výhody registrácie

List Efezským

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ef 1, 1-23

1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3 Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. 4 Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5 keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista 6 a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom. 7 V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 8 v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, 9 zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom 10 na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; 11 (zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. 13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy. 15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, 16 neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho 18 a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, 19 a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. 20 Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, 21 nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku, 22 a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, 23 ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.

Ef 1, 1-23

Verš 1
Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi.
Rim 1:7 - Všetkým od Boha milovaným, povolaným svätým v Ríme: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
1Kor 1:2 - cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás.
2Kor 1:1 - Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji.

Verš 2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Gal 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,
1Pt 1:2 - a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami!

Verš 3
Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.
2Kor 1:3 - Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia,
1Pt 1:3 - Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej:

Verš 4
Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,
Jn 15:16 - Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho.
1Tim 1:9 - vedomý toho, že zákon nie je pre spravodlivého, ale (je) pre zločincov a neposlušných, bezbožníkov a hriešnikov, nesvedomitých a zvrhlých, pre otcovrahov a matkovrahov, vražedníkov,
Lk 1:75 - v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni života.
Ef 5:27 - a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.
Kol 1:22 - teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony,
2Tim 1:9 - On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi,
Tít 2:12 - vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete,

Verš 6
a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom.
Mt 3:17 - A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Verš 7
V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti,
Sk 20:28 - Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.
Kol 1:14 - V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
Heb 9:12 - ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie.
1Pt 1:18 - Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom,

Verš 9
zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom
Rim 16:25 - Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného,
Ef 3:9 - a vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko;
Kol 1:26 - tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým,
2Tim 1:9 - On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi,
Tít 1:2 - na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi
1Pt 1:20 - ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám,

Verš 10
na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;
Gn 49:10 - Nevzdiali sa berla od Júdu ani veliteľské žezlo od jeho nôh, dokiaľ mu nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať.
Dan 9:24 - Sedemdesiat týždňov je určených pre Tvoj ľud a pre Tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom a na zmierenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie videnia i proroka a na pomazanie veľsvätyne.
Gal 4:4 - Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,

Verš 11
(zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle,
Rim 8:17 - Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení.

Verš 13
V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým,
Rim 8:15 - Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!
2Kor 1:22 - On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha.
2Kor 5:5 - A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.
Ef 4:30 - Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia.

Verš 14
ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.
Ex 19:5 - Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Dt 7:6 - Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.
Dt 14:2 - Lebo pre Hospodina, svojho Boha, si svätým ľudom a teba si vyvolil Hospodin spomedzi národov, ktoré sú na zemi, aby si bol Jeho vlastným ľudom.
Dt 26:18 - Hospodin ťa priviedol dnes k vyhláseniu, že mu budeš vlastným národom, ako ti zasľúbil, a že budeš zachovávať všetky Jeho príkazy,
Rim 8:23 - A nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.
1Pt 2:9 - Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.

Verš 15
Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým,
Flp 1:3 - Pri každej rozpomienke na vás,
Kol 1:3 - Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás,
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách,
2Sol 1:3 - Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha,

Verš 19
a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.
Kol 2:12 - keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych.

Verš 20
Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach,
Ž 110:1 - Dávidov. Žalm.To výrok Hospodinov môjmu Pánovi: Seď mi po pravici, kým nepoložím Tvojich nepriateľov za podnož Tvojim nohám.
Sk 2:34 - Dávid totiž nevstúpil na nebo, ale hovorí: Riekol Pán môjmu Pánovi: Posaď sa mi po pravici,
1Kor 15:25 - Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.
Kol 3:1 - Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej.
Heb 1:3 - Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov;
Heb 10:12 - On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy po pravici Božej
1Pt 3:22 - ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú Mu anjeli, mocnosti a moci.

Verš 22
a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi,
Ž 8:6 - O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil.
Mt 28:18 - Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.
1Kor 15:27 - veď všetko Jemu poddal pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je poddané, je jasné, že všetko okrem Toho, ktorý Jemu všetko poddal.
Heb 2:8 - všetko si Mu poddal pod nohy. Keď Mu teda všetko poddal, nenechal nič, čo by Mu bolo nepoddané. Teraz, pravda, nevidíme, že Mu je všetko poddané.

Verš 23
ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi.
1Kor 12:27 - Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.
Ef 4:16 - On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
Ef 5:23 - lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela.

Ef 1,1 - V mnohých dôležitých kódexoch výraz "v Efeze" chýba. Preto sa zdá, že ide o okružný list cirkvám v Malej Ázii alebo o Pavlov list laodicejskej cirkvi (Kol 4, 16). Nasvedčuje to aj neosobný ráz listu. Pavol sa v Efeze zdržal viac ako dva roky a iste tam mal veľa známych.

Ef 1,3 - Výraz "nebeský – v nebesiach" je typický pre tento Pavlov list (2, 6; 3, 10; 6, 12). Znamená nadzmyslový svet alebo sféru nadprirodzeného bývania.

Ef 1,6 - V origináli je len "v Milovanom". Toto biblické označenie Izraela (Dt 32, 15; Iz 44, 2) sa vzťahuje na Ježiša Krista (porov. Kol 1, 13).

Ef 1,13 - "Aj vy", to sú kresťania obrátení z pohanstva. "Pečať" je alúzia na sviatosť krstu a birmovania (porov. 4, 30; 2 Kor 1, 22).

Ef 1,21 - Tieto názvy označovali vtedy rôzne druhy duchovných bytostí (porov. Kol 1, 16). "Meno" označuje osobu. Môže však označovať aj zlých duchov (Kol 2, 15).

Ef 1,22 - Ž 8, 7.

Ef 1,23 - Výraz "plnosť" (pléroma) označuje Božiu plnosť. Cirkev je miestom, kde pôsobí plnosť Kristovej milosti. Môže znamenať aj to, že Cirkev ako telo dopĺňa Krista ako hlavu.