výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Lk 4, 1-44

1 Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti 2 čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. 3 Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb." 4 Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem 'ale každým slovem Božím." 5 Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země 6 a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: 7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé." 8 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." 9 Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; 10 vždyť je psáno 'andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili' 11 a 'na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen'." 12 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého." 13 Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. 14 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. 15 Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili. 16 Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. 17 Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: 18 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19 abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.' 20 Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. 21 Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." 22 Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: "Což to není syn Josefův?" 23 On jim odpověděl: "Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde,kde jsi doma." 24 Řekl: "Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. 25 Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad. 26 A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi sidonské. 27 A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman." 28 Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. 29 Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. 30 On však prošel jejich středem a bral se dál. 31 Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. 32 Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc. 33 V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem: 34 "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím kdo jsi. Jsi svatý Boží." 35 Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. 36 Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: "Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!" 37 A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny. 38 Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni. 39 Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. 40 Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. 41 Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. 42 Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel. 43 Řekl jim: "Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán." 44 A kázal v judských synagógách.

Lk 4, 1-44

Verš 32
Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc.
Mt 7:29 - neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.
Mk 1:22 - I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.

Verš 1
Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti
Mt 4:1 - Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Mk 1:12 - A hned ho Duch vyvedl na poušť.

Verš 2
čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.
Ex 34:28 - A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.
1Kr 19:8 - Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.

Verš 4
Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem 'ale každým slovem Božím."
Dt 8:3 - Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.
Mt 4:4 - On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"

Verš 38
Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni.
Mt 8:14 - Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce.
Mk 1:29 - Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.

Verš 33
V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem:
Mk 1:23 - V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl:

Verš 8
Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat."
Dt 6:13 - Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.
Dt 10:20 - Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a v jeho jménu budeš přísahat.
1Sam 7:3 - Samuel vyzval celý izraelský dům: "Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců."

Verš 41
Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.
Mk 1:34 - I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
Mk 3:11 - A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží!"

Verš 10
vždyť je psáno 'andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili'
Ž 91:11 - On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Verš 12
Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého."
Dt 6:16 - Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Masse.

Verš 14
Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí.
Mt 4:12 - Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje.
Mk 1:14 - Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium.
Jn 4:43 - Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje.
Sk 10:37 - Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan.

Verš 16
Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.
Mt 13:54 - Přišel do svého domova a učil v jejich synagóze, takže v úžasu říkali: "Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy?
Mk 6:1 - Vyšel odtamtud a šel do svého domova; učedníci šli s ním.
Jn 4:43 - Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje.
Neh 8:4 - Znalec zákona Ezdráš stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu zhotovili; po pravici vedle něho stál Matitjáš, Šema, Anajáš, Úrijáš, Chilkijáš a Maasejáš, po levici pak Pedajáš, Míšael, Malkijáš, Chašum, Chašbadána, Zekarjáš a Mešulám.

Verš 40
Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.
Mt 8:16 - Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,
Mk 1:32 - Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.
Mk 7:32 - Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.
Mk 8:23 - I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?"
Mk 8:25 - Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.

Verš 18
'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,
Iz 61:1 - Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,
Mt 11:5 - Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
Iz 42:7 - abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.
Iz 61:1 - Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,

Verš 22
Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: "Což to není syn Josefův?"
Iz 50:4 - Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.
Mt 13:54 - Přišel do svého domova a učil v jejich synagóze, takže v úžasu říkali: "Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy?
Mk 6:2 - Když přišla sobota, počal učit v synagóg. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: "Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!
Lk 2:47 - Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.
Jn 6:42 - A říkali: "Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: 'Sestoupil jsem z nebe'!"

Verš 23
On jim odpověděl: "Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde,kde jsi doma."
Mt 4:13 - Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím,

Verš 24
Řekl: "Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti.
Mt 13:57 - A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě."
Mk 6:4 - Tu jim Ježíš řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě."
Jn 4:44 - Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti.

Verš 25
Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad.
1Kr 17:7 - Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště.
Jak 5:17 - Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.

Verš 27
A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman."
2Kr 5:14 - On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist.

Verš 42
Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel.
Mk 1:35 - Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.

Verš 31
Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu.
Mt 4:13 - Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím,
Mk 1:21 - Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil.

Lk 4,1-13 - Mt 4, 1-11; Mk 1, 12-13.

Lk 4,4 - Dt 8, 3.

Lk 4,8 - Dt 6, 13.

Lk 4,10-11 - Ž 91, 11-12.

Lk 4,12 - Dt 6, 16.

Lk 4,14-15 - Mt 4, 12-17; Mk 1, 14-15.

Lk 4,16-30 - Mt 13, 53-58; Mk 6, 1-6.

Lk 4,18-19 - Iz 61, 1-2.

Lk 4,31-37 - Mk 1, 21-28.

Lk 4,38-39 - Mt 8, 14-15; Mk 1, 29-31.

Lk 4,40-41 - Mt 8, 16-17; Mk 1, 32-34.

Lk 4,42-44 - Mk 1, 35-39.

Lk 4,44 - Mk má "po celej Galilei", Lk berie Judeu v širšom zmysle: všetky kraje Izraela.