výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Lk 23, 1-56

1 Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. 2 Vznesli proti němu žalobu: "Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále." 3 Pilát mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš." 4 Pilát řekl velekněžím a zástupům: "Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám." 5 Ale oni na něj naléhali: "Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku; začal v Galileji a přišel až sem." 6 Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. 7 Když se dověděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. 8 Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. 9 Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. 10 Byli při tom i velekněží a zákoníci a neústupně na něj žalovali. 11 Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. 12 Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; před tím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. 13 Pilát svolal velekněze, členy rady i lid 14 a řekl jim: "Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete. 15 Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. 16 Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím." 17 Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka. 18 Ale oni všichni najednou křičeli: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" 19 To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. 20 Tu k nim Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. 21 Avšak oni křičeli: "Na kříž, na kříž s ním!" 22 Promluvil k nim potřetí: "Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím." 23 Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále stupňoval. 24 A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. 25 Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli. 26 Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. 27 Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. 28 Ježíš se k nim obrátil a řekl: "Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi; 29 hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: 'Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!' 30 Tehdy 'řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přiryjte nás!' 31 Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?" 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. 34 Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem. 35 Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží." 36 Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet 37 a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe." 38 Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů." 39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" 40 Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. 41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." 42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." 43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." 44 Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. 45 Chrámová opona se roztrhla v půli. 46 A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal. 47 Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl vskutku spravedlivý." 48 A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. 49 Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděly. 50 Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, 51 který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. 52 Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo; 53 sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. 54 Byl pátek a začínala sobota. 55 Ženy, které šly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. 56 Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.

Lk 23, 1-56

Verš 1
Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi.
Mt 27:2 - Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi.
Mk 15:1 - A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi.
Jn 18:28 - Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka.

Verš 2
Vznesli proti němu žalobu: "Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále."
Mt 17:25 - On řekl: "Platí!" Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?"
Mt 22:21 - Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, co je Boží, dejte Bohu."
Mk 12:17 - Ježíš jim řekl: "Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu." Velice se nad tím podivili.
Lk 20:25 - Řekl jim: "Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu."
Rim 13:7 - Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.
Sk 17:7 - Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš."

Verš 3
Pilát mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš."
Mt 27:11 - A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" Ježíš odpověděl: "Ty sám to říkáš."
Mk 15:2 - Pilát se ho otázal: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš."
Jn 18:33 - Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?"

Verš 7
Když se dověděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě.
Lk 3:1 - V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně,

Verš 8
Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak.
Lk 9:7 - Tetrarcha Herodes slyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslit, poněvadž někteří říkali, že Jan vstal z mrtvých,

Verš 12
Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; před tím totiž bylo mezi nimi nepřátelství.
Sk 4:27 - Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil,

Verš 13
Pilát svolal velekněze, členy rady i lid
Mt 27:23 - Namítl jim: "Čeho se vlastně dopustil?" Ale oni ještě více křičeli: "Ukřižovat!"
Mk 15:14 - Pilát jim řekl: "A čeho se vlastně dopustil?" Oni však ještě víc křičeli: "Ukřižuj ho!"
Jn 18:38 - Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám.
Jn 19:4 - Pilát znovu vyšel a řekl Židům: "Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu."

Verš 17
Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka.
Mt 27:15 - O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli.
Mk 15:6 - O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali.
Jn 18:39 - Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám tohoto židovského krále."

Verš 18
Ale oni všichni najednou křičeli: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"
Sk 3:14 - Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha.

Verš 24
A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět.
Mt 27:26 - Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
Mk 15:15 - Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
Jn 19:16 - Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.

Verš 26
Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem.
Mt 27:32 - Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž.
Mk 15:21 - Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž.

Verš 30
Tehdy 'řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přiryjte nás!'
Iz 2:19 - Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
Oz 10:8 - Zpleněna budou posvátná návrší Ávenu, hřích Izraele. Na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Tu řeknou horám: "Přikryjte nás!" a pahorkům: "Padněte na nás!"
Zjv 6:16 - a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!"
Zjv 9:6 - V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.

Verš 31
Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?"
Jer 25:29 - Hle, v městě, které se nazývá mým jménem, již začínám ono zlo, a vy byste zůstali bez trestu? Nezůstanete bez trestu, neboť povolám meč na všechny obyvatele země, je výrok Hospodina zástupů."
1Pt 4:17 - Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

Verš 32
Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci.
Jn 19:18 - Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.

Verš 33
Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.
Mt 27:33 - Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená 'Lebka',
Mt 27:38 - S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici.
Mk 15:22 - A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená 'Lebka'.
Jn 19:18 - Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.

Verš 34
Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem.
Sk 7:60 - Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel.
1Kor 4:12 - s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme,
Ž 22:18 - mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem.
Mt 27:35 - Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty;
Mk 15:24 - Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.
Jn 19:23 - Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten byl beze švů, od shora vcelku utkaný.

Verš 35
Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží."
Mt 27:39 - Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou
Mk 15:29 - Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit,

Verš 38
Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů."
Mt 27:37 - Nad hlavu mu dali nápis o provinění: "To je Ježíš, král Židů."
Mk 15:26 - Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů."
Jn 19:19 - Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský.

Verš 44
Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.
Mt 27:45 - V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin.
Mk 15:33 - Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin.

Verš 45
Chrámová opona se roztrhla v půli.
Mt 27:51 - A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,
Mk 15:38 - Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.

Verš 46
A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal.
Ž 31:5 - Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má.
Mt 27:50 - Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
Mk 15:37 - Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal.
Jn 19:30 - Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal.
Sk 7:59 - Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!"

Verš 47
Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl vskutku spravedlivý."
Mt 27:54 - Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!"
Mk 15:39 - A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží."

Verš 50
Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý,
Mt 27:57 - Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům.
Mk 15:43 - přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo.
Jn 19:38 - Potom požádal Piláta Josef z Arimatie - byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů - aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal.

Verš 53
sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován.
Mt 12:40 - Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.
Mt 26:12 - Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu.
Mt 27:59 - Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna
Mk 15:46 - Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen.

Verš 55
Ženy, které šly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno.
Lk 8:2 - a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,

Lk 23,1-7 - Mt 27, 11-14; Mk 15, 2-5; Jn 18, 28-38.

Lk 23,7 - Je to Herodes Antipas, vladár Galiley a Zajordánska, syn Herodesa Veľkého. Veľkonočná slávnosť i jeho priviedla do Jeruzalema. Zvedavého vraha Jána Krstiteľa a cudzoložníka Ježiš nepokladal za hodného, aby k nemu prehovoril čo len slovo.

Lk 23,13-24 - Mt 27, 15-26; Mk 15, 6-15; Jn 18, 39-40.

Lk 23,17 - "Bol povinný prepustiť im na sviatky jedného" - dodatok, ktorý sa zdá byť vysvetľujúcou glosou. Je u Mt 27, 15.

Lk 23,26-32 - Mt 27, 31-34; Mk 15, 20-23; Jn 19, 17.

Lk 23,31 - Zmysel Ježišových slov je: Keď sa tak kruto a neúprosne zachádza s nevinným (zelený strom je obraz spravodlivého - Ž 1, 3), o čo prísnejšie a neúprosnejšie budú potrestaní hriešnici, zaťažení ťažkými hriechmi.

Lk 23,33 - "Lebka", čiže Golgota (z aram.) alebo Kalvária (z lat.). Miesto ukrižovania sa tak nazývalo pravdepodobne preto, že malo tvar ľudskej lebky.

Lk 23,33-34 - Mt 27, 35-38; Mk 15, 24-28; Jn 19, 17-24.

Lk 23,35-38 - Mt 27, 39-44; Mk 15, 29-32.

Lk 23,44-46 - Mt 27, 45-50; Mk 15, 33-37; Jn 19, 25-30.

Lk 23,47-49 - Mt 27, 51-56; Mk 15, 38-41; Jn 19, 31-37.

Lk 23,47 - "Keď videl, čo sa stalo" - pri ukrižovaní sa totiž odohrali viaceré pozoruhodné udalosti: nastala tma, Ježiš sa nahlas modlil, ďalej sa udiali ja- vy v prírode, o ktorých hovorí Mt 27, 51-54; Mk 15, 39.

Lk 23,50-56 - Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Jn 19, 38-42.