výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Lk 18, 1-43

1 A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. 2 Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. 3 A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi! 4 Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka nehanbím, 5 ale že ma táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. 6 A Pán dodal: Počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. 7 Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? 8 Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? 9 A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo: 10 Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili; jeden farizej a druhý publikán. 11 Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. 12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. 13 Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu! 14 Hovorím vám: Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. 15 Prinášali k Nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im. 16 Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne, a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie. 17 Veru, hovorím vám: Kto by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde do neho. 18 Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? 19 Ježiš mu odpovedal: Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. 20 Prikázania poznáš: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti si otca i matku. 21 On však povedal: Toto všetko som zachovával od mladosti. 22 Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma. 23 On sa veľmi zarmútil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. 24 Vidiac ho, Ježiš povedal: Ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. 25 Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. 26 A tí, čo to počuli, povedali: Kto teda môže byť spasený? 27 On však riekol: Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. 28 Tu povedal Peter: Ajhľa, my sme opustili, čo sme mali, a šli sme za Tebou. 29 On im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie, 30 žeby nezískal omnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. 31 Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. 32 Lebo vydajú Ho pohanom, budú sa Mu posmievať a potupia Ho, budú pľuvať na Neho 33 a zbičujú Ho i zabijú, ale On na tretí deň vstane z mŕtvych. 34 Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, čo hovoril. 35 Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. 36 Počujúc, že zástup ide tadiaľ, spytoval sa, čo je to. 37 Oznámili mu, že Ježiš Nazaretský ide tadiaľ. 38 Tu zvolal: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 39 A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, aby zamĺkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 40 Nato Ježiš zastal a kázal priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: 41 Čo chceš, aby som ti urobil? Odpovedal Mu: Pane, nech vidím. 42 Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa zachránila. 43 A on hneď videl a nasledoval Ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Lk 18, 1-43

Verš 32
Lebo vydajú Ho pohanom, budú sa Mu posmievať a potupia Ho, budú pľuvať na Neho
Mt 27:2 - Poviazali Ho teda, odviedli a vydali [Pontskému] Pilátovi, vladárovi.
Lk 23:1 - Nato povstalo celé to množstvo, viedli Ho k Pilátovi
Jn 18:28 - Potom viedli Ježiša od Kaifáša do vládnej budovy. A bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka.
Sk 3:13 - Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť.

Verš 1
A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať.
Rim 12:12 - veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí,
Ef 6:18 - V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých
Kol 4:2 - V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte.
1Sol 5:17 - neprestajne sa modlite!

Verš 35
Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral.
Mt 20:29 - Keď vychádzali z Jericha, nasledoval Ho veľký zástup.
Mk 10:46 - I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimaios, syn Timaiov.

Verš 7
Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním?
Zjv 6:10 - a kričali mohutným hlasom: Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme?

Verš 11
Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán.
Iz 1:15 - Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny.
Iz 58:2 - Oni ma, pravda, hľadajú deň čo deň, chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia, túžia po Božej blízkosti:
Zjv 3:17 - Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý,

Verš 14
Hovorím vám: Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jób 22:29 - Lebo Boh ponižuje pyšného; ale pomáha človeku pokorného pohľadu;
Prís 29:23 - Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť.
Mt 23:12 - Kto sa povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.
Lk 14:11 - Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.
Jak 4:10 - Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.
1Pt 5:5 - Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

Verš 15
Prinášali k Nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im.
Mt 19:13 - Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali.
Mk 10:13 - Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im dohovárali.

Verš 16
Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne, a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie.
Mt 18:3 - a riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.
Mt 19:14 - Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte dospelí.
1Pt 2:2 - ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie,

Verš 18
Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života?
Mt 19:16 - A hľa, pristúpil k Nemu ktosi a spýtal sa: [Dobrý] Majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život?
Mk 10:17 - Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života?

Verš 20
Prikázania poznáš: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti si otca i matku.
Ex 20:13 - Nezabiješ!
Dt 5:17 - Nezabiješ!
Rim 13:9 - Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého.
Ef 6:2 - Cti si otca a matku - to je prvé prikázanie so zasľúbením -
Kol 3:20 - Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi.

Verš 22
Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma.
Mt 6:19 - Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú.
Mt 19:21 - Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma!
1Tim 6:19 - a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život.

Verš 24
Vidiac ho, Ježiš povedal: Ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky.
Prís 11:28 - Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie.
Mt 19:23 - Nato riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
Mk 10:23 - Poobzeral sa teda Ježiš a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky!

Verš 27
On však riekol: Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.
Jób 42:2 - Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.
Jer 32:17 - Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného.
Za 8:6 - Bude to divné v týchto dňoch v očiach zvyšku tohto ľudu, bude to divné aj v mojich očiach - znie výrok Hospodina mocností.
Lk 1:37 - Lebo Bohu nič nebude nemožné.

Verš 28
Tu povedal Peter: Ajhľa, my sme opustili, čo sme mali, a šli sme za Tebou.
Mt 4:20 - A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.
Mt 19:27 - Vtedy Mu riekol Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to?
Mk 10:28 - Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa!
Lk 5:11 - Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.

Verš 29
On im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie,
Dt 33:9 - ktorý povedal o svojom otcovi a matke: Nevšímaj si ich! a na svojich bratov nepozrel ani svojich synov nepoznal, lebo zachovávali Tvoju reč a Tvoju zmluvu dodržiavali.

Verš 30
žeby nezískal omnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.
Jób 42:12 - A tak Hospodin požehnal posledné dni Jóbove viac ako prvé. Mal potom štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov dobytka a tisíc oslíc.

Verš 31
Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci.
Mt 16:21 - Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych.
Mt 17:22 - Keď spolu chodili po Galilei, riekol im Ježiš: Syna človeka vydajú ľuďom do rúk;
Mt 20:17 - Keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, vzal nabok dvanástich a hovoril im na ceste:
Mk 8:31 - Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych.
Mk 9:31 - Lebo poučoval učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú Ho; ale keď Ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Mk 10:32 - Boli na ceste do Jeruzalema, a Ježiš išiel pred nimi; oni žasli a tí, čo Ho nasledovali, báli sa. Nato opäť vzal k sebe dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s Ním diať:
Lk 9:22 - Potom im hovoril: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych.
Lk 24:7 - že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych.
Ž 22:6 - K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení.
Iz 53:7 - Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.

Lk 18,9-14 - Modlitbe farizeja chýba najpotrebnejšia vlastnosť: pokora, uznanie svojej závislosti od Boha, čo práve obsahovala modlitba mýtnika.

Lk 18,15-17 - Mt 19, 13-15; Mk 10, 13-16.

Lk 18,18-27 - Mt 19, 16-22; Mk 10, 17-22.Mt hovorí o mladíkovi, Mk o nejakom mužovi, kým Lk presne uvádza, že ide o poprednú osobu.

Lk 18,28-30 - Mt 19,27-29; Mk 10,28-30.

Lk 18,31-34 - Mt 20,17-19; Mk 10,32-34.

Lk 18,35-43 - Mt 20,29-34; Mk 10,46-52.O rozdieloch u Mt a u Mk a Lk pozri poznámku k Mk 10,46.