výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mk 1, 1-45

1 Počiatok evanjelia Ježiša Krista. 2 Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví Ti cestu; 3 hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky. 4 Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. 5 Celé Judsko vychádzalo k nemu, aj všetci Jeruzalemčania; vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordáne. 6 Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobylky a poľný med. 7 Kázal takto: Ide za mnou mocnejší ako ja; nie som hoden zohnúť sa a rozviazať Mu remienok na obuvi. 8 Ja som vás krstil vodou, ale On vás bude krstiť Duchom Svätým. 9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján Ho pokrstil v Jordáne. 10 A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesá roztvorené a Ducha, ktorý zostupoval na Neho ako holubica; 11 a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo. 12 A hneď vypudil Ho Duch na púšť. 13 I bol na púšti štyridsať dní a satan Ho pokúšal; žil s divou zverou a anjeli Mu slúžili. 14 Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie 15 a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium! 16 Keď šiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, brata Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári. 17 Ježiš im povedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí. 18 A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho. 19 Keď poodišiel máličko, uvidel Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána; aj tí opravovali na lodi siete. 20 Hneď ich zavolal a oni zanechali otca Zebedea s jeho pomocníkmi na lodi a šli za Ním. 21 Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. 22 I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci. 23 V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto: 24 Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží! 25 Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč a vyjdi z neho! 26 I zatriasol ním ten nečistý duch, a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. 27 Všetci užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje, a poslúchajú Ho! 28 A hneď sa rozniesla zvesť o Ňom všade po celom okolí galilejskom. 29 Len čo vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke, a hneď Mu povedali o nej. 31 (Ježiš) pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol. Horúčka jej prestala a ona im posluhovala. 32 Podvečer však, po západe slnka, prinášali k Nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi 33 a celé mesto sa zhromaždilo predo dvermi. 34 I u zdravil mnohých chorých na rozličné neduhy, vyhnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo Ho poznali. 35 Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. 36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním. 37 Keď Ho našli, povedali Mu: Všetci Ťa hľadajú! 38 Ale On im riekol: Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel. 39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov. 40 Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. 41 I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! 42 [Ako to povedal], hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. 43 I pohrozil mu prísne a hneď ho odpravil slovami: 44 Nehovor o tom nikomu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš, na svedectvo ľuďom. 45 On však, len čo odišiel, všade hovoril o tom a rozhlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani nemohol verejne vojsť do mesta, ale býval von na pustých miestach. A prichádzali k Nemu odvšadiaľ.

Mk 1, 1-45

Verš 2
Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví Ti cestu;
Mal 3:1 - Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Ajhľa, prichádza! - vraví Hospodin mocností.
Mt 11:10 - Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu.
Lk 7:27 - To je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví cestu pred Tebou.

Verš 3
hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky.
Iz 40:3 - Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu!
Mt 3:3 - Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš: Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky.
Lk 3:4 - ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte Mu chodníky;
Jn 1:23 - A on povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš.

Verš 4
Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov.
Mt 3:1 - V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej
Lk 3:3 - Ján chodil po celom okolí jordánskom a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov,
Jn 3:23 - I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo bolo tam mnoho vody a (ľudia) prichádzali a dali sa krstiť;

Verš 5
Celé Judsko vychádzalo k nemu, aj všetci Jeruzalemčania; vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordáne.
Mt 3:5 - Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem a celé Judsko, aj celé okolie Jordánu,
Lk 3:7 - I hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu?

Verš 6
Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobylky a poľný med.
2Kr 1:8 - Keď mu povedali: Ten muž mal srstený plášť a na bedrách bol opásaný koženým pásom, povedal: To je Tišbejský Eliáš.
Mt 3:4 - Tento Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a pokrmom boli mu kobylky a poľný med.
Lv 11:22 - Smiete jesť: druhy kobylky sťahovavej, druhy lysej kobylky, druhy poľnej kobylky a druhy lúčnej kobylky.

Verš 7
Kázal takto: Ide za mnou mocnejší ako ja; nie som hoden zohnúť sa a rozviazať Mu remienok na obuvi.
Mt 3:11 - Ja vás krstím vodou na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja; nie som hoden niesť Mu sandále; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Lk 3:16 - odpovedal Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale ide mocnejší ako ja; nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom;
Jn 1:27 - Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi.

Verš 8
Ja som vás krstil vodou, ale On vás bude krstiť Duchom Svätým.
Mt 3:11 - Ja vás krstím vodou na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja; nie som hoden niesť Mu sandále; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Sk 1:5 - (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým.
Sk 11:16 - Tu som sa rozpomenul na slovo Pánovo, ktoré povedal: Ján krstil vodou, ale vy pokrstení budete Duchom Svätým.
Sk 19:4 - Nato im Pavel povedal: Ján krstil krstom pokánia a prikazoval ľudu, aby verili v Toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v [Krista] Ježiša.
Iz 44:3 - lebo vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.
Joe 2:28 -
Sk 2:4 - a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Sk 11:15 - Ako som potom začal hovoriť, zostúpil Duch Svätý na nich, ako aj na nás na počiatku.

Verš 10
A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesá roztvorené a Ducha, ktorý zostupoval na Neho ako holubica;
Mt 3:16 - Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho.
Lk 3:21 - Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo
Jn 1:32 - Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom.

Verš 11
a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.
Ž 2:7 - Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. Riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil.
Iz 42:1 - Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom.
Mt 3:17 - A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
Mt 17:5 - Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.
Mk 9:7 - Tu zjavil sa oblak, zastrel ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn: Jeho poslúchajte;
Lk 3:22 - a Duch Svätý zostúpil na Neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.
Lk 9:35 - A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn; Jeho poslúchajte.
Kol 1:13 - vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.
2Pt 1:17 - keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy Mu zaznel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie!

Verš 12
A hneď vypudil Ho Duch na púšť.
Mt 4:1 - Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal.
Lk 4:1 - Ježiš, plný Ducha Svätého, vrátil sa od Jordánu a Duch vodil Ho po púšti štyridsať dní,

Verš 14
Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie
Mt 4:12 - Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley.
Lk 4:14 - V moci Ducha vrátil sa Ježiš do Galiley a zvesť o Ňom sa rozniesla po celom okolí.
Jn 4:43 - Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley.

Verš 15
a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!
Iz 56:1 - Takto vraví Hospodin: Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví.

Verš 16
Keď šiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, brata Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári.
Mt 4:18 - Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári,

Verš 17
Ježiš im povedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí.
Jer 16:16 - Ajhľa, posielam po mnohých rybárov - znie výrok Hospodinov - a tí ich vychytajú; potom pošlem po mnohých poľovníkov, a tí ich vylovia zo všetkých vrchov, zo všetkých pahorkov aj zo skalných trhlín.
Ez 47:10 - Potom zastanú pri mori rybári od Én-gedí až po Én-eglajim: bude to miesto na sušenie sietí. Bude tu veľké množstvo druhov rýb práve tak ako vo Veľkom mori.

Verš 18
A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.
Mt 19:27 - Vtedy Mu riekol Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to?
Mk 10:28 - Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa!
Lk 5:11 - Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.
Lk 18:28 - Tu povedal Peter: Ajhľa, my sme opustili, čo sme mali, a šli sme za Tebou.

Verš 19
Keď poodišiel máličko, uvidel Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána; aj tí opravovali na lodi siete.
Mt 4:21 - A keď poodišiel odtiaľ, uzrel iných dvoch bratov: Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána, ako si s otcom Zebedeom opravujú na lodi siete. Povolal ich.

Verš 21
Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil.
Mt 4:13 - Opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnaumu, prímorského mesta v krajoch zebulonských a neftalimských,
Lk 4:31 - Potom zostúpil do galilejského mesta Kafarnaumu a učil ich v dni sobotné.

Verš 22
I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci.
Mt 7:28 - Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili Jeho učeniu,
Lk 4:32 - Veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo Jeho reč bola mocná.

Verš 23
V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto:
Lk 4:33 - Bol však v synagóge človek, posadnutý duchom nečistého démona. Tu vykríkol silným hlasom:

Verš 29
Len čo vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho.
Mt 8:14 - Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinú ležať v horúčke.
Lk 4:38 - Potom odobral sa zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. Šimonovu testinú trápila veľká horúčka. I prosili Ho, aby jej pomohol.

Verš 32
Podvečer však, po západe slnka, prinášali k Nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi
Mt 8:16 - Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých.
Lk 4:40 - Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k Nemu, a On kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich.

Verš 35
Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil.
Lk 4:42 - Keď potom svitol deň, vyšiel a odobral sa na osamelé miesto. Ale zástupy Ho hľadali, prišli až k Nemu a zdržovali Ho, aby neodchádzal od nich.
Mt 14:23 - Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.

Verš 38
Ale On im riekol: Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel.
Lk 4:43 - On im však povedal: Musím zvestovať kráľovstvo Božie aj iným mestám; lebo to je mojím poslaním.
Iz 61:1 - Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára,
Lk 4:18 - Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie,

Verš 40
Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť.
Mt 8:2 - A hľa, prišiel malomocný, klaňal sa Mu a povedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.
Lk 5:12 - Keď bol v ktoromsi meste, ajhľa, bol tam muž, úplne malomocný, a keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil Ho: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.

Verš 44
Nehovor o tom nikomu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš, na svedectvo ľuďom.
Lv 13:2 - Ak niekomu vznikne na koži opuchlina, vyrážka alebo škvrna, a môže sa mu zmeniť na koži na chorobný znak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov - kňazov;
Lv 14:1 - Hospodin hovoril Mojžišovi:

Mk 1,1-8 - Mt 3, 1-12; Lk 3, 1-18; Jn 1, 19-28.

Mk 1,1 - Marek tu "evanjeliom" nemyslí svoj spis, ale posolstvo, dobrú zvesť, ktorú priniesol Ježiš Kristus a ktorej on sám je stredobodom.

Mk 1,2 - Mal 3, 1.

Mk 1,3 - Iz 40, 3.

Mk 1,8 - O Jánovom krste pozri poznámku k Mt 3, 6. Kristus bude krstiť "Duchom Svätým", čiže jeho krst nebude iba obrad, ale očistí človeka od hriechu a vleje doň novú životnú silu božského života.

Mk 1,9-11 - Mt 3, 13-17; Lk 3, 21-22; Jn 1, 32-34.

Mk 1,12-13 - Mt 4, 1-11; Lk 4, 1-13.

Mk 1,14-15 - Mt 4, 12-17; Lk 4, 14-15.

Mk 1,16-20 - Mt 4, 18-22; Lk 5, 1-11.

Mk 1,21-28 - Lk 4, 31-37.

Mk 1,23-27 - Marek nazýva zlého ducha nečistým, pretože podľa zákona posadnutý človek je nečistý. Otázkou "Čo ťa do nás...?" chce zlý duch vyjadriť, aby ho Ježiš nechal na pokoji a nerušil jeho činnosť. Zlý duch tuší, že Ježiš je osobnosť vyššej prirodzenosti. Preto ho menuje iba nepriamo mesiášskym titulom "Boží Svätý". Moc nad zlými duchmi je jeden zo znakov mesiášskeho kráľovstva.

Mk 1,29-34 - Mt 8, 14-17; Lk 4, 38-41.

Mk 1,35-39 - Lk 4, 42-44.

Mk 1,40-45 - Mt 8, 2-4; Lk 5, 12-16.

Mk 1,44 - Pozri poznámku k Mt 8, 4.