výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lk 17, 1-37

1 ויאמר אל תלמידיו אי אפשר שלא יבאו המכשלים אבל אוי לאיש אשר על ידו יבאו׃ 2 נוח לו שיתלה פלח רכב על צוארו וישלך אל הים מאשר יכשיל את אחד מהקטנים wאלה׃ 3 השמרו לנפשותיכם אם יחטא לך אחיך הוכח לו ואם ינחם סלח לו׃ 4 ואם יחטא לך שבע פעמים ביום ושב אליך שבע פעמים ביום ואמר נחמתי וסלחת לו׃ 5 ויאמרו השליחים אל האדון הוסף לנו אמונה׃ 6 ויאמר האדון לו היתה לכם אמונה כגרגר החרדל אז תאמרו אל התות הזה העקר והנטע בתוך הים וישמע לכם׃ 7 מי הוא זה מכם ולו עבד חרש או רעה אשר בבאו מן השדה יאמר אליו מהר גשה הנה והסב׃ 8 הלא יאמר אליו הכן לי ארוחת הערב וחגר מתניך ושרתני עד אם כליתי לאכל ולשתות ואחר תאכל ותשתה גם אתה׃ 9 הגם יתן תודה לעבד על עשתו את אשר צוהו אמרתי לא יתן׃ 10 ככה גם אתם אחרי עשותכם את כל אשר צויתם אמרו עבדים אין מועיל בם אנחנו כי רק את המטל עלינו לעשות עשינו׃ 11 ויהי בנסעו ירושלים והוא עבר בתוך שמרון והגליל׃ 12 ויבא אל כפר אחד ויפגעהו עשרה אנשים מצרעים והם עמדים מרחוק׃ 13 וישאו את קולם לאמר ישוע מורה חננו׃ 14 וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃ 15 ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃ 16 ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃ 17 ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃ 18 האם לא נמצא אשר שב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה׃ 19 ויאמר אליו קום ולך אמונתך הושיעה לך׃ 20 וישאלהו הפרושים מתי תבוא מלכות האלהים ויען אתם לאמר מלכות האלהים לא תבוא במראה עינים׃ 21 ולא יאמרו הנה פה או הנה שם כי מלכות האלהים הנה בקרבכם היא׃ 22 ויאמר אל התלמידים ימים באים והתאויתם לראות יום אחד מימי בן האדם ולא תראו׃ 23 ואם יאמרו אליכם הנה שם הנה פה אל תלכו ואל תרוצו אחריהם׃ 24 כי כברק אשר יברק מקצה השמים ויאיר עד קצה השמים כן יהיה בן האדם ביומו׃ 25 אך בראשונה צריך הוא לסבל הרבה ולהמאס מן הדור הזה׃ 26 וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃ 27 אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם׃ 28 וכאשר היה בימי לוט אכל ושתה קנה ומכר נטע ובנה׃ 29 ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם׃ 30 ככה יהיה ביום אשר יגלה בן האדם׃ 31 ביום ההוא איש אשר יהיה על הגג וכליו בבית אל ירד לשאת אתם ואיש אשר בשדה אל ישב הביתה׃ 32 זכרו את אשת לוט׃ 33 המבקש למלט את נפשו יאבדנה ואשר יאבד אתה יהיה׃ 34 אני אמר לכם בלילה ההוא שנים יהיו במטה אחת האחד יאסף והאחר יעזב׃ 35 שתים תהיינה טחנות יחד האחת תאסף והאחרת תעזב׃ 36 שנים יהיו בשדה ונאסף האחד והאחר יעזב׃ 37 ויענו ויאמרו אליו איה זאת אדנינו ויאמר אליהם באשר הפגר שם יקבצו הנשרים׃

Lk 17, 1-37

Verš 32
זכרו את אשת לוט׃
Gn 19:26 - ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח׃

Verš 1
ויאמר אל תלמידיו אי אפשר שלא יבאו המכשלים אבל אוי לאיש אשר על ידו יבאו׃
Mt 18:7 - אוי לעולם מפני המכשלים כי המכשלים צריכים לבוא אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו יבוא המכשול׃
Mk 9:42 - וכל המכשיל אחד הקטנים המאמינים בי טוב לו שיתלה פלח רכב על צוארו והשלך בים׃

Verš 34
אני אמר לכם בלילה ההוא שנים יהיו במטה אחת האחד יאסף והאחר יעזב׃
Mt 24:40 - אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב׃
1Sol 4:17 - אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃

Verš 3
השמרו לנפשותיכם אם יחטא לך אחיך הוכח לו ואם ינחם סלח לו׃
Lv 19:17 - לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃
Prís 17:10 - תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה׃
Mt 18:15 - וכי יחטא לך אחיך לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו ואם ישמע אליך קנית לך אחיך׃
Jak 5:19 - אחי כי יתעה איש בכם מן האמת ואיש אחר ישיבנו׃

Verš 4
ואם יחטא לך שבע פעמים ביום ושב אליך שבע פעמים ביום ואמר נחמתי וסלחת לו׃
Mt 18:21 - ויגש אליו פטרוס ויאמר לו אדני כמה פעמים יחטא לי אחי וסלחתי לו העד שבע פעמים׃

Verš 37
ויענו ויאמרו אליו איה זאת אדנינו ויאמר אליהם באשר הפגר שם יקבצו הנשרים׃
Jób 39:30 - ואפרחו יעלעו דם ובאשר חללים שם הוא׃
Mt 24:28 - כי באשר החלל שם יקבצו הנשרים׃

Verš 6
ויאמר האדון לו היתה לכם אמונה כגרגר החרדל אז תאמרו אל התות הזה העקר והנטע בתוך הים וישמע לכם׃
Mt 17:20 - ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃
Mt 21:21 - ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אם תהיה לכם אמונה ואינכם מסתפקים לא לבד כמעשה התאנה הזאת תעשו כי גם באמרכם אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים היו תהיה׃
Mk 11:23 - כי אמן אמר אני לכם כל אשר יאמר אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים ואין ספק בלבבו כי אם יאמין כי יהיה כאשר אמר כן גם יהיה לו׃

Verš 33
המבקש למלט את נפשו יאבדנה ואשר יאבד אתה יהיה׃
Mt 10:39 - המצא את נפשו יאבדנה והמאבד את נפשו למעני הוא ימצאנה׃
Mt 16:25 - כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני הוא ימצאנה׃
Mk 8:35 - כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני ולמען הבשורה הוא יושיענה׃
Lk 9:24 - כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר יאבד את נפשו למעני הוא יושיענה׃
Jn 12:25 - האהב את נפשו יאבדנה והשנא את נפשו בעולם הזה ינצרה לחיי נצח׃

Verš 14
וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃
Lv 13:2 - אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים׃
Lv 14:2 - זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן׃
Mt 8:4 - ויאמר אליו ישוע ראה פן תספר לאיש כי אם לך לך והראה אל הכהן והקרב את הקרבן אשר צוה משה לעדות להם׃
Lk 5:14 - ויעד בו לבלתי ספר לאיש כי אם לך והראה אל הכהן והקרב קרבן על טהרתך כאשר צוה משה לעדות להם׃

Verš 21
ולא יאמרו הנה פה או הנה שם כי מלכות האלהים הנה בקרבכם היא׃
Mt 24:23 - וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
Mk 13:21 - ואז אם יאמר איש אליכם הנה פה המשיח או הנהו שם אל תאמינו׃
Lk 21:7 - וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה׃

Verš 23
ואם יאמרו אליכם הנה שם הנה פה אל תלכו ואל תרוצו אחריהם׃
Mt 24:23 - וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
Mk 13:21 - ואז אם יאמר איש אליכם הנה פה המשיח או הנהו שם אל תאמינו׃

Verš 25
אך בראשונה צריך הוא לסבל הרבה ולהמאס מן הדור הזה׃
Mt 16:21 - מן העת ההיא החל ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויענה הרבה בידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Mt 17:22 - ויהי בהתהלכם בארץ הגליל ויאמר אליהם ישוע עתיד בן האדם להמסר בידי אנשים׃
Mt 20:18 - הננו עלים ירושלימה ובן האדם ימסר לראשי הכהנים ולסופרים והרשיעהו למות׃
Mk 8:31 - ויחל ללמדם כי צריך בן האדם לענות הרבה וימאס על ידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויומת ומקצה שלשת ימים קום יקום׃
Mk 9:31 - כי היה מלמד את תלמידיו לאמר אליהם כי עתיד בן האדם להמסר בידי בני אדם ויהרגהו ואחרי אשר נהרג יקום ביום השלישי׃
Mk 10:33 - הנה אנחנו עלים ירושלימה ובן האדם ימסר לראשי הכהנים ולסופרים וירשיעהו למות וימסרו אתו לגוים׃
Lk 9:22 - ויאמר מן הצרך הוא אשר בן האדם יענה הרבה וימאס מן הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Lk 18:31 - ויקח אליו את שנים העשר ויאמר להם הננו עלים ירושלימה וימלא כל הכתוב בידי הנביאים על בן האדם׃
Lk 24:6 - איננו פה כי קם זכרנה את אשר דבר אליכן בעוד היותו בגליל לאמר׃

Verš 26
וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃
Gn 6:2 - ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו׃
Gn 7:7 - ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול׃
Mt 24:37 - וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
1Pt 3:20 - אשר לפנים לא האמינו כאשר חכה אלהים בארך אפו בימי נח בהעשות התבה אשר נמלטו אליה מעטים והם שמנה נפשות במים׃

Verš 29
ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם׃
Gn 19:24 - ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן השמים׃
Dt 29:23 - גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו׃
Iz 13:19 - והיתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשדים כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה׃
Jer 50:40 - כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ואת שכניה נאם יהוה לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם׃
Oz 11:8 - איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃
Am 4:11 - הפכתי בכם כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ותהיו כאוד מצל משרפה ולא שבתם עדי נאם יהוה׃
Júd 1:7 - כאשר סדום ועמרה והערים סביבותיהן אשר הזנו כמוהם וילכו אחרי בשר זר נהיו כראי כי נמסרו למוסר אש עולם׃

Lk 17,1-2 - Mt 18, 6-7; Mk 9, 42."Nie je možné" - t. j. dnešný svet je už taký…

Lk 17,3-4 - Mt 18, 15. 21-22.

Lk 17,5-6 - Mt 17, 20; 21, 21; Mk 11, 23.

Lk 17,23 - Mt 24, 23; Mk 13, 21.

Lk 17,24 - Mt 24, 27.

Lk 17,26-27 - Mt 24, 37-39.

Lk 17,31 - Mt 24, 17-18; Mk 13, 15-16.

Lk 17,33 - Mt 10, 39; Mk 8, 35.

Lk 17,34-35 - Mt 24, 40-41.

Lk 17,36 - "Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá." Je to interpolácia z Mt 24, 41, preto verš Neovulgáta vynecháva.

Lk 17,37 - Mt 24, 28.Ježiš tu cituje príslovie; ako sa orly zletia na miesto, kde je mŕtvola, tak sa pri poslednom súde vyvolení zhromaždia vôkol Syna človeka.