výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mk 3, 1-35

1 Keď zase vošiel do synagógy, bol tam človek, ktorý mal vyschnutú ruku. 2 Aby Ho mohli obžalovať, dávali pozor, či ho uzdraví v sobotu. 3 I povedal človeku, ktorý mal suchú ruku: Staň si do prostriedku! 4 A spýtal sa ich: Či je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle; zachrániť život alebo zabiť? A oni mlčali. 5 Poobzeral si ich s hnevom a zarmútený zatvrdilosťou ich srdca, povedal tomu človeku: Vystri ruku! I vystrel ruku a bola mu zase zdravá. 6 Farizeji nato vyšli a hneď sa radili o Ňom s herodiánmi, že Ho zahubia. 7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru a nasledoval Ho veľký zástup z Galiley; a podobne z Judska, 8 Jeruzalema, Idumey, zo Zajordánska, aj z okolia Týra a Sidona prišiel veľký zástup k Nemu, lebo počuli o Jeho skutkoch. 9 I povedal učeníkom: Pripravte mi loďku, aby ma zástup netlačil. 10 Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, ktorí na niečo trpeli, tisli sa k Nemu, aby sa Ho dotkli. 11 A aj posadnutí démonmi, ako Ho zbadali, padali Mu k nohám, kričali a volali: Ty si Syn Boží! 12 Ale On im prísne prikázal, aby nikomu nepovedali, kto On je. 13 Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k Nemu. 14 Vtedy ustanovil si dvanástich, aby boli s Ním, poslal ich kázať 15 a dal im moc vyháňať démonov. 16 Toto sú dvanásti, ktorých si ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, 17 Jakub Zebedeov a Ján, brat Jakubov, týmto dal meno Boanerges, to je Synovia hromu, 18 ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfeov, Tadeus, Šimon Kanaánsky, 19 Judáš Iškariotský, ktorý Ho aj zradil. 20 Potom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zástup, takže si nestačili ani chleba zajesť. 21 Keď to počuli Jeho príbuzní, vyšli Ho zlapať, lebo hovorili, že postúpil z rozumu. 22 Ale zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že má Belzebuba a že kniežaťom démonov vyháňa démonov. 23 Zavolal si ich vtedy a hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana? 24 Veď keby sa kráľovstvo rozdvojilo, to kráľovstvo nemôže obstáť; 25 a keby sa dom rozdvojil proti sebe, ten dom nebude môcť obstáť. 26 Keď aj satan povstane proti sebe samému a rozdvojí sa, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27 Nikto nemôže vojsť silnému do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie, ak len prv nezviaže toho silného; len potom vylúpi mu dom. 28 Vpravde, hovorím vám, že všetky hriechy, aj rúhania, akokoľvek by sa synovia ľudskí rúhali, sa im odpustia; 29 kto by sa však rúhal Duchu Svätému, nemá odpustenia naveky, ale bude vinný večným hriechom. 30 (Povedal im to preto), lebo hovorili: Má nečistého ducha! 31 Tu prišla Jeho matka a Jeho bratia; zostali vonku a poslali po Neho. 32 Zástup, ktorý sedel okolo Neho, Mu povedal: Ajhľa, Tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú Ťa. 33 A On im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? 34 A poobzerajúc sa po tých, čo sedeli okolo Neho, povedal: Ajhľa, moja matka a moji bratia! 35 Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou.

Mk 3, 1-35

Verš 1
Keď zase vošiel do synagógy, bol tam človek, ktorý mal vyschnutú ruku.
Mt 12:9 - Odtiaľ odišiel Ježiš a prišiel do ich synagógy.
Lk 6:6 - Zas v inú sobotu vyšiel do synagógy a učil. A bol tam človek, ktorý mal pravú ruku vyschnutú.

Verš 35
Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou.
Jn 15:14 - Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem;
2Kor 5:16 - Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme.

Verš 5
Poobzeral si ich s hnevom a zarmútený zatvrdilosťou ich srdca, povedal tomu človeku: Vystri ruku! I vystrel ruku a bola mu zase zdravá.
1Kr 13:6 - Nato sa kráľ ozval a povedal Božiemu mužovi: Upros Hospodina, svojho Boha, pomodli sa za mňa, aby som si mohol ruku pritiahnuť späť k sebe. Boží muž uprosil Hospodina, a tak si kráľ pritiahol ruku späť k sebe. Bola ako predtým.

Verš 6
Farizeji nato vyšli a hneď sa radili o Ňom s herodiánmi, že Ho zahubia.
Mt 12:14 - Farizeji však vyšli a radili sa o Ňom, ako Ho zahubiť.
Jn 10:39 - Znovu Ho teda chceli zlapať, ale ušiel im z rúk
Jn 11:53 - Od toho dňa boli rozhodnutí, že Ho zabijú.

Verš 7
Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru a nasledoval Ho veľký zástup z Galiley; a podobne z Judska,
Mt 4:25 - Nasledovali Ho veľké zástupy z Galiley, Desaťmestia, Jeruzalema, Judska a Zajordánska.
Lk 6:17 - Keď potom zostúpil s nimi, zastal na rovine a (spolu s Ním) veľký zástup Jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska, i z Jeruzalema i z prímorského Týru a Sidonu,

Verš 13
Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k Nemu.
Mt 10:1 - I zvolal si dvanástich učeníkov, dal im moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby.
Mk 6:7 - Nato zavolal si dvanástich a začal ich rozosielať po dvoch; dal im moc nad nečistými duchmi
Lk 6:13 - Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich a nazval ich aj apoštolmi:
Lk 9:1 - Potom si zvolal dvanástich učeníkov a dal im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy.

Verš 20
Potom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zástup, takže si nestačili ani chleba zajesť.
Mk 6:31 - Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť.

Verš 22
Ale zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že má Belzebuba a že kniežaťom démonov vyháňa démonov.
Mt 9:34 - Ale farizeji povedali: Kniežaťom démonov vyháňa démonov.
Mt 12:24 - Keď to počuli farizeji, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba ak Belzebubom, kniežaťom démonov.
Lk 11:15 - Ale niektorí z nich povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov.
Jn 8:48 - Židia mu povedali: Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadnutý?

Verš 23
Zavolal si ich vtedy a hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana?
Mt 12:25 - Ježiš poznal ich zmýšľanie a riekol im: Každé kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto alebo dom rozdvojený neobstojí.

Verš 27
Nikto nemôže vojsť silnému do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie, ak len prv nezviaže toho silného; len potom vylúpi mu dom.
Mt 12:29 - Alebo ako môže niekto vojsť silnému človeku do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie? Len keď najprv zviaže toho silného, a potom vylúpi mu dom.
Kol 2:15 - Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.

Verš 28
Vpravde, hovorím vám, že všetky hriechy, aj rúhania, akokoľvek by sa synovia ľudskí rúhali, sa im odpustia;
1Sam 2:25 - Keď zhreší človek proti človeku, súdiť ho bude Boh, ale keď človek zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Ale oni neposlúchali hlas svojho otca, lebo Hospodin ich chcel usmrtiť.
Mt 12:31 - Preto vravím vám: Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Ducha sa neodpustí.
Lk 12:10 - A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, sa odpustí, ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.
1Jn 5:16 - Keď niekto vidí, že sa brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech prosí, a (Boh) mu dá život, (totiž) tým, ktorých hriech nevedie k smrti. Je hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, aby brat zaň prosil.

Verš 29
kto by sa však rúhal Duchu Svätému, nemá odpustenia naveky, ale bude vinný večným hriechom.
1Jn 5:16 - Keď niekto vidí, že sa brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech prosí, a (Boh) mu dá život, (totiž) tým, ktorých hriech nevedie k smrti. Je hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, aby brat zaň prosil.

Verš 31
Tu prišla Jeho matka a Jeho bratia; zostali vonku a poslali po Neho.
Mt 12:46 - Keď ešte hovoril k zástupom, ajhľa, Jeho matka a bratia stáli vonku a žiadali si hovoriť s Ním.
Lk 8:19 - Raz prišli k Nemu matka a Jeho bratia a nemohli sa dostať k Nemu pre zástup.

Mk 3,1-6 - Mt 12, 9-14; Lk 6, 6-11.

Mk 3,6 - "Herodiáni" sú horlivci za Herodesa Antipasa, tetrarchu Galiley.

Mk 3,7-12 - Mt 12, 15-16; Lk 6, 17-19.

Mk 3,13-19 - Mt 10, 1-4; Lk 6, 12-16.

Mk 3,13 - Pri tejto príležitosti Pán Ježiš povedal známu "reč na vrchu", o ktorej obšírne hovorí Matúš v 5. až 7. kapitole a Lukáš v 6, 20-49. Marek z nej uvádza iba niektoré časti, a to na rozličných miestach svojho evanjelia. Píše ho pre Nežidov, i keď nie výlučne pre Rimanov, a tak mu išlo viac o vykreslenie diela a osobnosti Ježiša Krista ako o podrobnosti jeho náuky zdokonaľujúcej Starý zákon.

Mk 3,17 - "Boanerges" je asi aramejsko-hebrejské "bené regeš" (synovia hromu), t. j. ľudia hromovej, prudkej povahy. Toto prímenie dostali pre svoju vznetlivú povahu.

Mk 3,22-27 - Mt 12, 22-30; Lk 11, 15-22.

Mk 3,28-30 - Mt 12, 31-32; Lk 12, 10.

Mk 3,29 - Pozri poznámku k Mt 12, 32.

Mk 3,31-35 - Mt 12, 46-50; Lk 8, 19-21.

Mk 3,31 - Pozri poznámku k Mt 12, 46-50.