výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Lk 18, 1-43

1 A povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky sa modliť a neustávať. 2 Bol vraj v istom meste nejaký sudca, ktorý sa Boha nebál a človeka nehanbil. 3 A bola v tom istom meste jakási vdova, ktorá chodila k nemu a hovorila: Pomsti ma nad mojím protivníkom a vysloboď ma od neho! 4 A nechcel za čas. Ale potom povedal sám v sebe: Hoci sa ani Boha nebojím ani človeka sa nehanbím, 5 ale preto, že mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju, nech mi tu nechodí naveky a netrápi ma. 6 A Pán povedal: Počujte, čo hovorí ten nespravedlivý sudca! 7 A čo by Bôh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoc aj pri nich zhovieva? 8 Ba hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď prijde Syn človeka, či aj najde vieru na zemi? 9 A povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v sebe, že sú spravedliví a ostatných nemali za nič, toto podobenstvo: 10 Dvaja mužovia išli hore do chrámu modliť sa. Jeden bol farizeus a druhý publikán. 11 Farizeus si zastal a takto sa modlil u seba: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, dráči, nespravedliví, cudzoložníci alebo aj ako tento publikán. 12 Postím sa dva razy do týždňa a dávam desiatky zo všetkých príjmov. 13 A publikán stojac zďaleka nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu, ale sa bil do pŕs a hovoril: Ó, Bože, buď milostivý mne hriešnemu! 14 Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený dolu do svojho domu a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený; a kto sa ponižuje, bude povýšený. 15 A donášali mu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. A keď to videli učeníci, dohovárali im. 16 Ale Ježiš privolajúc si deti povedal: Nechajte dieťatká ísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. 17 Ameň vám hovorím, že kto by neprijal kráľovstva Božieho jako dieťa, nikdy nevojde do neho. 18 A opýtalo sa ho ktorési knieža a rieklo: Dobrý Učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život? 19 A Ježiš mu odpovedal: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Bôh. 20 A prikázania vieš: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nevydáš falošného svedoctva, cti svojho otca i svoju mať! 21 A on povedal: To všetko som zachoval od svojej mladosti. 22 A keď to počul Ježiš, povedal mu: Ešte ti jedno chýba: predaj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma! 23 Ale on počujúc to veľmi sa zarmútil, lebo bol veľmi bohatý. 24 A keď ho videl Ježiš, že sa veľmi zarmútil, povedal: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky! 25 Lebo ľahšie je veľblúdovi prejsť cez ihelnú dierku ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. 26 Vtedy povedali tí, ktorí to počuli: A kto potom môže byť spasený? 27 A on povedal: To, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. 28 A Peter povedal: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou -. 29 A on im povedal: Ameň vám hovorím, že nieto nikoho, kto by opustil dom alebo rodičov alebo bratov alebo manželku alebo deti pre kráľovstvo Božie, 30 kto by už v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku večného života. 31 A pojmúc si dvanástich povedal im: Hľa, ideme hore do Jeruzalema, a naplní sa Synovi človeka všetko, čo je napísané skrze prorokov; 32 lebo ho vydajú pohanom, naposmievajú sa mu, zhanobia, opľujú 33 a zbičujúc zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. 34 Ale oni neporozumeli ničomu z toho, a bolo skryté pred nimi to slovo, ani nevedeli, čo sa to hovorí. 35 A stalo sa, keď sa blížil k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral. 36 A keď počul zástup, idúci pomimo, vypytoval sa, čo je to? 37 A oznámili mu, že Ježiš Nazarejský ide tade. 38 Vtedy skríkol a povedal: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 39 A tí, ktorí išli popredku, dohovárali mu, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 40 Vtedy postál Ježiš a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: 41 Čo chceš, aby som ti učinil? A on povedal: Pane, aby som videl. 42 A Ježiš mu povedal: Vidz! Tvoja viera ťa uzdravila. 43 A naskutku prezrel a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud vidiac to vzdal chválu Bohu.

Lk 18, 1-43

Verš 32
lebo ho vydajú pohanom, naposmievajú sa mu, zhanobia, opľujú
Mt 27:2 - a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.
Lk 23:1 - A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi.
Jn 18:28 - A tak odviedli Ježiša od Kaifáša do prätória, a bolo ráno. Ale oni nevošli do prätória, aby sa nepoškvrnili, ale aby jedli baránka.
Sk 3:13 - Bôh Abrahámov, Izákov a Jakobov, Bôh našich otcov, oslávil svojho Syna Ježiša, ktorého ste vy pravda vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť.

Verš 1
A povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky sa modliť a neustávať.
Rim 12:12 - v nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci,
Ef 6:18 - modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých,
Kol 4:2 - Na modlitbe zotrvávajte bdejúc v nej s ďakovaním
1Sol 5:17 - Neprestajne sa modlite.

Verš 35
A stalo sa, keď sa blížil k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral.
Mt 20:29 - A keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veliký zástup.
Mk 10:46 - Potom prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha i jeho učeníci i veľký zástup s nimi, sedel pri ceste Timeov syn, slepý Bartimeus, a žobral.

Verš 7
A čo by Bôh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoc aj pri nich zhovieva?
Zjv 6:10 - A kričali veľkým hlasom a vraveli: Až dokedy, Samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?

Verš 11
Farizeus si zastal a takto sa modlil u seba: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, dráči, nespravedliví, cudzoložníci alebo aj ako tento publikán.
Iz 1:15 - Preto keď rozprestierate svoje ruky, zakrývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte modlitbu, nečujem; vaše ruky sú plné krvi.
Iz 58:2 - Síce ma hľadajú deň ako deň a žiadostiví sú poznať moje cesty, jako národ, ktorý činí spravedlivosť a neopúšťa súdu svojeho Boha. Dopytujú sa ma na súdy spravedlivosti, chcú byť v blízkosti Boha.
Zjv 3:17 - Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý.

Verš 14
Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený dolu do svojho domu a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený; a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jób 22:29 - A keby viedly dolu do pokory, povieš: Bude povýšenie. A toho, kto je ponížených očí, zachráni.
Prís 29:23 - Pýcha človeka ponižuje ho; ale ten, kto je poníženého ducha, dosiahne slávy.
Mt 23:12 - A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude povýšený.
Lk 14:11 - Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený: a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jak 4:6 - Ale dáva väčšiu milosť. Preto hovorí Písmo: Bôh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.
Jak 4:10 - Ponížte sa pred tvárou Pánovou, a povýši vás.
1Pt 5:5 - Podobne mladší, podriaďte sa starším, a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa do pokory, pretože Bôh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť.

Verš 15
A donášali mu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. A keď to videli učeníci, dohovárali im.
Mt 19:13 - Vtedy mu priniesli dieťatká, aby na ne vzkladal ruky a modlil sa nad nimi, a učeníci im dohovárali za to.
Mk 10:13 - A donášali mu dieťatká, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci dohovárali tým, ktorí ich donášali.

Verš 16
Ale Ježiš privolajúc si deti povedal: Nechajte dieťatká ísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.
Mt 18:3 - a povedal: Ameň vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete jako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva.
Mt 19:14 - Ale Ježiš povedal: Nechajte dieťatká a nebráňte im prijsť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte deťmi rozumom, lež zlobou buďte nedospelými, ale rozumom buďte dokonalí.
1Pt 2:2 - jako priam teraz zrodené nemluvniatka žiadostiví buďte mlieka bezo ľsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie,

Verš 18
A opýtalo sa ho ktorési knieža a rieklo: Dobrý Učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život?
Mt 19:16 - A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život?
Mk 10:17 - A keď vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Dobrý Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život?

Verš 20
A prikázania vieš: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nevydáš falošného svedoctva, cti svojho otca i svoju mať!
Ex 20:13 - Nezabiješ!
Dt 5:17 - Nezabiješ!
Rim 13:9 - Lebo: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva, nepožiadaš, a jestli je aké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba.
Ef 6:2 - Cti svojho otca a svoju mať - to je prvé prikázanie so zasľúbením -,
Kol 3:20 - Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi.

Verš 22
A keď to počul Ježiš, povedal mu: Ešte ti jedno chýba: predaj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma!
Mt 6:19 - Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú;
Mt 19:21 - Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma!
1Tim 6:19 - takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život.

Verš 24
A keď ho videl Ježiš, že sa veľmi zarmútil, povedal: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky!
Prís 11:28 - Ten, kto sa nadeje na svoje bohatstvo, padne; ale spravedliví budú pučať ako lístie.
Mt 19:23 - A Ježiš povedal svojim učeníkom: Ameň vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
Mk 10:23 - A Ježiš obzrúc sa dookola povedal svojim učeníkom: Ako nesnadne vojdú do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky!

Verš 27
A on povedal: To, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.
Jób 42:2 - Viem, že môžeš všetko, a že ti nemôže byť prekazený niktorý úmysel.
Jer 32:17 - Ach, Pane, Hospodine, hľa, ty si učinil nebesia i zem svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom, tebe nie je nemožnou niktorá vec.
Za 8:6 - Takto hovorí Hospodin Zástupov: Keď to bude nemožným v očiach ostatku tohoto ľudu v tých dňoch, či to azda i v mojich očiach bude nemožným? hovorí Hospodin Zástupov.
Lk 1:37 - lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo.

Verš 28
A Peter povedal: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou -.
Mt 4:20 - A oni hneď opustili siete a išli za ním.
Mt 19:27 - Vtedy odpovedal Peter a riekol mu: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, čo tedy bude nám?
Mk 10:28 - Vtedy mu začal hovoriť Peter: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou -.
Lk 5:11 - A keď pritiahli lode k zemi, opustil všetko a išli za ním.

Verš 29
A on im povedal: Ameň vám hovorím, že nieto nikoho, kto by opustil dom alebo rodičov alebo bratov alebo manželku alebo deti pre kráľovstvo Božie,
Dt 33:9 - ktorý povedal o svojom otcovi a o svojej materi: Nevidel som ho! A neznal svojich bratov ani nevedel o svojich synoch; lebo ostríhali tvoje reči a zachovávali tvoju smluvu.

Verš 30
kto by už v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku večného života.
Jób 42:12 - A Hospodin požehnal posledok života Jobovho, viac ako bol požehnal jeho počiatok. A mal štrnásť tisíc kusov drobného stáda, a šesť tisíc veľblúdov, tisíc párov volov a tisíc oslíc.

Verš 31
A pojmúc si dvanástich povedal im: Hľa, ideme hore do Jeruzalema, a naplní sa Synovi človeka všetko, čo je napísané skrze prorokov;
Mt 16:21 - Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych.
Mt 17:22 - A keď chodili spolu po Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.
Mt 20:17 - A keď išiel Ježiš hore do Jeruzalema, pojal tých dvanástich učeníkov osobitne na ceste a povedal im:
Mk 8:31 - Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho pretrpieť a byť zavrhnutý od starších, od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych,
Mk 9:31 - lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, a zabijú ho. No, keď ho zabijú, tretieho dňa vstane z mŕtvych.
Mk 10:32 - A boli na ceste idúc hore do Jeruzalema, a Ježiš išiel popredku pred nimi, a oni sa desili a idúc za ním báli sa. Vtedy si opät pojal tých dvanástich a začal im hovoriť, čo sa mu má prihodiť.
Lk 9:22 - a riekol, že Syn človeka musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý od starších, od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych.
Lk 24:7 - keď povedal, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych.
Ž 22:6 - Na teba kričali a boli vytrhnutí; v teba dúfali a nehanbili sa.
Iz 53:7 - Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst.

Lk 18,9-14 - Modlitbe farizeja chýba najpotrebnejšia vlastnosť: pokora, uznanie svojej závislosti od Boha, čo práve obsahovala modlitba mýtnika.

Lk 18,15-17 - Mt 19, 13-15; Mk 10, 13-16.

Lk 18,18-27 - Mt 19, 16-22; Mk 10, 17-22.Mt hovorí o mladíkovi, Mk o nejakom mužovi, kým Lk presne uvádza, že ide o poprednú osobu.

Lk 18,28-30 - Mt 19,27-29; Mk 10,28-30.

Lk 18,31-34 - Mt 20,17-19; Mk 10,32-34.

Lk 18,35-43 - Mt 20,29-34; Mk 10,46-52.O rozdieloch u Mt a u Mk a Lk pozri poznámku k Mk 10,46.