výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mk 3, 1-35

1 וישב ויבאו אל בית הכנסת ושם איש אשר ידו יבשה׃ 2 ויתבוננו בו אם ירפאהו בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃ 3 ויאמר אל האיש אשר יבשה ידו קום עמד בתוך׃ 4 ויאמר אליהם הנכון בשבת להיטיב או להרע להציל נפש או לאבדה ויחרישו׃ 5 ויבט אליהם סביב בחמה ויתעצב על טמטום לבבם ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת׃ 6 והפרושים יצאו מהרה ויתיעצו עליו עם ההורדוסיים לאבדו׃ 7 וישוע סר משם עם תלמידיו אל יד הים וילכו אחריו המון עם רב מן הגליל ומיהודה׃ 8 ומירושלים ומאדום ומעבר הירדן ומסביבות צור וצידון המון רב אשר שמעו את כל אשר עשה ויבאו אליו׃ 9 ויאמר אל תלמידיו כי יכינו לו אניה קטנה מפני העם למען לא ילחצוהו׃ 10 כי רפא לרבים עד כי התנפלו עליו כל המנגעים לנגע בו׃ 11 והרוחות הטמאות כראותן אתו נפלו לפניו ותצעקנה לאמר אתה הוא בן אלהים׃ 12 ויגער בהן מאד אשר לא תגלינה אותו׃ 13 ויעל אל ההר ויקרא אל אשר הוא חפץ בם ויבאו אליו׃ 14 וישם שנים עשר איש למען יהיו אתו ולמען ישלחם לקרא׃ 15 והיה להם השלטן לרפא את התחלאים ולגרש את השדים׃ 16 ויכנה את שמעון בשם פטרוס׃ 17 ואת יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחי יעקב ויכנה אתם בשם בני רגוש הוא בני רעם׃ 18 ואת אנדרי ואת פילפוס ואת בר תלמי ואת מתי ואת תומא ואת יעקב בן חלפי ואת תדי ואת שמעון הקני׃ 19 ואת יהודה איש קריות אשר גם מסרו׃ 20 ויבאו הביתה וישב המון העם להתאסף עד כי לא יכלו אף לאכל לחם׃ 21 וישמעו קרוביו ויצאו להחזיק בו כי אמרו יצא מדעתו׃ 22 והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו כי בעל זבוב נכנס בו ועל ידי שר השדים הוא מגרש את השדים׃ 23 ויקרא אותם אליו וידבר להם במשלים לאמר איך יוכל השטן לגרש השטן׃ 24 ואם נחלקה ממלכה על עצמה לא תוכל לעמד הממלכה ההיא׃ 25 ובית אם נחלק על עצמו לא יוכל לעמד הבית ההוא׃ 26 ואם השטן יתקומם אל עצמו ונחלק לא יוכל לעמד כי בא קצו׃ 27 אין איש אשר יכל לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו׃ 28 אמן אמר אני לכם כי כל החטאים יסלחו לבני אדם וכל הגדופים אשר יגדפו׃ 29 אך המגדף את רוח הקדש אין לו סליחה לעולם כי יאשם בעונו לנצח׃ 30 כי המה אמרו רוח טמאה בו׃ 31 ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו׃ 32 והמון העם ישבו סביביו ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך בחוץ מבקשים אותך׃ 33 ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי׃ 34 ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי׃ 35 כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃

Mk 3, 1-35

Verš 1
וישב ויבאו אל בית הכנסת ושם איש אשר ידו יבשה׃
Mt 12:9 - ויעבר משם אל בית כנסתם׃
Lk 6:6 - ויהי בשבת אחרת בא אל בית הכנסת וילמד ושם איש אשר יבשה ידו הימנית׃

Verš 35
כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃
Jn 15:14 - ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃
2Kor 5:16 - לכן מעתה אנחנו לא נדע איש לפי הבשר וגם אם ידענו את המשיח לפי הבשר מעתה לא נדעהו עוד׃

Verš 5
ויבט אליהם סביב בחמה ויתעצב על טמטום לבבם ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת׃
1Kr 13:6 - ויען המלך ויאמר אל איש האלהים חל נא את פני יהוה אלהיך והתפלל בעדי ותשב ידי אלי ויחל איש האלהים את פני יהוה ותשב יד המלך אליו ותהי כבראשנה׃

Verš 6
והפרושים יצאו מהרה ויתיעצו עליו עם ההורדוסיים לאבדו׃
Mt 12:14 - ויצא הפרושים ויתיעצו עליו לאבדו׃
Jn 10:39 - אז ישובו ויבקשו לתפשו וימלט מידם׃
Jn 11:53 - ויועצו יחדו להמיתו מהיום ההוא והלאה׃

Verš 7
וישוע סר משם עם תלמידיו אל יד הים וילכו אחריו המון עם רב מן הגליל ומיהודה׃
Mt 4:25 - וילכו אחריו המנים המנים מן הגליל ומן עשר הערים ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן׃
Lk 6:17 - וירד אתם ויעמד במקום מישור והמון תלמידיו וקהל עם רב מכל יהודה וירושלים ומחוף ים צר וצידון אשר באו לשמע אתו ולהרפא מחלייהם׃

Verš 13
ויעל אל ההר ויקרא אל אשר הוא חפץ בם ויבאו אליו׃
Mt 10:1 - ויקרא אליו את שנים עשר תלמידיו ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה לגרשם ולרפוא כל חלי וכל מדוה׃
Mk 6:7 - ויקרא אל שנים העשר ויחל לשלח אותם שנים שנים ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה׃
Lk 6:13 - ובהית הבקר אסף אליו את תלמידיו ויבחר מהם שנים עשר אשר גם קרא להם שליחים׃
Lk 9:1 - ויקרא אל שנים העשר ויתן להם גבורה ושלטן על כל השדים ולרפא חליים׃

Verš 20
ויבאו הביתה וישב המון העם להתאסף עד כי לא יכלו אף לאכל לחם׃
Mk 6:31 - ויאמר אליהם באו אתם לבדד אל מקום חרבה ונוחו מעט כי רבים היו הבאים והיצאים עד לאין עת להם לאכול׃

Verš 22
והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו כי בעל זבוב נכנס בו ועל ידי שר השדים הוא מגרש את השדים׃
Mt 9:34 - והפרושים אמרו על ידי שר השדים מגרש הוא את השדים׃
Mt 12:24 - והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים׃
Lk 11:15 - ויש אשר אמרו בבעל זבוב שר השדים הוא מגרש את השדים׃
Jn 8:48 - אז יענו היהודים ויאמרו אליו הלא הטבנו אשר דברנו כי שמרוני אתה ושד בך׃

Verš 23
ויקרא אותם אליו וידבר להם במשלים לאמר איך יוכל השטן לגרש השטן׃
Mt 12:25 - וישוע ידע את מחשבותם ויאמר אליהם כל ממלכה הנחלקה על עצמה תחרב וכל עיר ובית הנחלקים על עצמם לא יכונו׃

Verš 27
אין איש אשר יכל לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו׃
Mt 12:29 - או איך יוכל איש לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו׃
Kol 2:15 - ויפשט את השרים והשליטים ויתנם ביד רמה לראוה בם ויוליכם שולל בנפשו׃

Verš 28
אמן אמר אני לכם כי כל החטאים יסלחו לבני אדם וכל הגדופים אשר יגדפו׃
1Sam 2:25 - אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם ליהוה יחטא איש מי יתפלל לו ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ יהוה להמיתם׃
Mt 12:31 - על כן אני אמר לכם כל חטא וגדוף יסלח לאדם אך גדוף הרוח לא יסלח לאדם׃
Lk 12:10 - וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו והמגדף את רוח הקדש לא יסלח לו׃
1Jn 5:16 - איש כי יראה את אחיו חוטא חטאת אשר לא למות שאל ישאל בעדו ויתן לו חיים לכל אשר חטאו לא למות הן יש חטא למות על זה לא אמר לשאל בעדו׃

Verš 29
אך המגדף את רוח הקדש אין לו סליחה לעולם כי יאשם בעונו לנצח׃
1Jn 5:16 - איש כי יראה את אחיו חוטא חטאת אשר לא למות שאל ישאל בעדו ויתן לו חיים לכל אשר חטאו לא למות הן יש חטא למות על זה לא אמר לשאל בעדו׃

Verš 31
ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו׃
Mt 12:46 - עודנו מדבר אל המון העם והנה אמו ואחיו עמדו בחוץ מבקשים לדבר אתו׃
Lk 8:19 - ויבאו אליו אמו ואחיו ולא יכלו לגשת אליו מפני העם׃

Mk 3,1-6 - Mt 12, 9-14; Lk 6, 6-11.

Mk 3,6 - "Herodiáni" sú horlivci za Herodesa Antipasa, tetrarchu Galiley.

Mk 3,7-12 - Mt 12, 15-16; Lk 6, 17-19.

Mk 3,13-19 - Mt 10, 1-4; Lk 6, 12-16.

Mk 3,13 - Pri tejto príležitosti Pán Ježiš povedal známu "reč na vrchu", o ktorej obšírne hovorí Matúš v 5. až 7. kapitole a Lukáš v 6, 20-49. Marek z nej uvádza iba niektoré časti, a to na rozličných miestach svojho evanjelia. Píše ho pre Nežidov, i keď nie výlučne pre Rimanov, a tak mu išlo viac o vykreslenie diela a osobnosti Ježiša Krista ako o podrobnosti jeho náuky zdokonaľujúcej Starý zákon.

Mk 3,17 - "Boanerges" je asi aramejsko-hebrejské "bené regeš" (synovia hromu), t. j. ľudia hromovej, prudkej povahy. Toto prímenie dostali pre svoju vznetlivú povahu.

Mk 3,22-27 - Mt 12, 22-30; Lk 11, 15-22.

Mk 3,28-30 - Mt 12, 31-32; Lk 12, 10.

Mk 3,29 - Pozri poznámku k Mt 12, 32.

Mk 3,31-35 - Mt 12, 46-50; Lk 8, 19-21.

Mk 3,31 - Pozri poznámku k Mt 12, 46-50.