výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Prís 1, 1-33

1 Príslovia izraelského kráľa Šalamúna, 2 aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, 3 aby dosiahol poučenie o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti; 4 aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. 5 Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť, 6 chápať príslovia a podobenstvá, slová mudrcov a ich inotaje. 7 Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. 8 Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej matky, 9 lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. 10 Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj! 11 Ak povedia: Poď s nami chystať krvavé úklady, zákerne striehnuť na nevinného bez príčiny, 12 pohltíme ich zaživa a zdravých ako záhrobie, ako tých, čo zostupujú do hrobu; 13 nájdeme rozličné drahocennosti, naplníme si domy korisťou; 14 hoď si svoj lós medzi nami, všetci budeme mať jeden mešec; 15 syn môj, nevydaj sa s nimi na cestu, zdrž svoje nohy od ich chodníkov! 16 Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv. 17 Veď nadarmo sa rozprestiera sieť, ak ju všetci okrídlenci vidia. 18 Oni na vlastnú krv striehnu, nastavujú osídla proti vlastnému životu. 19 Tak sa vodí každému, kto baží po zisku; to berie život tomu, kto ho má. 20 Múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas. 21 Na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči: 22 Vy neskúsení, dokedy chcete milovať prostotu? Dokedy budú posmievači túžiť po posmechu a blázni nenávidieť poznanie? 23 Obráťte sa k môjmu karhaniu! Vylejem na vás svojho ducha, dám vám poznať svoje slová. 24 Pretože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si nevšimol, keď som vystierala ruku; 25 nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali, 26 ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia, posmievať sa budem, keď vás zachváti hrôza, 27 keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako víchrica, keď doľahne na vás úzkosť a súženie. 28 Vtedy ma budú volať, ale sa neohlásim, hľadať ma budú, ale nenájdu. 29 Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom, 30 moju radu nechceli, zavrhli všetko moje karhanie: 31 Teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasýtia sa svojimi zámermi. 32 Lebo odpadlíctvo zabíja neskúsených a bezstarostnosť hubí bláznov. 33 Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez starosti, bez strachu pred nešťastím.

Prís 1, 1-33

Verš 16
Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv.
Iz 59:7 - Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, hynutie a pustošenie je na ich cestách.
Rim 3:15 - nohy rýchle prelievať krv,

Verš 24
Pretože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si nevšimol, keď som vystierala ruku;
Iz 65:12 - vás určím pod meč, vy všetci sa skloníte na jatke. Lebo volal som, a neodpovedali ste, hovoril som, a nepočúvali ste. Robili ste, čo sa mi nepáči, a vyvolili ste si, v čom nemám záľubu.
Iz 66:4 - ja si vyvolím to, že zle naložím s nimi, uvediem na nich, čoho sa hrozia, a uvalím na nich, čoho sa strachujú. Pretože som volal, a nik sa neozval, hovoril som, a nepočúvali, ale konali, čo sa mi nepáči, a volili si to, v čom nemám záľubu.
Jer 13:10 - Tento zlý ľud, ktorý sa zdráha poslúchať moje slová, ktorý chodí v zatvrdnutosti srdca a behá za inými bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, bude ako tento pás, ktorý je nanič.

Verš 10
Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj!
Prís 4:14 - Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých.

Verš 27
keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako víchrica, keď doľahne na vás úzkosť a súženie.
Jób 27:9 - Či Boh počuje jeho volanie o pomoc, keď naňho príde súženie?
Jób 35:12 - Tam, kde kričia o pomoc, On neodpovie pre pýchu zlých ľudí.
Iz 1:15 - Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny.
Jer 11:11 - Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, privediem na vás pohromu, ktorej nebudú môcť uniknúť. Keď budú volať ku mne, nebudem ich počúvať.
Jer 14:12 - Keď sa budú postiť, nebudem počúvať ich vzdychy, a ak budú obetovať zápal a dar, neobľúbim si ich, ale skoncujem s nimi mečom; hladom a morom skoncujem s nimi.
Ez 8:18 - Preto aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlasno volať na mňa, nevypočujem ich.
Mi 3:4 - Potom budú kričať k Hospodinovi, ale neodpovie im; v tom čase skryje si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky.

Verš 7
Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou.
Jób 28:28 - Človeku však povedal: Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.
Ž 111:10 - Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála.
Prís 9:10 - Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Kaz 12:13 - Na záver všetkých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.

Pris 1,1-6 - Prvá čiastka knihy (1,1 – 9,18) predstavuje všeobecný úvod, ktorý k jadru celej knihy (k jednotlivým prísloviam a naučeniam v ďalších častiach) napísal ich redaktor. Vhodnou formou (zosobnením múdrosti a pochabosti) sa podávajú pokyny a rady pre život. Dlhšie, súvislejšie vývody sú prepletené jednotlivosťami, lenže poriedko (napr. 3,27–30 a i.).Za nadpisom (1) spisovateľ uvádza hneď účel tejto zbierky prísloví.

Pris 1,7 - Jadrom všetkej múdrosti, je bázeň pred Pánom, bohabojnosť, ktorá vzdáva úctu Bohu vnútorne i navonok. – Porov. 9,10a.

Pris 1,8 - Porov. 6,20b.

Pris 1,9 - Porov. 4,9a.

Pris 1,11 - "Nevinnému", v hebr.: "krvi".

Pris 1,16 - Tento verš nie je v gréckych rukopisoch, preto ho niektorí pokladajú za sem vsunutý z Iz 59,7 (Peters).

Pris 1,20-23 - Personifikácia je známa v poézii všetkých národov, lež zvlášť je prijateľná obrazivej mysli Orientálcov.

Pris 1,21 - "Na samom vrchu hradieb" preložené podľa LXX, miesto hebr. "v čele zhluknutého ľudu" a takisto Vulg. Nazdávame sa, že pôvodný text sa tu nezachoval celkom neporušený.

Pris 1,27 - Tento verš pokladajú novší bádatelia za glosu.