výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Mk 13, 1-37

1 A keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Učiteľu, pozri, jaké kamene a jaké stavby! 2 A Ježiš odpovedajúc riekol mu: Či vidíš tieto veliké stavby? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vrchu, naproti chrámu, opýtali sa ho osobitne Peter, Jakob a Ján a Andrej: 4 Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením, keď sa to všetko bude mať plniť? 5 A Ježiš odpovedal a začal im hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! 6 Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. 7 A keď počujete o vojnách a chýry o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a budú zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a nepokoj. 9 To budú počiatky prepôrodných bolestí. Ale vy majte sami na seba pozor! Lebo vás budú vydávať pred cirkevné snemy a do shromaždení; budete bití, i pred vladármi i pred kráľmi stanete pre mňa, im na svedoctvo. 10 Ale najprv musí byť evanjelium hlásané všetkým národom. 11 A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť, ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte; lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch. 12 A vydá brat brata na smrť a otec dieťa, a deti povstanú na rodičov a usmrtia ich. 13 A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený. 14 A keď uvidíte ohavnosť spustošenia, predpovedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde stáť nemá (Kto čítaš, rozumej!), vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy; 15 a ten, kto bude na streche, nech nesostupuje do domu ani nech nevchádza, aby niečo vzal zo svojho domu; 16 a ten, kto bude na poli, nech sa nevracia zpät, aby vzal svoje rúcho. 17 No, beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tie dni! 18 Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime! 19 Lebo tie dni budú súžením, akého nebolo od počiatku stvorenia, ktoré Bôh stvoril, až doteraz, ani viac nikdy nebude. 20 A keby Pán nebol ukrátil tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo, ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, ukrátil tie dni. 21 A vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Hľa tamto! neverte! 22 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú činiť divy a zázraky, aby zviedli, ak by bolo možné, aj vyvolených. 23 Ale vy vidzte! Hľa, predpovedal som vám všetko. 24 A v tých dňoch, po tom súžení, slnce sa zatmie, a mesiac nedá svojho svetla, 25 a hviezdy budú padať z neba, a moci, ktoré sú na nebi, pohnú sa. 26 A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho v oblakoch s velikou mocou a slávou. 27 A vtedy pošle svojich anjelov a shromaždí svojich vyvolených od štyroch vetrov, od konca zeme až do konca neba. 28 Od fíka sa naučte podobenstvu: keď už omladnúc zmäkne jeho letorast a ženie lístie, viete, že je blízko leto. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30 Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa to všetko nestane. 31 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. 32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi ani Syn, iba Otec. 33 Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. 34 Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval opustiac svoj dom a dajúc svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel. 35 A tak bdejte, lebo neviete, kedy prijde pán domu, či večer či o polnoci, či keď spieva kohút a či ráno, 36 aby prijdúc znenazdania nenašiel vás spať. 37 A čo vám hovorím, všetkým hovorím - bdejte!

Mk 13, 1-37

Verš 32
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi ani Syn, iba Otec.
Mt 24:36 - Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj Otec.
Sk 1:7 - A on im povedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci,

Verš 1
A keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Učiteľu, pozri, jaké kamene a jaké stavby!
Mt 24:1 - Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu.
Lk 21:5 - A keď hovorili niektorí o chráme, že je ozdobený krásnymi kameňmi a posvätnými dary, povedal:

Verš 2
A Ježiš odpovedajúc riekol mu: Či vidíš tieto veliké stavby? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.
1Kr 9:7 - vyplienim Izraela s povrchu zeme, ktorú som im dal, a dom, ktorý som posvätil svojmu menu, odvrhnem od svojej tvári, a Izrael bude za príslovie a za ostrý posmech medzi všetkými národami.
Mi 3:12 - Preto bude pre vás Sion oraný jako pole, Jeruzalem bude hromadami rozvalín a vrch toho domu výšinami lesa.
Lk 19:44 - a srovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia.

Verš 3
A keď sedel na Olivovom vrchu, naproti chrámu, opýtali sa ho osobitne Peter, Jakob a Ján a Andrej:
Mt 24:3 - A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta?
Lk 21:7 - A opýtali sa ho a riekli: Učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať?

Verš 4
Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením, keď sa to všetko bude mať plniť?
Sk 1:6 - A oni síduc sa pýtali sa ho a vraveli: Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo?

Verš 5
A Ježiš odpovedal a začal im hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol!
Jer 29:8 - Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na svoje sny, ktoré sa vám snívajú vaším pričinením,
Ef 5:6 - Nech vás nikto nezvodí prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti.
2Sol 2:2 - aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov.
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

Verš 6
Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých.
Jer 14:14 - Na to mi riekol Hospodin: Proroci prorokujú lož v mojom mene, neposlal som ich ani som im neprikázal ani som im nehovoril; prorokujú vám lživé videnie, veštenie, ničomnosť a lesť svojho srdca.
Jer 23:21 - Neposlal som tých prorokov, ale oni bežali; nehovoril som im, no, oni prorokovali.

Verš 33
Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas.
Mt 24:42 - Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán.
Mt 25:13 - Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy prijde Syn človeka.
Lk 12:40 - Teda aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, prijde Syn človeka.
Lk 21:36 - Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.
1Sol 5:6 - A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.

Verš 8
Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a budú zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a nepokoj.
Iz 19:2 - Lebo podpichnem Egypťana proti Egypťanovi, a budú bojovať brat proti svojmu bratovi a blížny proti svojmu blížnemu, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu.

Verš 9
To budú počiatky prepôrodných bolestí. Ale vy majte sami na seba pozor! Lebo vás budú vydávať pred cirkevné snemy a do shromaždení; budete bití, i pred vladármi i pred kráľmi stanete pre mňa, im na svedoctvo.
Mt 10:17 - Vystríhajte sa ľudí, lebo vás budú vydávať staväjúc vás pred vysoké cirkevné rady a vo svojich synagógach vás budú bičovať,
Mt 24:9 - Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno.
Lk 21:12 - Ale pred tým predovšetkým vztiahnu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať vydávajúc vás do synagóg a do žalárov a povedú vás pred kráľov a pred vladárov pre moje meno.
Jn 15:19 - Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale preto, že nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.
Jn 16:2 - Vypovedia vás zo synagóg, ba ide hodina, aby každý, kto vás zabije, sa domnieval, že tým koná Bohu službu.
Zjv 2:10 - Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života.

Verš 11
A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť, ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte; lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch.
Mt 10:19 - A keď vás vydajú, nestarajte sa o to, jako alebo čo by ste mali hovoriť. Lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť.
Lk 12:11 - A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vrchnosti, nestarajte sa, jako alebo čo máte povedať na svoju obranu alebo čo máte riecť;
Lk 21:4 - lebo títo všetci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svojho nedostatku hodila všetku svoju živnosť, ktorú mala.

Verš 12
A vydá brat brata na smrť a otec dieťa, a deti povstanú na rodičov a usmrtia ich.
Ez 38:21 - A zavolám proti nemu na všetky svoje vrchy meč, hovorí Pán Hospodin. Každého meč bude proti jeho bratovi.
Mi 7:6 - Lebo syn robí potupu svojmu otcovi; dcéra povstáva proti svojej materi, nevesta proti svojej svokre; nepriateľmi človeka sú jeho domáci.

Verš 13
A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený.
Mt 10:22 - A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá do konca, bude spasený.
Mt 24:13 - ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený.
Lk 21:19 - Svojou trpezlivosťou si dobyte svoje duše!
Zjv 2:7 - Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho.
Zjv 2:10 - Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života.

Verš 14
A keď uvidíte ohavnosť spustošenia, predpovedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde stáť nemá (Kto čítaš, rozumej!), vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy;
Mt 24:15 - Keď tedy uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (Kto čítaš, rozumej!),
Lk 21:20 - A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený vojskami, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie.
Dan 9:27 - A uzavrie pevnú smluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný, a na krýdle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.
Lk 21:21 - A vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy, a ktorí v jeho strede, nech vyjdú, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho.

Verš 21
A vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Hľa tamto! neverte!
Mt 24:23 - Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! neverte!
Lk 21:8 - A on povedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa priblížil. Teda nepojdete za nimi!

Verš 22
Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú činiť divy a zázraky, aby zviedli, ak by bolo možné, aj vyvolených.
Dt 13:1 - Keby povstal v tvojom strede prorok alebo niekto taký, komu by sa sníval sen, a dal by ti nejaké znamenie alebo nejaký zázrak,
2Sol 2:11 - a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži,

Verš 24
A v tých dňoch, po tom súžení, slnce sa zatmie, a mesiac nedá svojho svetla,
Iz 13:10 - Lebo hviezdy nebies, ani ich najjasnejšie súhvezdia nedajú svietiť svojmu svetlu; slnce sa zatmie vtedy, keď bude vychádzať, a mesiac nedá svietiť svojmu svetlu.
Ez 32:7 - A v tom, keď ťa vyhasím, zakryjem nebesia a oblečiem ich hviezdy v čierno; slnce zakryjem hustým oblakom, a mesiac nedá svietiť svojmu svetlu;
Joe 2:31 - Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný.
Joe 3:15 - Slnce a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracú svoj lesk.
Mt 24:29 - A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviezdy budú padať s neba, a nebeské moci sa budú pohybovať.
Lk 21:25 - A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie,
Zjv 6:12 - A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a slnce sčernelo jako srstené vrece, a mesiac bol celý jako krv,

Verš 26
A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho v oblakoch s velikou mocou a slávou.
Dan 7:10 - Ohnivá rieka tiekla a vychádzala zpred neho; tisíc tisícov mu slúžilo, a desaťkrát tisíc desaťtisícov stálo pred ním; zasadol súd, a boly otvorené knihy.
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Mt 24:30 - A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou.
Mk 14:62 - A Ježiš povedal: Áno, ja som, a uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblaky.
Lk 21:27 - A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou.
Sk 1:11 - ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.
1Sol 4:16 - Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;
2Sol 1:10 - keď prijde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoctvu u vás), v ten deň.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, ameň.

Verš 28
Od fíka sa naučte podobenstvu: keď už omladnúc zmäkne jeho letorast a ženie lístie, viete, že je blízko leto.
Mt 24:32 - A od fíka sa naučte podobenstvu: keď už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto.
Lk 21:29 - A povedal im aj podobenstvo: Vidzte fík a všetko stromovie:

Verš 31
Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.
Ž 102:26 - Ty si tam predtým založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia;
Iz 40:8 - Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky.
Iz 51:6 - Pozdvihnite svoje oči k nebesiam a hľaďte na zem dole! Lebo nebesia rozplynú sa jako dym, a zem zvetšeje ako rúcho, a jej obyvatelia tak podobne pomrú; ale moje spasenie bude trvať na veky, a moja spravedlivosť nebude zlomená.
Heb 1:11 - Ony zahynú, ale ty vždy trváš, a všetky zostárnu jako rúcho,

Mk 13,1-4 - Mt 24, 1-3; Lk 21, 5-7.

Mk 13,2 - V rámci svojej predpovede o páde Jeruzalema Ježiš hovorí aj o znameniach, ktoré budú predchádzať koniec sveta. Pozri poznámku k Mt 24, 2.

Mk 13,5-13 - Mt 24, 4-14; Lk 21, 8-19.

Mk 13,14-18 - Mt 24, 15-19; Lk 21, 20-24.

Mk 13,14 - Dan 9, 27.

Mk 13,19-23 - Mt 24, 20-25.

Mk 13,19 - Dan 12, 1.

Mk 13,24-27 - Mt 24, 29-31; Lk 21, 25-28.

Mk 13,24 sl - Iz 13, 10; 34, 4.

Mk 13,26 - Dan 7, 13-14.

Mk 13,28-32 - Mt 24, 32-36; Lk 21, 29-33.

Mk 13,30 - "Nepominie sa toto pokolenie" je podľa niektorých biblistov určením času skazy Jeruzalema. Akoby povedal: Stane sa to čoskoro.

Mk 13,32 - Ježiš ako Bohočlovek dobre vie, kedy bude koniec sveta. Nie je však vôľa Otca, aby presný čas tohto konca vopred ľuďom oznámil.

Mk 13,33-37 - Mt 24, 42-51; Lk 21, 34-36.