výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Lk 21, 1-38

1 Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice; 2 ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá hodila dva haliere do nej. 3 A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci; 4 lebo všetci títo pridávali k darom [Božím] z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie. 5 Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal: 6 Prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 Vtedy sa Ho spýtali: Majstre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? 8 Riekol im: Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som to! a: Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi! 9 Keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. 10 Potom im hovoril: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; 11 budú veľké zemetrasenia a miestami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba. 12 Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 A to sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. 14 Zaumieňte si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť, 15 lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia, a niektorých z vás usmrtia. 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, 18 ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. 19 Vytrvalosťou zachováte si životy. 20 Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza. 21 A ktorí budú vtedy v Judsku, nech utekajú do vrchov, a ktorí budú v ňom, nech vyjdú, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho; 22 lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. 23 Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad týmto ľudom. 24 A budú padať pod ostrím meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalem budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. 25 A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; 26 ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. 29 Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy; 30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko; 31 tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. 32 Veru, hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú. 34 Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň 35 ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. 36 Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň vyučoval v chráme, ale na noc vychádzal a býval na vrchu, ktorý sa volal Olivový. 38 A všetok ľud prichádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval.

Lk 21, 1-38

Verš 1
Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice;
2Kr 12:9 - Kňazi súhlasili s tým, že nebudú od ľudí vyberať peniaze a že nebudú opravovať poškodené miesta chrámu.
Mk 12:41 - Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali mnoho.

Verš 3
A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci;
2Kor 8:12 - Lebo keď je ochota, vítaná je podľa toho, koľko kto má, a nie podľa toho, čo nemá.

Verš 5
Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal:
Mt 24:1 - Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu.
Mk 13:1 - Keď vychádzal z chrámu, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pozri, Majstre, čo sú to za kamene a za stavby!

Verš 6
Prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.
1Kr 9:7 - vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom.
Mi 3:12 - Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.
Lk 19:44 - a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.

Verš 8
Riekol im: Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som to! a: Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi!
Jer 29:8 - Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú,
Mt 24:4 - Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol!
Ef 5:6 - Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov.
Kol 2:18 - Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní
2Sol 2:2 - nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom ani slovom ani údajne naším listom, akoby deň Pánov už nastával.
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.
Jer 14:14 - Hospodin mi odpovedal: Lož prorokujú proroci v mojom mene; neposlal som ich, nerozkazoval som im, ani som s nimi nehovoril. Lživé videnie, ničomnú veštbu a klamstvo vlastného srdca vám prorokujú.
Jer 23:21 - Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú.

Verš 10
Potom im hovoril: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu;
Iz 19:2 - Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mesto proti mestu a kráľovstvo proti kráľovstvu.

Verš 12
Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.
Mt 10:17 - Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach;
Mt 24:9 - Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno.
Mk 13:9 - Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo.
Jn 16:2 - Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!
Sk 4:3 - I položili ruky na nich a vsadili ich do väzenia do druhého dňa, keďže bol už večer.
Sk 5:18 - položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia.
Sk 12:4 - Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a odovzdal štyrom žoldnierskym oddielom po štyroch mužoch, aby ho strážili, lebo po veľkonočných slávnostiach chcel ho dať predviesť ľudu.
Sk 16:24 - Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady.
Sk 25:23 - Na druhý deň teda, keď Agripa a Bernika prišli s veľkou okázalosťou a vošli do súdnej siene s veliteľmi a poprednými mužmi mesta, na Festov rozkaz predviedli Pavla.

Verš 14
Zaumieňte si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť,
Mt 10:19 - Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť;
Mk 13:11 - A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý.

Verš 15
lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci.
Ex 4:12 - Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.
Iz 54:17 - Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa - znie výrok Hospodinov.
Mt 10:19 - Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť;
Sk 6:10 - ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.

Verš 16
Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia, a niektorých z vás usmrtia.
Mi 7:6 - Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre; nepriateľmi človeka sú jeho domáci.
Sk 7:59 - A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, prijmi môjho ducha!
Sk 12:2 - dal sťať Jakuba, brata Jánovho,

Verš 17
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno,
Mt 10:22 - A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Mk 13:13 - A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Verš 18
ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy.
1Sam 14:45 - Vtedy ľud povedal Saulovi: Tak teda má zomrieť Jonatán, ktorý spôsobil toto veľké vyslobodenie v Izraeli! To sa nestane! Akože žije Hospodin, nespadne ani vlas z jeho hlavy na zem. Veď dnes konal s Bohom. Tak ľud vyslobodil Jonatána a nemusel zomrieť.
2Sam 14:11 - I povedala: Nech sa, prosím, rozpomenie kráľ na Hospodina, svojho Boha, aby pomstitelia krvi nehubili viac a aby nezničili môjho syna. On odpovedal: Akože žije Hospodin, tvojmu synovi sa ani len vlas neskriví.
1Kr 1:52 - Šalamún povedal: Keď sa dokáže statočným, ani vlas sa mu neskriví, ale ak sa nájde pri ňom niečo zlé, zomrie.
Mt 10:30 - A vám aj všetky vlasy spočítal na hlave.

Verš 20
Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza.
Dan 9:27 - Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň; na pol týždňa zastaví zábitnú i pokrmovú obeť; na okraj oltára príde ohavné pustošenie až po stanovený koniec, ktorý príde a zavŕši pustošenie.
Mt 24:15 - Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! -
Mk 13:14 - Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť - kto čítaš, rozumej! - vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov;

Verš 22
lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.
Dan 9:26 - Po šesťdesiatdva týždňoch bude zabitý jeden pomazaný a nebude ho. Mesto a svätyňu zničí ľud kniežaťa, ktorý príde. Ich koniec nastane záplavou a až do konca vojny bude trvať predurčené pustošenie.
Mt 24:15 - Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! -
Mk 13:14 - Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť - kto čítaš, rozumej! - vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov;

Verš 24
A budú padať pod ostrím meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalem budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.
Rim 11:25 - Lebo aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov.

Verš 25
A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia;
Iz 13:10 - Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom.
Ez 32:7 - Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac nevydá svoje svetlo.
Joe 2:31 -
Joe 3:15 -
Mt 24:29 - Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať.
Mk 13:24 - V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo,
Zjv 6:12 - A keď otvoril šiestu pečať, videl som: nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstená vrecovina a mesiac bol celý ako krv;

Verš 27
A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou.
Dan 7:10 - Ohnivá rieka vytekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili.
Mt 16:27 - Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Mt 24:30 - A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.
Mt 25:31 - Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy.
Mt 26:64 - Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal! Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.
Mk 13:26 - Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou.
Mk 14:62 - Ježiš povedal: Som, a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.
Sk 1:11 - hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.
2Sol 1:10 - keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.
Zjv 1:7 - Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!

Verš 28
Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.
Rim 8:23 - A nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.

Verš 29
Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy;
Mt 24:32 - Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko.
Mk 13:28 - Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko.

Verš 33
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú.
Ž 102:26 - Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.
Iz 51:6 - Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite sa dolu na zem, lebo nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre, ale moja záchrana ostane naveky a moja spása sa nezruší.
Mt 24:35 - Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.
Heb 1:11 - ony sa pominú, ale Ty zostávaš, ony všetky zostarnú ako rúcho,

Verš 34
Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň
Rim 13:13 - Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie vo sváre a v závisti.
1Sol 5:6 - Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi.
1Pt 4:7 - Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.

Verš 35
ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi.
1Sol 5:2 - lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.
2Pt 3:10 - Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne.
Zjv 3:3 - Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba!
Zjv 16:15 - Ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil nahý a nebola zjavná jeho hanba!

Verš 36
Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka.
Mt 24:42 - Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Mt 25:13 - Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].
Mk 13:33 - Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas.
Lk 12:40 - Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
1Sol 5:6 - Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi.

Verš 37
Cez deň vyučoval v chráme, ale na noc vychádzal a býval na vrchu, ktorý sa volal Olivový.
Jn 8:2 - Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich.

Lk 21,1-4 - Mk 12, 41-44.

Lk 21,5-7 - Mt 24, 1-3; Mk 13, 1-4.

Lk 21,8-19 - Mt 24, 4-22; Mk 13, 5-13.

Lk 21,20-24 - Mt 24, 15-21; Mk 13, 14-19.

Lk 21,25-28 - Mt 24, 29-31; Mk 13, 24-27.

Lk 21,29-33 - Mt 24, 32-35; Mk 13, 28-31.