výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Lk 4, 1-44

1 A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za štyridsať dní bol vodený Duchom na púšti súc pokúšaný od diabla. 2 A nejedol ničoho v tých dňoch, a keď sa skončily, napokon zlačnel. 3 A diabol mu povedal: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom! 4 A Ježiš mu odpovedal a riekol: Je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. 5 A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu. 6 A diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám. 7 Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. 8 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť. 9 A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa odtiaľto dolu! 10 Lebo však je napísané, že prikáže svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali 11 a že ťa uchopia na ruky, aby si snáď neuderil svojej nohy o kameň. 12 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 13 A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho - do času. 14 A Ježiš sa navrátil v moci Ducha do Galilee, a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine. 15 A on učil v ich synagógach zvelebovaný súc od všetkých. 16 A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje, v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. 17 A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša, a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu 19 a vyhlásiť rok Pánov príjemný. 20 A zavrúc knihu oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boly uprené na neho. 21 A začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. 22 A všetci mu prisviedčali a divili sa ľúbezným slovám, vychádzajúcim z jeho úst, a hovorili: Či nie je toto syn Jozefov? 23 A povedal im: Istotne mi poviete toto podobenstvo: Lekáru, uzdrav sám seba! To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, učiň aj tu vo svojej otčine. 24 A povedal: Ameň vám hovorím, že niktorý prorok nie je vzácny vo svojej otčine. 25 Ale pravdu vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdôv v Izraelovi, keď bolo zavrené nebo tri roky a šesť mesiacov, a keď bol prišiel veliký hlad na celú zem, 26 a k niktorej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do Sidonskej Sarepty k žene vdove. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea, a nikto z nich nebol očistený, iba Náman Sýrsky. 28 A v synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli. 29 A vstali a vyhnali ho von z mesta a zaviedli ho až na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ svrhli dolu. 30 Ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel. 31 A sišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta, a učil ich po sobotách, 32 a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná. 33 A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona, a skríkol velikým hlasom: 34 Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky! Prišiel si nás zahubiť? Znám ťa, kto si - ten Svätý Boží! 35 A Ježiš ho pokarhal a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho! A démon vrhnúc ho do prostredku vyšiel od neho a nič mu neuškodil. 36 Vtedy prišla hrôza na všetkých, a shovárali sa medzi sebou a vraveli: Jaké je to slovo, že právom a mocou rozkazuje nečistým duchom, a vychádzajú?! 37 A išla o ňom povesť na všetky miesta toho okolia. 38 Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu svokru trápila veľká horúčka, a prosili ho za ňu. 39 A on zastal nad ňou, pohrozil horúčke, a opustila ju. A naskutku vstala a posluhovala im. 40 Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu, a on vzkladajúc ruky na jedného každého z nich uzdravoval ich. 41 A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kristus, ten Syn Boží! Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kristus. 42 A keď bol zase deň, vyšiel odtiaľ a išiel na pusté miesto. A zástupy ho hľadaly a prišly až k nemu a zdržovaly ho, žeby neodchádzal od nich. 43 Ale on im povedal: Musím aj iným mestám zvestovať kráľovstvo Božie, lebo nato som poslaný. 44 A kázal v galilejských synagógach.

Lk 4, 1-44

Verš 32
a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná.
Mt 7:29 - lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.
Mk 1:22 - A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci.

Verš 1
A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za štyridsať dní bol vodený Duchom na púšti súc pokúšaný od diabla.
Mt 4:1 - Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla.
Mk 1:12 - A hneď ho pudil Duch na púšť.

Verš 2
A nejedol ničoho v tých dňoch, a keď sa skončily, napokon zlačnel.
Ex 34:28 - A bol tam s Hospodinom štyridsať dní a štyridsať nocí; nejedol chleba a nepil vody; a napísal na dosky slová smluvy, desať slov.
1Kr 19:8 - Vtedy vstal, pojedol a vypil a išiel v sile toho pokrmu štyridsať dní a štyridsať nocí až na vrch Boží Horeb.

Verš 4
A Ježiš mu odpovedal a riekol: Je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.
Dt 8:3 - A ponížil ťa a dopustil na teba hlad a potom ťa kŕmil mannou, ktorej si neznal, ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek.
Mt 4:4 - A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.

Verš 38
Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu svokru trápila veľká horúčka, a prosili ho za ňu.
Mt 8:14 - A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho videl jeho svokru, že leží a má horúčku,
Mk 1:29 - A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom.

Verš 33
A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona, a skríkol velikým hlasom:
Mk 1:23 - A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol

Verš 8
A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť.
Dt 6:13 - Hospodina, svojho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš prisahať.
Dt 10:20 - Hospodina, svojho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a jeho sa budeš láskou pridŕžať a na jeho meno budeš prisahať.
1Sam 7:3 - A Samuel povedal celému domu Izraelovmu a riekol: Jestli sa celým svojím srdcom obraciate k Hospodinovi, odstráňte cudzích bohov zo svojho stredu i Astarty a upravte svoje srdce k Hospodinovi a slúžte jemu samému, a vytrhne vás z ruky Filištínov.

Verš 41
A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kristus, ten Syn Boží! Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kristus.
Mk 1:34 - a uzdravil mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vyhnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali.
Mk 3:11 - Aj nečistí duchovia, keď ho videli, padali pred ním, kričali a hovorili: Ty si ten Syn Boží!

Verš 10
Lebo však je napísané, že prikáže svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali
Ž 91:11 - Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách.

Verš 12
A Ježiš odpovedal a riekol mu: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!
Dt 6:16 - Nebudete pokúšať Hospodina, svojho Boha, jako ste pokúšali v Masse.

Verš 14
A Ježiš sa navrátil v moci Ducha do Galilee, a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine.
Mt 4:12 - A keď počul Ježiš, že je Ján vydaný, odišiel do Galilee
Mk 1:14 - A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evanjelium kráľovstva Božieho
Jn 4:43 - A po tých dvoch dňoch vyšiel odtiaľ a odišiel do Galilee,
Sk 10:37 - vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku počnúc od Galilee po krste, ktorý hlásal Ján,

Verš 16
A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje, v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal.
Mt 13:54 - a prijdúc do svojej otčiny učil ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: Odkiaľ má tento tú múdrosť a tie divy?
Mk 6:1 - Potom vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny, a jeho učeníci išli za ním.
Jn 4:43 - A po tých dvoch dňoch vyšiel odtiaľ a odišiel do Galilee,
Neh 8:4 - A Ezdráš, učený v zákone, stál na vyvýšenom drevenom rečništi, ktoré spravili na tú vec. A vedľa neho stál Mattitiáš, Šema, Anaiáš, Uriáš, Chilkiáš a Maaseiáš, po jeho pravej ruke, a po jeho ľavej ruke stál Pedaiáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbaddana, Zachariáš a Mešullam.

Verš 40
Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu, a on vzkladajúc ruky na jedného každého z nich uzdravoval ich.
Mt 8:16 - A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil,
Mk 1:32 - A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných i posadlých démonami,
Mk 7:32 - A priviedli mu hluchého a zajakavého a prosili ho, žeby na neho vzložil ruku.
Mk 8:23 - A chopiac ruku slepého vyviedol ho von z mestečka a keď napľul v jeho oči, vzložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí?
Mk 8:25 - Potom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby pozrel hore. A tak bol uzdravený a videl všetko jasne a na ďaleko.

Verš 18
Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu
Iz 61:1 - Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára,
Mt 11:5 - slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych, a chudobným sa zvestuje evanjelium,
Iz 42:7 - aby si otvoril slepé oči a vyviedol väzňa z väzenia, zo žalára tých, ktorí sedia vo tme.
Iz 61:1 - Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára,

Verš 22
A všetci mu prisviedčali a divili sa ľúbezným slovám, vychádzajúcim z jeho úst, a hovorili: Či nie je toto syn Jozefov?
Iz 50:4 - Pán Hospodin mi dal jazyk učených, aby som vedel občerstviť ustalého slovom. Budí každého rána, budí mi ucho, aby som počúval ako učení.
Mt 13:54 - a prijdúc do svojej otčiny učil ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: Odkiaľ má tento tú múdrosť a tie divy?
Mk 6:2 - A keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili: Odkiaľ to tento má? A jaká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky?
Lk 2:47 - A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpoveďami.
Jn 6:42 - a hovoril: Či nie je toto Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca i matku my známe? Jako tedy hovorí tento, že vraj sostúpil som z neba?

Verš 23
A povedal im: Istotne mi poviete toto podobenstvo: Lekáru, uzdrav sám seba! To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, učiň aj tu vo svojej otčine.
Mt 4:13 - a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori, v krajoch Zabulona a Neftalima,

Verš 24
A povedal: Ameň vám hovorím, že niktorý prorok nie je vzácny vo svojej otčine.
Mt 13:57 - A urážali sa na ňom. A Ježiš im povedal: Prorok nie je bezo cti, iba vo svojej otčine a vo svojom dome.
Mk 6:4 - A Ježiš im povedal: Prorok nie je bezo cti, iba vo svojej otčine, medzi príbuznými a vo svojom dome.
Jn 4:44 - lebo sám Ježiš vysvedčil, že prorok nemá cti vo svojej vlasti.

Verš 25
Ale pravdu vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdôv v Izraelovi, keď bolo zavrené nebo tri roky a šesť mesiacov, a keď bol prišiel veliký hlad na celú zem,
1Kr 17:7 - A stalo sa po nejakom čase, že vyschnul potok, pretože nebolo dažďa v zemi.
Jak 5:17 - Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my, a modlil sa horlivo, žeby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.

Verš 27
A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea, a nikto z nich nebol očistený, iba Náman Sýrsky.
2Kr 5:14 - A tak sišiel a pohrúžil sa v Jordáne sedem ráz podľa slova muža Božieho. A jeho telo sa navrátilo, zdravé, takže bolo jako telo malého chlapca, a bol čistý.

Verš 42
A keď bol zase deň, vyšiel odtiaľ a išiel na pusté miesto. A zástupy ho hľadaly a prišly až k nemu a zdržovaly ho, žeby neodchádzal od nich.
Mk 1:35 - A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil.

Verš 31
A sišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta, a učil ich po sobotách,
Mt 4:13 - a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori, v krajoch Zabulona a Neftalima,
Mk 1:21 - A vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.

Lk 4,1-13 - Mt 4, 1-11; Mk 1, 12-13.

Lk 4,4 - Dt 8, 3.

Lk 4,8 - Dt 6, 13.

Lk 4,10-11 - Ž 91, 11-12.

Lk 4,12 - Dt 6, 16.

Lk 4,14-15 - Mt 4, 12-17; Mk 1, 14-15.

Lk 4,16-30 - Mt 13, 53-58; Mk 6, 1-6.

Lk 4,18-19 - Iz 61, 1-2.

Lk 4,31-37 - Mk 1, 21-28.

Lk 4,38-39 - Mt 8, 14-15; Mk 1, 29-31.

Lk 4,40-41 - Mt 8, 16-17; Mk 1, 32-34.

Lk 4,42-44 - Mk 1, 35-39.

Lk 4,44 - Mk má "po celej Galilei", Lk berie Judeu v širšom zmysle: všetky kraje Izraela.