výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 31, 1-21

1 Keď všetko skončilo, vyšli všetci prítomní Izraelci do judských miest a polámali pomníky, postínali ašéry, porúcali výšiny a oltáre v celom Judsku a v Benjamíne, v Efrajime a v Menaššem. Potom sa vrátili všetci Izraelci, každý na svoj majetok, do svojich miest. 2 Chizkija zriadil oddiely kňazov a levítov podľa ich oddelení, každého podľa jeho služobného zadelenia - ku kňazom, k levítom, k spaľovanej obeti, k obetiam spoločenstva - konať službu a vzdávať vďaku a chválu v bránach Hospodinovho tábora. 3 Kráľov podiel z majetku slúžil na spaľované obete: na ranné a večerné spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného odpočinku, na novmesiace a slávnosti, ako je to predpísané v zákone Hospodinovom. 4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, nariadil dávať kňazský a levítsky podiel, aby sa mohli pevne držať zákona Hospodinovho. 5 Keď sa to nariadenie roznieslo, nanosili Izraelci množstvo prvotín obilia, muštu, oleja, medu, a rôznych poľných plodín; priniesli i mnoho desiatok zo všetkého. 6 Izraelci a Júdejci, bývajúci v judských mestách, prinášali tiež desiatky z darov zasvätených Hospodinovi, ich Bohu, a skladali to na hromady. 7 V treťom mesiaci začali zakladať hromady a v siedmom ich ukončili. 8 Keď prišli Chizkija a hodnostári a videli hromady, dobrorečili Hospodinovi a Jeho ľudu, Izraelu. 9 Keď sa Chizkija vypytoval kňazov a levítov na tie hromady, 10 odpovedal mu Azarja, hlavný z domu Cádókovho: Odkedy začali prinášať dary do domu Hospodinovho, najedli sme sa dosýta, ba ešte i veľa zostalo. Pretože Hospodin požehnal svoj ľud, zostalo ešte toto množstvo. 11 Chizkija prikázal upraviť komory v dome Hospodinovom. Keď ich upravili, 12 povnášali dnu pozdvihované dary, desiatky a zasvätené dary. Ich správcom bol levíta Konanja, jeho brat Šimeí bol zástupcom. 13 Jechíél, Azarja, Nachat, Asáhél, Jerímót, Józábád, Elíél, Jismachja, Machat a Benája boli z poverenia kráľa Chizkiju a Azarju, kniežaťa domu Božieho, dozorcami, pobočníkmi Konanju a jeho brata Šimeího. 14 Kóré, syn Jimnov, levíta, vrátnik na východnej strane, bol nad milodarmi Božími, aby rozdával pozdvihované dary Hospodinove a najsvätejšie dary. 15 Pod jeho rukou v kňazských mestách verne slúžili: Éden, Minjamín, Ješúá, Šemaja, Amarja a Šechanja, aby dávali podiel svojim bratom v oddieloch, veľkému i malému - 16 okrem mužských, uvedených v rodovom zozname od trojročných nahor - všetkým tým, čo prichádzali do domu Hospodinovho podľa každodenného poriadku do služby, ako im patrilo podľa ich oddielov. 17 Zoznam kňazov sa viedol podľa ich rodín a levíti, od dvadsaťročných nahor, podľa ich príslušnosti v oddieloch, 18 boli zapísaní so všetkými svojimi deťmi, ženami, synmi a dcérami do celého zboru, lebo verne posvätili svätyňu. 19 Ale kňazi, Áronovci, mali v pasienkových poliach svojich miest, v každom meste zvlášť, menom označených mužov, aby vydávali podiely všetkým mužom medzi kňazmi a všetkým zapísaným medzi levítmi. 20 Tak konal Chizkija v celom Judsku. Robil, čo bolo pred Hospodinom, jeho Bohom, dobré, správne a pravé. 21 Pri každom diele, ktoré začal, či už pre službu domu Božieho, zákona alebo prikázania, aby hľadal svojho Boha, konal celým svojím srdcom a mal úspech.

2Krn 31, 1-21

Verš 1
Keď všetko skončilo, vyšli všetci prítomní Izraelci do judských miest a polámali pomníky, postínali ašéry, porúcali výšiny a oltáre v celom Judsku a v Benjamíne, v Efrajime a v Menaššem. Potom sa vrátili všetci Izraelci, každý na svoj majetok, do svojich miest.
2Kr 18:4 - Odstránil výšiny, rozbil posvätné stĺpy, zoťal ašéru a rozdrvil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš, lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom.

Verš 3
Kráľov podiel z majetku slúžil na spaľované obete: na ranné a večerné spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného odpočinku, na novmesiace a slávnosti, ako je to predpísané v zákone Hospodinovom.
Nm 28:1 - Hospodin hovoril Mojžišovi:
Nm 29:1 - Prvý deň siedmeho mesiaca máte mať slávnostné zhromaždenie. Nekonajte nijakú všednú prácu. Budete mať deň plesania.

Verš 17
Zoznam kňazov sa viedol podľa ich rodín a levíti, od dvadsaťročných nahor, podľa ich príslušnosti v oddieloch,
1Krn 23:27 - Podľa neskorších Dávidových pokynov boli totiž zahrnutí do počtu levítov iba dvadsaťroční a starší -

Verš 15
Pod jeho rukou v kňazských mestách verne slúžili: Éden, Minjamín, Ješúá, Šemaja, Amarja a Šechanja, aby dávali podiel svojim bratom v oddieloch, veľkému i malému -
Joz 21:9 - Z kmeňa Júda a z kmeňa Šimeón dali podľa mena uvedené tieto mestá:

2Krn 31,1 - O pomníkoch a ašerách pozri 1 Sam 7,3–4.

2Krn 31,10 - Množstvo prvotín a desiatkov bol znak hojnej úrody.

2Krn 31,12 - "Z vernosti" rozumej: "zo sľubu".

2Krn 31,14 - O svätosvätých veciach pozri Lv 21,22.

2Krn 31,15 - Starali sa, aby dávky boli spravodlivo rozdelené medzi kňazmi. Rozdeľovanie sa dialo podľa zoznamov kňazských rodín a podľa oddielov (tried), v ktorých konali službu pri chráme.