výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 18, 1-43

1 Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. 2 V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil. 3 V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi! 4 On síce dlho nechcel, no potom si povedal: Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, 5 zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí! 6 A Pán dodal: Všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý sudca! 7 Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich? 8 Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? 9 Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: 10 Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. 11 Farizej zastal a takto sa v duchu modlil: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento mýtnik. 12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. 13 Mýtnik však stál opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. 14 Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. 15 Prinášali mu aj batoľatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im. 16 Ale Ježiš ich privolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. 17 Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nevojde doň. 18 Istý popredný muž sa ho opýtal: Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? 19 Ježiš mu odpovedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden — Boh. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepovieš krivé svedectvo! Cti si svojho otca a svoju matku! 21 On však povedal: Toto všetko som zachovával od mladosti. 22 Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma! 23 Keď to počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol nesmierne bohatý. 24 Keď Ježiš videl, že zosmutnel, povedal: Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! 25 Ľahšie je totiž ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. 26 A tí, čo to počuli, povedali: Kto teda môže byť spasený? 27 On im odpovedal: Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. 28 Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou. 29 On im povedal: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo, 30 aby v tomto čase neprijal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život. 31 Vtedy si vzal so sebou Dvanástich a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci. 32 Vydajú ho pohanom, vysmejú ho, potupia a opľujú. 33 Zbičujú ho a zabijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych. 34 Lenže oni ničomu z toho nerozumeli a zmysel týchto slov im zostal skrytý a nechápali, čo povedal. 35 Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. 36 Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, vypytoval sa, čo je to. 37 Povedali mu, že prichádza Ježiš Nazaretský. 38 Tu vykríkol: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 39 Tí, čo šli vpredu, mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 40 Vtom Ježiš zastal a povedal, aby ho priviedli. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: 41 Čo chceš, aby som ti urobil? On odpovedal: Pane, aby som videl! 42 A Ježiš mu povedal: Pozeraj! Tvoja viera ťa zachránila. 43 Hneď začal vidieť, nasledoval ho a oslavoval Boha. Všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu.

Lk 18, 1-43

Verš 32
Vydajú ho pohanom, vysmejú ho, potupia a opľujú.
Mt 27:2 - A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi.
Lk 23:1 - Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi
Jn 18:28 - Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka.
Sk 3:13 - Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcovoslávil svojho Služobníka, Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho.

Verš 1
Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať.
Rim 12:12 - Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Ef 6:18 - V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých,
Kol 4:2 - Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.
1Sol 5:17 - Neprestajne sa modlite.

Verš 35
Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral.
Mt 20:29 - Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.
Mk 10:46 - Prišli do Jericha. Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a početným zástupom z Jericha, sedel pri ceste slepý žobrák, Timaiov syn Bartimej.

Verš 7
Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich?
Zjv 6:10 - Tí zakričali mohutným hlasom: Kedy už, svätý a pravdivý Vládca, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi?

Verš 11
Farizej zastal a takto sa v duchu modlil: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento mýtnik.
Iz 1:15 - Aj keď vystriete dlane, odvrátim od vás svoj zrak; aj keď sa budete veľa modliť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú plné krvi.
Iz 58:2 - Veď dennodenne sa ma dopytujú a túžia poznať moje cesty, ako ľud, ktorý koná spravodlivo a neopúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy a túžia po mojej blízkosti.
Zjv 3:17 - Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý.

Verš 14
Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jób 22:29 - Keď budú iní skľúčení, povieš: Hor sa! Veď on zachráni tých, ktorým sa únavou zatvárajú oči!
Prís 29:23 - Človeka poníži jeho povýšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu.
Mt 23:12 - Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.
Lk 14:11 - Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví,ale pokorným dáva milosť.
Jak 4:10 - Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.
1Pt 5:5 - Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje,ale pokorným dáva milosť.

Verš 15
Prinášali mu aj batoľatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im.
Mt 19:13 - Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali.
Mk 10:13 - K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali.

Verš 16
Ale Ježiš ich privolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.
Mt 18:3 - a povedal: Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.
Mt 19:14 - No Ježiš povedal: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte maličkí, no pri usudzovaní buďte dokonalí.
1Pt 2:2 - a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu,

Verš 18
Istý popredný muž sa ho opýtal: Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?
Mt 19:16 - Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?
Mk 10:17 - Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote?

Verš 20
Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepovieš krivé svedectvo! Cti si svojho otca a svoju matku!
Ex 20:13 - Nezabiješ!
Dt 5:17 - Nezabiješ!
Rim 13:9 - Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaša ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
Ef 6:2 - Cti si otca i matku— to je prvé prikázanie s prisľúbením —,
Kol 3:20 - Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi.

Verš 22
Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma!
Mt 6:19 - Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú.
Mt 19:21 - Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.
1Tim 6:19 - Tak si budú zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život.

Verš 24
Keď Ježiš videl, že zosmutnel, povedal: Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!
Prís 11:28 - Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne, kým spravodliví budú pučať ako lístie.
Mt 19:23 - Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
Mk 10:23 - Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a povedal im: Ako ťažko sa dostanú bohatí do Božieho kráľovstva!

Verš 27
On im odpovedal: Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.
Jób 42:2 - Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný.
Jer 32:17 - Ach, Pane, Hospodin, pozri, ty si svojou veľkou mocou a vystretým ramenom utvoril nebesá a zem, tebe nijaký div nie je nemožný.
Za 8:6 - Takto hovorí Hospodin zástupov: Ak je to nemožné v očiach zvyšku tohto ľudu v jeho dňoch, vari to bude nemožné aj v mojich očiach? — znie výrok Hospodina zástupov.
Lk 1:37 - lebo u Boha nič nie je nemožné.

Verš 28
Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou.
Mt 4:20 - Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho.
Mt 19:27 - Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať?
Mk 10:28 - Tu sa ozval Peter: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa.
Lk 5:11 - Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.

Verš 29
On im povedal: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo,
Dt 33:9 - ktorý povedal o svojom otcovi a svojej matke: Neberiem ohľad na nich. Svojich bratov nepoznal a o svojich synoch nechcel vedieť, lebo zachovával tvoju reč a dodržiaval tvoju zmluvu.

Verš 30
aby v tomto čase neprijal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život.
Jób 42:12 - Ďalšie Jóbove dni Hospodin požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Mal štrnásťtisíc oviec a šesťtisíc tiav, tisíc volských záprahov a tisíc oslov.

Verš 31
Vtedy si vzal so sebou Dvanástich a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci.
Mt 16:21 - Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň vzkriesený.
Mt 17:22 - Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí,
Mt 20:17 - Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:
Mk 8:31 - Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
Mk 9:31 - Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Mk 10:32 - Kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znova vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať:
Lk 9:22 - a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený.
Lk 24:7 - Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych.
Ž 22:6 - Volali k tebe, a boli zachránení. Dúfali v teba, a neboli zahanbení.
Iz 53:7 - Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom.

Lk 18,9-14 - Modlitbe farizeja chýba najpotrebnejšia vlastnosť: pokora, uznanie svojej závislosti od Boha, čo práve obsahovala modlitba mýtnika.

Lk 18,15-17 - Mt 19, 13-15; Mk 10, 13-16.

Lk 18,18-27 - Mt 19, 16-22; Mk 10, 17-22.Mt hovorí o mladíkovi, Mk o nejakom mužovi, kým Lk presne uvádza, že ide o poprednú osobu.

Lk 18,28-30 - Mt 19,27-29; Mk 10,28-30.

Lk 18,31-34 - Mt 20,17-19; Mk 10,32-34.

Lk 18,35-43 - Mt 20,29-34; Mk 10,46-52.O rozdieloch u Mt a u Mk a Lk pozri poznámku k Mk 10,46.