdávaš sa, že si porazil Edómcov, a myseľ ťa unáša, aby si dosiahol slávu. Teraz zostaň len doma! Prečo si chceš privolať pohromu, aby si padol ty a s tebou i Judsko? 20 Ale Amacja neposlúchol, lebo to pochádzalo od Boha, aby ich vydal do ruky Jóáša, pretože hľadali edómskych bohov. 21 Tu vytiahol izraelský kráľ Jóáš a stretli sa zoči voči, on i judský kráľ Amacja, pri Bét-Šemeši v Judsku. 22 Júdejci však boli Izraelcami porazení a každý ušiel do svojho stanu. 23 Izraelský kráľ Jóáš zajal v Bét-Šemeši judského kráľa Amacju, syna Jóáša, syna Jóácházovho, a priviedol ho do Jeruzalema. Zbúral hradby Jeruzalema od Efrajimskej brány po Rožnú bránu v dĺžke štyristo lakťov. 24 Pobral všetko zlato, striebro a všetko náčinie, ktoré sa našlo v dome Božom pri Óbéd-Edónovi, ďalej poklady kráľovského paláca i rukojemníkov, a vrátil sa do Samárie. 25 Amacja, syn Jóášov, judský kráľ žil potom po smrti Jóáša, syna izraelského kráľa Jóácháza, ešte pätnásť rokov. 26 Ostatné činy Amacjove, skoršie i neskoršie, sú poznačené v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Od času, keď Amacja odpadol od Hospodina, osnovali proti nemu v Jeruzaleme sprisahanie. Keď utiekol do Láchíša, poslali za ním do Láchíša a tam ho usmrtili. 28 Preniesli ho potom na koňoch a pochovali pri jeho otcoch v meste Dávidovom.

2Krn 25, 1-28

Verš 1
Amacja mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jóaddán z Jeruzalema.
2Kr 14:1 - V druhom roku izraelského kráľa Jóáša, syna Jóácházovho, stal sa kráľom judským kráľ Amacja, syn Jóášov.

Verš 4
Ich synov však neusmrtil, ako je napísané v zákone - v knihe Mojžišovej - kde Hospodin prikazuje: Nezomrú otcovia za synov, ani synovia nezomrú za otcov, ale zomrie každý za svoj hriech.
Dt 24:16 - Nech otcov netrestajú smrťou pre synov, ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov; každého nech potrestajú za vlastný hriech!
2Kr 14:6 - Synov tých vrahov nevydal na smrť, ako je napísané v Knihe Mojžišovho zákona, kde Hospodin prikazuje: Otcovia nesmú byť usmrtení za synov, ani synovia nesmú byť usmrtení za otcov, ale nech je každý usmrtený za svoju vlastnú vinu!
Jer 31:30 - Ale každý zomrie pre svoju vlastnú vinu. Každému človeku, ktorý je trpké hrozno, stŕpnu jeho vlastné zuby.
Ez 18:20 - Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom.

Verš 17
Nato sa judský kráľ Amacja poradil a poslal izraelskému kráľovi Jóášovi, synovi Jóácháza, syna Jehúovho, odkaz: Poď, pozrime si do očí!
2Kr 14:8 - Vtedy poslal Amacja poslov k izraelskému kráľovi Jóášovi, synovi Jóácháza, syna Jéhúovho, s odkazom: Poď, pozrieme si do očí!

Verš 18
Ale izraelský kráľ Jóáš poslal judskému kráľovi Amacjovi odpoveď: Bodliak na Libanone vyzval céder na Libanone: Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu! Prešla poľná zver, ktorá je na Libanone, a rozšliapala bodliak.
Sdc 9:8 - Pobrali sa raz stromy pomazať kráľa nad sebou. I povedali olive: Kraľuj nad nami.

Verš 23
Izraelský kráľ Jóáš zajal v Bét-Šemeši judského kráľa Amacju, syna Jóáša, syna Jóácházovho, a priviedol ho do Jeruzalema. Zbúral hradby Jeruzalema od Efrajimskej brány po Rožnú bránu v dĺžke štyristo lakťov.
2Krn 32:5 - Potom sa osmelil a dobudoval všetky poškodené hradby. Na nich vystaval veže a zvonku druhú hradbu. Opevnil i Milló, mesto Dávidovo, a zhotovil množstvo oštepov a štítov.

Verš 26
Ostatné činy Amacjove, skoršie i neskoršie, sú poznačené v Knihe judských a izraelských kráľov.
2Kr 14:18 - Ostatné činy Amacjove sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov.

2Krn 25,4 - Pozri Dt 24,16; porov. Jer 31,30; Ez 18,4.20.

2Krn 25,10 - Hoci dostali žold zadarmo, predsa sa hnevali, lebo prišli o korisť, na ktorú mali výhľady.

2Krn 25,11 - Seirania sú Edomci, porov. 20,10.

2Krn 25,13 - O Bethorone pozri 1 Sam 13,18.

2Krn 25,25-28 - Porov. 2 Kr 14,17–20.

2Krn 25,26 - O prameňoch Kroník pozri úvod.

2Krn 25,27 - O Lachise pozri 2 Kr 14,19.

2Krn 25,28 - Namiesto "v júdskom meste" čítaj "v meste Dávidovom" s 2 Kr 14,20.