výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Lk 21, 1-38

1 Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladny. 2 Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, 3 a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. 4 Všichni totiž přispívali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla - celé své živobytí." 5 Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl: 6 "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." 7 "Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to má stát?" 8 "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi. 9 Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." 10 Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národu a království proti království. 11 Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. 12 Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce. 13 To bude vaše příležitost ke svědectví. 14 Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. 15 Já sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků. 16 Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt. 17 Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, 18 ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. 19 Vydržte, a získáte život!" 20 "Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. 21 Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, ať nechodí do města. 22 Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. 23 Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. 24 Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní." 25 "Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. 26 Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. 27 Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. 28 Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" 29 Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. 30 Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. 31 Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! 32 Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. 33 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. 34 Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil 35 jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. 36 Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka." 37 Takto ve dne učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. 38 Všechen lid ho chodil už za úsvitu poslouchat do chrámu.

Lk 21, 1-38

Verš 1
Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladny.
2Kr 12:9 - Kněží tedy souhlasili, že už od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami.
Mk 12:41 - Potom se posadil naproti pokladnici a díval se, jak do ní lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně.

Verš 3
a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce.
2Kor 8:12 - vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.

Verš 5
Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl:
Mt 24:1 - Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby.
Mk 13:1 - Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!"

Verš 6
"Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."
1Kr 9:7 - pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek.
Mi 3:12 - Nuže, právě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina!
Lk 19:44 - a srovnají tě se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení."

Verš 8
"Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi.
Jer 29:8 - Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají.
Mt 24:4 - Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
Ef 5:6 - Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.
Kol 2:18 - Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí
2Sol 2:2 - nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.
1Jn 4:1 - Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.
Jer 14:14 - "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. "Já jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody.
Jer 23:21 - "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží; nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují.

Verš 10
Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národu a království proti království.
Iz 19:2 - Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu a království proti království.

Verš 12
Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce.
Mt 10:17 - Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních.
Mt 24:9 - Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy.
Mk 13:9 - Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví.
Jn 16:2 - Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu.
Zjv 2:10 - Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.
Sk 4:3 - Zatkli je, a protože už byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení.
Sk 5:18 - nechali apoštoly zatknout a vsadit do veřejné věznice.
Sk 12:4 - Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení.
Sk 16:24 - Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou.
Sk 25:23 - Druhého dne přišli Agrippa a Bereniké s veškerou nádherou a spolu s veliteli a význačnými muži města vstoupili do jednací síně. Když byl na Festův rozkaz přiveden Pavel,

Verš 14
Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit.
Mt 10:19 - Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli.
Mk 13:11 - Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

Verš 15
Já sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků.
Ex 4:12 - Nuže, pojď. Já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat."
Iz 54:17 - Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.
Mt 10:19 - Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli.
Sk 6:10 - Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil.

Verš 16
Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt.
Mi 7:6 - Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk má nepřátele ve vlastní rodině.
Sk 7:59 - Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha."
Sk 12:2 - Jakuba, bratra Janova, popravil mečem,

Verš 17
Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět,
Mt 10:22 - Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Mk 13:13 - Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn."

Verš 18
ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí.
1Sam 14:45 - Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že má zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před smrtí.
2Sam 14:11 - Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!"
1Kr 1:52 - "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře."
Mt 10:30 - Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě!

Verš 20
"Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza.
Dan 9:27 - On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený."
Mt 24:15 - "Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj),
Mk 13:14 - "Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.

Verš 22
Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno.
Dan 9:26 - Až dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá až do konce, je rozhodnuto o zkáze!
Mt 24:15 - "Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj),
Mk 13:14 - "Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.

Verš 24
Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní."
Rim 11:25 - Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost): Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů.

Verš 25
"Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem.
Iz 13:10 - Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí už od svítání a měsíc nevydá svůj svit.
Ez 32:7 - Až zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za mraky a měsíc nevydá svůj svit.
Joe 2:31 -
Joe 3:15 -
Mt 24:29 - "Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.'
Mk 13:24 - "Ve dnech po onom soužení ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo,
Zjv 6:12 - Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev

Verš 27
Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou.
Dan 7:10 - Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy.
Mt 16:27 - Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.
Mt 24:30 - Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.
Mt 25:31 - "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy.
Mt 26:64 - "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích."
Mk 13:26 - Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou.
Mk 14:62 - "Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky."
Sk 1:11 - a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet."
2Sol 1:10 - V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.
Zjv 1:7 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

Verš 28
Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!"
Rim 8:23 - A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla.

Verš 29
Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy.
Mt 24:32 - Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto.
Mk 13:28 - Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko.

Verš 33
Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Ž 102:26 - Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa.
Iz 51:6 - Jen pozvedněte oči k nebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako dým, země se jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako komáři. Má spása ale trvá navěky a má spravedlnost nikdy neskončí.
Mt 24:35 - Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Heb 1:11 - Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí.

Verš 34
Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil
Rim 13:13 - Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti.
1Sol 5:6 - Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
1Pt 4:7 - Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám,

Verš 35
jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi.
1Sol 5:2 - Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci.
2Pt 3:10 - Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Zjv 3:3 - Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu.
Zjv 16:15 - "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba."

Verš 36
Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka."
Mt 24:42 - Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
Mt 25:13 - Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu."
Mk 13:33 - Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.
Lk 12:40 - Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte."
1Sol 5:6 - Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.

Verš 37
Takto ve dne učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská.
Jn 8:2 - Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je.

Lk 21,1-4 - Mk 12, 41-44.

Lk 21,5-7 - Mt 24, 1-3; Mk 13, 1-4.

Lk 21,8-19 - Mt 24, 4-22; Mk 13, 5-13.

Lk 21,20-24 - Mt 24, 15-21; Mk 13, 14-19.

Lk 21,25-28 - Mt 24, 29-31; Mk 13, 24-27.

Lk 21,29-33 - Mt 24, 32-35; Mk 13, 28-31.