výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Lk 12, 1-59

1 Vtom, keď sa zišlo zástupu na tisíce, takže šliapali po sebe, začal hovoriť predovšetkým svojim učeníkom: Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva. 2 Lebo nieto skryté, čo by nevyšlo najavo, a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo. 3 Preto, čo ste povedali potme, počujú na svetle; a čo ste do uší šepkali v komôrkach, budú rozhlasovať zo striech. 4 Ale hovorím vám, svojim priateľom: Nebojte sa tých, čo mordujú telo, a potom už nič viac nemôžu urobiť. 5 Ale ukážem vám, koho sa máte báť: bojte sa Toho, ktorý keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, Toho sa bojte. 6 Či nepredávajú päť vrabcov za dva groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov. 8 Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anjelmi. 9 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. 10 A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, sa odpustí, ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. 11 A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť; 12 lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť. 13 Povedal Mu ktosi zo zástupu: Majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo! 14 On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? 15 I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. 16 Nato im povedal toto podobenstvo: Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. 17 Premýšľal teda a povedal si: Čo urobím? Lebo nemám si kde zhromaždiť úrodu. 18 A povedal: Toto urobím: zborím si stodoly, postavím väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. 19 Potom si poviem duši: Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov; odpočívaj, jedz, pi, veseľ sa! 20 Ale Boh mu riekol: Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba; a čo si pripravil, komu to zostane? 21 Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady, a nie je bohatý v Bohu. 22 Nato povedal učeníkom: Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete; 23 lebo život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev. 24 Všímajte si havranov: nesejú, ani nežnú; nemajú komoru ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? 25 A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predĺžiť vek čo aj len o lakeť? 26 Keď teda ani najmenšie nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? 27 Všímajte si ľalie, ako rastú, nepradú a netkajú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. 28 Keď teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či nie skôr vás, ľudia malej viery? 29 Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte, 30 lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta, a váš Otec vie, že to potrebujete. 31 Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané. 32 Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. 33 Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí; 34 lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. 35 Majte bedrá opásané a sviece horiace 36 a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. 37 Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť; amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať. 38 A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. 39 Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, [iste by bdel a] nedal by sa mu vlámať do domu. 40 Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. 41 I povedal Mu Peter: Pane, či nám hovoríš toto podobenstvo, a či všetkým? 42 A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? 43 Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. 44 Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 45 Keby si však ten sluha myslel: Môj pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa; 46 príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá, a v hodinu, ktorú nepozná, rozpoltí ho a s nevernými určí mu podiel. 47 Ale sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý: 48 ten však, čo nepoznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať. 49 Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný. 51 Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení; traja proti dvom a dvaja proti trom: rozdelia sa 53 otec proti synovi a syn proti otcovi; matka proti dcére a dcéra proti otcovi; svokra proti neveste a nevesta proti svokre. 54 A hovoril zástupom: Keď vidíte oblak vychádzať od západu, hneď hovoríte: Príde lejak. A býva tak. 55 A keď vietor veje od juhu, hovoríte: Bude horúčava. A býva. 56 Pokrytci, úkazy na zemi a na nebi viete rozpoznávať, ako teda nerozpoznáte tento čas? 57 A prečo aj sami od seba nerozsudzujete, čo je spravodlivé? 58 Lebo keď ideš s protivníkom pred vrchnosť, snaž sa zmieriť s ním ešte na ceste, aby ťa snáď nezaviedol pred sudcu, a sudca by ťa dal strážcovi a strážca by ťa uvrhol do väzenia. 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledný halier!

Lk 12, 1-59

Verš 1
Vtom, keď sa zišlo zástupu na tisíce, takže šliapali po sebe, začal hovoriť predovšetkým svojim učeníkom: Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva.
Mt 16:16 - Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého.
Mk 8:15 - On ich vystríhal: Dajte si pozor! Varujte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesovho!

Verš 2
Lebo nieto skryté, čo by nevyšlo najavo, a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo.
Jób 12:22 - Z temnoty zjavuje hlboké tajnosti a na svetlo vyvádza, čo bolo v tieni smrti.
Mt 10:26 - Preto nebojte sa ich, veď nieto skryté, čo by nevyšlo najavo; a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo.
Mk 4:22 - Lebo nieto nič tajné, čo by nemalo vyjsť najavo, a nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo.
Lk 8:17 - Nieto tajné, čo by sa nestalo zjavné; a nieto skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo najavo.

Verš 4
Ale hovorím vám, svojim priateľom: Nebojte sa tých, čo mordujú telo, a potom už nič viac nemôžu urobiť.
Iz 51:7 - Čujte ma, vy, ktorí poznáte spásu, ľud, ktorý v srdci nosí moju náuku! Nebojte sa potupy od ľudí, a ich hanobenia sa neľakajte,
Jer 1:8 - Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil - znie výrok Hospodinov.
Mt 10:28 - A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.

Verš 6
Či nepredávajú päť vrabcov za dva groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda.
Mt 10:29 - Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vôle vášho Otca.

Verš 7
Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov.
1Sam 14:45 - Vtedy ľud povedal Saulovi: Tak teda má zomrieť Jonatán, ktorý spôsobil toto veľké vyslobodenie v Izraeli! To sa nestane! Akože žije Hospodin, nespadne ani vlas z jeho hlavy na zem. Veď dnes konal s Bohom. Tak ľud vyslobodil Jonatána a nemusel zomrieť.
2Sam 14:11 - I povedala: Nech sa, prosím, rozpomenie kráľ na Hospodina, svojho Boha, aby pomstitelia krvi nehubili viac a aby nezničili môjho syna. On odpovedal: Akože žije Hospodin, tvojmu synovi sa ani len vlas neskriví.
1Kr 1:52 - Šalamún povedal: Keď sa dokáže statočným, ani vlas sa mu neskriví, ale ak sa nájde pri ňom niečo zlé, zomrie.
Lk 21:18 - ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy.

Verš 8
Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anjelmi.
Mt 10:32 - Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach;

Verš 9
Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.
Mt 10:33 - kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.
Mk 8:38 - Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi.
Lk 9:26 - Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojej a Otcovej i (v sláve) svätých anjelov.
2Tim 2:12 - ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) zaprieme, aj On zaprie nás.
1Jn 2:23 - Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Verš 10
A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, sa odpustí, ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.
1Jn 5:16 - Keď niekto vidí, že sa brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech prosí, a (Boh) mu dá život, (totiž) tým, ktorých hriech nevedie k smrti. Je hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, aby brat zaň prosil.

Verš 11
A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť;
Mt 10:19 - Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť;
Mk 13:11 - A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý.
Lk 21:14 - Zaumieňte si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť,

Verš 15
I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku.
1Tim 6:7 - lebo nič sme nepriniesli na svet [a nepochybné je], ani nič odniesť nemôžeme.

Verš 19
Potom si poviem duši: Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov; odpočívaj, jedz, pi, veseľ sa!
Kaz 11:9 - Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti, a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči; no vedz, že Boh ťa za to všetko privedie na súd.
1Kor 15:32 - Že som sa v Efeze boril so šelmami ako ostatní ľudia, čo mi to osoží? Ak mŕtvi nie sú kriesení, tak potom: Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.
Jak 5:5 - Hýrili ste na zemi a hodovali; vykŕmili ste si srdcia [ako] v deň zabíjačky!

Verš 20
Ale Boh mu riekol: Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba; a čo si pripravil, komu to zostane?
Ž 52:5 - Miluješ väčšmi zlé než dobré; hovoríš radšej lož ako pravdu. Sela.
Jer 17:11 - Podobný jarabici, ktorá znáša vajcia, ale nevysedí, je ten, čo neprávom získava bohatstvo; musí ho opustiť v polovici života, takže nakoniec bláznom ostáva.
Ž 39:6 - Ajhľa, na piade si mi vymeral dni a čas môjho života je ako nič pred Tebou. Len ako márnosť stojí tu každý človek. Sela.

Verš 22
Nato povedal učeníkom: Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete;
Ž 55:22 - Jeho ústa sú hladšie ako maslo, no srdce jeho samý boj; jeho slová sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev?
Flp 4:6 - O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.
1Tim 6:8 - Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme.
1Pt 5:7 - Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.

Verš 24
Všímajte si havranov: nesejú, ani nežnú; nemajú komoru ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci?
Jób 38:41 - Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú?
Ž 147:9 - On dáva pokrm dobytku a mladým krkavcom, čo krákaním žiadajú.

Verš 25
A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predĺžiť vek čo aj len o lakeť?
Mt 6:27 - A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?

Verš 31
Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané.
1Krn 3:13 - jeho syn Ácház, jeho syn Chizkija, jeho syn Menašše,
Ž 37:25 - Mladý som bol, a zostarel som, no spravodlivého nevidel som opusteného, ani jeho potomstvo žobrať chlieb.

Verš 33
Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí;
Mt 19:21 - Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma!
Lk 16:9 - Aj vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.
Mt 6:20 - Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.
Mt 19:21 - Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma!
Lk 16:9 - Aj vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.
1Tim 6:19 - a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život.

Verš 35
Majte bedrá opásané a sviece horiace
Ef 6:14 - Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti
1Pt 1:13 - Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista.

Verš 38
A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú.
Mt 24:42 - Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Verš 39
Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, [iste by bdel a] nedal by sa mu vlámať do domu.
Mt 24:43 - Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu.
1Sol 5:2 - lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.
2Pt 3:10 - Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne.
Zjv 3:3 - Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba!
Zjv 16:15 - Ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil nahý a nebola zjavná jeho hanba!

Verš 40
Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
Mt 24:44 - Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!
Mt 25:13 - Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].
Mk 13:33 - Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas.
Lk 21:34 - Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň
1Sol 5:6 - Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi.

Verš 42
A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu?
Mt 24:45 - Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?
Mt 25:21 - Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!
1Kor 4:2 - Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný.

Verš 47
Ale sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý:
Jak 4:17 - A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.

Verš 50
Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný.
Mt 20:22 - Ježiš odpovedal: Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z ktorého ja mám piť [a byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený]? Odpovedali Mu: Môžeme.
Mk 10:38 - Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?

Verš 51
Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.
Mt 10:34 - Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč.
Mi 7:6 - Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre; nepriateľmi človeka sú jeho domáci.

Verš 54
A hovoril zástupom: Keď vidíte oblak vychádzať od západu, hneď hovoríte: Príde lejak. A býva tak.
Mt 16:2 - On im však odpovedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú zapálené na nebi; bude pekne.

Verš 58
Lebo keď ideš s protivníkom pred vrchnosť, snaž sa zmieriť s ním ešte na ceste, aby ťa snáď nezaviedol pred sudcu, a sudca by ťa dal strážcovi a strážca by ťa uvrhol do väzenia.
Prís 25:8 - Nevyjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahanbí?
Mt 5:25 - Pokonaj sa čím skôr so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia.

Lk 12,1-3 - Mt 16, 6; 26-27; Mk 8, 15; 4, 22.

Lk 12,1 - Pozri poznámku k Mk 8, 15.

Lk 12,4-12 - Mt 10, 28-33, 17-20.

Lk 12,10 - Pozri poznámku k Mt 12, 32.

Lk 12,22-31 - Mt 6, 25-33.

Lk 12,32-34 - Mt 6, 19-21.

Lk 12,35-40 - Mt 24, 42-44; Mk 13, 33-37.

Lk 12,35 - Židia nosili dlhší oblek. Preto pri práci alebo pri cestovaní bolo im treba šaty podpásať, aby im neprekážali v pohybe. Podpásané rúcho je znakom pracovitosti a neúnavnosti. Horiace svetlo naznačuje bdenie.

Lk 12,38 - "Pred polnocou" - "nad ránom" doslovne: "O druhej a tretej stráži."

Lk 12,41-48 - Mt 24, 45-51.

Lk 12,49-53 - Mt 10, 34-36.

Lk 12,49 - "Oheň" sa tu vysvetľuje rozlične. Ježiš priniesol na zem oheň, ktorý sa v dušiach ľudí rozhorí ako oheň lásky k Bohu. Každý to však nepochopí. Preto budú medzi ľuďmi roztržky, dokonca aj v rodinách.

Lk 12,54-56 - Mt 16, 2-3.

Lk 12,56 - Židia mali dosť možností poznať a presvedčiť sa, že Ježiš je Mesiáš, ktorého proroci predpovedali.

Lk 12,58-59 - Mt 5, 25-26.