výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Lk 6, 1-49

1 Keď Ježiš išiel v [druhú] sobotu cez obilie, trhali učeníci klasy, vymŕvali ich rukami a jedli. 2 I povedali niektorí z farizejov: Prečo robíte, čo nie je dovolené v sobotu? 3 Odpovedal im Ježiš: Či ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď boli hladní? 4 Ako vošiel do domu Božieho, vzal posvätné chleby, ktoré nie je dovolené jesť, jedine kňazom, jedol z nich a dal i svojmu sprievodu. 5 A riekol im: Syn človeka je pánom soboty. 6 Zas v inú sobotu vyšiel do synagógy a učil. A bol tam človek, ktorý mal pravú ruku vyschnutú. 7 Zákonníci a farizeji dávali pozor na Neho, či bude uzdravovať v sobotu, aby Ho mohli obžalovať. 8 Ale On poznal ich zmýšľanie a povedal človeku, ktorý mal vyschnutú ruku: Vstaň a postav sa do prostriedku! A on vstal a postavil sa. 9 Nato im Ježiš povedal: Spytujem sa vás: Či je dovolené v sobotu činiť dobre alebo zle, zachovať život alebo zahubiť? 10 I poobzeral si ich všetkých a povedal tomu človeku: Vystri ruku! On urobil tak. A ruka bola mu zase zdravá. 11 Oni však, plní šialenstva, zhovárali sa medzi sebou, čo urobiť s Ježišom. 12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. 13 Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich a nazval ich aj apoštolmi: 14 Šimona, ktorému dal aj meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, 15 Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho, Šimona zvaného Horlivec, 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. 17 Keď potom zostúpil s nimi, zastal na rovine a (spolu s Ním) veľký zástup Jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska, i z Jeruzalema i z prímorského Týru a Sidonu, 18 ktorí prišli, aby Ho počúvali a boli vyliečení z neduhov. Uzdravovaní boli aj tí, čo ich trápili nečistí duchovia. 19 A všetok zástup snažil sa Ho dotknúť, lebo sila vychádzala z Neho a liečila všetkých. 20 Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. 21 Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení; blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. 22 Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre Syna človeka. 23 Radujte sa v ten deň a plesajte, veď, hľa, vaša odplata je hojná v nebi; lebo ich otcovia práve tak robili prorokom. 24 Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie! 25 Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať; beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. 26 Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. 27 Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. 28 Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. 29 Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé, a kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. 30 Každému, kto ťa prosí, daj, a kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. 31 Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. 32 Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. 33 Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici. 34 A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám vrátia, čo to za milosť? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali svoje. 35 Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. 36 Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. 37 Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. 38 Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. 39 Povedal im aj podobenstvo: Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? 40 Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. 41 Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? 42 Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom. 43 Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. 44 Každý strom zaiste poznať po ovocí: lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. 45 Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. 46 Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím? 47 Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. 48 Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený. 49 Kto však počul, a nezachoval, podobný je človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu; udrela naň rieka a hneď sa zrútil, a pád toho domu bol veľký.

Lk 6, 1-49

Verš 1
Keď Ježiš išiel v [druhú] sobotu cez obilie, trhali učeníci klasy, vymŕvali ich rukami a jedli.
Dt 23:25 - Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce; avšak do svojej nádoby nesmieš nič položiť.
Mt 12:1 - V ten istý čas išiel Ježiš v sobotu pomedzi obilie a učeníci boli hladní; i začali trhať klasy a jesť.
Mk 2:23 - Raz v sobotu šiel obilným poľom a Jeho učeníci idúcky začali vymŕvať klasy.

Verš 2
I povedali niektorí z farizejov: Prečo robíte, čo nie je dovolené v sobotu?
Ex 20:10 - ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach,

Verš 3
Odpovedal im Ježiš: Či ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď boli hladní?
1Sam 21:6 - Dávid odpovedal kňazovi: Isteže, od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom, keď som vyšiel, preto sú telá sluhov čisté. Hoci ideme vo všednej záležitosti, dnes budú posvätení na tele.

Verš 4
Ako vošiel do domu Božieho, vzal posvätné chleby, ktoré nie je dovolené jesť, jedine kňazom, jedol z nich a dal i svojmu sprievodu.
Lv 24:9 - Bude to patriť Áronovi a jeho synom. Nech to zjedia na posvätnom mieste, lebo z ohňových obetí Hospodinových je to svätosvätá časť pre neho; to je večné ustanovenie.

Verš 5
A riekol im: Syn človeka je pánom soboty.
Mt 12:8 - Lebo Syn človeka je pánom soboty.
Mk 2:28 - preto je Syn človeka pánom aj nad sobotou.

Verš 6
Zas v inú sobotu vyšiel do synagógy a učil. A bol tam človek, ktorý mal pravú ruku vyschnutú.
Mt 12:9 - Odtiaľ odišiel Ježiš a prišiel do ich synagógy.
Mk 3:1 - Keď zase vošiel do synagógy, bol tam človek, ktorý mal vyschnutú ruku.

Verš 10
I poobzeral si ich všetkých a povedal tomu človeku: Vystri ruku! On urobil tak. A ruka bola mu zase zdravá.
2Sam 13:6 - Amnón si teda ľahol a robil sa chorým. Keď ho kráľ prišiel pozrieť, Amnón mu povedal: Nech príde moja sestra Támár a nech pripraví pred mojimi očami dva koláče; chcel by som jesť z jej ruky.

Verš 12
V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc.
Mt 14:23 - Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.

Verš 13
Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich a nazval ich aj apoštolmi:
Mt 10:1 - I zvolal si dvanástich učeníkov, dal im moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby.
Mk 3:13 - Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k Nemu.
Mk 6:7 - Nato zavolal si dvanástich a začal ich rozosielať po dvoch; dal im moc nad nečistými duchmi
Lk 9:1 - Potom si zvolal dvanástich učeníkov a dal im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy.

Verš 17
Keď potom zostúpil s nimi, zastal na rovine a (spolu s Ním) veľký zástup Jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska, i z Jeruzalema i z prímorského Týru a Sidonu,
Mt 4:25 - Nasledovali Ho veľké zástupy z Galiley, Desaťmestia, Jeruzalema, Judska a Zajordánska.
Mk 3:7 - Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru a nasledoval Ho veľký zástup z Galiley; a podobne z Judska,

Verš 19
A všetok zástup snažil sa Ho dotknúť, lebo sila vychádzala z Neho a liečila všetkých.
Mk 5:30 - Ale Ježiš hneď pocítil, že vyšla z Neho sila, obrátil sa v zástupe a spýtal sa: Kto sa mi dotkol rúcha?

Verš 20
Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie.
Mt 5:2 - Otvoril ústa a učil ich:

Verš 21
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení; blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.
Iz 65:13 - Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Ajhľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete smädní. Ajhľa, moji služobníci sa budú tešiť, vy však budete zahanbení.
Iz 61:3 - aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha; chválospev namiesto malomyseľnosti; aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil.
Iz 66:10 - Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním,

Verš 22
Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre Syna človeka.
Mt 5:11 - Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé;
1Pt 2:19 - Veď je milosťou, keď niekto s čistým svedomím pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny.
1Pt 3:14 - Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte,
1Pt 4:14 - Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás.

Verš 23
Radujte sa v ten deň a plesajte, veď, hľa, vaša odplata je hojná v nebi; lebo ich otcovia práve tak robili prorokom.
Sk 5:41 - Odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno.
Sk 7:51 - Vy tvrdošijní a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému; ako vaši otcovia, tak aj vy.

Verš 24
Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie!
Am 6:1 - Beda bezstarostným na Sione a tým, čo sa bezpečnými cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým na radu prichádza dom Izraela!
Am 6:8 - Hospodin, Pán, prisahal sám na seba - znie výrok Hospodina, Boha mocností: Hnusí sa mi pýcha Jákobova, nenávidím jeho paláce, napospas vydám mesto i to, čo je v ňom.

Verš 25
Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať; beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať.
Iz 65:13 - Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Ajhľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete smädní. Ajhľa, moji služobníci sa budú tešiť, vy však budete zahanbení.
Jak 4:9 - uvedomte si svoju biedu, žalostite a plačte! Nech sa váš smiech obráti na žalosť a radosť na žiaľ!
Jak 5:1 - A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás!

Verš 27
Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia.
Ex 23:4 - Ak natrafíš na vola alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť.
Prís 25:21 - Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho chlebom, ak je smädný, napoj ho vodou;
Mt 5:44 - Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia];
Rim 12:20 - Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu.
1Kor 4:12 - aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami; zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú nás, a my trpíme;

Verš 28
Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú.
Lk 23:34 - Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a hádzali (o ne) lós.
Sk 7:60 - Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, usnul.

Verš 29
Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé, a kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho.
1Kor 6:7 - Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?

Verš 30
Každému, kto ťa prosí, daj, a kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť.
Dt 15:7 - Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom,
Mt 5:42 - Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba.

Verš 31
Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im.
Mt 7:12 - Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.

Verš 32
Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú.
Mt 5:46 - Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci?

Verš 34
A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám vrátia, čo to za milosť? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali svoje.
Dt 15:8 - ale štedro mu o tvor svoju ruku a požičaj mu nadostač toho, v čom má nedostatok!
Mt 5:42 - Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba.

Verš 35
Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým.
Mt 5:45 - aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.

Verš 37
Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené.
Mt 7:1 - Nesúďte, aby ste neboli súdení;
Rim 2:1 - Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš (iného). Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.
1Kor 4:5 - Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Verš 38
Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.
Prís 10:22 - Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ.
Prís 19:17 - Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie.
Mt 7:2 - lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.
Mk 4:24 - Potom im povedal: Všimnite si, čo počúvate! Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané, ešte vám aj pridajú.

Verš 39
Povedal im aj podobenstvo: Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy?
Iz 42:19 - Kto je slepý, iba ak môj sluha, a hluchý, iba ak môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý, iba ak môj dôverník, a slepý, iba ak sluha Hospodinov?
Mt 15:14 - Nechajte ich! Slepí vedú slepých; a ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.

Verš 40
Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ.
Mt 10:24 - Nie je učeník nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána.
Jn 13:16 - Veru, veru, hovorím vám: Nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.
Jn 15:20 - Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše.

Verš 41
Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno?
Mt 7:3 - Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno?

Verš 42
Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.
Prís 18:17 - Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho.

Verš 43
Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie.
Mt 7:17 - Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie.
Mt 12:33 - Alebo vypestujte dobrý strom, i jeho ovocie bude dobré; alebo vypestujte planý strom, i jeho ovocie bude plané; lebo strom poznať po ovocí.

Verš 44
Každý strom zaiste poznať po ovocí: lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno.
Mt 7:16 - Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy?

Verš 45
Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Mt 12:35 - Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu.
Mt 12:34 - Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa.

Verš 46
Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím?
Mal 1:6 - Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? Ak som ja Pánom, kde je bázeň predo mnou? - spytuje sa Hospodin mocností vás, kňazov, ktorí opovrhujete mojím menom, a predsa sa spytujete: Ako opovrhujeme Tvojím menom?
Mt 7:21 - Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského.
Mt 25:11 - Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám!
Lk 13:25 - Keď hospodár už vstane a zavrie dvere a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám, a on vám odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste,
Rim 2:13 - Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia.
Jak 1:22 - Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.

Verš 47
Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho.
Mt 7:24 - Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

Lk 6,1-5 - Mt 12, 1-8; Mk 2, 23-28.

Lk 6,5 - Pozri poznámku k Mt 12, 2.

Lk 6,6-11 - Mt 12,9-14; Mk 3,1-6.

Lk 6,12-16 - Mt 10,1-4; Mk 3,13-19.

Lk 6,17-19 - Mt 4,24-25; Mk 3,7-12.

Lk 6,17 - Je možné, že Ježiš nezišiel celkom z vrchu, ale zostal stáť na nižšie položenej časti svahu, ktorá bola rovná a na ktorej sa poslucháči mohli pohodlne usadiť. Netreba tu teda vidieť protirečenie s Mt 5,1.

Lk 6,20-23 - Mt 5,1.3.6.4. 11-12.Lk podáva skrátene Kristovu reč na vrchu. Vyžadoval to jeho cieľ. Obrátencom z pohanstva nebolo potrebné uvádzať časti, ktoré nemali priamy vzťah k nim. Blahoslavenstvá u Mt nie sú bezprostredne zamerané na poslucháčov (hovorí v 3. osobe), kým u Lukáša sa oslovujú priamo poslucháči.

Lk 6,27-35 - Mt 5,39-48.

Lk 6,36-38 - Mt 7, 1-2; Mk 4, 24.

Lk 6,39-42 - Túto časť zložil Lukáš z niektorých vybraných výrokov z Ježišových rečí.

Lk 6,39 - Mt 15, 14.

Lk 6,40 - Mt 10, 24-25; Jn 13, 16; 15, 20.

Lk 6,41-42 - Mt 7, 3-5.

Lk 6,43-45 - Mt 12, 33-35; 7, 16-18.

Lk 6,46-49 - Mt 7, 24-27.