výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 23, 1-55

1 Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi 2 a začali ho obžalúvať: Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. 3 Pilát sa ho spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to hovoríš. 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. 5 Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem. 6 Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je tento človek z Galiley. 7 Keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme. 8 Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. 9 Doliehal naňho mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. 11 Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do žiarivého odevu a poslal ho späť k Pilátovi. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili; predtým boli totiž nepriateľmi. 13 Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud 14 a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človekovi nijakú vinu, z ktorej ho obviňujete. 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Hľa, neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16 Potrestám ho teda a prepustím. 18 Tu naraz všetci skríkli: Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša! 19 Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21 Ale oni kričali: Ukrižuj! Ukrižuj ho! 22 Prehovoril k nim tretí raz: Ale čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nijakú vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím. 23 Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. 24 Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. 25 Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli. 26 Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. 27 Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. 28 Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi, 29 lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom:Padnite na nás,a kopcom:Prikryte nás! 31 Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? 32 Spolu s ním viedli na popravu aj dvoch zločincov. 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. 34 Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. 35 Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. 36 Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. 37 Hovorili: Zachráň sa, ak si židovský kráľ! 38 Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ. 39 Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás! 40 No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? 41 Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. 42 Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 43 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. 44 Bolo okolo šiestej hodiny a nastala po celej zemi tma až do deviatej hodiny. 45 Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa napoly roztrhla. 46 Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.Keď to povedal, dokonal. 47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: Naozaj, tento človek bol spravodlivý. 48 A celé zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa domov. 49 Všetci jeho známi však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galiley, na to pozerali. 50 Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž 51 z judského mesta Arimatie, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani konaním a očakával Božie kráľovstvo, 52 prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo. 53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. 54 Bol prípravný deň a už nastávala sobota. 55 Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley. Videli hrob aj to, ako bolo uložené jeho telo. 56 Potom sa vrátili a pripravili voňavé oleje a masti. Ale v sobotu podľa príkazu zachovali pokoj.

Lk 23, 1-55

Verš 1
Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi
Mt 27:2 - A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi.
Mk 15:1 - Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.
Jn 18:28 - Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka.

Verš 2
a začali ho obžalúvať: Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ.
Mt 17:25 - Platí, odpovedal. Keď vošiel do domu, predišiel ho Ježiš otázkou: Čo myslíš, Šimon: Od koho vyberajú pozemskí králi clo alebo daň — od svojich synov, alebo od cudzích?
Mt 22:21 - Cisárov, odpovedali mu. Nato im povedal: Odovzdávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie!
Mk 12:17 - A Ježiš im povedal: Čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu! Veľmi sa tomu čudovali.
Lk 20:25 - Na to im povedal: Dávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie!
Rim 13:7 - Dávajte každému, čo ste povinní: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Sk 17:7 - a Jason ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že kráľom je Ježiš.

Verš 3
Pilát sa ho spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to hovoríš.
Mt 27:11 - Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Ty to hovoríš!
Mk 15:2 - Pilát sa ho spýtal: Si ty kráľ Židov? On mu odpovedal: Sám to hovoríš.
Jn 18:33 - Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov?

Verš 7
Keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme.
Lk 3:1 - V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tetrarchom v Abiléne,

Verš 8
Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.
Lk 9:7 - Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo jedni hovorili: Ján vstal z mŕtvych,

Verš 12
V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili; predtým boli totiž nepriateľmi.
Sk 4:27 - Veď v tomto meste sa Herodes a Pontský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal,

Verš 13
Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud
Mt 27:23 - On namietal: A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho!
Mk 15:14 - Pilát im povedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: Ukrižuj ho!
Jn 18:38 - Pilát mu povedal: Čo je pravda?! Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu.
Jn 19:4 - Potom Pilát znova vyšiel a povedal im: Pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam nijakú vinu.

Verš 17
Mt 27:15 - Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal.
Mk 15:6 - Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali.
Jn 18:39 - Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?

Verš 18
Tu naraz všetci skríkli: Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša!
Sk 3:14 - Vy ste sa zriekli Svätého a Spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil,

Verš 24
Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti.
Mt 27:26 - Vtedy im prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Mk 15:15 - Vtedy Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Jn 19:16 - Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Prevzali teda Ježiša.

Verš 26
Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.
Mt 27:32 - Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž.
Mk 15:21 - Istého Šimona z Cyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý práve prichádzal z poľa, prinútili, aby mu niesol kríž.

Verš 30
Vtedy začnú hovoriť vrchom:Padnite na nás,a kopcom:Prikryte nás!
Iz 2:19 - Vojdú do skalných jaskýň a do dier pod povrchom zo strachu pred Hospodinom a pred velebou jeho slávy, keď povstane, aby vydesil zem.
Oz 10:8 - Spustošené budú výšiny Ávenu, hriech Izraela, tŕnie a bodľačie vyrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom: Prikryte nás! a kopcom: Padnite na nás!
Zjv 6:16 - A volali vrchom a bralám: Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka,
Zjv 9:6 - V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie.

Verš 31
Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?
Jer 25:29 - Hľa, v meste, ktoré sa nazýva podľa môjho mena, začínam s pohromou a vy by ste mali byť ušetrení? Nebudete ušetrení, lebo ja privolám meč proti všetkým obyvateľom zeme — znie výrok Hospodina zástupov.
1Pt 4:17 - Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evanjeliu?

Verš 32
Spolu s ním viedli na popravu aj dvoch zločincov.
Jn 19:18 - Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany, a Ježiša uprostred.

Verš 33
Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava.
Mt 27:33 - Tak prišli na miesto zvané Golgota — to znamená Lebka,
Mt 27:38 - Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava a druhého zľava.
Mk 15:22 - Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Miesto lebky.
Jn 19:18 - Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany, a Ježiša uprostred.

Verš 34
Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne.
Sk 7:60 - Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.
1Kor 4:12 - a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme; keď nás prenasledujú, znášame to;
Ž 22:18 - Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne.
Mt 27:35 - Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho rúcho.
Mk 15:24 - Pribili ho na kríž a jeho šaty si rozdelili; lósom určili, kto čo dostane.
Jn 19:23 - Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol vcelku utkaný.

Verš 35
Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš.
Mt 27:39 - Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, výsmešne potriasali hlavou
Mk 15:29 - Okoloidúci sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili: Hej ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš!

Verš 38
Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ.
Mt 27:37 - Nad hlavu mu dali nápis s udaním jeho viny: Toto je Ježiš, kráľ Židov.
Mk 15:26 - Jeho vinu označili nápisom: Kráľ Židov.
Jn 19:19 - Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazaretský, kráľ Židov.

Verš 44
Bolo okolo šiestej hodiny a nastala po celej zemi tma až do deviatej hodiny.
Mt 27:45 - Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi, až do deviatej hodiny.
Mk 15:33 - O šiestej hodine nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.

Verš 45
Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa napoly roztrhla.
Mt 27:51 - A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem sa triasla a skaly pukali.
Mk 15:38 - Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol.

Verš 46
Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.Keď to povedal, dokonal.
Ž 31:5 - Vyveď ma z osídla, ktoré mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť.
Mt 27:50 - Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha.
Mk 15:37 - No Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.
Jn 19:30 - Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
Sk 7:59 - A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.

Verš 47
Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: Naozaj, tento človek bol spravodlivý.
Mt 27:54 - Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: Toto bol naozaj Boží Syn!
Mk 15:39 - A keď stotník, ktorý stál neďaleko, videl, ako dodýchal, vyhlásil: Tento človek bol určite Boží Syn!

Verš 50
Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž
Mt 27:57 - Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom.
Mk 15:43 - prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. S odvahou predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo.
Jn 19:38 - Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom — ale tajným zo strachu pred Židmi, — požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo.

Verš 53
Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal.
Mt 12:40 - Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby tri dni a tri noci, tak bude aj Syn človeka v lone zeme tri dni a tri noci.
Mt 26:12 - Keď vyliala ten olej na moje telo, urobila to na môj pohreb.
Mt 27:59 - Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna
Mk 15:46 - Jozef kúpil jemné plátno, sňal ho z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného v skale. K otvoru hrobu privalil kameň.

Verš 55
Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley. Videli hrob aj to, ako bolo uložené jeho telo.
Lk 8:2 - i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,

Lk 23,1-7 - Mt 27, 11-14; Mk 15, 2-5; Jn 18, 28-38.

Lk 23,7 - Je to Herodes Antipas, vladár Galiley a Zajordánska, syn Herodesa Veľkého. Veľkonočná slávnosť i jeho priviedla do Jeruzalema. Zvedavého vraha Jána Krstiteľa a cudzoložníka Ježiš nepokladal za hodného, aby k nemu prehovoril čo len slovo.

Lk 23,13-24 - Mt 27, 15-26; Mk 15, 6-15; Jn 18, 39-40.

Lk 23,17 - "Bol povinný prepustiť im na sviatky jedného" - dodatok, ktorý sa zdá byť vysvetľujúcou glosou. Je u Mt 27, 15.

Lk 23,26-32 - Mt 27, 31-34; Mk 15, 20-23; Jn 19, 17.

Lk 23,31 - Zmysel Ježišových slov je: Keď sa tak kruto a neúprosne zachádza s nevinným (zelený strom je obraz spravodlivého - Ž 1, 3), o čo prísnejšie a neúprosnejšie budú potrestaní hriešnici, zaťažení ťažkými hriechmi.

Lk 23,33 - "Lebka", čiže Golgota (z aram.) alebo Kalvária (z lat.). Miesto ukrižovania sa tak nazývalo pravdepodobne preto, že malo tvar ľudskej lebky.

Lk 23,33-34 - Mt 27, 35-38; Mk 15, 24-28; Jn 19, 17-24.

Lk 23,35-38 - Mt 27, 39-44; Mk 15, 29-32.

Lk 23,44-46 - Mt 27, 45-50; Mk 15, 33-37; Jn 19, 25-30.

Lk 23,47-49 - Mt 27, 51-56; Mk 15, 38-41; Jn 19, 31-37.

Lk 23,47 - "Keď videl, čo sa stalo" - pri ukrižovaní sa totiž odohrali viaceré pozoruhodné udalosti: nastala tma, Ježiš sa nahlas modlil, ďalej sa udiali ja- vy v prírode, o ktorých hovorí Mt 27, 51-54; Mk 15, 39.

Lk 23,50-56 - Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Jn 19, 38-42.