výhody registrácie

List Filemonovi

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Flm 1, 1-25

1 Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteos milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, 2 sestre Apfii aj Archipovi, nášmu spolubojovníkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome. 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 4 Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek sa rozpomínam na teba v modlitbách, 5 lebo počúvam o tvojej láske a vernosti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všetkým svätým, 6 (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi. 7 Brat môj, veľmi som sa totiž zaradoval a potešil z tvojej lásky, ktorou osviežuješ srdcia svätých. 8 Preto, hoci v Kristovi by som ti smelo mohol rozkázať, čo sa ti patrí, 9 pre lásku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša, 10 prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. 11 Bol ti síce kedysi neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne. 12 Poslal som ti ho, [a ty ho prijmi ako] moje srdce. 13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi miesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium, 14 ale nechcel som nič urobiť bez tvojho vedomia, aby tvoja dobrota nebola akoby vynútená, ale dobrovoľná. 15 Lebo vari preto odišiel na čas, aby si ho potom mal naveky, 16 už nie ako otroka, ale viac než otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, a tým viac tebe aj podľa tela, aj po Pánovi. 17 Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samého. 18 Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pripíš to na môj účet; 19 ja, Pavel, písal som to vlastnou rukou, ja zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžen aj sám seba. 20 Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba v Pánovi; poteš mi srdce v Kristovi. 21 Písal som ti v dôvere, že ma poslúchneš, a viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. 22 Zároveň mi priprav aj prístrešie; dúfam totiž, že sa vám na vaše prosby vrátim. 23 Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň pre Krista Ježiša, 24 Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. 25 Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. [Amen.]

Flm 1, 1-25

Verš 1
Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteos milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi,
Ef 3:1 - Preto (som) ja Pavel väzňom Krista Ježiša pre vás (bývalých) pohanov;
Ef 4:1 - Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,

Verš 2
sestre Apfii aj Archipovi, nášmu spolubojovníkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome.
Kol 4:17 - A povedzte Archipovi: Usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v Pánovi.
Rim 16:5 - Pozdravujte aj cirkevný zbor v ich dome. Pozdravujte môjho milovaného Epaineta, ktorý prvý v Ázii uveril v Krista.
1Kor 16:19 - Pozdravujú vás cirkevné zbory Ázie; pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska i cirkevný zbor v ich dome.
Kol 4:15 - Pozdravujte bratov v Laodikei i Nymfasa, aj cirkevný zbor, ktorý je v jeho dome.

Verš 4
Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek sa rozpomínam na teba v modlitbách,
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách,
2Sol 1:3 - Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha,

Verš 10
prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima.
Kol 4:9 - ako aj Onezimos, verný a milovaný brat, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje.
1Kor 4:15 - Lebo keby ste mali aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov však nemáte mnoho; veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi Ježišovi.
Gal 4:19 - Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás,

Verš 22
Zároveň mi priprav aj prístrešie; dúfam totiž, že sa vám na vaše prosby vrátim.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí - nevedomky - pohostili už anjelov.
Flp 1:25 - O tom som pevne presvedčený a viem, že zostanem a vytrvám so všetkými vami pre váš prospech a pre radosť viery,

Verš 23
Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň pre Krista Ježiša,
Kol 1:7 - Takto ste sa tomu naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslužobníka, ktorý je verný služobník Kristov za vás
Kol 4:12 - Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonalí, plniac vo všetkom vôľu Božiu.

Verš 24
Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.
Sk 12:12 - Keď si to uvedomil, išiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímeno Marek; tam sa zišli mnohí a modlili sa.
Sk 12:25 - Barnabáš a Saul, keď skončili svoju službu, vrátili sa z Jeruzalema a vzali so sebou Jána, prímenom Marka.
Sk 15:37 - Barnabáš chcel vziať aj Jána, prímenom Marka.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste už dostali rozkazy - ak príde k vám, prijmite ho -
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš je so mnou. Marka zober a priveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu.
1Pt 5:13 - Pozdravujú vás: spolu s vami vyvolený cirkevný zbor v Babylone a môj syn Marek.
Sk 19:29 - A celé mesto bolo plné vzbury; všetci sa jednomyseľne valili do divadla a vliekli so sebou Macedóncov, Gaja a Aristarcha, spoločníkov Pavlových.
Sk 20:4 - Odprevádzali ho Sopater, syn Pyrov z Berie, spomedzi Tesaloničanov Aristarchos a Sekundos, z Derby Gajos, Timoteos a z Ázijcov Tychikos a Trofimos.
Sk 27:2 - Vstúpili sme teda na adramitskú loď, ktorá mala plávať popri pobreží Ázie, a pohli sme sa. Bol s nami aj Macedónsky Aristarchos z Tesaloniky.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste už dostali rozkazy - ak príde k vám, prijmite ho -
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas.
2Tim 4:10 - lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títos do Dalmácie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas.
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš je so mnou. Marka zober a priveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu.

Flm 1,2 - Podľa všetkého Apfia bola Filemonova manželka. Archippos bol pravdepodobne "starší", čiže presbyter, ktorý za neprítomnosti predstaveného cirkvi Epafra (ten bol vtedy po boku väzneného Pavla - porov. v. 23) viedol duchovnú správu v Kolosách (Kol 4, 17).

Flm 1,5 - Svätí sú veriaci na základe zasvätenia Kristovi.

Flm 1,9 - Pavol vekove nebol veľmi starý, ale bol zostarnutý utrpením a apoštolskou námahou.

Flm 1,10 - Pavol Onezima "splodil", čiže obrátil na kresťanskú vieru, kým bol väznený.

Flm 1,11 - Pavol tu naráža na Onezimovo meno (gr. onézimos = užitočný).

Flm 1,12 - Výraz "moje srdce" je priam prevratná definícia človeka - otroka v čase, keď otroka považovali iba za vec.

Flm 1,16 - I podľa tela aj v Pánovi, čiže ako človeka i ako kresťana.

Flm 1,17 - Výraz "za druha", doslovne "v spoločenstve (s tebou)", rozumie sa vo viere, teda "za brata vo viere".

Flm 1,18 - Útek sa ukázal prozreteľnostný, lebo Onezimos sa stretol s Pavlom a stal sa kresťanom a Apoštolovým pomocníkom.

Flm 1,19 - Filemon je dlžen Pavlovi seba samého ako kresťan, lebo Pavol ho priviedol k viere.

Flm 1,21 - Pavol má nádej, že Filemon oslobodí Onezima úplne, aby mohol byť Apoštolovým spolupracovníkom pri hlásaní evanjelia.

Flm 1,22 - Pavol cíti, že Pán vyslyší modlitby veriacich a vyslobodí ho zo žalára.

Flm 1,23-25 - Porov. Kol 4, 10-11. Epafras, ako sa zdá, býval spolu s Pavlom v dome väzenia.