výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Mk 3, 1-35

1 A zase vošiel do synagógy. A bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku. 2 A striehli ho, či ho uzdraví v sobotu, aby ho obžalovali. 3 A povedal človekovi, ktorý mal uschlú ruku: Vstaň do prostredku! 4 A povedal im: Či sa smie v sobotu dobre robiť a či zle robiť - život zachrániť a či zabiť? A oni mlčali. 5 A obzrúc sa po nich dookola s hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človekovi: Vystri svoju ruku! A vystrel, a jeho ruka bola zase zdravá jako tá druhá. 6 A farizeovia vyšli hneď a radili sa s heródiánmi proti nemu, jako by ho zahubili. 7 A Ježiš odišiel so svojimi učeníkmi k moru. A išlo za ním veliké množstvo ľudu od Galilee i z Judska, 8 z Jeruzalema, z Idumee, zo Zajordánia, i tí z okolia Týru a Sidona, veliké množstvo, keď počuli, jaké mnohé divné veci činil, prišli k nemu. 9 A povedal svojim učeníkom, aby mu bola loďka napohotove pre zástup, aby ho netlačili; 10 lebo mnohých uzdravil, takže sa len tak všetci na neho valili, aby sa ho dotkli, ktorí mali nejaké choroby. 11 Aj nečistí duchovia, keď ho videli, padali pred ním, kričali a hovorili: Ty si ten Syn Boží! 12 A veľmi im prikazoval, aby ho nevyjavovali. 13 A vyšiel na vrch a povolal si k sebe tých, ktorých sám chcel, a odišli za ním. 14 A ustanovil dvanástich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať, 15 a aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov. 16 A tedy ustanovil dvanástich, Šimona, ktorému pridal meno Peter, 17 a Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, brata Jakobovho, a pridal im meno: Boanerges, čo je: Synovia hromu; 18 a Andreja a Filipa a Bartolomea a Matúša a Tomáša a Jakoba Alfeovho a Taddea a Šimona Kananitského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradil. A prišli do domu. 20 A opät sa sišiel zástup, takže nemohli ani chleba pojesť. 21 A keď počuli o tom jeho príbuzní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z rozumu. 22 A zákonníci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Belzebúba a že kniežaťom nad démonami vyháňa démonov. 23 A privolajúc si ich hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana? 24 A jestli sa kráľovstvo rozdvojí samo proti sebe, to kráľovstvo nemôže obstáť. 25 A rozdvojí-li sa dom sám proti sebe, nebude môcť obstáť ten dom. 26 A jestli satan povstal sám proti sebe a rozdvojil sa, nemôže obstáť, ale mu je koniec. 27 Nikto nemôže rozchvátať náradie silného vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného, a len potom zlúpi jeho dom. 28 Ameň vám hovorím, že všetky hriechy budú odpustené ľudským synom i všetky rúhania, ktorýmikoľvek by sa rúhali; 29 ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu. 30 Lebo hovorili: Má nečistého ducha. 31 A tedy prišli jeho matka i jeho bratia a stojac vonku poslali k nemu a volali ho. 32 A sedel okolo neho zástup, a povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. 33 A on im odpovedal: Kto je moja matka, a kto sú moji bratia? 34 A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka a moji bratia! 35 Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.

Mk 3, 1-35

Verš 1
A zase vošiel do synagógy. A bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku.
Mt 12:9 - A odíduc odtiaľ prišiel do ich synagógy.
Lk 6:6 - A stalo sa aj v inú sobotu, že vošiel do synagógy a učil. A bol tam človek, ktorého pravá ruka bola uschlá.

Verš 35
Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.
Jn 15:14 - Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem.
2Kor 5:16 - A tak my už odteraz neznáme nikoho podľa tela. A jestli sme aj poznali Krista podľa tela, ale teraz už viacej neznáme.

Verš 5
A obzrúc sa po nich dookola s hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človekovi: Vystri svoju ruku! A vystrel, a jeho ruka bola zase zdravá jako tá druhá.
1Kr 13:6 - Vtedy odpovedal kráľ a riekol mužovi Božiemu: Upokoj, prosím, tvár Hospodina, svojho Boha, a modli sa za mňa, aby sa zase vrátila moja ruka ku mne. A tak modliac sa upokojil muž Boží tvár Hospodinovu, a ruka kráľova sa vrátila k nemu a bola jako predtým.

Verš 6
A farizeovia vyšli hneď a radili sa s heródiánmi proti nemu, jako by ho zahubili.
Mt 12:14 - A farizeovia vyjdúc odtiaľ radili sa proti nemu, jako by ho zmárnili. Ale Ježiš to poznal a ušiel odtiaľ.
Jn 10:39 - Vtedy ho zase hľadeli jať, ale vyšiel z ich ruky.
Jn 11:53 - A tak od toho dňa sa uradili, aby ho zabili.

Verš 7
A Ježiš odišiel so svojimi učeníkmi k moru. A išlo za ním veliké množstvo ľudu od Galilee i z Judska,
Mt 4:25 - A išly za ním mnohé zástupy z Galilee, z Desaťmestia, z Jeruzalema, z Judska i zo Zajordánia.
Lk 6:17 - A síduc s nimi stál na rovnom mieste i zástup jeho učeníkov a veliké množstvo ľudu z celého Judska a z Jeruzalema a z pomoria Týru a Sidona, ktorí boli prišli, aby ho počuli a aby boli uzdravení od svojich neduhov,

Verš 13
A vyšiel na vrch a povolal si k sebe tých, ktorých sám chcel, a odišli za ním.
Mt 10:1 - A privolajúc si svojich dvanástich učeníkov dal im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
Mk 6:7 - A povolal si k sebe tých dvanástich a začal ich posielať po dvoch a dával im moc nad nečistými duchami
Lk 6:13 - A keď bol deň, povolal k sebe svojich učeníkova vyvolil si z nich dvanástich, ktorých aj apoštolmi pomenoval:
Lk 9:1 - A svolajúc si dvanástich svojich učeníkov dal im moc a právo nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy.

Verš 20
A opät sa sišiel zástup, takže nemohli ani chleba pojesť.
Mk 6:31 - A povedal im: Poďte vy sami osobitne na pusté miesto a odpočiňte si trochu. Lebo bolo mnoho tých, ktorí prichádzali a odchádzali, a nemali kedy ani jesť.

Verš 22
A zákonníci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Belzebúba a že kniežaťom nad démonami vyháňa démonov.
Mt 9:34 - Ale farizeovia hovorili: Kniežaťom démonov vyháňa démonov.
Mt 12:24 - Ale keď to počuli farizeovia, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba Belzebúbom, kniežaťom nad démonami.
Lk 11:15 - Ale niektorí z nich povedali: Belzebúbom, kniežaťom nad démonami, vyháňa démonov.
Jn 8:48 - Vtedy odpovedali Židia a riekli mu. Či my nehovoríme dobre, že si ty Samaritán a že máš démona?

Verš 23
A privolajúc si ich hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana?
Mt 12:25 - A Ježiš vediac ich myšlienky povedal im: Každé kráľovstvo, rozdelené proti sebe, pustne; a niktoré mesto, rozdelené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, rozdelený proti sebe, neobstojí.

Verš 27
Nikto nemôže rozchvátať náradie silného vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného, a len potom zlúpi jeho dom.
Mt 12:29 - Alebo jako môže niekto vojsť do domu silného a zlúpiť jeho náradie, keby prv nepoviazal toho silného? Len potom olúpi jeho dom.
Kol 2:15 - a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom.

Verš 28
Ameň vám hovorím, že všetky hriechy budú odpustené ľudským synom i všetky rúhania, ktorýmikoľvek by sa rúhali;
1Sam 2:25 - Ak zhreší človek proti človekovi, bude ho súdiť sudca; ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, ktože sa modlitbou prihovorí za neho? Ale neposlúchli hlasu svojho otca, lebo Hospodin ich chcel zabiť.
Mt 12:31 - Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa proti Duchu nebude odpustené ľuďom.
Lk 12:10 - A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené; ale tomu, kto sa rúhal Svätému Duchu, nebude odpustené.
1Jn 5:16 - Keby niekto videl svojho brata, že hreší hriechom nie na smrť, bude prosiť za neho, a Bôh mu dá život, tým, ktorí hrešia nie na smrť. Je hriech na smrť, o tom nehovorím, aby o ten prosil.

Verš 29
ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu.
1Jn 5:16 - Keby niekto videl svojho brata, že hreší hriechom nie na smrť, bude prosiť za neho, a Bôh mu dá život, tým, ktorí hrešia nie na smrť. Je hriech na smrť, o tom nehovorím, aby o ten prosil.

Verš 31
A tedy prišli jeho matka i jeho bratia a stojac vonku poslali k nemu a volali ho.
Mt 12:46 - A kým ešte hovoril zástupom, hľa, prišli a stáli vonku jeho matka i jeho bratia hľadajúc príležitosť s ním prehovoriť.
Lk 8:19 - A prišli k nemu matka a jeho bratia a nemohli sa k nemu dostať pre zástup.

Mk 3,1-6 - Mt 12, 9-14; Lk 6, 6-11.

Mk 3,6 - "Herodiáni" sú horlivci za Herodesa Antipasa, tetrarchu Galiley.

Mk 3,7-12 - Mt 12, 15-16; Lk 6, 17-19.

Mk 3,13-19 - Mt 10, 1-4; Lk 6, 12-16.

Mk 3,13 - Pri tejto príležitosti Pán Ježiš povedal známu "reč na vrchu", o ktorej obšírne hovorí Matúš v 5. až 7. kapitole a Lukáš v 6, 20-49. Marek z nej uvádza iba niektoré časti, a to na rozličných miestach svojho evanjelia. Píše ho pre Nežidov, i keď nie výlučne pre Rimanov, a tak mu išlo viac o vykreslenie diela a osobnosti Ježiša Krista ako o podrobnosti jeho náuky zdokonaľujúcej Starý zákon.

Mk 3,17 - "Boanerges" je asi aramejsko-hebrejské "bené regeš" (synovia hromu), t. j. ľudia hromovej, prudkej povahy. Toto prímenie dostali pre svoju vznetlivú povahu.

Mk 3,22-27 - Mt 12, 22-30; Lk 11, 15-22.

Mk 3,28-30 - Mt 12, 31-32; Lk 12, 10.

Mk 3,29 - Pozri poznámku k Mt 12, 32.

Mk 3,31-35 - Mt 12, 46-50; Lk 8, 19-21.

Mk 3,31 - Pozri poznámku k Mt 12, 46-50.