výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mk 8, 1-38

1 V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal im: 2 Ľúto mi toho zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. 3 Ak ich hladných prepustím domov, poomdlievajú po ceste, lebo niektorí z nich sú zďaleka. 4 Odvetili Mu učeníci: Ako a kto ich bude môcť nasýtiť chlebom v tomto pustom kraji? 5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Odpovedali: Sedem. 6 Rozkázal teda zástupu posadiť sa na zem. Potom vzal tých sedem chlebov, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich rozdávali ľudu. 7 Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal rozdávať. 8 I jedli a nasýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov nazbierali. 9 Bolo ich asi štyritisíc. Potom ich prepustil, 10 hneď vstúpil na loď spolu s učeníkmi a prišiel do kraja Dalmanuta. 11 Tu vyšli (k Nemu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho pokúšali. 12 Povzdychol si a povedal: Prečo žiada znamenie toto pokolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto pokoleniu! 13 A opustiac ich, zase vstúpil na loď a preplavil sa na druhú stranu. 14 Ale (učeníci) zabudli si vziať chleba; nemali na lodi so sebou viac, len jeden chlieb. 15 On ich vystríhal: Dajte si pozor! Varujte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesovho! 16 I hovorili si medzi sebou: To preto, že nemáme chleba! 17 Ježiš to zbadal a povedal im: Prečo hovoríte o tom, že nemáte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je zatvrdnuté vaše srdce? 18 Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa nepamätáte, 19 koľko plných košov zvyškov ste nazbierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov? Odpovedali Mu: Dvanásť. 20 A keď som tých sedem (chlebov lámal) pre štyri tisíce, koľko plných košov zvyškov ste nazbierali? Odpovedali: Sedem. 21 Vtedy im povedal: Či ešte nerozumiete? 22 Potom prišli do Betsaidy. Tu viedli k Nemu slepca a prosili Ho, aby sa ho dotkol. 23 A On chytil slepca za ruku, vyviedol ho z mestečka, poslinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo? 24 On prehliadol a povedal: Vidím ľudí, pretože sa mi zdá, akoby stromy chodili. 25 Potom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich otvoril, ozdravel a videl všetko jasne. 26 Nato ho poslal domov a povedal mu: Nechoď do mestečka [ani nikomu z mestečka o tom nehovor]. 27 Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarey Filipovej. Cestou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú? 28 Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa; iní za Eliáša a iní zase za niektorého z prorokov. 29 Potom sa ich opýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal Mu Peter: Ty si Kristus! 30 Vtedy im prísne prikázal, aby o Ňom nevraveli nikomu. 31 Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. 32 A povedal to celkom otvorene. Vtedy vzal Ho Peter nabok a začal Ho odhovárať. 33 Ale On sa obrátil a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu: Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské! 34 Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma: 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? 37 Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? 38 Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi.

Mk 8, 1-38

Verš 1
V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal im:
Mt 15:32 - Potom si Ježiš zavolal učeníkov a riekol: Ľúto mi tohto zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť; a nechcem ich prepustiť hladných, aby nejako nepoomdlievali na ceste.

Verš 34
Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma:
Mt 10:38 - A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Mt 16:24 - Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!
Lk 9:23 - A povedal všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje.
Lk 14:27 - Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom.

Verš 35
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Mt 10:39 - Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí život pre mňa, nájde ho.
Mt 16:25 - Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho.
Lk 9:24 - Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho.
Lk 17:33 - Kto si hľadí zachovať život, stratí ho, a kto ho stratí, zachová si ho.
Jn 12:25 - Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život.

Verš 37
Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?
Ž 49:8 - Nikto nemôže brata vykúpiť, ani Bohu cenu zmierenia zaň vyplatiť,

Verš 38
Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi.
Mt 10:32 - Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach;
Lk 9:26 - Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojej a Otcovej i (v sláve) svätých anjelov.
Lk 12:8 - Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anjelmi.
2Tim 2:12 - ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) zaprieme, aj On zaprie nás.
1Jn 2:23 - Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Verš 33
Ale On sa obrátil a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu: Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské!
2Sam 19:22 - Ale Dávid odpovedal: Čo mám robiť s vami, synovia Cerúje, že ste mi dnes na pokušenie? Dnes má byť niekto usmrtený v Izraeli? Či vari neviem, že som dnes kráľom nad Izraelom?

Verš 10
hneď vstúpil na loď spolu s učeníkmi a prišiel do kraja Dalmanuta.
Mt 15:39 - Potom rozpustil zástupy, vstúpil na loď a preplavil sa do končín Magdaly.

Verš 11
Tu vyšli (k Nemu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho pokúšali.
Mt 12:38 - Vtedy Mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: Majstre, chceme vidieť znamenie od Teba.
Mt 16:1 - Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a pokúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.
Lk 11:29 - Keď sa zástupy húfne zhromažďovali, začal hovoriť: Toto pokolenie je pokolenie zlé, hľadá znamenie, ale nedostane sa mu znamenia, iba ak znamenia Jonášovho.
Jn 6:30 - Povedali Mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš?

Verš 12
Povzdychol si a povedal: Prečo žiada znamenie toto pokolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto pokoleniu!
Mt 16:4 - Zlé a cudzoložné pokolenie znamenie vyhľadáva, ale nebude mu dané znamenie, len ak znamenie Jonášovo. I nechal ich tam a odišiel.

Verš 15
On ich vystríhal: Dajte si pozor! Varujte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesovho!
Mt 16:6 - Ježiš im povedal: Dajte si pozor a varujte sa kvasu farizejov a sadukajov!
Lk 12:1 - Vtom, keď sa zišlo zástupu na tisíce, takže šliapali po sebe, začal hovoriť predovšetkým svojim učeníkom: Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva.

Verš 17
Ježiš to zbadal a povedal im: Prečo hovoríte o tom, že nemáte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je zatvrdnuté vaše srdce?
Mk 6:52 - lebo nechápali, čo to bolo s tými chlebmi, keďže ich srdce zatvrdlo.

Verš 19
koľko plných košov zvyškov ste nazbierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov? Odpovedali Mu: Dvanásť.
Mt 14:17 - A oni Mu povedali: Máme tu len päť chlebov a dve ryby.
Mt 14:20 - I jedli všetci, nasýtili sa a ešte aj zvyškov nazbierali dvanásť plných košov.
Mk 6:38 - Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Choďte pozrieť! A keď pozreli, povedali: Päť, a dve ryby.
Lk 9:13 - Ale On im povedal: Dajte im vy jesť. Odpovedali: Nemáme viac, iba päť chlebov a dve ryby; len ak by sme azda sami šli nakúpiť pokrm pre všetok tento ľud.
Jn 6:9 - Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky; ale čo je to pre toľkých?

Verš 20
A keď som tých sedem (chlebov lámal) pre štyri tisíce, koľko plných košov zvyškov ste nazbierali? Odpovedali: Sedem.
Mt 15:36 - vzal tých sedem chlebov a tie ryby, dobrorečil, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom.

Verš 23
A On chytil slepca za ruku, vyviedol ho z mestečka, poslinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo?
Mk 7:33 - On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka.
Mk 7:32 - Tu priviedli k Nemu hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby položil ruku na neho.

Verš 27
Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarey Filipovej. Cestou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú?
Mt 16:13 - Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?
Lk 9:18 - Keď sa (Ježiš) osamote modlil, boli s Ním len učeníci. Spýtal sa ich: Za koho ma pokladajú zástupy?

Verš 28
Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa; iní za Eliáša a iní zase za niektorého z prorokov.
Mt 14:2 - a povedal svojim sluhom: Toto je Ján Krstiteľ; vstal z mŕtvych, preto pôsobí v ňom zázračná moc.

Verš 29
Potom sa ich opýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal Mu Peter: Ty si Kristus!
Mt 16:16 - Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého.
Jn 6:69 - a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží.

Verš 31
Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych.
Mt 16:21 - Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych.
Mt 17:22 - Keď spolu chodili po Galilei, riekol im Ježiš: Syna človeka vydajú ľuďom do rúk;
Mt 20:18 - Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť,
Mk 9:31 - Lebo poučoval učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú Ho; ale keď Ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Mk 10:33 - Ajhľa, vystupujeme do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom.
Lk 9:22 - Potom im hovoril: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych.
Lk 18:31 - Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci.
Lk 24:7 - že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych.

Mk 8,1-9 - Mt 15, 32-39.

Mk 8,10-13 - Mt 16, 1-4; Lk 11, 16, 29.

Mk 8,10 - "Dalmanutský kraj" - meno neznámej lokality, ako u Mt 15, 39 "magadanský kraj". Môže to byť prepis nesprávne identifikovaného aramejského výrazu.

Mk 8,14-21 - Mt 16, 5-12; Lk 12, 1.

Mk 8,15 - Pod kvasom farizejov sa tu myslí na prevrátené farizejské zásady. Kvas Herodesa - jeho verejný hriešny život. Zlé zásady a hriešny život pôsobia na ľudí ako kvas na cesto.

Mk 8,18 - Iz 6, 9; Jer 5, 21; Ez 12, 2.

Mk 8,27-30 - Mt 16, 13-20; Lk 9, 18-21.

Mk 8,31-33 - Mt 16, 21-23; Lk 9, 22.

Mk 8,33 - Pozri poznámku k Mt 16, 23.

Mk 8,34-38 - Mt 16, 24-28; Lk 9, 23-27.