výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 32, 1-33

1 Po týchto udalostiach a po tomto prejave vernosti pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb. Vtrhol do Judska, utáboril sa oproti opevneným mestám a zamýšľal sa ich zmocniť. 2 Keď Chizkija videl, že Sancheríb prišiel a že hrozí zaútočiť na Jeruzalem, 3 dohodol sa so svojimi hodnostármi a hrdinami, že upchajú vody prameňov, ktoré sú von za mestom. Podporovali ho v tom. 4 Zhromaždilo sa množstvo ľudu a upchali všetky pramene i potok, pretekajúci krajinou. Uvažovali: Prečo by mali asýrski králi pri svojom príchode nájsť mnoho vody? 5 Potom sa osmelil a dobudoval všetky poškodené hradby. Na nich vystaval veže a zvonku druhú hradbu. Opevnil i Milló, mesto Dávidovo, a zhotovil množstvo oštepov a štítov. 6 Nad ľudom ustanovil veliteľov vojenských útvarov, zhromaždil ich k sebe na námestí pri mestskej bráne a povzbudivo k nim prehovoril: 7 Buďte silní a zmužilí! Nebojte sa a nestrachujte pred asýrskym kráľom, ani pred celým davom, ktorý je s ním; lebo s nami je väčší dav ako s ním. 8 S ním je telesná sila, ale s nami je Hospodin, náš Boh, aby nám pomohol a viedol naše boje. Ľud sa spoľahol na slová judského kráľa Chizkiju. 9 Po tomto vyslal asýrsky kráľ Sancheríb svojich služobníkov do Jeruzalema - sám bol s celou svojou mocou pred Láchíšom - k judskému kráľovi Chizkijovi i ku všetkým Júdejcom v Jeruzaleme s odkazom: 10 Takto vraví asýrsky kráľ Sancheríb: Na čo sa spoliehate, že počas obliehania ostávate v Jeruzaleme? 11 Chizkija vás len zvádza, aby vás nechal pomrieť hladom a smädom. Namýšľa si: Hospodin, náš Boh, nás vytrhne z ruky asýrskeho kráľa. 12 Ale veď sám Chizkija odstránil jeho výšiny a oltáre a prikázal Judsku a Jeruzalemu: Pred jedným oltárom sa budete klaňať a na ňom kadievať! 13 Viete snáď, čo som urobil ja a moji otcovia národom všetkých krajín? Vládali bohovia národov krajín vytrhnúť svoju krajinu z mojej ruky? 14 Ktorý zo všetkých bohov tých národov, na ktorých moji otcovia vykonali vojnovú kliatbu, vládal vytrhnúť svoj ľud z mojej ruky? Žeby vás vládal váš Boh vytrhnúť z mojej ruky? 15 Nech vás teda Chizkija nešiali a nepodvádza. Neverte mu! Veď ani jeden boh žiadneho národa alebo ríše nevládal vytrhnúť svoj ľud z mojich rúk alebo z rúk mojich otcov. Tak ani vaši bohovia vás nevytrhnú z mojich rúk. 16 Jeho sluhovia ešte viac hovorili proti Hospodinovi, Bohu, a proti jeho služobníkovi Chizkijovi. 17 Napísal i listy na pohanenie Hospodina, Boha Izraela, a povedal o ňom: Ako nevytrhli bohovia národov iných krajín ľud z mojich rúk, tak nevytrhne svoj ľud z mojich rúk ani Boh Chizkijov. 18 Nahlas po judsky kričali na ľud Jeruzalema, ktorý stál na hradbách, aby ho zastrašili a zmiatli a zaujali mesto. 19 O Bohu Jeruzalema hovorili tak ako o bohoch národov zeme, ktorí sú dielom ľudských rúk. 20 Preto sa kráľ Chizkija a prorok Izaiáš, syn Ámócov, modlili a volali o pomoc k nebesiam. 21 Tu Hospodin vyslal anjela, ktorý zničil všetkých udatných bojovníkov, vodcov i hodnostárov v tábore asýrskeho kráľa, takže on sa vrátil do svojej vlasti so zahanbenou tvárou. Keď potom vošiel do domu svojho boha, jeho vlastní synovia ho tam zrazili mečom. 22 Tak vyslobodil Hospodin Chizkiju a obyvateľov Jeruzalema z rúk asýrskeho kráľa Sancheríba i z rúk ostatných a zabezpečil im pokoj zo všetkých strán. 23 Mnohí však prinášali Hospodinovi do Jeruzalema obete a judskému kráľovi Chizkijovi drahocenné dary, takže odvtedy získal na úcte v očiach všetkých národov. 24 V tých dňoch Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal znamenie. 25 Chizkija sa neodplatil za preukázané dobrodenie; jeho srdce spyšnelo. Preto Boží hnev postihol jeho, Judsko i Jeruzalem. 26 Nato sa Chizkija i obyvatelia Jeruzalema pokorili vo svojej pýche, takže Hospodinov hnev ich za čias Chizkijových nepostihol. 27 Chizkija mal nesmierne bohatstvo a slávu. Narobil si pokladnice na striebro, zlato, drahokamy, balzamy, štíty a na rôzne vzácne predmety; 28 ďalej skladištia na úrodu obilia, muštu a oleja; stajne a chlievy pre rôzne druhy dobytka. 29 Pre seba zriadil i mestá; mal veľké stádo oviec a dobytka, lebo Boh ho obdaroval nesmiernym majetkom. 30 Chizkija upchal horný tok vôd Gíchónu a zviedol ich po západnom svahu mesta Dávidovho. Tak sa darilo Chizkijovi v každom jeho diele. 31 Ale pri vyslancoch babylonských kniežat, ktorí prišli k nemu preskúmať zázračné znamenie, ktoré nastalo v krajine, ho Boh opustil, aby ho vyskúšal a poznal celé jeho zmýšľanie. 32 Ostatné Chizkijove príbehy a jeho zbožné činy sú zapísané vo Videní proroka Izaiáša, syna Ámócovho, a v Knihe judských a izraelských kráľov. 33 Keď Chizkija usnul so svojimi otcami, pochovali ho pri schodoch k hrobom Dávidovcov. Pri jeho smrti mu vzdali poctu všetci Júdejci a obyvatelia Jeruzalema. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Menašše.

2Krn 32, 1-33

Verš 1
Po týchto udalostiach a po tomto prejave vernosti pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb. Vtrhol do Judska, utáboril sa oproti opevneným mestám a zamýšľal sa ich zmocniť.
2Kr 18:13 - V štrnástom roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich.
Iz 36:1 - V štrnástom roku kráľa Chizkiju vytiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým judským opevneným mestám a obsadil ich.

Verš 33
Keď Chizkija usnul so svojimi otcami, pochovali ho pri schodoch k hrobom Dávidovcov. Pri jeho smrti mu vzdali poctu všetci Júdejci a obyvatelia Jeruzalema. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Menašše.
2Kr 20:21 - Keď Chizkija usnul so svojimi otcami, po ňom sa stal kráľom jeho syn Menašše.

Verš 7
Buďte silní a zmužilí! Nebojte sa a nestrachujte pred asýrskym kráľom, ani pred celým davom, ktorý je s ním; lebo s nami je väčší dav ako s ním.
2Kr 6:16 - On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi.

Verš 8
S ním je telesná sila, ale s nami je Hospodin, náš Boh, aby nám pomohol a viedol naše boje. Ľud sa spoľahol na slová judského kráľa Chizkiju.
Jer 17:5 - Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina.
1Jn 4:4 - Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.

Verš 9
Po tomto vyslal asýrsky kráľ Sancheríb svojich služobníkov do Jeruzalema - sám bol s celou svojou mocou pred Láchíšom - k judskému kráľovi Chizkijovi i ku všetkým Júdejcom v Jeruzaleme s odkazom:
2Kr 18:17 - Vtedy asýrsky kráľ poslal tartána, rabsárisa a rabšákéa z Lachíša ku kráľovi Chizkijovi so silným vojskom do Jeruzalema. Tí vytiahli a prišli k Jeruzalemu; keď prišli a zastali pri vodovode Horného rybníka, ktorý sa nachádzal pri ceste k Valchárovmu poľu,

Verš 11
Chizkija vás len zvádza, aby vás nechal pomrieť hladom a smädom. Namýšľa si: Hospodin, náš Boh, nás vytrhne z ruky asýrskeho kráľa.
2Kr 18:30 - Nech vás Chizkija neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac: Hospodin vás istotne vytrhne; toto mesto nebude vydané asýrskemu kráľovi do rúk.

Verš 12
Ale veď sám Chizkija odstránil jeho výšiny a oltáre a prikázal Judsku a Jeruzalemu: Pred jedným oltárom sa budete klaňať a na ňom kadievať!
2Kr 18:22 - Ak mi poviete: V Hospodina, svojho Boha, dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chizkija odstránil, a potom povedal Judsku a Jeruzalemu: Pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať?

Verš 15
Nech vás teda Chizkija nešiali a nepodvádza. Neverte mu! Veď ani jeden boh žiadneho národa alebo ríše nevládal vytrhnúť svoj ľud z mojich rúk alebo z rúk mojich otcov. Tak ani vaši bohovia vás nevytrhnú z mojich rúk.
2Kr 18:30 - Nech vás Chizkija neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac: Hospodin vás istotne vytrhne; toto mesto nebude vydané asýrskemu kráľovi do rúk.

Verš 16
Jeho sluhovia ešte viac hovorili proti Hospodinovi, Bohu, a proti jeho služobníkovi Chizkijovi.
2Kr 19:10 - Toto povedzte judskému kráľovi Chizkijovi: Nech ťa tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, nepodvedie ubezpečením: Jeruzalem nebude vydaný do ruky asýrskeho kráľa.

Verš 17
Napísal i listy na pohanenie Hospodina, Boha Izraela, a povedal o ňom: Ako nevytrhli bohovia národov iných krajín ľud z mojich rúk, tak nevytrhne svoj ľud z mojich rúk ani Boh Chizkijov.
2Kr 19:14 - Chizkija prevzal list z rúk poslov, a keď ho prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel list pred Hospodinom.
2Kr 19:16 - Nakloň, ó Hospodine, svoje oči a pohliadni! Počuj slová Sancheríbove, ktoré odkázal, aby potupil živého Boha.

Verš 18
Nahlas po judsky kričali na ľud Jeruzalema, ktorý stál na hradbách, aby ho zastrašili a zmiatli a zaujali mesto.
2Kr 18:26 - Vtedy povedal Eljakím, syn Chilkijov, Šebná a Joách rabšákéovi: Hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme. Nehovor s nami judsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách.
2Kr 18:28 - Vtedy rabšáké pristúpil a zvolal veľkým hlasom judsky: Počujte slová veľkráľa, kráľa asýrskeho!

Verš 20
Preto sa kráľ Chizkija a prorok Izaiáš, syn Ámócov, modlili a volali o pomoc k nebesiam.
2Kr 19:15 - Potom sa Chizkija modlil k Hospodinovi: Hospodine, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá i zem.

Verš 21
Tu Hospodin vyslal anjela, ktorý zničil všetkých udatných bojovníkov, vodcov i hodnostárov v tábore asýrskeho kráľa, takže on sa vrátil do svojej vlasti so zahanbenou tvárou. Keď potom vošiel do domu svojho boha, jeho vlastní synovia ho tam zrazili mečom.
2Kr 19:35 - V tú noc vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc. Keď ľudia ráno vstali, ajhľa, všetko bolo samá mŕtvola.
2Kr 19:37 - Práve keď sa klaňal v dome svojho boha Nisrócha, jeho synovia Adrammelech a Sarecer ho zabili mečom a sami unikli do krajiny Arárát. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asarhaddón.

Verš 24
V tých dňoch Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal znamenie.
2Kr 20:1 - V tých dňoch Chizkija ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive.
Iz 38:1 - V tých dňoch Chizkija ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš, neostaneš nažive.

Verš 26
Nato sa Chizkija i obyvatelia Jeruzalema pokorili vo svojej pýche, takže Hospodinov hnev ich za čias Chizkijových nepostihol.
2Kr 20:19 - Vtedy Chizkija povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Dokiaľ ja budem žiť, bude pokoj a bezpečie.

2Krn 32,1-22 - Porov. 2 Kr 18,13 – 19,37; Iz hl. 36 a 37.

2Krn 32,4 - Bol to asi potok Kedron.

2Krn 32,5 - O Mele pozri 2 Sam 5,9.

2Krn 32,9 - O Lachise pozri 2 Kr 14,19.

2Krn 32,21 - Tí, "čo vyšli z jeho útrob", sú jeho synovia.

2Krn 32,30 - Prameň Gihon je dnešný mariánsky prameň (Umm ed-Daradž). Zvyšky Ezechiášovho vodovodu ostali podnes. Dokončenie kanála zvečňuje aj tzv. šíloeský nápis, nájdený v r. 1880, písaný starohebrejskou rečou.

2Krn 32,32 - O prameňoch Kroník pozri úvod.