výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mk 13, 1-37

1 Keď vychádzal z chrámu, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pozri, Majstre, čo sú to za kamene a za stavby! 2 Ježiš mu odpovedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený! 3 A keď sedel na vrchu Olivovom naproti chrámu, spýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej. 4 Povedz nám, kedy to bude a na aké znamenie sa to všetko stane? 5 Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. 6 Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. 7 Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí. 9 Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. 10 Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom. 11 A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. 13 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14 Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť - kto čítaš, rozumej! - vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov; 15 kto je na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo z neho; 16 a kto je na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 17 Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni! 18 Preto modlite sa, aby to neprišlo v zime! 19 Lebo tie dni budú súžením, akého od počiatku, keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude. 20 A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený ani jeden človek. Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! - neverte. 22 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, vyvolených. 23 Ale vy sa majte na pozore; predpovedal som vám všetko. 24 V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa pohybovať. 26 Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou. 27 A vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca zeme až po koniec neba. 28 Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. 30 Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. 33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. 34 Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel, 35 tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno. 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. 37 A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!

Mk 13, 1-37

Verš 32
O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec.
Mt 24:36 - No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec.
Sk 1:7 - Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou,

Verš 1
Keď vychádzal z chrámu, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pozri, Majstre, čo sú to za kamene a za stavby!
Mt 24:1 - Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu.
Lk 21:5 - Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal:

Verš 2
Ježiš mu odpovedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený!
1Kr 9:7 - vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom.
Mi 3:12 - Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.
Lk 19:44 - a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.

Verš 3
A keď sedel na vrchu Olivovom naproti chrámu, spýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej.
Mt 24:3 - Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta.
Lk 21:7 - Vtedy sa Ho spýtali: Majstre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať?

Verš 4
Povedz nám, kedy to bude a na aké znamenie sa to všetko stane?
Sk 1:6 - A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael?

Verš 5
Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol.
Jer 29:8 - Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú,
Ef 5:6 - Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov.
2Sol 2:2 - nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom ani slovom ani údajne naším listom, akoby deň Pánov už nastával.
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

Verš 6
Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých.
Jer 14:14 - Hospodin mi odpovedal: Lož prorokujú proroci v mojom mene; neposlal som ich, nerozkazoval som im, ani som s nimi nehovoril. Lživé videnie, ničomnú veštbu a klamstvo vlastného srdca vám prorokujú.
Jer 23:21 - Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú.

Verš 33
Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas.
Mt 24:42 - Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Mt 25:13 - Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].
Lk 12:40 - Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
Lk 21:36 - Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka.
1Sol 5:6 - Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi.

Verš 8
Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí.
Iz 19:2 - Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mesto proti mestu a kráľovstvo proti kráľovstvu.

Verš 9
Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo.
Mt 10:17 - Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach;
Mt 24:9 - Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno.
Lk 21:12 - Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.
Jn 15:19 - Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.
Jn 16:2 - Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!

Verš 11
A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý.
Mt 10:19 - Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť;
Lk 12:11 - A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť;
Lk 21:4 - lebo všetci títo pridávali k darom [Božím] z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie.

Verš 12
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich.
Ez 38:21 - Privolám proti nemu všetky druhy hrôzy - znie výrok Hospodina, Pána - každý meč sa obráti proti vlastnému bratovi.
Mi 7:6 - Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre; nepriateľmi človeka sú jeho domáci.

Verš 13
A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Mt 10:22 - A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Mt 24:13 - Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.
Lk 21:19 - Vytrvalosťou zachováte si životy.
Zjv 2:7 - Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!

Verš 14
Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť - kto čítaš, rozumej! - vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov;
Mt 24:15 - Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! -
Lk 21:20 - Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza.
Dan 9:27 - Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň; na pol týždňa zastaví zábitnú i pokrmovú obeť; na okraj oltára príde ohavné pustošenie až po stanovený koniec, ktorý príde a zavŕši pustošenie.
Lk 21:21 - A ktorí budú vtedy v Judsku, nech utekajú do vrchov, a ktorí budú v ňom, nech vyjdú, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho;

Verš 21
A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! - neverte.
Mt 24:23 - Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! - neverte!
Lk 21:8 - Riekol im: Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som to! a: Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi!

Verš 22
Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, vyvolených.
Dt 13:1 - Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte!
2Sol 2:11 - A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži

Verš 24
V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo,
Iz 13:10 - Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom.
Ez 32:7 - Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac nevydá svoje svetlo.
Joe 2:31 -
Joe 3:15 -
Mt 24:29 - Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať.
Lk 21:25 - A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia;
Zjv 6:12 - A keď otvoril šiestu pečať, videl som: nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstená vrecovina a mesiac bol celý ako krv;

Verš 26
Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou.
Dan 7:10 - Ohnivá rieka vytekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili.
Mt 16:27 - Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Mt 24:30 - A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.
Mk 14:62 - Ježiš povedal: Som, a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.
Lk 21:27 - A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou.
Sk 1:11 - hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.
1Sol 4:16 - lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi,
2Sol 1:10 - keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.
Zjv 1:7 - Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!

Verš 28
Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko.
Mt 24:32 - Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko.
Lk 21:29 - Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy;

Verš 31
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Ž 102:26 - Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.
Iz 40:8 - Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky.
Iz 51:6 - Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite sa dolu na zem, lebo nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre, ale moja záchrana ostane naveky a moja spása sa nezruší.
Heb 1:11 - ony sa pominú, ale Ty zostávaš, ony všetky zostarnú ako rúcho,

Mk 13,1-4 - Mt 24, 1-3; Lk 21, 5-7.

Mk 13,2 - V rámci svojej predpovede o páde Jeruzalema Ježiš hovorí aj o znameniach, ktoré budú predchádzať koniec sveta. Pozri poznámku k Mt 24, 2.

Mk 13,5-13 - Mt 24, 4-14; Lk 21, 8-19.

Mk 13,14-18 - Mt 24, 15-19; Lk 21, 20-24.

Mk 13,14 - Dan 9, 27.

Mk 13,19-23 - Mt 24, 20-25.

Mk 13,19 - Dan 12, 1.

Mk 13,24-27 - Mt 24, 29-31; Lk 21, 25-28.

Mk 13,24 sl - Iz 13, 10; 34, 4.

Mk 13,26 - Dan 7, 13-14.

Mk 13,28-32 - Mt 24, 32-36; Lk 21, 29-33.

Mk 13,30 - "Nepominie sa toto pokolenie" je podľa niektorých biblistov určením času skazy Jeruzalema. Akoby povedal: Stane sa to čoskoro.

Mk 13,32 - Ježiš ako Bohočlovek dobre vie, kedy bude koniec sveta. Nie je však vôľa Otca, aby presný čas tohto konca vopred ľuďom oznámil.

Mk 13,33-37 - Mt 24, 42-51; Lk 21, 34-36.