výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Lk 12, 1-59

1 A v tom, keď sa boly sišly desaťtisíce zástupu, takže šliapali jedni po druhých, začal hovoriť svojim učeníkom: Najprv sa vystríhajte kvasu farizeov, ktorý je pokrytstvo. 2 Ale nieto ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť. 3 A preto všetko, čo ste povedali vo tme, bude sa čuť na svetle; a čo ste v komorách šeptali do ucha, bude sa hlásať na domoch. 4 Ale vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť. 5 Ale ukážem vám, koho sa máte báť: bojte sa toho, ktorý, keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte! 6 Či nepredávajú päť vrabčekov za dva groše? A ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom. 7 Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda! Vy ste drahší nad mnoho vrabcov. 8 Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná i Syn človeka pred anjelmi Božími. 9 Ale ten, kto mňa zaprel pred ľuďmi, bude zaprený pred anjelmi Božími. 10 A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené; ale tomu, kto sa rúhal Svätému Duchu, nebude odpustené. 11 A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vrchnosti, nestarajte sa, jako alebo čo máte povedať na svoju obranu alebo čo máte riecť; 12 lebo Svätý Duch vás naučí v tú istú hodinu, čo treba povedať. 13 A ktosi zo zástupu mu povedal: Učiteľu, povedz môjmu bratovi, aby si rozdelil so mnou dedičstvo! 14 Ale on mu povedal: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliteľa nad vami? 15 A povedal im: Hľaďte a chráňte sa lakomstva! Lebo keď má niekto hojnosť, zato jeho život nie je z jeho majetku. 16 A povedal im aj podobenstvo a riekol: Ktoréhosi bohatého človeka zem hojne zarodila. 17 A rozmýšľal v sebe a povedal: Čo urobím? Lebo nemám, kde by som shromaždil svoju úrodu. 18 A povedal: Toto spravím: zborím svoje stodoly a nastaviam väčších a shromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok 19 a poviem svojej duši: Dušo, máš mnoho majetku, složeného na mnoho rokov; odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa. 20 A Bôh mu povedal: Blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba, a to, čo si nahotovil, čie bude? 21 Tak je to s tým, kto si shromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. 22 A povedal svojim učeníkom: Preto vám hovorím: nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čím sa odejete. 23 Lebo život je viac ako pokrm, a telo viac než odev. 24 Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly, a Bôh ich živí. A o koľko drahší ste vy nad vtákov! 25 A kto z vás môže starajúci sa pridať k veľkosti svojej postavy čo len jeden lakeť? 26 Ak tedy ani len najmenšie nemôžete, prečo sa o to ostatné staráte? 27 Povážte ľalie, jako rastú; nepracujú ani nepradú, a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty jako jedna z nich. 28 Ak tedy trávu na poli, ktorá je dnes a zajtra sa hodí do pece, Bôh tak odieva, o koľko skôr zaodeje vás, ó, ľudia malej viery. 29 A vy nehľadajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani sa takými starosťami neznepokojujte, 30 lebo to všetko hľadajú národy tohoto sveta, a veď váš Otec vie, že to potrebujete. 31 Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všetko vám bude pridané. 32 Neboj sa, malé stádečko! Lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo! 33 Predajte svoje imania a dajte almužnu! Urobte si mešce, ktoré nevetšejú, nepominuteľný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej, a moľ nekazí; 34 lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 35 Nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace! 36 A vy podobní ľuďom, očakávajúcim svojho pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu, keď prijde a zaklepe, hneď otvorili. 37 Blahoslavení to sluhovia, ktorých, keď prijde pán, najde bdieť! Ameň vám hovorím, že sa opáše a usadí ich za stôl a prijdúc bude ich obsluhovať. 38 A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia! 39 Ale to vedzte, že keby vedel hospodár, v ktorú hodinu prijde zlodej, bdel by a nedal by preboriť svoj dom. 40 Teda aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, prijde Syn človeka. 41 A Peter mu povedal: Pane, či len nám hovoríš toto podobenstvo a či aj všetkým? 42 A Pán povedal: Nuž kto tedy je to ten verný a opatrný správca, ktorého ustanoví pán nad svojou čeľaďou, aby jej na čas dával vymeraný pokrm? 43 Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď prijde jeho pán, najde tak robiť! 44 Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 45 Ale keby povedal ten sluha vo svojom srdci: Môj pán odkladá s príchodom! A začal by sluhov biť aj slúžky a jesť a piť a opíjať sa - 46 prijde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorej nezná, a rozpoltí ho a jeho diel položí s nevernými. 47 A oný sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nezhotovil sa ani neurobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý. 48 A zase ten, ktorý neznal, ale konal veci, hodné bitky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vyhľadávať mnoho, a komu mnoho sverili, od toho budú viacej požadovať. 49 Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je zapálený? 50 Ale mám byť pokrstený krstom, a jaký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní! 51 A či sa domnievate, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelený bude otec proti synovi a syn proti otcovi, mať proti dcére a dcéra proti materi, svokra proti svojej neveste a nevesta proti svojej svokre. 54 A vravel i zástupom: Keď vidíte oblak, že vystupuje od západu, hneď hovoríte, že ide dážď, a býva tak. 55 A zase keď vidíte, že veje poludný vietor, hovoríte, že bude horúčava, a býva. 56 Pokrytci, tvárnosť zeme a neba viete zkúmať a posúdiť, a jakože potom tohoto času nezkúmate? 57 A prečo aj sami od seba nesúdite toho, čo je spravedlivé? 58 Lebo kým ideš so svojím protivníkom k vrchnosti, na ceste sa pričiň o to, aby si sa ho sprostil, aby ťa snáď nezavliekol k sudcovi, a sudca by ťa vydal hajdúchovi, a hajdúch by ťa uvrhnul do žalára. 59 Hovorím ti, že nevyjdeš ztade, dokiaľ nezaplatíš aj posledného haliera.

Lk 12, 1-59

Verš 1
A v tom, keď sa boly sišly desaťtisíce zástupu, takže šliapali jedni po druhých, začal hovoriť svojim učeníkom: Najprv sa vystríhajte kvasu farizeov, ktorý je pokrytstvo.
Mt 16:16 - A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha!
Mk 8:15 - A prikazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farizeov a kvasu Heródesovho!

Verš 2
Ale nieto ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť.
Jób 12:22 - Odkrýva hlboké veci zo tmy a vyvodí tôňu smrti na svetlo.
Mt 10:26 - Teda nebojte sa ich! Lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté, ani tajné, čo by sa nemalo zvedieť.
Mk 4:22 - Lebo nič nie je tak skryté, čo by nemalo byť zjavené, ani nebolo ukryté, ale tiež iba nato, aby vyšlo na javo.
Lk 8:17 - Lebo nie je ničoho tajného, čo by nemalo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa nemalo zvedieť a vyjsť na javo.

Verš 4
Ale vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť.
Iz 51:7 - Počujte ma, vy, ktorí znáte spravedlivosť, ľude, v ktorého srdci je môj zákon! Nebojte sa potupy smrteľného človeka ani sa neľakajte ich urážek,
Jer 1:8 - Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhnul, hovorí Hospodin.
Mt 10:28 - A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu; ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle.

Verš 6
Či nepredávajú päť vrabčekov za dva groše? A ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom.
Mt 10:29 - Či sa nepredávajú dva vrabce za groš? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho Otca.

Verš 7
Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda! Vy ste drahší nad mnoho vrabcov.
1Sam 14:45 - Ale ľud povedal Saulovi: Či má zomrieť Jonatán, ktorý spôsobil túto tak veľkú záchranu v Izraelovi? Kdeže by! Jako že žije Hospodin, nepadne vlas s jeho hlavy na zem, lebo veď s Bohom to učinil dnes. A tak vyslobodil ľud Jonatána, a nezomrel.
2Sam 14:11 - A riekla: Nech sa, prosím, rozpomenie kráľ na Hospodina, svojho Boha, aby sa nerozmnožili pomstitelia krvi, ktorí by chceli zahubiť, a aby nezahladili môjho syna. A on povedal na to: Jako že žije Hospodin, že ani vlas tvojho syna nepadne na zem.
1Kr 1:52 - A Šalamún riekol: Ak bude statočným mužom chrabrým, ani jeho vlas nepadne na zem, ale jestli sa najde na ňom zlé, zomrie.
Lk 21:18 - Ale ani vlas s vašej hlavy nezhynie.

Verš 8
Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná i Syn človeka pred anjelmi Božími.
Mt 10:32 - Každého tedy, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.

Verš 9
Ale ten, kto mňa zaprel pred ľuďmi, bude zaprený pred anjelmi Božími.
Mt 10:33 - A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.
Mk 8:38 - Lebo ktokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slová v tomto pokolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj Syn človeka hanbiť, keď prijde v sláve svojeho Otca so svätými anjelmi.
Lk 9:26 - Lebo ktokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď prijde vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých anjelov.
2Tim 2:12 - ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak zaprieme, aj on nás zaprie;
1Jn 2:23 - Nikto, kto zapiera Syna, nemá ani Otca; kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Verš 10
A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené; ale tomu, kto sa rúhal Svätému Duchu, nebude odpustené.
1Jn 5:16 - Keby niekto videl svojho brata, že hreší hriechom nie na smrť, bude prosiť za neho, a Bôh mu dá život, tým, ktorí hrešia nie na smrť. Je hriech na smrť, o tom nehovorím, aby o ten prosil.

Verš 11
A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vrchnosti, nestarajte sa, jako alebo čo máte povedať na svoju obranu alebo čo máte riecť;
Mt 10:19 - A keď vás vydajú, nestarajte sa o to, jako alebo čo by ste mali hovoriť. Lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť.
Mk 13:11 - A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť, ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte; lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch.
Lk 21:14 - Složte to tedy vo svojich srdciach, aby ste sa nestarali vopred, ako a čo máte povedať na svoju obranu,

Verš 15
A povedal im: Hľaďte a chráňte sa lakomstva! Lebo keď má niekto hojnosť, zato jeho život nie je z jeho majetku.
1Tim 6:7 - Lebo nedoniesli sme ničoho na svet, a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť.

Verš 19
a poviem svojej duši: Dušo, máš mnoho majetku, složeného na mnoho rokov; odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa.
Kaz 11:9 - Raduj sa tedy, mládenče, vo svojej detskej mladi, a nech ťa obveseľuje tvoje srdce vo dňoch tvojej mladosti, a choď po cestách svojho srdca a podľa videnia svojich očí, ale vedz, že ťa Bôh pre to pre všetko privedie na súd.
1Kor 15:32 - Ak som sa po ľudsky boril so šelmami v Efeze, jaký mi z toho osoh, ak mŕtvy nevstávajú z mŕtvych? Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme.-
Jak 5:5 - Rozkošili ste na zemi a zbujneli ste, vykŕmili ste svoje srdcia ako na deň zabitia.

Verš 20
A Bôh mu povedal: Blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba, a to, čo si nahotovil, čie bude?
Ž 52:5 - Viacej miluješ zlé ako dobré; radšej hovoríš lož ako to, čo je spravedlivé. Sélah.
Jer 17:11 - Jarabica škrečiac svolava a nesniesla, tak ten, kto nadobúda bohatstva a nie na spravedlivý spôsob: v polovici jeho dní ho opustí, a na koniec bude z neho blázon.
Ž 39:6 - A hľa, dal si mi dní na šír niekoľko dlaní, a môj vek je pred tebou jako nič. Áno, všetko je márnosť, i každý človek, čo i jako pevne stojí. Sélah.

Verš 22
A povedal svojim učeníkom: Preto vám hovorím: nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čím sa odejete.
Ž 55:22 - Hladká bola smotana jeho úst, a jeho srdce bolo hotové k útoku; slová boly jemnejšie nad olej, a v skutku boly jako vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev?
Flp 4:6 - O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.
1Tim 6:8 - Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme.
1Pt 5:7 - Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.

Verš 24
Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly, a Bôh ich živí. A o koľko drahší ste vy nad vtákov!
Jób 38:41 - Kto pripravuje havranovi jeho pokrm, keď volajú jeho mláďatá k silnému Bohu, keď blúdia bez potravy?
Ž 147:9 - ktorý dáva hovädu jeho pokrm i mladým havranom, ktorí volajú.

Verš 25
A kto z vás môže starajúci sa pridať k veľkosti svojej postavy čo len jeden lakeť?
Mt 6:27 - A kto z vás starajúc sa môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť?

Verš 31
Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všetko vám bude pridané.
1Krn 3:13 - Achaz, jeho syn; Ezechiáš, jeho syn; Manasses, jeho syn;
Ž 37:25 - Mladý som bol aj som sa zostarel, ale som nevidel spravedlivého opusteného ani jeho semena žobrať chleba.

Verš 33
Predajte svoje imania a dajte almužnu! Urobte si mešce, ktoré nevetšejú, nepominuteľný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej, a moľ nekazí;
Mt 19:21 - Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma!
Lk 16:9 - I ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravedlivého mamona, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prijali do večných stánov.
Mt 6:20 - ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú;
Mt 19:21 - Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma!
Lk 16:9 - I ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravedlivého mamona, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prijali do večných stánov.
1Tim 6:19 - takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život.

Verš 35
Nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace!
Ef 6:14 - Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti
1Pt 1:13 - Preto opášte si bedrá svojej mysle a súc triezvi dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus.

Verš 38
A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia!
Mt 24:42 - Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán.

Verš 39
Ale to vedzte, že keby vedel hospodár, v ktorú hodinu prijde zlodej, bdel by a nedal by preboriť svoj dom.
Mt 24:43 - Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž prijde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom.
1Sol 5:2 - Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej vnoci.
2Pt 3:10 - Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.
Zjv 3:3 - Pamätaj tedy, jako si prijal a počul a ostríhaj a učiň pokánie. Keď tedy nebudeš bdieť, prijdem na teba jako zlodej, a nezvieš, v ktorú hodinu prijdem na teba.
Zjv 16:15 - Hľa, prijdem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hanby.

Verš 40
Teda aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, prijde Syn človeka.
Mt 24:44 - Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, prijde Syn človeka.
Mt 25:13 - Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy prijde Syn človeka.
Mk 13:33 - Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas.
Lk 21:34 - A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň.
1Sol 5:6 - A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.

Verš 42
A Pán povedal: Nuž kto tedy je to ten verný a opatrný správca, ktorého ustanoví pán nad svojou čeľaďou, aby jej na čas dával vymeraný pokrm?
Mt 24:45 - Ktože je tedy tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas?
Mt 25:21 - A jeho pán mu povedal: Dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána!
1Kor 4:2 - Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi najdený verný.

Verš 47
A oný sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nezhotovil sa ani neurobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý.
Jak 4:17 - Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech.

Verš 50
Ale mám byť pokrstený krstom, a jaký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní!
Mt 20:22 - A Ježiš odpovedal a riekol: Neviete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? Povedali mu: Môžeme.
Mk 10:38 - Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím?

Verš 51
A či sa domnievate, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.
Mt 10:34 - Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem; neprišiel som dať pokoj, ale meč.
Mi 7:6 - Lebo syn robí potupu svojmu otcovi; dcéra povstáva proti svojej materi, nevesta proti svojej svokre; nepriateľmi človeka sú jeho domáci.

Verš 54
A vravel i zástupom: Keď vidíte oblak, že vystupuje od západu, hneď hovoríte, že ide dážď, a býva tak.
Mt 16:2 - A on odpovedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa červenie nebo,

Verš 58
Lebo kým ideš so svojím protivníkom k vrchnosti, na ceste sa pričiň o to, aby si sa ho sprostil, aby ťa snáď nezavliekol k sudcovi, a sudca by ťa vydal hajdúchovi, a hajdúch by ťa uvrhnul do žalára.
Prís 25:8 - Nepúšťaj sa náhle do sporu, aby si napokon neprišiel do úzkosti, čo robiť, keďby ťa zahanbil tvoj blížny.
Mt 5:25 - Buď dobre smýšľajúci a smier sa rýchle so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa snáď nevydal protivník sudcovi, a sudca by ťa vydal hajdúchovi, a uvrhli by ťa do žalára.

Lk 12,1-3 - Mt 16, 6; 26-27; Mk 8, 15; 4, 22.

Lk 12,1 - Pozri poznámku k Mk 8, 15.

Lk 12,4-12 - Mt 10, 28-33, 17-20.

Lk 12,10 - Pozri poznámku k Mt 12, 32.

Lk 12,22-31 - Mt 6, 25-33.

Lk 12,32-34 - Mt 6, 19-21.

Lk 12,35-40 - Mt 24, 42-44; Mk 13, 33-37.

Lk 12,35 - Židia nosili dlhší oblek. Preto pri práci alebo pri cestovaní bolo im treba šaty podpásať, aby im neprekážali v pohybe. Podpásané rúcho je znakom pracovitosti a neúnavnosti. Horiace svetlo naznačuje bdenie.

Lk 12,38 - "Pred polnocou" - "nad ránom" doslovne: "O druhej a tretej stráži."

Lk 12,41-48 - Mt 24, 45-51.

Lk 12,49-53 - Mt 10, 34-36.

Lk 12,49 - "Oheň" sa tu vysvetľuje rozlične. Ježiš priniesol na zem oheň, ktorý sa v dušiach ľudí rozhorí ako oheň lásky k Bohu. Každý to však nepochopí. Preto budú medzi ľuďmi roztržky, dokonca aj v rodinách.

Lk 12,54-56 - Mt 16, 2-3.

Lk 12,56 - Židia mali dosť možností poznať a presvedčiť sa, že Ježiš je Mesiáš, ktorého proroci predpovedali.

Lk 12,58-59 - Mt 5, 25-26.