výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 34, 1-33

1 Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. 2 Robil, čo bolo správne v očiach Hospodinových. Chodil po cestách svojho otca Dávida a neuchýlil sa napravo ani naľavo. 3 V ôsmom roku svojej vlády, ešte ako mladík, začal hľadať Boha svojho otca Dávida, a v dvanástom roku začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin, ašér, tesaných a liatych modiel. 4 Za jeho prítomnosti zrúcali oltáre baalov a posekali kadidlové oltáre, ktoré boli hore na nich. Ašéry, tesané a liate modly rozdrvil, rozomlel a roztrúsil na hroby tých, ktorí im obetovali. 5 Kosti kňazov spálil na oltároch, a tak očistil Judsko a Jeruzalem. 6 V okolí miest Menaššeho, Efrajima, Šimeóna až po Naftálího a v ich zrúcaninách 7 zbúral oltáre a ašéry, tesané modly rozbil na márne kusy, vysekal všetky kadidlové oltáre na celom území Izraela. Potom sa vrátil do Jeruzalema. 8 V osemnástom roku svojej vlády kvôli očisteniu krajiny a chrámu vyslal Šáfána, syna Acaljovho, Maaseju, veliteľa mesta, a Jóácha, syna Jóácházovho, kancelára, opraviť dom Hospodina, svojho Boha. 9 Keď prišli ku hlavnému kňazovi Chilkijovi, odovzdali peniaze, odvedené pre Boží dom, ktoré zozbierali levítski strážcovia prahov od Menaššeho, Efrajima a zvyšku Izraela i z celého Judska, Benjamínska a od obyvateľov Jeruzalema. 10 Odovzdali ich robotníkom, ktorí mali dozor v dome Hospodinovom. Tí ich zasa vydávali robotníkom, ktorí pracovali v dome Hospodinovom, aby ho opravili a odstránili jeho kazy. 11 Z peňazí dávali tesárom a staviteľom na zakúpenie otesaných kameňov a dreva na väzbu a na hrady pre budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť. 12 Mužovia statočne pracovali na diele. Jachat a Obadja, levíti z Meráríovcov, Zecharja a Mešullám z Kehátovcov boli nad robotníkmi vrchným dozorom. A levíti, odborníci v hre na hudobné nástroje, 13 boli nad nosičmi bremien a usmerňovali všetkých robotníkov pri akejkoľvek práci. Niektorí levíti boli zasa pisármi, úradníkmi a vrátnikmi. 14 Keď vynášali peniaze, prinášané do domu Hospodinovho, kňaz Chilkija našiel knihu zákona Hospodinovho, vydaného prostredníctvom Mojžiša. 15 Tu sa ozval Chilkija a povedal pisárovi Šáfánovi: Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom. Chilkija tú knihu odovzdal Šáfánovi. 16 Šáfán ju odniesol kráľovi a podal mu ešte toto hlásenie: Tvoji sluhovia robia, čo im bolo uložené. 17 Vysypali peniaze, nachodiace sa v dome Hospodinovom, a odovzdali ich do rúk dozorcov a robotníkov. 18 Pisár Šáfán oznámil ďalej kráľovi: Kňaz Chilkija mi odovzdal nejakú knihu. Šáfán z nej čítal pred kráľom. 19 Keď kráľ počul slová zákona, roztrhol si rúcho. 20 Nato prikázal Chilkijovi, Achíkámovi, synovi Šáfánovmu, Abdónovi, synovi Míchovmu, pisárovi Šáfánovi a kráľovmu služobníkovi Asájovi: 21 Choďte a opýtajte sa Hospodina za mňa a za ostatných v Izraeli a v Judsku na slová nájdenej knihy. Lebo veľký je Hospodinov hnev, ktorý sa vylial na nás, pretože naši otcovia nezachovávali príkaz Hospodinov plniť všetko, čo je napísané v tejto knihe. 22 Vtedy odišiel Chilkija a tí, ktorých určil kráľ, ku prorokyni Chulde, žene Šalluma, syna Tokhátu, syna Chasrovho, strážcu šiat, ktorá bývala v druhej štvrti Jeruzalema, a hovorili s ňou podľa poverenia. 23 Povedala im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Povedzte mužovi, ktorý vás poslal ku mne: 24 Takto vraví Hospodin: Hľa, privediem pohromu na toto miesto a na jeho obyvateľov všetky kliatby, poznačené v knihe, z ktorej sa čítalo judskému kráľovi. 25 Pretože opustili mňa a kadili iným bohom, aby ma popudzovali každým dielom svojich rúk, vyleje sa môj hnev na toto miesto, a neuhasí sa. 26 Judskému kráľovi, ktorý vás poslal spýtať sa Hospodina, povedzte: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o slovách, ktoré si počul: 27 Pretože sa ti obmäkčilo srdce a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul Jeho slová proti tomuto miestu a jeho obyvateľom; pokoril si sa predo mnou, roztrhol si si rúcho a plakal si predo mnou, i ja som ťa vyslyšal - znie výrok Hospodinov. 28 Hľa, pripojím ťa k svojim otcom a v pokoji budeš uložený do svojho hrobu, takže tvoje oči neuzrú všetku pohromu, ktorú uvediem na toto miesto a jeho obyvateľov. A oni podali o tom kráľovi správu. 29 Kráľ poslal poslov a zhromaždil všetkých starších Judska a Jeruzalema. 30 Nato vystúpil do domu Hospodinovho kráľ i všetci mužovia Judska, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, levíti a všetok ľud od najväčšieho po najmenšieho. Verejne prečítal všetky slová knihy zmluvy nájdenej v dome Hospodinovom. 31 Potom si kráľ stal na svoje miesto a uzavrel pred Hospodinom zmluvu, že Ho budú nasledovať a zachovávať Jeho prikázania, svedectvá a ustanovenia celým srdcom a celou dušou, aby tak plnili slová zmluvy, poznačené v tejto knihe. 32 Zaviazal k tomu všetkých, ktorí boli v Jeruzaleme a v Benjamínsku. Obyvatelia Jeruzalema sa riadili zmluvou Boha, Boha svojich otcov. 33 Zo všetkých krajov, ktoré Izraelci mali, Joziáš odstránil ohavnosti a nástojil, aby všetci, ktorí sa narodia v Izraeli, slúžili Hospodinovi, svojmu Bohu. Po všetky jeho dni sa neuchýlil od Hospodina, Boha svojich otcov.

2Krn 34, 1-33

Verš 8
V osemnástom roku svojej vlády kvôli očisteniu krajiny a chrámu vyslal Šáfána, syna Acaljovho, Maaseju, veliteľa mesta, a Jóácha, syna Jóácházovho, kancelára, opraviť dom Hospodina, svojho Boha.
2Kr 22:3 - V osemnástom roku kráľa Joziáša poslal kráľ pisára Šáfána, syna Acalju, syna Mešullamovho, do domu Hospodinovho s odkazom:

Verš 11
Z peňazí dávali tesárom a staviteľom na zakúpenie otesaných kameňov a dreva na väzbu a na hrady pre budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť.
2Kr 22:6 - tesárom, staviteľom, murárom a na zakúpenie dreva a tesaného kamenia na opravu chrámu.

Verš 3
V ôsmom roku svojej vlády, ešte ako mladík, začal hľadať Boha svojho otca Dávida, a v dvanástom roku začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin, ašér, tesaných a liatych modiel.
1Kr 13:2 - Na Hospodinov pokyn zvolal proti oltáru: Oltár, oltár! Takto vraví Hospodin: Ajhľa, narodí sa syn domu Dávidovmu menom Joziáš, a ten bude obetovať na tebe kňazov z výšin, ktorí na tebe kadievali. Aj ľudské kosti bude páliť na tebe.

Verš 29
Kráľ poslal poslov a zhromaždil všetkých starších Judska a Jeruzalema.
2Kr 23:1 - Keď kráľ vyslal poslov, zhromaždili sa k nemu všetci starší Júdu a Jeruzalema.

Verš 31
Potom si kráľ stal na svoje miesto a uzavrel pred Hospodinom zmluvu, že Ho budú nasledovať a zachovávať Jeho prikázania, svedectvá a ustanovenia celým srdcom a celou dušou, aby tak plnili slová zmluvy, poznačené v tejto knihe.
Joz 24:25 - V ten deň Józua uzavrel zmluvu s ľudom, dal mu ustanovenia a právo v Sícheme.

2Krn 34,6 - Po páde Samárie boli mestá Severnej ríše v sutinách.

2Krn 34,12 - Osnova pripomína, že levitom pridelili práce, ktoré sú ďalej od ich povolania, čím chce naznačiť, že sa všetko zapojilo do opravy chrámu.