výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 6, 1-49

1 V istú sobotu prechádzal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami si mrvili zrno a jedli. 2 Niektorí z farizejov proti tomu namietali: Prečo robíte v sobotu to, čo nie je dovolené? 3 Ježiš im odpovedal: Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? 4 Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby. A dal z nich aj svojej družine, hoci ich nemal jesť nikto, okrem kňazov. 5 A dodal: Syn človeka je pánom aj nad sobotou. 6 V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou rukou. 7 Zákonníci a farizeji striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať. Hľadali, z čoho by ho mohli obžalovať. 8 On vedel o ich zmýšľaní a napriek tomu povedal človeku s vyschnutou rukou: Vstaň a postav sa do stredu. On vstal a postavil sa. 9 Ježiš im povedal: Pýtam sa vás, je dovolené v sobotu robiť dobre, alebo zle? Možno v sobotu zachrániť život, alebo ho zničiť? 10 Poobzeral sa po všetkých a tomu človeku povedal: Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela. 11 Zmocnila sa ich zlosť a radili sa, čo urobiť s Ježišom. 12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. 13 Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi. Boli to 14 Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej, 15 Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec, 16 Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom. 17 Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema, i z týrskeho a sidonského pobrežia. 18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich chorôb. Ozdraveli i tí, ktorých trápili nečistí duchovia. 19 Ba každý zo zástupu sa ho usiloval dotknúť, lebo z neho vychádzala sila, ktorá všetkých uzdravovala. 20 So zrakom upretým na svojich učeníkov povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. 21 Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. 22 Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás spomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. 23 V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. 24 No beda vám, boháčom, lebo vy máte svoje radosti už teraz. 25 Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete plakať a bedákať. 26 Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili. Veď práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. 27 No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. 28 Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. 29 Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. 30 Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. 31 Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! 32 Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. 33 Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. 34 Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť. 35 Ale milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! Požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. 36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. 37 Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! 38 Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. 39 A povedal im aj prirovnanie: Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? 40 Žiak nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. 41 Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata, a brvno vo svojom oku nezbadáš? 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem triesočku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku. Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. 43 Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo prináša dobré ovocie. 44 Každý strom možno poznať po ovocí. Veď z tŕnia sa nenazbierajú figy ani hrozno z ostružín. 45 Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. 46 Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím? 47 Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? 48 Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. 49 Kto však moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa privalil prúd na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko.

Lk 6, 1-49

Verš 1
V istú sobotu prechádzal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami si mrvili zrno a jedli.
Dt 23:25 - Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce, ale nesmieš nič vziať do nádoby.
Mt 12:1 - V tom čase šiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Učeníci boli hladní, a tak začali trhať klasy a jesť.
Mk 2:23 - Raz v sobotu Ježiš prechádzal cez obilné pole. Cestou jeho učeníci začali trhať klasy.

Verš 2
Niektorí z farizejov proti tomu namietali: Prečo robíte v sobotu to, čo nie je dovolené?
Ex 20:10 - Siedmy deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach.

Verš 3
Ježiš im odpovedal: Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina?
1Sam 21:6 - Dávid odpovedal kňazovi: Už dávnejšie nemáme možnosť stýkať sa so ženou. Keď sme odchádzali na výpravu, telá mládencov boli sväté. Toto je síce iba bežná výprava, ale v tomto ohľade sú i dnes čistí.

Verš 4
Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby. A dal z nich aj svojej družine, hoci ich nemal jesť nikto, okrem kňazov.
Lv 24:9 - Chleby budú patriť Áronovi a jeho synom. Zjedia ich na posvätnom mieste, lebo je to preňho svätosvätá časť ohňových obiet Hospodinovi. To je trvalé ustanovenie.

Verš 5
A dodal: Syn človeka je pánom aj nad sobotou.
Mt 12:8 - Veď Syn človeka je pánom nad sobotou.
Mk 2:28 - Preto Syn človeka je pánom aj nad sobotou.

Verš 6
V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou rukou.
Mt 12:9 - Keď odtiaľ odišiel, prišiel do ich synagógy.
Mk 3:1 - Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou rukou.

Verš 10
Poobzeral sa po všetkých a tomu človeku povedal: Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela.
2Sam 13:6 - Amnón si ľahol a predstieral chorobu. Keď ho prišiel kráľ navštíviť, povedal mu: Dovoľ mojej sestre Támar, aby prišla a upiekla predo mnou dva koláče. Chcel by som jesť z jej ruky.

Verš 12
V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu.
Mt 14:23 - Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.

Verš 13
Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi. Boli to
Mt 10:1 - Zvolal si dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, takže ich mohli vyháňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh.
Mk 3:13 - Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu.
Mk 6:7 - Zavolal si Dvanástich, začal ich posielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi.
Lk 9:1 - Ježiš si zavolal Dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov.

Verš 17
Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema, i z týrskeho a sidonského pobrežia.
Mt 4:25 - Išli za ním mnohé zástupy z Galiley a Desaťmestia, z Jeruzalema, Judska a Zajordánska.
Mk 3:7 - Ježiš sa so svojimi učeníkmi uchýlil k moru. Nasledoval ho veľký zástup z Galiley a Judska,

Verš 19
Ba každý zo zástupu sa ho usiloval dotknúť, lebo z neho vychádzala sila, ktorá všetkých uzdravovala.
Mk 5:30 - Ježiš hneď poznal, že vyšla z neho sila. Obrátil sa k zástupu a opýtal sa: Kto sa dotkol môjho rúcha?

Verš 20
So zrakom upretým na svojich učeníkov povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.
Mt 5:2 - Prehovoril a začal ich učiť:

Verš 21
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.
Iz 65:13 - Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete smädní. Hľa, moji služobníci sa budú radovať, ale vy sa budete hanbiť.
Iz 61:3 - aby som na sionských zarmútených položil veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútku a slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil.
Iz 66:10 - Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Plesajte v nej všetci, čo ju milujete. Tešte sa s ňou preveľmi všetci, čo sa nad ňou rmútite,

Verš 22
Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás spomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.
Mt 5:11 - Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.
1Pt 2:19 - Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí.
1Pt 3:14 - Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa,
1Pt 4:14 - Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás.

Verš 23
V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom.
Sk 5:41 - Oni odišli spred veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno.
Sk 7:51 - Vy tvrdošijní s neobrezanými srdcami aj ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; tak isto ako vaši otcovia.

Verš 24
No beda vám, boháčom, lebo vy máte svoje radosti už teraz.
Am 6:1 - Beda bezstarostným zo Siona a tým, čo sa bezpečne cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým prichádza dom Izraela, aby sa poradil.
Am 6:8 - Prisahal Pán, Hospodin na seba — znie výrok Hospodina, Boha zástupov: Oškliví sa mi pýcha Jákoba, nenávidím jeho pevnosti. Vydám napospas mesto i čo je v ňom.

Verš 25
Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete plakať a bedákať.
Iz 65:13 - Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete smädní. Hľa, moji služobníci sa budú radovať, ale vy sa budete hanbiť.
Jak 4:9 - Bedákajte, nariekajte a plačte! Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ.
Jak 5:1 - A vy, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás.

Verš 27
No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia.
Ex 23:4 - Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo na osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť späť.
Prís 25:21 - Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný, daj mu napiť vody;
Mt 5:44 - Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú,
Rim 12:20 - Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu.
1Kor 4:12 - a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme; keď nás prenasledujú, znášame to;

Verš 28
Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.
Lk 23:34 - Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne.
Sk 7:60 - Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.

Verš 29
Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty.
1Kor 6:7 - Veď už to je vaša prehra, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu?

Verš 30
Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal.
Dt 15:7 - Ak niekto z tvojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, schudobnie, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom,
Mt 5:42 - Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať.

Verš 31
Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!
Mt 7:12 - Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.

Verš 32
Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.
Mt 5:46 - Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici?

Verš 34
Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť.
Dt 15:8 - ale štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu, čo mu chýba.
Mt 5:42 - Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať.

Verš 35
Ale milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! Požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.
Mt 5:45 - aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých.

Verš 37
Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené!
Mt 7:1 - Nesúďte, aby ste neboli súdení.
Rim 2:1 - Preto, človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.
1Kor 4:5 - Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vynesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery sŕdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha.

Verš 38
Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.
Prís 10:22 - Hospodinovo požehnanie obohacuje a neprináša nijaké trápenie.
Prís 19:17 - Kto sa zľutuje nad biednym, požičiava Hospodinovi, ktorý mu odplatí jeho dobročinnosť.
Mt 7:2 - Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám.
Mk 4:24 - Ďalej im hovoril: Dávajte si pozor, čo počúvate! Akou mierou meriate, takou vám bude odmerané, ba ešte aj pridané,

Verš 39
A povedal im aj prirovnanie: Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy?
Iz 42:19 - Kto je slepý, ak nie môj služobník? Kto je hluchý ako môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý ako môj obľúbenec a hluchý ako služobník Hospodina?
Mt 15:14 - Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.

Verš 40
Žiak nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ.
Mt 10:24 - Učeník nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.
Jn 13:16 - Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.
Jn 15:20 - Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.

Verš 41
Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata, a brvno vo svojom oku nezbadáš?
Mt 7:3 - A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš?

Verš 42
Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem triesočku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku. Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.
Prís 18:17 - Kto prvý rieši svoj spor, zdá sa spravodlivý, kým nepríde jeho blížny a nepreverí ho.

Verš 43
Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo prináša dobré ovocie.
Mt 7:17 - Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie.
Mt 12:33 - Ak zasadíte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré, no ak zasadíte planý strom, aj jeho ovocie bude plané. Veď strom poznať po ovocí.

Verš 44
Každý strom možno poznať po ovocí. Veď z tŕnia sa nenazbierajú figy ani hrozno z ostružín.
Mt 7:16 - Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy?

Verš 45
Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce.
Mt 12:35 - Zatiaľ čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu.
Mt 12:34 - Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce.

Verš 46
Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím?
Mal 1:6 - Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som teda otec, kde je úcta voči mne? Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? — Hospodin zástupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate: Čím znevažujeme tvoje meno?
Mt 7:21 - Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Mt 25:11 - Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Pane, pane, otvor nám!
Lk 13:25 - Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste?
Rim 2:13 - Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon.
Jak 1:22 - Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

Verš 47
Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich?
Mt 7:24 - A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

Lk 6,1-5 - Mt 12, 1-8; Mk 2, 23-28.

Lk 6,5 - Pozri poznámku k Mt 12, 2.

Lk 6,6-11 - Mt 12,9-14; Mk 3,1-6.

Lk 6,12-16 - Mt 10,1-4; Mk 3,13-19.

Lk 6,17-19 - Mt 4,24-25; Mk 3,7-12.

Lk 6,17 - Je možné, že Ježiš nezišiel celkom z vrchu, ale zostal stáť na nižšie položenej časti svahu, ktorá bola rovná a na ktorej sa poslucháči mohli pohodlne usadiť. Netreba tu teda vidieť protirečenie s Mt 5,1.

Lk 6,20-23 - Mt 5,1.3.6.4. 11-12.Lk podáva skrátene Kristovu reč na vrchu. Vyžadoval to jeho cieľ. Obrátencom z pohanstva nebolo potrebné uvádzať časti, ktoré nemali priamy vzťah k nim. Blahoslavenstvá u Mt nie sú bezprostredne zamerané na poslucháčov (hovorí v 3. osobe), kým u Lukáša sa oslovujú priamo poslucháči.

Lk 6,27-35 - Mt 5,39-48.

Lk 6,36-38 - Mt 7, 1-2; Mk 4, 24.

Lk 6,39-42 - Túto časť zložil Lukáš z niektorých vybraných výrokov z Ježišových rečí.

Lk 6,39 - Mt 15, 14.

Lk 6,40 - Mt 10, 24-25; Jn 13, 16; 15, 20.

Lk 6,41-42 - Mt 7, 3-5.

Lk 6,43-45 - Mt 12, 33-35; 7, 16-18.

Lk 6,46-49 - Mt 7, 24-27.