výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lk 21, 1-38

1 ויבט וירא את העשירים משליכים את נדבותם לארון האוצר׃ 2 וירא גם אלמנה עניה נתנת בו שתי פרוטות׃ 3 ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם׃ 4 כי כל אלה התנדבו לאלהים מהעדף שלהם והיא מחסרונה את כל רכושה נתנה׃ 5 ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר׃ 6 את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃ 7 וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה׃ 8 ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃ 9 ובשמעכם מלחמות ומהומות אל תחתו כי היו תהיה זאת לראשונה אך עוד קץ למועד׃ 10 ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה׃ 11 והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים׃ 12 ולפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ומשלים למען שמי׃ 13 והיתה זאת לכם לעדות׃ 14 על כן שיתו לבבכם לבלתי דאג במה תצטדקו׃ 15 כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃ 16 וגם תמסרו על ידי יולדיכם ואחיכם וקרוביכם ורעיכם וימיתו מכם׃ 17 והייתם שנואים לכל אדם למען שמי׃ 18 אך לא יפל משערת ראשכם ארצה׃ 19 בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃ 20 וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃ 21 אז ינוסו אנשי יהודה אל ההרים ואשר הם בתוכה יצאו ואשר הם בפרזות אל יבואו בה׃ 22 כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃ 23 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה׃ 24 ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים׃ 25 והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו׃ 26 וימוגו בני האדם מאימה ומחרדת הבאות על כל הארץ כי כחות השמים יתמוטטו׃ 27 ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב׃ 28 וכאשר תחל להיות זאת התעודדו ושאו ראשיכם כי קרובה גאלתכם לבוא׃ 29 וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים׃ 30 כי תראו אתם מוציאים את פרחם הלא ידעתם כי קרב הקיץ׃ 31 ככה אף אתם בבא אלה לעיניכם דעו כי קרובה מלכות האלהים׃ 32 אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד כי יהיה הכל׃ 33 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃ 34 רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃ 35 כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ׃ 36 לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃ 37 ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃ 38 וכל העם השכימו לבוא אליו במקדש לשמע אותו׃

Lk 21, 1-38

Verš 1
ויבט וירא את העשירים משליכים את נדבותם לארון האוצר׃
2Kr 12:9 - ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח בימין בבוא איש בית יהוה ונתנו שמה הכהנים שמרי הסף את כל הכסף המובא בית יהוה׃
Mk 12:41 - וישוע ישב ממול ארון האוצר והוא ראה את העם משליכים מעות לארון האוצר ועשירים רבים נתנו הרבה׃

Verš 3
ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם׃
2Kor 8:12 - כי בהמצא לאיש רוח נדיבה רצויה היא לפי מה שיש לו ולא לפי מה שאין לו׃

Verš 5
ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר׃
Mt 24:1 - ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש׃
Mk 13:1 - ויהי בצאתו מן המקדש ויאמר אליו אחד מתלמידיו רבי ראה מה יפו האבנים והבנינים האלה׃

Verš 6
את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
1Kr 9:7 - והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים׃
Mi 3:12 - לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃
Lk 19:44 - וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃

Verš 8
ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃
Jer 29:8 - כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אל ישיאו לכם נביאיכם אשר בקרבכם וקסמיכם ואל תשמעו אל חלמתיכם אשר אתם מחלמים׃
Mt 24:4 - ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃
Ef 5:6 - אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃
Kol 2:18 - אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃
2Sol 2:2 - אשר לא תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כמו שלוחה מאתנו כאלו הגיע יום המשיח׃
1Jn 4:1 - אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃
Jer 14:14 - ויאמר יהוה אלי שקר הנבאים נבאים בשמי לא שלחתים ולא צויתים ולא דברתי אליהם חזון שקר וקסם ואלול ותרמות לבם המה מתנבאים לכם׃
Jer 23:21 - לא שלחתי את הנבאים והם רצו לא דברתי אליהם והם נבאו׃

Verš 10
ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה׃
Iz 19:2 - וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה׃

Verš 12
ולפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ומשלים למען שמי׃
Mt 10:17 - והשמרו לכם מבני האדם כי ימסרו אתכם לסנהדריות ויכו אתכם בשוטים בבתי כנסיותיהם׃
Mt 24:9 - אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃
Mk 13:9 - אלה ראשית החבלים ואתם השמרו בנפשתיכם כי ימסרו אתכם לסנהדריות והכיתם בבתי כנסיות ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם׃
Jn 16:2 - הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים׃
Zjv 2:10 - אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃
Sk 4:3 - וישלחו בהם את ידיהם וישימום במשמר עד למחר כי כבר בא הערב׃
Sk 5:18 - וישלחו יד בשליחים ויתנום במשמר העיר׃
Sk 12:4 - ויאחז אתו ויתנהו במשמר וימסרהו לארבע מחלקות של ארבעה אנשי צבא לשמרו כי אמר להעלותו אחרי הפסח לפני העם׃
Sk 16:24 - והוא כאשר צוה כן השליכם בחדר המשמר הפנימי וישם את רגליהם בסד׃
Sk 25:23 - ויהי ממחרת כבוא אגרפס וברניקה בהוד גדול ויבאו אל אלם המשמעת המה ושרי האלף ונגידי העיר ויצו פסטוס ויביאו את פולוס׃

Verš 14
על כן שיתו לבבכם לבלתי דאג במה תצטדקו׃
Mt 10:19 - וכי ימסרו אתכם אל תדאגו איך ומה תדברו כי ינתן לכם בשעה ההיא את אשר תדברו׃
Mk 13:11 - וכאשר יוליכו ומסרו אתכם אל תדאגו ואל תחשבו מה תדברו כי הדבר אשר ינתן לכם בשעה ההיא אותו דברו יען לא אתם הם המדברים כי אם רוח הקדש׃

Verš 15
כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃
Ex 4:12 - ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר׃
Iz 54:17 - כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם יהוה׃
Mt 10:19 - וכי ימסרו אתכם אל תדאגו איך ומה תדברו כי ינתן לכם בשעה ההיא את אשר תדברו׃
Sk 6:10 - ולא יכלו עמד לנגד החכמה והרוח אשר דבר בו׃

Verš 16
וגם תמסרו על ידי יולדיכם ואחיכם וקרוביכם ורעיכם וימיתו מכם׃
Mi 7:6 - כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃
Sk 7:59 - ויסקלו את אסטפנוס והוא משוע ואמר אדני ישוע קבל את רוחי׃
Sk 12:2 - וימת את יעקב אחי יוחנן בחרב׃

Verš 17
והייתם שנואים לכל אדם למען שמי׃
Mt 10:22 - והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Mk 13:13 - והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃

Verš 18
אך לא יפל משערת ראשכם ארצה׃
1Sam 14:45 - ויאמר העם אל שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל חלילה חי יהוה אם יפל משערת ראשו ארצה כי עם אלהים עשה היום הזה ויפדו העם את יונתן ולא מת׃
2Sam 14:11 - ותאמר יזכר נא המלך את יהוה אלהיך מהרבית גאל הדם לשחת ולא ישמידו את בני ויאמר חי יהוה אם יפל משערת בנך ארצה׃
1Kr 1:52 - ויאמר שלמה אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה ואם רעה תמצא בו ומת׃
Mt 10:30 - ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃

Verš 20
וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃
Dan 9:27 - והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שמם׃
Mt 24:15 - לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃
Mk 13:14 - וכי תראו את שקוץ משמם הנאמר ביד דניאל הנביא עמד במקום אשר לא לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃

Verš 22
כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃
Dan 9:26 - ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות׃
Mt 24:15 - לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃
Mk 13:14 - וכי תראו את שקוץ משמם הנאמר ביד דניאל הנביא עמד במקום אשר לא לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃

Verš 24
ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים׃
Rim 11:25 - כי לא אכחד מכם אחי את הסוד הזה פן תהיו חכמים בעיניכם כי טמטום הלב למקצת נהיה לישראל עד כי יכנס מלא הגוים׃

Verš 25
והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו׃
Iz 13:10 - כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו׃
Ez 32:7 - וכסיתי בכבותך שמים והקדרתי את ככביהם שמש בענן אכסנו וירח לא יאיר אורו׃
Joe 2:31 - השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Joe 3:15 - שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃
Mt 24:29 - ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
Mk 13:24 - והיה בימים ההם אחרי הצרה ההיא תחשך השמש והירח לא יגיה אורו׃
Zjv 6:12 - וארא בפתחו את החותם הששי והנה רעש גדול היה ויקדר השמש כשק שער והירח נהפך לדם׃

Verš 27
ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב׃
Dan 7:10 - נהר די נור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפים ישמשונה ורבו רבון קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו׃
Mt 16:27 - כי עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו ואז ישלם לכל איש כמעשהו׃
Mt 24:30 - אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃
Mt 25:31 - והיה כי יבוא בן האדם בכבודו וכל המלאכים הקדשים עמו וישב על כסא כבודו׃
Mt 26:64 - ויאמר אליו ישוע אתה אמרת אבל אני אמר לכם כי מעתה תראו את בן האדם ישב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃
Mk 13:26 - ואז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד׃
Mk 14:62 - ויאמר ישוע אני הוא ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃
Sk 1:11 - ויאמרו אתם אנשי הגליל מה תעמדו פה ועיניכם השמימה ישוע זה אשר לקח מאתכם השמימה כן בוא יבוא כאשר ראיתם אתו עלה השמימה׃
2Sol 1:10 - בבאו ביום ההוא להכבד בקדשיו ולהתפלא בכל המאמינים כי האמנתם לעדותנו אליכם׃
Zjv 1:7 - הנה הוא בא עם העננים וראתה אתו כל עין גם אלה אשר דקרהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן׃

Verš 28
וכאשר תחל להיות זאת התעודדו ושאו ראשיכם כי קרובה גאלתכם לבוא׃
Rim 8:23 - ולא זאת בלבד כי גם אנחנו אף אם יש לנו בכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גויתנו׃

Verš 29
וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים׃
Mt 24:32 - למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
Mk 13:28 - למדו נא את משל התאנה כשירטב ענפה ופרח עלה ידעתם כי קרוב הקיץ׃

Verš 33
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Ž 102:26 - המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
Iz 51:6 - שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת׃
Mt 24:35 - השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Heb 1:11 - המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו׃

Verš 34
רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
Rim 13:13 - וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה׃
1Sol 5:6 - לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃
1Pt 4:7 - הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃

Verš 35
כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ׃
1Sol 5:2 - הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
2Pt 3:10 - בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
Zjv 3:3 - זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃
Zjv 16:15 - הנני בא כגנב אשרי השקד ושמר את בגדיו למען לא ילך ערם וראו את ערותו׃

Verš 36
לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃
Mt 24:42 - לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
Mt 25:13 - לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃
Mk 13:33 - ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃
Lk 12:40 - לכן גם אתם היו נכונים כי בשעה אשר לא פללתם יבוא בן האדם׃
1Sol 5:6 - לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃

Verš 37
ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃
Jn 8:2 - ויהי בבקר ויבא עוד אל המקדש וכל העם באו אליו וישב וילמדם׃

Lk 21,1-4 - Mk 12, 41-44.

Lk 21,5-7 - Mt 24, 1-3; Mk 13, 1-4.

Lk 21,8-19 - Mt 24, 4-22; Mk 13, 5-13.

Lk 21,20-24 - Mt 24, 15-21; Mk 13, 14-19.

Lk 21,25-28 - Mt 24, 29-31; Mk 13, 24-27.

Lk 21,29-33 - Mt 24, 32-35; Mk 13, 28-31.