výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Lk 19, 1-48

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, 3 žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tadiaľ. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. 6 A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! 8 Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. 9 I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. 11 Keď to počúvali, povedal ešte jedno podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema, a mysleli si, že sa zakrátko zjaví kráľovstvo Božie. 12 Hovoril teda: Jeden šľachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo, a potom sa vrátil. 13 Zavolal si teda desiatich sluhov, dal im desať hrivien a povedal im: Obchodujte (s nimi), kým neprídem. 14 Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami. 15 Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým rozdal peniaze, aby zvedel, koľko ktorý vykupčil. 16 Prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. 17 Riekol mu: Správne, dobrý sluha; keď si nad málom bol verný, vládni nad desiatimi mestami. 18 Potom prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna vyniesla päť hrivien. 19 I tomu riekol: Aj ty vládni nad piatimi mestami. 20 Prišiel iný a povedal: Ajhľa, pane, tu tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v šatke; 21 lebo som sa ťa bál, pretože si prísny; berieš, čo si si neodložil, a žneš, čo si nerozsieval. 22 I riekol mu: Ty zlý sluha, podľa svojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny; že beriem, čo som si neodložil, a žnem, čo som nerozsieval; 23 prečo si teda nedal peňažníkom moje peniaze, a ja, vrátiac sa, bol by som si ich vzal s úrokmi? 24 A povedal tým, čo tam stáli: Vezmite mu hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hrivien. 25 Povedali mu: Pane, má desať hrivien. 26 Hovorím vám: Každému, kto má, bude dané; kto však nemá, tomu vezmú aj to, čo má. 27 Ale tých mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som kraľoval nad nimi, priveďte sem a pobite ich predo mnou. 28 Keď to povedal, išiel vopred, poberajúc sa do Jeruzalema. 29 Ako sa priblížil k Betfagé a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivový, poslal dvoch učeníkov 30 a povedal: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliatko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. 31 A ak sa vás niekto spýta, prečo (ho) odväzujete, takto poviete: Pán ho potrebuje. 32 I odišli tí, čo boli poslaní, a našli (všetko), ako im povedal. 33 Keď odväzovali osliatko, povedali im jeho majitelia: Čo odväzujete to osliatko? 34 Odpovedali: Pán ho potrebuje. 35 A priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliatko a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. 37 Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom! 40 Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať. 41 Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním 42 a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo [ti] je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; 43 lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, zovrú zo všetkých strán 44 a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. 45 Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov 46 hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov. 47 A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci, i poprední z ľudu, hľadeli Ho zahubiť, 48 ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud priľnul k Nemu a poslúchal Ho.

Lk 19, 1-48

Verš 35
A priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliatko a posadili naň Ježiša.
Jn 12:14 - Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané:
2Kr 9:13 - Nato sa každý rýchle chopil svojich šiat, kládli ich pod neho na holé schody, zatrúbili na trúbe a rozhlasovali: Jéhú sa stal kráľom.

Verš 38
a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!
Ž 118:26 - Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho.
Lk 2:14 - Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
Ef 2:14 - Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo,

Verš 40
Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať.
Hab 2:11 - Veď kameň bude kričať z múru a hrada z krovu sa mu ozve.

Verš 9
I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým.
Lk 13:16 - A táto dcéra Abrahámova, ktorú satan mal poviazanú, hľa, osemnásť rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný?

Verš 10
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.
Mt 10:6 - Ale radšej choďte k ovciam strateným z domu izraelského.
Mt 15:24 - Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského.
Mt 18:11 - [Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo.]
Sk 13:46 - Nato im Pavel a Barnabáš povedali mužne: Najprv vám sme museli kázať slovo Božie; ale keď ho zavrhujete a nepokladáte sa za hodných večného života, ajhľa, obraciame sa k pohanom.

Verš 12
Hovoril teda: Jeden šľachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo, a potom sa vrátil.
Mt 25:14 - Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok.
Mk 13:34 - Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel,

Verš 46
hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov.
1Kr 8:29 - Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno. Vyslyš modlitbu, ktorú sa Tvoj služobník modlí na tomto mieste.
Iz 56:7 - zavediem na svoj svätý vrch a poteším ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábitky budú obľúbené na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.
Jer 7:11 - Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lotrovskou? Ja sám som to videl - znie výrok Hospodinov.
Mt 21:13 - a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov.
Mk 11:17 - Potom ich učil hovoriac: Či nie je napísané: Dom môj bude sa volať domom modlitby pre všetky národy? Ale vy ste z neho urobili peleš lotrov.

Verš 44
a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.
1Kr 9:7 - vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom.
Mi 3:12 - Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.
Mt 24:1 - Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu.
Mk 13:2 - Ježiš mu odpovedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený!
Lk 21:6 - Prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Verš 22
I riekol mu: Ty zlý sluha, podľa svojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny; že beriem, čo som si neodložil, a žnem, čo som nerozsieval;
2Sam 1:16 - Dávid mu ešte privolal: Tvoja krv na tvoju hlavu, lebo tvoje vlastné ústa ťa usvedčili, keď si povedal: Ja som usmrtil pomazaného Hospodinovho.
Mt 12:37 - Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený.

Verš 26
Hovorím vám: Každému, kto má, bude dané; kto však nemá, tomu vezmú aj to, čo má.
Mt 13:12 - Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má.
Mt 25:29 - Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne; ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté.
Mk 4:25 - Lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má.
Lk 8:18 - Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má.

Verš 47
A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci, i poprední z ľudu, hľadeli Ho zahubiť,
Mk 11:18 - Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali, ako Ho zahubiť; lebo sa Ho báli, pretože všetok ľud sa veľmi divil Jeho učeniu.
Jn 7:19 - Či vám nedal Mojžiš zákon? A nikto z vás neplní zákon. Preto ma chcete zabiť?
Jn 8:37 - Viem, že ste potomstvo Abrahámovo; a predsa ma chcete zabiť, pretože sa moje slovo neujíma vo vás.

Verš 29
Ako sa priblížil k Betfagé a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivový, poslal dvoch učeníkov
Mt 21:1 - Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov
Mk 11:1 - Keď sa priblížili k Jeruzalemu, ku Betfagé a Betánii na Olivový vrch, poslal (Ježiš) dvoch učeníkov

Lk 19,11-27 - Mt 25,14-30.Matúš uvádza iba podobné podobenstvo. - Mína bola minca v hodnote asi 1/2 kg striebra.

Lk 19,28-40 - Mt 21, 1-11; Mk 11, 1-11; Jn 12, 12-19.

Lk 19,38 - Ž 118, 26.

Lk 19,45-48 - Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-17; Jn 2, 14-16.Jn hovorí, že Ježiš vyhnal aj na začiatku svojho účinkovania predavačov z chrámu.