výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lk 1, 1-80

1 אחרי אשר רבים הואילו לחבר ספור המעשים אשר נאמנו בשלמות בתוכנו׃ 2 כאשר מסרום לנו הראים אתם בעיניהם מתחלה ואשר היו משרתי הדבר׃ 3 חשבתי לטוב גם אני החפש כל הדברים היטב מראשיתם לכתבם אליך בסדר תאופילוס האדיר׃ 4 למען תדע קשט האמרים אשר חנכת בם׃ 5 כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע׃ 6 ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃ 7 ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים׃ 8 ויהי היום ויכהן לפני אלהים בסדר משמרתו׃ 9 וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטרת ויבא אל היכל יהוה׃ 10 וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת׃ 11 וירא אליו מלאך יהוה עמד לימין מזבח הקטרת׃ 12 ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו׃ 13 ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃ 14 והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃ 15 כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃ 16 ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם׃ 17 והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃ 18 ויאמר זכריה אל המלאך במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים׃ 19 ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את זאת׃ 20 והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם׃ 21 והעם היה מחכה לזכריה ויתמהו כי אחר בהיכל׃ 22 ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם׃ 23 ויהי כאשר מלאו ימי עבדתו וילך לו אל ביתו׃ 24 ויהי אחרי הימים האלה ותהר אלישבע אשתו ותתחבא חמשה חדשים ותאמר׃ 25 ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם׃ 26 ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת׃ 27 אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים׃ 28 ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים׃ 29 והיא בראותה נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה היא הברכה הזאת׃ 30 ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃ 31 והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃ 32 והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃ 33 ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃ 34 ותאמר מרים אל המלאך איך תהיה זאת ואני אינני ידעת איש׃ 35 ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים׃ 36 והנה אלישבע קרובתך אשר קראו לה עקרה גם היא הרתה בן בזקנתה וזה לה החדש הששי׃ 37 כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃ 38 ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך׃ 39 ותקם מרים בימים ההם ותמהר ללכת ההרה אל עיר יהודה׃ 40 ותבא בית זכריה ותברך את אלישבע׃ 41 ויהי כשמע אלישבע את ברכת מרים וירקד הילד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקדש׃ 42 ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך׃ 43 ומאין לי זאת אשר אם אדני באה אלי׃ 44 כי קול ברכתך בא באזני והנה רקד בשמחה הילד במעי׃ 45 ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃ 46 ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃ 47 ותגל רוחי באלהי ישעי׃ 48 ]94-84[ אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו׃ 49 ]94-84[׃ 50 וחסדו לדור דורים על יראיו׃ 51 גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃ 52 הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃ 53 רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃ 54 תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו׃ 55 כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם׃ 56 ותשב מרים עמה כשלשה חדשים ותשב לביתה׃ 57 וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן׃ 58 וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה׃ 59 ויהי ביום השמיני ויבאו למול את הילד ויקראו אתו זכריה על שם אביו׃ 60 ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא׃ 61 ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה׃ 62 וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו׃ 63 וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם׃ 64 ויפתח פיו ולשונו פתאם וידבר ויברך את האלהים׃ 65 ותפל אימה על כל שכניהם ויספר כל הדברים האלה בכל הרי יהודה׃ 66 וישימו כל השמעים אל לבם לאמר מה אפוא יהיה הילד הזה ויד יהוה היתה עמו׃ 67 וימלא זכריה אביו רוח הקדש וינבא לאמר׃ 68 ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות׃ 69 וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו׃ 70 כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃ 71 ישועה מאיבינו ומיד כל שנאינו׃ 72 לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃ 73 את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו׃ 74 להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד׃ 75 בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃ 76 ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃ 77 לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם׃ 78 ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃ 79 להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃ 80 ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃

Lk 1, 1-80

Verš 5
כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע׃
1Krn 24:10 - להקוץ השבעי לאביה השמיני׃

Verš 9
וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטרת ויבא אל היכל יהוה׃
Heb 9:6 - ואחרי שהוכנו אלה ככה באו הכהנים תמיד אל המשכן החיצון לעבד שם את עבודתם׃
Ex 30:7 - והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה׃
Lv 16:17 - וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל׃

Verš 13
ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃
Lk 1:60 - ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא׃

Verš 14
והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃
Lk 1:58 - וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה׃

Verš 15
כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃
Sdc 13:4 - ועתה השמרי נא ואל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טמא׃

Verš 16
ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם׃
Mal 4:6 - והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם׃
Mt 11:14 - ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא׃

Verš 17
והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃
Mt 3:2 - שובו כי מלכות השמים הגיעה׃
Mk 9:12 - ויען ויאמר להם הנה אליהו בא בראשונה וישיב את הכל ומה כתוב על בן האדם הלא כי יענה הרבה וימאס׃
Mal 4:6 - והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם׃

Verš 18
ויאמר זכריה אל המלאך במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים׃
Gn 17:17 - ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד׃

Verš 25
ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם׃
Gn 30:23 - ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃
Iz 4:1 - והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו׃

Verš 27
אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים׃
Mt 1:18 - והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש׃

Verš 31
והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃
Iz 7:14 - לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל׃
Mt 1:21 - והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃

Verš 32
והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃
Iz 54:5 - כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא׃
2Sam 7:12 - כי ימלאו ימיך ושכבת את אבתיך והקימתי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינתי את ממלכתו׃
Ž 132:11 - נשבע יהוה לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך׃
Iz 9:7 - למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃

Verš 33
ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃
1Krn 22:10 - הוא יבנה בית לשמי והוא יהיה לי לבן ואני לו לאב והכינותי כסא מלכותו על ישראל עד עולם׃
Ž 45:6 - כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
Ž 89:36 - זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
Jer 23:5 - הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ׃
Dan 7:14 - ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל׃
Dan 7:27 - ומלכותה ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין מלכותה מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון׃
Mi 4:7 - ושמתי את הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם׃
Heb 1:8 - אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃

Verš 37
כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃
Jób 42:2 - ידעת כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה׃
Jer 32:17 - אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃
Za 8:6 - כה אמר יהוה צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא נאם יהוה צבאות׃
Mt 19:26 - ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃
Lk 18:27 - ויאמר מה שיפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים׃

Verš 45
ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃
Lk 11:28 - והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃

Verš 50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃
Ex 20:6 - ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃

Verš 51
גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
Iz 51:9 - עורי עורי לבשי עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין׃
Iz 52:10 - חשף יהוה את זרוע קדשו לעיני כל הגוים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃
Ž 33:10 - יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים׃
1Pt 5:5 - וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃

Verš 52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃
1Sam 2:8 - מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Ž 113:6 - המשפילי לראות בשמים ובארץ׃

Verš 53
רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃
Ž 34:10 - כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃

Verš 54
תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו׃
Iz 30:18 - ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם כי אלהי משפט יהוה אשרי כל חוכי לו׃
Iz 41:9 - אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך׃
Iz 54:5 - כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא׃
Jer 31:2 - כה אמר יהוה מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל׃
Jer 31:20 - הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם יהוה׃

Verš 55
כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם׃
Gn 17:19 - ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו׃
Gn 22:18 - והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי׃
Ž 132:11 - נשבע יהוה לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך׃

Verš 58
וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה׃
Lk 1:14 - והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃

Verš 59
ויהי ביום השמיני ויבאו למול את הילד ויקראו אתו זכריה על שם אביו׃
Gn 17:12 - ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא׃
Lv 12:3 - וביום השמיני ימול בשר ערלתו׃

Verš 60
ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא׃
Lk 1:13 - ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃

Verš 69
וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו׃
Ž 132:17 - שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי׃

Verš 70
כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃
Ž 72:12 - כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו׃
Iz 40:10 - הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו׃
Jer 23:6 - בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה שמו אשר יקראו יהוה צדקנו׃
Jer 30:10 - ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד׃
Dan 9:27 - והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שמם׃

Verš 73
את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו׃
Gn 22:16 - ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך׃
Ž 105:9 - אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק׃
Jer 31:33 - כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם׃
Heb 6:13 - כי בהבטיח אלהים את אברהם נשבע בנפשו יען אשר אין גדול ממנו להשבע בו׃
Heb 6:17 - על כן כאשר רצה האלהים להראות ביותר את ירשי ההבטחה כי לא תשתנה עצתו ערב אתה בשבועה׃

Verš 74
להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד׃
Heb 9:14 - אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים׃

Verš 75
בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃
1Pt 1:15 - כי אם היו קדשים בכל דרכיכם כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם׃

Verš 76
ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃
Lk 1:17 - והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃
Mal 4:5 - הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃

Verš 77
לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם׃
Lk 3:3 - ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃

Verš 78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
Mal 4:2 - וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃

Verš 79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
Iz 9:2 - העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃
Iz 42:7 - לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך׃
Iz 43:8 - הוציא עם עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו׃
Iz 49:9 - לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו ובכל שפיים מרעיתם׃
Iz 60:1 - קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃

Verš 80
ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃
Lk 2:40 - ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חכמה וחסד אלהים עמו׃

Lk 1,1-4 - Teofil bol dajaký popredný muž, o ktorom sa hovorí aj v Sk 1, 1. Tento predhovor nám jasne poukazuje na to, že evanjelium nie je dajakým ľudovým rozprávaním, ale dielom doloženým vierohodnými svedectvami.

Lk 1,5 - Dávid pri novom zriadení starozákonnej bohoslužby zadelil kňazov do 24 tried. Každá trieda konala týždenne službu v chráme. Lósom sa rozhodlo, kto akú službu má vo svojej triede konať. Jeden z kňazov denne vchádzal ráno i večer ku kadidlovému oltáru pred Svätyňou svätých a tam pálil kadidlo.

Lk 1,25 - Radosť Alžbety bola veľká. Neplodnosť totiž bola v očiach Židov veľkou hanbou, ba Božím trestom.

Lk 1,26 - "V šiestom mesiaci" - od počatia Jána Krstiteľa.

Lk 1,27 - "Zasnúbenej" - o zásnubách pozri poznámku pri Mt 1, 18.

Lk 1,28 - "Zdravas'" doslovne "Raduj sa".

Lk 1,34-35 - Z týchto veršov sa dá usudzovať, že Panna Mária mala sľub trvalej čistoty a panenstva. Preto teraz nerozumie, že Boh chce, aby bola matkou. Anjel jej vysvetlí, že počatie bude dielom Svätého Ducha. Bude aj pannou, aj matkou. Tretie evanjelium dosť často uvádza činnosť Svätého Ducha (1, 15; 1, 35; 1, 41; 1, 67; 2, 25; 2, 26; 2,27; 3, 16. 22; 4, 1; 10, 21; 12, 12; 24, 49). Teda Panna Mária nežila manželsky s Jozefom, hoci bola jeho zákonitou manželkou. Jozef pravdepodobne vedel o tomto jej záväzku, a preto žili spolu ako brat a sestra.

Lk 1,39 - Mesto medzi vrchmi v blízkosti Jeruzalema, kde býval Zachariáš so svojou manželkou, je podľa tradície dnešné Ain Karim vo vzdialenosti asi 6 km na západ od Jeruzalema. Z Galiley to bola asi štvordňová cesta.

Lk 1,46-55 - Máriin chválospev Magnifikat je básnická skladba žalmového druhu, celá preniknutá myšlienkami zo žalmov a z iných starozákonných spisov. Mária ďakuje Bohu a chváli ho za jeho veľké činy, ktoré spôsobil v jej živote (46-50), ďalej hovorí o tom, ako veľkolepo si Boh počína pri riadení osudov celého ľudstva (51-53) a napokon o jeho vernosti a o prisľúbeniach vyvolenému ľudu (54-55).

Lk 1,59 - Na ôsmy deň po narodení bol Ján podrobený obradu obriezky, ktorý znamenal prijatie do zmluvy. Vtedy dali dieťaťu aj meno, čo bolo spojené s rodinnou slávnosťou.

Lk 1,67-80 - Aj Zachariášov chválospev Benediktus je skladba žalmového rázu, oslavujúca príchod Mesiáša-Spasiteľa z Dávidovho rodu (68-75) a povolanie Zachariášovho syna za jeho predchodcu (76-79). "Prorokovať" v Písme znamená vo všeobecnosti hovoriť z Božieho vnuknutia; v užšom zmysle slova aj predpovedať.