výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Lk 23, 1-55

1 Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k Pilátovi. 2 Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem." 3 Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. 4 Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle mě je ten člověk nevinný." 5 Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v Galileji a došel až sem!" 6 Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten člověk je Galilejec?" 7 A když se dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal ho k Herodovi, který v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě. 8 Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. Už dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. 9 Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. 10 Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho obviňovali. 11 A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi. 12 Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist. 13 Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid 14 a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho před vámi a neshledal jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby. 15 Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. 16 [17] Dám ho zbičovat a propustím ho." 18 Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" 19 (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.) 20 Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. 21 Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" 22 Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" 23 Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, 24 až se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět. 25 Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. 26 Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. 27 Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly. 28 Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. 29 Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!' 30 Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' 31 Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" 32 K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. 33 Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici. 34 Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. 35 Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!" 36 Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet 37 a říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!" 38 Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. 39 Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!" 40 Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, 41 ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!" 42 Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království." 43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." 44 Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne. 45 Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli. 46 Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled. 47 Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!" 48 Všichni v zástupu, který se sešel k té podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli pryč. 49 Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli. 50 Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, 51 nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království. 52 Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. 53 Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. 54 Byl den příprav a blížil se začátek soboty. 55 Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. 56 Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek.

Lk 23, 1-55

Verš 1
Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k Pilátovi.
Mt 27:2 - Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi.
Mk 15:1 - Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi.
Jn 18:28 - Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka,

Verš 2
Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem."
Mt 17:25 - "Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od cizích?"
Mt 22:21 - "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim.
Mk 12:17 - "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu.
Lk 20:25 - "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim.
Rim 13:7 - Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
Sk 17:7 - a Jáson je přijal! Ti všichni porušují císařské nařízení, protože se hlásí k jinému králi - Ježíšovi!"

Verš 3
Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš.
Mt 27:11 - Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš.
Mk 15:2 - Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš.
Jn 18:33 - Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho.

Verš 7
A když se dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal ho k Herodovi, který v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě.
Lk 3:1 - Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judeu a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lysaniáš tetrarchou Abilény,

Verš 8
Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. Už dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak.
Lk 9:7 - Když se o všem, co se dělo, doslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si má myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých,"

Verš 12
Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist.
Sk 4:27 - A opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal,

Verš 13
Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid
Mt 27:23 - "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!"
Mk 15:14 - "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!"
Jn 18:38 - "Co je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle mě je nevinný," řekl jim.
Jn 19:4 - Pilát pak znovu vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle mě je nevinný."

Verš 17
Mt 27:15 - Prokurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně.
Mk 15:6 - O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně.
Jn 18:39 - "Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále?"

Verš 18
Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"
Sk 3:14 - Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha.

Verš 24
až se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět.
Mt 27:26 - Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.
Mk 15:15 - Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.
Jn 19:16 - Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci.

Verš 26
Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem.
Mt 27:32 - Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž.
Mk 15:21 - Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž.

Verš 30
Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!'
Iz 2:19 - Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, až povstane, aby zděsil zem.
Oz 10:8 - Zničena budou avenská návrší - ten izraelský hřích - a na jejich oltářích vzroste trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!"
Zjv 6:16 - Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!
Zjv 9:6 - (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.)

Verš 31
Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?"
Jer 25:29 - Hle, na město, jež nese mé jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele země už svolávám meč, praví Hospodin zástupů.'
1Pt 4:17 - Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?

Verš 32
K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince.
Jn 19:18 - Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed.

Verš 33
Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici.
Mt 27:33 - Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka),
Mt 27:38 - Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici.
Mk 15:22 - Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka).
Jn 19:18 - Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed.

Verš 34
Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty.
Sk 7:60 - Klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul.
1Kor 4:12 - Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme;
Ž 22:18 - všechny mé kosti se dají spočítat! Dívají se na mě, zírají,
Mt 27:35 - Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty.
Mk 15:24 - Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme.
Jn 19:23 - Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelku,

Verš 35
Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!"
Mt 27:39 - Kolemjdoucí pokyvovali hlavami
Mk 15:29 - Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit,

Verš 38
Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.
Mt 27:37 - Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.
Mk 15:26 - Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL.
Jn 19:19 - Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.

Verš 44
Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne.
Mt 27:45 - V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin.
Mk 15:33 - V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne.

Verš 45
Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli.
Mt 27:51 - V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly,
Mk 15:38 - Chrámová opona se roztrhla vedví odshora až dolů.

Verš 46
Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled.
Ž 31:5 - Vyveď mě z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou!
Mt 27:50 - Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši.
Mk 15:37 - Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled.
Jn 19:30 - Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha.
Sk 7:59 - Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha."

Verš 47
Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!"
Mt 27:54 - Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali: "Opravdu to byl Boží Syn!"
Mk 15:39 - Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!"

Verš 50
Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef,
Mt 27:57 - V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem.
Mk 15:43 - Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo.
Jn 19:38 - Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo tělo.

Verš 53
Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován.
Mt 12:40 - Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.
Mt 26:12 - Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila mě na pohřeb.
Mt 27:59 - Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna
Mk 15:46 - Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen.

Verš 55
Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno.
Lk 8:2 - a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,

Lk 23,1-7 - Mt 27, 11-14; Mk 15, 2-5; Jn 18, 28-38.

Lk 23,7 - Je to Herodes Antipas, vladár Galiley a Zajordánska, syn Herodesa Veľkého. Veľkonočná slávnosť i jeho priviedla do Jeruzalema. Zvedavého vraha Jána Krstiteľa a cudzoložníka Ježiš nepokladal za hodného, aby k nemu prehovoril čo len slovo.

Lk 23,13-24 - Mt 27, 15-26; Mk 15, 6-15; Jn 18, 39-40.

Lk 23,17 - "Bol povinný prepustiť im na sviatky jedného" - dodatok, ktorý sa zdá byť vysvetľujúcou glosou. Je u Mt 27, 15.

Lk 23,26-32 - Mt 27, 31-34; Mk 15, 20-23; Jn 19, 17.

Lk 23,31 - Zmysel Ježišových slov je: Keď sa tak kruto a neúprosne zachádza s nevinným (zelený strom je obraz spravodlivého - Ž 1, 3), o čo prísnejšie a neúprosnejšie budú potrestaní hriešnici, zaťažení ťažkými hriechmi.

Lk 23,33 - "Lebka", čiže Golgota (z aram.) alebo Kalvária (z lat.). Miesto ukrižovania sa tak nazývalo pravdepodobne preto, že malo tvar ľudskej lebky.

Lk 23,33-34 - Mt 27, 35-38; Mk 15, 24-28; Jn 19, 17-24.

Lk 23,35-38 - Mt 27, 39-44; Mk 15, 29-32.

Lk 23,44-46 - Mt 27, 45-50; Mk 15, 33-37; Jn 19, 25-30.

Lk 23,47-49 - Mt 27, 51-56; Mk 15, 38-41; Jn 19, 31-37.

Lk 23,47 - "Keď videl, čo sa stalo" - pri ukrižovaní sa totiž odohrali viaceré pozoruhodné udalosti: nastala tma, Ježiš sa nahlas modlil, ďalej sa udiali ja- vy v prírode, o ktorých hovorí Mt 27, 51-54; Mk 15, 39.

Lk 23,50-56 - Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Jn 19, 38-42.