výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Lk 23, 1-56

1 Nato povstalo celé to množstvo, viedli Ho k Pilátovi 2 a začali žalovať na Neho: Tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus, kráľ. 3 Pilát sa Ho spýtal: Si židovským kráľom? Odpovedal mu: Ty hovoríš. 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Ja na tomto človeku nenachádzam vinu. 5 Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc od Galiley až sem. 6 Keď Pilát počul [o Galilei], spýtal sa, či je z Galiley. 7 A keď sa dozvedel, že patrí pod Herodesa, poslal Ho k Herodesovi, ktorý práve v tie dni bol tiež v Jeruzaleme. 8 Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval; lebo už dávno Ho chcel vidieť, pretože počul o Ňom, a úfal sa, že uvidí nejaký div od Neho. 9 Doliehal na Neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič neodpovedal. 10 Veľkňaz a zákonníci stáli (tam) a vášnivo na Neho žalovali. 11 Herodes, keď Ho so svojimi vojakmi zneuctil a naposmieval sa Mu, dal Ho obliecť do lesklého rúcha a poslal späť k Pilátovi. 12 V ten deň spriatelili sa Herodes a Pilát; predtým boli totiž nepriatelia. 13 Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud 14 a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka, akoby odvracal ľud, a hľa, ja som Ho vypočul pred vami, a nenašiel som na tomto človekovi nijakú vinu, pre ktorú Ho obviňujete. 15 Ale ani Herodes; preto poslal Ho k nám; a hľa, nevykonal nič také, za čo by zasluhoval smrť. 16 Potrestám Ho teda a prepustím. 17 [Na každé sviatky musel im totiž prepustiť jedného.] 18 Tu všetci skríkli a volali: Vezmi si Ho a prepusť nám Barabbáša! 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. 20 Pilát znovu prehovoril k nim, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21 Ale oni kričali a volali: Ukrižuj Ho, ukrižuj! 22 On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na Ňom vinu, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto Ho potrestám a prepustím. 23 Ale oni dorážali na neho veľkým krikom a žiadali, aby Ho dal ukrižovať. A ich krik zvíťazil: 24 Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť. 25 A tak prepustil toho pre vzburu a vraždu uväzneného, ktorého si žiadali, a Ježiša im vydal po ich vôli. 26 Keď Ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. 27 Nasledoval Ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad Ním a oplakávali Ho. 28 Ale Ježiš sa obrátil k nim a povedal: Dcéry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou. Ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi! 29 Lebo, ajhľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: Blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a pahorkom: Prikryte nás! 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? 32 A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním. 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava a druhého zľava. 34 Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a hádzali (o ne) lós. 35 A ľud stál a pozeral sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval; nech zachráni seba, ak je On Pomazaný Boží, ten vyvolený. 36 Posmievali sa Mu aj vojaci, keď prichádzali a podávali Mu ocot; 37 a hovorili: Ak si kráľ židovský, zachráň sa! 38 Bol nad Ním aj nápis [po grécky, latinsky a hebrejsky]: Tento je kráľ židovský. 39 A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa Mu [a hovoril]: Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás! 40 Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený! 41 A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale Tento neurobil nič zlého. 42 Potom povedal [Ježišovi: Pane], Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 43 Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji! 44 A bolo už okolo šiestej hodiny. Tma nastala po celej zemi až do hodiny deviatej, 45 slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly. 46 Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. 47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Naozaj, tento človek bol spravodlivý. 48 A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia, a tak sa vracali (domov). 49 Všetci Jeho známi stáli však zďaleka a ženy, ktoré Ho spolu nasledovali z Galiley, prizerali sa na to. 50 A hľa, muž zo židovského mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol radca, muž dobrý a spravodlivý, 51 a nesúhlasil s ich radou a skutkom, ale očakával kráľovstvo Božie, 52 prišiel k Pilátovi a prosil ho o Ježišovo telo. 53 Keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. 54 A bol deň prípravy a nastávala sobota. 55 Ženy, ktoré Ho nasledovali a prišli s Ním z Galiley, dívali sa na hrob a na to, ako bolo uložené Jeho telo. 56 Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti. Ale v sobotu, podľa prikázania, odpočívali.

Lk 23, 1-56

Verš 1
Nato povstalo celé to množstvo, viedli Ho k Pilátovi
Mt 27:2 - Poviazali Ho teda, odviedli a vydali [Pontskému] Pilátovi, vladárovi.
Mk 15:1 - A hneď na úsvite poradili sa veľkňazi so staršími, zákonníkmi a s celou radou, potom poviazali Ježiša, odviedli Ho a odovzdali Pilátovi.
Jn 18:28 - Potom viedli Ježiša od Kaifáša do vládnej budovy. A bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka.

Verš 2
a začali žalovať na Neho: Tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus, kráľ.
Mt 17:25 - Odpovedal: Platí. Keď prišiel domov, predišiel ho Ježiš a riekol: Čo myslíš, Šimon? Od koho berú zemskí králi clo alebo daň? Od svojich synov, a či od cudzích?
Mt 22:21 - Odpovedali Mu: Cisárov. Tu im riekol: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božieho, Bohu.
Mk 12:17 - Nato im Ježiš riekol: Čo je cisárovo, dávajte cisárovi; čo je Božie, Bohu. A veľmi sa Mu divili.
Lk 20:25 - Riekol im: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!
Rim 13:7 - Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť.
Sk 17:7 - a Jason ich prijal; všetci konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo rozhlasujú, že iný je kráľom, akýsi Ježiš.

Verš 3
Pilát sa Ho spýtal: Si židovským kráľom? Odpovedal mu: Ty hovoríš.
Mt 27:11 - Ježiša však postavili pred vladára. I spýtal sa Ho vladár: Či si Ty kráľ židovský? Ježiš mu povedal: Ty hovoríš.
Mk 15:2 - Pilát sa Ho spýtal: Či si Ty kráľ židovský? A On odpovedal: Ty hovoríš.
Jn 18:33 - Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúc si Ježiša, povedal Mu: Si Ty kráľ židovský?

Verš 7
A keď sa dozvedel, že patrí pod Herodesa, poslal Ho k Herodesovi, ktorý práve v tie dni bol tiež v Jeruzaleme.
Lk 3:1 - V pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galiley, jeho brat Filip tetrarchom Iturey a Trachonitidy a Lyzaniás tetrarchom Abilény,

Verš 8
Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval; lebo už dávno Ho chcel vidieť, pretože počul o Ňom, a úfal sa, že uvidí nejaký div od Neho.
Lk 9:7 - Aj tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo. A bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili, že to Ján vstal z mŕtvych;

Verš 12
V ten deň spriatelili sa Herodes a Pilát; predtým boli totiž nepriatelia.
Sk 4:27 - Naozaj, proti Tvojmu svätému Služobníkovi, ktorého si pomazal, spolčili sa v tomto meste Herodes a Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom,

Verš 13
Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud
Mt 27:23 - On sa opýtal: Čože urobil zlé? Ale oni tým hlasnejšie kričali: Ukrižovať Ho!
Mk 15:14 - Pilát sa ich spýtal: A čo zlé urobil? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj Ho!
Jn 18:38 - Pilát Mu povedal: Čo je pravda? A ako to povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im: Ja nenachádzam na Ňom viny.
Jn 19:4 - Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im: Ajhľa, vyvediem vám Ho, aby ste poznali, že nenachádzam na Ňom vinu.

Verš 17
[Na každé sviatky musel im totiž prepustiť jedného.]
Mt 27:15 - Vladár mal obyčaj prepustiť davu na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali.
Mk 15:6 - Na každý sviatok prepúšťal im však väzňa, ktorého si vyžiadali.
Jn 18:39 - Ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného (väzňa). Či teda chcete, aby som vám prepustil toho kráľa židovského?

Verš 18
Tu všetci skríkli a volali: Vezmi si Ho a prepusť nám Barabbáša!
Sk 3:14 - Vy ste zapreli toho Svätého a Spravodlivého a vyžiadali si ako milosť muža-vraha,

Verš 24
Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť.
Mt 27:26 - Potom im prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali.
Mk 15:15 - Nato Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali.
Jn 19:16 - Nato im Ho teda vydal, aby Ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.

Verš 26
Keď Ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.
Mt 27:32 - Keď vychádzali, stretli človeka z Kyrény, menom Šimon; toho prinútili vziať Jeho kríž.
Mk 15:21 - Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž.

Verš 30
Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a pahorkom: Prikryte nás!
Iz 2:19 - Ľudia vlezú do skalných jaskýň a do dúpät zeme z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou.
Oz 10:8 - Spustošené budú výšiny Ávenu, hriech Izraela; bodľačie a tŕnie vzrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom: Prikryte nás! a pahorkom: Padnite na nás!
Zjv 6:16 - a volali vrchom a bralám: Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránkovým,
Zjv 9:6 - V tie dni ľudia budú hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si žiadať umrieť, ale smrť utečie od nich.

Verš 31
Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?
Jer 25:29 - Lebo, hľa, začínam pohromu v meste, ktoré nosí moje meno, a vy by ste mali ostať bez trestu? Neostanete bez trestu, lebo privolám meč na všetkých obyvateľov zeme - znie výrok Hospodina mocností.
1Pt 4:17 - Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu?

Verš 32
A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním.
Jn 19:18 - Tam Ho ukrižovali a iných dvoch s Ním, z jednej aj z druhej strany, a v prostriedku Ježiša.

Verš 33
Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava a druhého zľava.
Mt 27:33 - Keď došli na miesto, nazvané Golgota, to je Lebečné miesto,
Mt 27:38 - Spolu s Ním boli ukrižovaní dvaja lotri, jeden sprava a druhý zľava.
Mk 15:22 - A viedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto.
Jn 19:18 - Tam Ho ukrižovali a iných dvoch s Ním, z jednej aj z druhej strany, a v prostriedku Ježiša.

Verš 34
Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a hádzali (o ne) lós.
Sk 7:60 - Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, usnul.
1Kor 4:12 - aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami; zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú nás, a my trpíme;
Ž 22:18 - Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne.
Mt 27:35 - Keď Ho ukrižovali, losovaním si podelili Jeho rúcho, [aby sa naplnilo, čo povedal prorok: Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali].
Mk 15:24 - Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať.
Jn 19:23 - Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali Jeho rúcho, rozdelili ho na štyri čiastky, každému vojakovi po jednej, (a vzali) aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu vcelku utkaný.

Verš 35
A ľud stál a pozeral sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval; nech zachráni seba, ak je On Pomazaný Boží, ten vyvolený.
Mt 27:39 - A tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa Mu, potriasali hlavami
Mk 15:29 - A tí, čo tade chodili, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš,

Verš 38
Bol nad Ním aj nápis [po grécky, latinsky a hebrejsky]: Tento je kráľ židovský.
Mt 27:37 - Nad hlavu Mu vyložili nápis viny: Toto je Ježiš, kráľ židovský.
Mk 15:26 - Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský.
Jn 19:19 - Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský.

Verš 44
A bolo už okolo šiestej hodiny. Tma nastala po celej zemi až do hodiny deviatej,
Mt 27:45 - Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.
Mk 15:33 - Keď prišla šiesta hodina, nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.

Verš 45
slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly.
Mt 27:51 - A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali,
Mk 15:38 - A chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku.

Verš 46
Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal.
Ž 31:5 - Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si mojím útočiskom.
Mt 27:50 - A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha.
Mk 15:37 - Ale Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha.
Jn 19:30 - Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu).
Sk 7:59 - A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, prijmi môjho ducha!

Verš 47
Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Naozaj, tento človek bol spravodlivý.
Mt 27:54 - Avšak stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili: Naozaj, Syn Boží bol tento!
Mk 15:39 - Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží!

Verš 50
A hľa, muž zo židovského mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol radca, muž dobrý a spravodlivý,
Mt 27:57 - Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z Arimatie, menom Jozef, ktorý tiež bol Ježišovým učeníkom.
Mk 15:43 - - prišiel Jozef z Arimatie, vznešený radca, ktorý tiež očakával kráľovstvo Božie, smelo predstúpil pred Piláta a prosil o Ježišovo telo.
Jn 19:38 - Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo Židov, požiadal Piláta, aby mohol sňať telo Ježišovo; a Pilát privolil. Prišiel teda a sňal Jeho telo.

Verš 53
Keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal.
Mt 12:40 - Lebo ako Jonáš bol vo veľrybe tri dni a tri noci, tak aj Syn človeka bude v lone zeme tri dni a tri noci.
Mt 26:12 - Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, urobila mi to na pohreb.
Mt 27:59 - Jozef vzal teda telo, zavinul ho do čistého plátna,
Mk 15:46 - ktorý kúpil plátno, sňal (Ježiša), zavinul Ho do plátna, položil do hrobu vytesaného v skale a k otvoru hrobu privalil kameň.

Verš 55
Ženy, ktoré Ho nasledovali a prišli s Ním z Galiley, dívali sa na hrob a na to, ako bolo uložené Jeho telo.
Lk 8:2 - A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,

Lk 23,1-7 - Mt 27, 11-14; Mk 15, 2-5; Jn 18, 28-38.

Lk 23,7 - Je to Herodes Antipas, vladár Galiley a Zajordánska, syn Herodesa Veľkého. Veľkonočná slávnosť i jeho priviedla do Jeruzalema. Zvedavého vraha Jána Krstiteľa a cudzoložníka Ježiš nepokladal za hodného, aby k nemu prehovoril čo len slovo.

Lk 23,13-24 - Mt 27, 15-26; Mk 15, 6-15; Jn 18, 39-40.

Lk 23,17 - "Bol povinný prepustiť im na sviatky jedného" - dodatok, ktorý sa zdá byť vysvetľujúcou glosou. Je u Mt 27, 15.

Lk 23,26-32 - Mt 27, 31-34; Mk 15, 20-23; Jn 19, 17.

Lk 23,31 - Zmysel Ježišových slov je: Keď sa tak kruto a neúprosne zachádza s nevinným (zelený strom je obraz spravodlivého - Ž 1, 3), o čo prísnejšie a neúprosnejšie budú potrestaní hriešnici, zaťažení ťažkými hriechmi.

Lk 23,33 - "Lebka", čiže Golgota (z aram.) alebo Kalvária (z lat.). Miesto ukrižovania sa tak nazývalo pravdepodobne preto, že malo tvar ľudskej lebky.

Lk 23,33-34 - Mt 27, 35-38; Mk 15, 24-28; Jn 19, 17-24.

Lk 23,35-38 - Mt 27, 39-44; Mk 15, 29-32.

Lk 23,44-46 - Mt 27, 45-50; Mk 15, 33-37; Jn 19, 25-30.

Lk 23,47-49 - Mt 27, 51-56; Mk 15, 38-41; Jn 19, 31-37.

Lk 23,47 - "Keď videl, čo sa stalo" - pri ukrižovaní sa totiž odohrali viaceré pozoruhodné udalosti: nastala tma, Ježiš sa nahlas modlil, ďalej sa udiali ja- vy v prírode, o ktorých hovorí Mt 27, 51-54; Mk 15, 39.

Lk 23,50-56 - Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Jn 19, 38-42.