výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Mk 5, 1-43

1 A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarénov. 2 A jako vyšiel z lode, hneď sa s ním stretol človek z hrobov, v nečistom duchu, 3 ktorý to človek mal svoje obydlie v hroboch, a už ho ani reťazami nemohol nikto viacej poviazať, 4 pretože bol často poviazaný putami na nohách a reťazami a roztrhal reťazi a putá polámal, a nikto ho nevládal skrotiť. 5 A vždycky, vodne i vnoci, bol na tamojších vrchoch a v hroboch a kričal a bil sa kameňmi. 6 A keď uvidel Ježiša zďaleka, bežal a poklonil sa mu 7 a skríknuc velikým hlasom povedal: Čo mám s tebou, Ježišu, Synu Najvyššieho Boha! Zaväzujem ťa prísahou na Boha, aby si ma netrápil! 8 Lebo mu hovoril: Vyjdi z človeka, nečistý duchu! 9 A pýtal sa ho: Jako ti je meno? A povedal mu: Legion mi je meno, lebo nás je mnoho. 10 A veľmi ho prosil, žeby ich neposielal preč z toho kraja. 11 A bolo tam na svahu vrchu veliké stádo svíň, pasúce sa. 12 A prosili ho všetci tí démoni a hovorili: Pošli nás do tých svíň, aby sme vošli do nich. 13 A Ježiš im hneď dovolil. Vtedy vyšli nečistí duchovia a vošli do svíň, a stádo sa srútilo dolu úbočím do mora, a bolo ich okolo dvoch tisícov, a potopily sa v mori. 14 A tí, ktorí ich pásli, utiekli a oznámili to v meste i v domoch v poli. A vyšli vidieť, čo sa to stalo. 15 A prišli k Ježišovi a videli posadlého, že sedí a je odiaty a má zdravý rozum, ten ktorý to bol mal ten legion, a báli sa. 16 A tí, ktorí to videli, rozprávali im, ako sa to stalo tomu posadlému, aj o tých sviniach. 17 A začali ho prosiť, žeby odišiel z ich kraja. 18 A keď vchádzal do lode, prosil ho ten predtým posadlý, žeby bol s ním. 19 No, Ježiš ho nenechal, ale mu povedal: Idi do svojho domu ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou. 20 A odišiel a začal hlásať v Desaťmestí, jaké veľké veci mu učinil Ježiš; a všetci sa divili. 21 A keď sa preplavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, sišiel sa k nemu veliký zástup, a bol pri mori. 22 A hľa, prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairus, a keď ho videl, padol k jeho nohám 23 a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva: prosím, žeby si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. 24 A odišiel s ním. A išiel za ním veliký zástup, a tlačili ho zo všetkých strán. 25 Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi dvanásť rokov 26 a mnoho vytrpela od mnohých lekárov a potrovila všetko svoje imanie, a nič jej to nebolo pomohlo, lež ešte bola prišla do horšieho; 27 tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rúcha, 28 lebo si bola povedala: Ak sa len jeho rúcha dotknem, budem uzdravená. 29 A hneď vyschol prameň jej krvi, a pocítila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. 30 A Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc, a obrátiac sa v zástupe vravel: Kto sa dotknul mojeho rúcha? 31 A jeho učeníci mu vraveli: Vidíš, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán, a hovoríš: Kto sa ma dotknul? 32 Ale on sa ohliadal dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. 33 A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. 34 A on jej povedal: Dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v pokoji a buď zdravá a prostá svojej choroby. 35 A kým on ešte hovoril, tu prišli od predstaveného synagógy a vraveli: Tvoja dcéra už zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa? 36 Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver! 37 A nedal nikomu ísť za sebou, iba Petrovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobovmu bratovi. 38 A prišli do domu predstaveného synagógy, a videl tam nepokojný ruch, plačúcich a kvíliacich veľmi, 39 a vojdúc povedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. 40 A vysmievali ho. No, on vyženúc všetkých pojal otca dieťaťa i matku i tých, ktorí boli s ním, a vošiel ta, kde ležalo dieťa. 41 A uchopiac ruku dieťaťa povedal mu: Talitha kúmi! čo je preložené toľko jako: Dievčatko, tebe hovorím, vstaň! 42 A dievčatko hneď vstalo a chodilo, lebo malo dvanásť rokov. A žasli prenáramne. 43 A veľmi im prikázal, aby sa toho nikto nedozvedel. A povedal, aby jej dali jesť.

Mk 5, 1-43

Verš 1
A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarénov.
Mt 8:28 - A keď prišiel na druhú stranu, do zeme Gergežanov, stretli sa s ním dvaja posadlí démonami; išli z hrobov, strašní náramne, takže nikto nemohol prejsť tou cestou popri nich.
Lk 8:26 - A preplavili sa do kraja Gadarénov, ktorý je naproti Galilei.

Verš 34
A on jej povedal: Dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v pokoji a buď zdravá a prostá svojej choroby.
Mt 9:22 - A Ježiš obrátiac sa a vidiac ju povedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola zdravá od tej hodiny.
Mk 10:52 - Vtedy mu povedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom.

Verš 35
A kým on ešte hovoril, tu prišli od predstaveného synagógy a vraveli: Tvoja dcéra už zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa?
Lk 8:49 - A kým on ešte hovoril, prišiel niekto od predstaveného synagógy a povedal mu: Tvoja dcéra už zomrela, neunúvaj Učiteľa!

Verš 39
a vojdúc povedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.
Jn 11:11 - To povedal a potom im riekol: Lazar, náš priateľ, usnul; ale idem, aby som ho zobudil zo sna.

Verš 17
A začali ho prosiť, žeby odišiel z ich kraja.
Sk 16:39 - A prišli a prosili ich a vyvedúc žiadali, žeby vyšli z mesta.

Verš 18
A keď vchádzal do lode, prosil ho ten predtým posadlý, žeby bol s ním.
Lk 8:38 - A muž, z ktorého boli vyšli démoni, ho prosil, žeby bol s ním. Ale Ježiš ho prepustil a povedal:

Verš 21
A keď sa preplavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, sišiel sa k nemu veliký zástup, a bol pri mori.
Lk 8:40 - A stalo sa, keď sa navrátil Ježiš, že ho prijal zástup, lebo ho všetci čakali.

Verš 22
A hľa, prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairus, a keď ho videl, padol k jeho nohám
Mt 9:18 - Keď im to hovoril, tu hľa, prišlo isté knieža, klaňalo sa mu a hovorilo: Moja dcéra teraz zomrela, ale poď a vzlož na ňu svoju ruku, a bude žiť.
Lk 8:41 - A hľa, prišiel istý muž, ktorému bolo meno Jairus, a to bol predstavený synagógy, ktorý padol k nohám Ježišovým a prosil ho, žeby vošiel do jeho domu,

Verš 25
Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi dvanásť rokov
Lv 15:25 - A žena, keby tiekol tok jej krvi za mnoho dní, aj krome času jej odlúčenosti, alebo keby tiekla nad čas svojej odlúčenosti, po všetky dni toku jej nečistoty, bude jako za dní svojej riadnej odlúčenosti; nečistá je.
Mt 9:20 - A hľa, nejaká žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila odzadu a dotkla sa dole okraja jeho rúcha,
Lk 8:43 - A istá žena, ktorá bola v krvotoku od dvanástich rokov a ktorá bola na lekárov vynaložila všetku svoju živnosť a nemohla byť uzdravená od nikoho,

Verš 30
A Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc, a obrátiac sa v zástupe vravel: Kto sa dotknul mojeho rúcha?
Lk 6:19 - A všetok zástup hľadal dotknúť sa ho, lebo vychádzala od neho moc a uzdravovala všetkých.

Mk 5,1-20 - Mt 8, 28-34; Lk 8, 26-39.

Mk 5,2 - Mt hovorí o dvoch posadnutých, Mk a Lk o jednom. Podľa tradičnej mienky majú na mysli toho jedného, ktorý sa po svojom uzdravení hlásil za učeníka u Ježiša, ale on ho poslal domov. Markovi nešlo iba o opísanie historickej udalosti, ale vyzdvihnutím toho jedného chcel povedať pohanom, že príchodom Ježiša Krista nadišiel čas milosti, čas spásy.

Mk 5,9 - Pluk, lat. legio. Rímska légia mala okolo 6 000 mužov. "Pluk" naznačuje množstvo duchov, ktorými bol tento úbožiak posadnutý.

Mk 5,12-13 - Ježiš dovoľuje zlým duchom, aby mohli prejsť z človeka do svíň. Stalo sa to v kraji pohanov. Pozri poznámku k Mt 8, 28.

Mk 5,21-43 - Mt 9, 18-26; Lk 8, 40-56.

Mk 5,37 - Tí istí, čo budú neskôr svedkami premenenia Krista a jeho smrteľnej úzkosti v Getsemani.

Mk 5,41 - "Talitha kum" je aramejský výraz. Touto rečou sa hovorilo v Palestíne za čias Ježiša Krista.