výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mk 13, 1-37

1 ויהי בצאתו מן המקדש ויאמר אליו אחד מתלמידיו רבי ראה מה יפו האבנים והבנינים האלה׃ 2 ויען ישוע אתו ויאמר הראית את כל הבנינים הגדולים האלה לא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃ 3 וישב על הר הזיתים ממול המקדש וישאלהו פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי והם אתו לבדם׃ 4 אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא האות בבא העת אשר תעשה בה כל זאת׃ 5 ויען אתם ישוע ויחל לדבר ראו פן יתעה אתכם איש׃ 6 כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא ויתעו רבים׃ 7 ובשמעכם מלחמות ושמעות מלחמה אל תבהלו כי היו תהיה זאת אך לא זאת היא הקץ׃ 8 כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעש כה וכה והיה רעב ומהומה׃ 9 אלה ראשית החבלים ואתם השמרו בנפשתיכם כי ימסרו אתכם לסנהדריות והכיתם בבתי כנסיות ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם׃ 10 והבשורה צריכה להקרא בראשנה לכל הגוים׃ 11 וכאשר יוליכו ומסרו אתכם אל תדאגו ואל תחשבו מה תדברו כי הדבר אשר ינתן לכם בשעה ההיא אותו דברו יען לא אתם הם המדברים כי אם רוח הקדש׃ 12 ואח ימסר את אחיו למות ואב את בנו וקמו בנים באבותם והמיתו אותם׃ 13 והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃ 14 וכי תראו את שקוץ משמם הנאמר ביד דניאל הנביא עמד במקום אשר לא לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃ 15 ואשר על הגג אל ירד הביתה ואל יבא פנימה לשאת דבר מביתו׃ 16 ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת מלבושו׃ 17 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההמה׃ 18 אך התפללו אשר לא תהיה מנוסתכם בחרף׃ 19 כי הימים ההם יהיו עת צרה אשר לא נהיתה כמוה מראשית הבריאה אשר ברא אלהים עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃ 20 ולולי קצר יהוה את הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים אשר בחר בם קצר את הימים׃ 21 ואז אם יאמר איש אליכם הנה פה המשיח או הנהו שם אל תאמינו׃ 22 כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ונתנו אתות ומופתים להתעות אף את הבחירים אם יוכלו׃ 23 ואתם ראו הנה מראש הגדתי לכם את כל׃ 24 והיה בימים ההם אחרי הצרה ההיא תחשך השמש והירח לא יגיה אורו׃ 25 והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃ 26 ואז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד׃ 27 ואז ישלח את מלאכיו ויקבץ את בחיריו מארבע הרוחות מקצה הארץ עד קצה השמים׃ 28 למדו נא את משל התאנה כשירטב ענפה ופרח עלה ידעתם כי קרוב הקיץ׃ 29 כן אף אתם בראתכם כי היו כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃ 30 אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃ 31 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃ 32 אך עת בוא היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה גם לא מלאכי השמים גם לא הבן מבלעדי האב׃ 33 ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃ 34 והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את ביתו ויתן שלטן לעבדיו ולאיש איש את מלאכתו וגם את השוער צוה לשקד׃ 35 לכן שקדו כי לא ידעתם מתי יבוא בעל הבית אם לעת ערב או בחצות הלילה אם בעת קריאת הגבר או בבקר׃ 36 פן יבוא פתאם ומצא אתכם ישנים׃ 37 ואת אשר אמרתי לכם אמר אני לכל שקדו׃

Mk 13, 1-37

Verš 32
אך עת בוא היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה גם לא מלאכי השמים גם לא הבן מבלעדי האב׃
Mt 24:36 - אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו׃
Sk 1:7 - ויאמר אליהם לא לכם לדעת העתים והזמנים אשר יעד האב בשלטנו׃

Verš 1
ויהי בצאתו מן המקדש ויאמר אליו אחד מתלמידיו רבי ראה מה יפו האבנים והבנינים האלה׃
Mt 24:1 - ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש׃
Lk 21:5 - ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר׃

Verš 2
ויען ישוע אתו ויאמר הראית את כל הבנינים הגדולים האלה לא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
1Kr 9:7 - והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים׃
Mi 3:12 - לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃
Lk 19:44 - וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃

Verš 3
וישב על הר הזיתים ממול המקדש וישאלהו פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי והם אתו לבדם׃
Mt 24:3 - וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃
Lk 21:7 - וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה׃

Verš 4
אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא האות בבא העת אשר תעשה בה כל זאת׃
Sk 1:6 - ויהי כאשר נאספו יחדו וישאלהו לאמר אדנינו המשיב אתה בעת הזאת את המלוכה לישראל׃

Verš 5
ויען אתם ישוע ויחל לדבר ראו פן יתעה אתכם איש׃
Jer 29:8 - כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אל ישיאו לכם נביאיכם אשר בקרבכם וקסמיכם ואל תשמעו אל חלמתיכם אשר אתם מחלמים׃
Ef 5:6 - אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃
2Sol 2:2 - אשר לא תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כמו שלוחה מאתנו כאלו הגיע יום המשיח׃
1Jn 4:1 - אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃

Verš 6
כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא ויתעו רבים׃
Jer 14:14 - ויאמר יהוה אלי שקר הנבאים נבאים בשמי לא שלחתים ולא צויתים ולא דברתי אליהם חזון שקר וקסם ואלול ותרמות לבם המה מתנבאים לכם׃
Jer 23:21 - לא שלחתי את הנבאים והם רצו לא דברתי אליהם והם נבאו׃

Verš 33
ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃
Mt 24:42 - לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
Mt 25:13 - לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃
Lk 12:40 - לכן גם אתם היו נכונים כי בשעה אשר לא פללתם יבוא בן האדם׃
Lk 21:36 - לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃
1Sol 5:6 - לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃

Verš 8
כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעש כה וכה והיה רעב ומהומה׃
Iz 19:2 - וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה׃

Verš 9
אלה ראשית החבלים ואתם השמרו בנפשתיכם כי ימסרו אתכם לסנהדריות והכיתם בבתי כנסיות ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם׃
Mt 10:17 - והשמרו לכם מבני האדם כי ימסרו אתכם לסנהדריות ויכו אתכם בשוטים בבתי כנסיותיהם׃
Mt 24:9 - אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃
Lk 21:12 - ולפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ומשלים למען שמי׃
Jn 15:19 - אלו מן העולם הייתם כי אז אהב העולם את אשר לו ויען כי אינכם מן העולם כי אם בחרתי אתכם מתוך העולם לכן העולם ישנא אתכם׃
Jn 16:2 - הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים׃
Zjv 2:10 - אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃

Verš 11
וכאשר יוליכו ומסרו אתכם אל תדאגו ואל תחשבו מה תדברו כי הדבר אשר ינתן לכם בשעה ההיא אותו דברו יען לא אתם הם המדברים כי אם רוח הקדש׃
Mt 10:19 - וכי ימסרו אתכם אל תדאגו איך ומה תדברו כי ינתן לכם בשעה ההיא את אשר תדברו׃
Lk 12:11 - וכאשר יביאו אתכם אל בתי הכנסיות ולפני הרשיות והשלטונים אל תדאגו איך או במה תצטדקו ומה תדברו׃
Lk 21:4 - כי כל אלה התנדבו לאלהים מהעדף שלהם והיא מחסרונה את כל רכושה נתנה׃

Verš 12
ואח ימסר את אחיו למות ואב את בנו וקמו בנים באבותם והמיתו אותם׃
Ez 38:21 - וקראתי עליו לכל הרי חרב נאם אדני יהוה חרב איש באחיו תהיה׃
Mi 7:6 - כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃

Verš 13
והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Mt 10:22 - והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Mt 24:13 - והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Lk 21:19 - בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃
Zjv 2:7 - מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אתן לו לאכל מעץ החיים אשר בתוך גן עדן לאלהים׃
Zjv 2:10 - אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃

Verš 14
וכי תראו את שקוץ משמם הנאמר ביד דניאל הנביא עמד במקום אשר לא לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
Mt 24:15 - לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃
Lk 21:20 - וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃
Dan 9:27 - והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שמם׃
Lk 21:21 - אז ינוסו אנשי יהודה אל ההרים ואשר הם בתוכה יצאו ואשר הם בפרזות אל יבואו בה׃

Verš 21
ואז אם יאמר איש אליכם הנה פה המשיח או הנהו שם אל תאמינו׃
Mt 24:23 - וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
Lk 21:8 - ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃

Verš 22
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ונתנו אתות ומופתים להתעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
Dt 13:1 - כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת׃
2Sol 2:11 - ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃

Verš 24
והיה בימים ההם אחרי הצרה ההיא תחשך השמש והירח לא יגיה אורו׃
Iz 13:10 - כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו׃
Ez 32:7 - וכסיתי בכבותך שמים והקדרתי את ככביהם שמש בענן אכסנו וירח לא יאיר אורו׃
Joe 2:31 - השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Joe 3:15 - שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃
Mt 24:29 - ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
Lk 21:25 - והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו׃
Zjv 6:12 - וארא בפתחו את החותם הששי והנה רעש גדול היה ויקדר השמש כשק שער והירח נהפך לדם׃

Verš 26
ואז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד׃
Dan 7:10 - נהר די נור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפים ישמשונה ורבו רבון קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו׃
Mt 16:27 - כי עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו ואז ישלם לכל איש כמעשהו׃
Mt 24:30 - אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃
Mk 14:62 - ויאמר ישוע אני הוא ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃
Lk 21:27 - ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב׃
Sk 1:11 - ויאמרו אתם אנשי הגליל מה תעמדו פה ועיניכם השמימה ישוע זה אשר לקח מאתכם השמימה כן בוא יבוא כאשר ראיתם אתו עלה השמימה׃
1Sol 4:16 - כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃
2Sol 1:10 - בבאו ביום ההוא להכבד בקדשיו ולהתפלא בכל המאמינים כי האמנתם לעדותנו אליכם׃
Zjv 1:7 - הנה הוא בא עם העננים וראתה אתו כל עין גם אלה אשר דקרהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן׃

Verš 28
למדו נא את משל התאנה כשירטב ענפה ופרח עלה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
Mt 24:32 - למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
Lk 21:29 - וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים׃

Verš 31
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Ž 102:26 - המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
Iz 40:8 - יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃
Iz 51:6 - שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת׃
Heb 1:11 - המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו׃

Mk 13,1-4 - Mt 24, 1-3; Lk 21, 5-7.

Mk 13,2 - V rámci svojej predpovede o páde Jeruzalema Ježiš hovorí aj o znameniach, ktoré budú predchádzať koniec sveta. Pozri poznámku k Mt 24, 2.

Mk 13,5-13 - Mt 24, 4-14; Lk 21, 8-19.

Mk 13,14-18 - Mt 24, 15-19; Lk 21, 20-24.

Mk 13,14 - Dan 9, 27.

Mk 13,19-23 - Mt 24, 20-25.

Mk 13,19 - Dan 12, 1.

Mk 13,24-27 - Mt 24, 29-31; Lk 21, 25-28.

Mk 13,24 sl - Iz 13, 10; 34, 4.

Mk 13,26 - Dan 7, 13-14.

Mk 13,28-32 - Mt 24, 32-36; Lk 21, 29-33.

Mk 13,30 - "Nepominie sa toto pokolenie" je podľa niektorých biblistov určením času skazy Jeruzalema. Akoby povedal: Stane sa to čoskoro.

Mk 13,32 - Ježiš ako Bohočlovek dobre vie, kedy bude koniec sveta. Nie je však vôľa Otca, aby presný čas tohto konca vopred ľuďom oznámil.

Mk 13,33-37 - Mt 24, 42-51; Lk 21, 34-36.