výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Lk 10, 1-42

1 Potom vyvolil Pán aj iných, sedemdesiatich, a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prijsť. 2 A vravel im: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, žeby vypudil robotníkov do svojej žatvy. 3 Iďte, hľa, ja vás posielam ako baránkov medzi vlkov. 4 Nenoste ani mešca ani kapsy ani sandálov a nepozdravujte nikoho na ceste. 5 A do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv tam povedzte: Pokoj tomuto domu! 6 A jestli tam bude syn pokoja, váš pokoj odpočinie na ňom, ináče sa navráti k vám. 7 A v tom istom dome ostaňte jediac a pijúc to, čo je u nich; lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu. 8 A do ktoréhokoľvek mesta vojdete, a prijmú vás, jedzte, čo sa vám predloží, 9 a uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, a hovorte im: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. 10 Ale do ktoréhokoľvek mesta by ste vošli, a neprijali by vás vyjdúc na jeho ulice povedzte: 11 I ten prach, ktorý sa nás prichytil z vášho mesta na nohy, vám stierame. Avšak to vedzte, že sa k vám bolo priblížilo kráľovstvo Božie. 12 Ale hovorím vám, že Sodomänom bude znesiteľnejšie toho dňa ako tomu mestu. 13 Beda ti, Korazime! Beda ti, Betsaido! Lebo keby sa v Týre a v Sidone boly udialy divy, ktoré sa udialy vo vás, dávno by sediac vo vrecovine a v popole boly činily pokánie. 14 No, Týru a Sidonu bude znesiteľnejšie na súde ako vám. 15 A ty, Kafarnaum, ktoré si vyvýšené až do neba, budeš svrhnuté až do pekla. 16 Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; a kto mnou pohŕda, pohŕda tým, ktorý ma poslal. 17 Potom sa navrátili tí sedemdesiati s radosťou a hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. 18 A on im povedal: Videl som padnúť satana jako blesk z neba. 19 Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí. 20 Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach. 21 V tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu a povedal: Chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. 22 Všetko mi je dané od môjho Otca. A nikto nezná, kto je Syn, iba Otec, a kto je Otec, iba Syn, a komu by to Syn chcel zjaviť. 23 A obrátiac sa k učeníkom osobitne v súkromí povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte! 24 Lebo hovorím vám, že mnohí proroci a kráľovia chceli vidieť, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a nepočuli. 25 A hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal: Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? 26 A on mu povedal: Čo je napísané v zákone? Jako čítaš? 27 A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho jako samého seba. 28 A Ježiš mu povedal: Dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť. 29 A on chcúc sám seba ospravedlniť povedal Ježišovi: A kto je mojím blížnym? 30 Na to odpovedal Ježiš a riekol: Istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadol medzi lotrov, ktorí ho i vyzliekli i zranili a odišli zanechajúc ho polomŕtveho. 31 A náhodou išiel tiež dolu jakýsi kňaz, tou istou cestou, a keď ho zazrel, obišiel druhou stranou. 32 A podobne aj Levita, ktorý idúc tiež dolu prišiel na to miesto, a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. 33 No, potom prišiel k nemu nejaký Samaritán, uberajúci sa cestou, a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý 34 a pristúpil a poobväzoval jeho rany a polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hovädo zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. 35 A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal dva denáre, dal hostinskému a povedal mu: Maj o neho starosť, a čo by si nad to viacej vynaložil, ja ti, keď pojdem tadeto zpät, zaplatím. 36 Ktorý teda z týchto troch zdá sa ti, že bol blížnym tomu, ktorý to bol upadol medzi lotrov? 37 A on povedal: Ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. Vtedy mu povedal Ježiš: Idi a čiň aj ty podobne! 38 A stalo sa, keď išli, že vošiel do jakéhosi mestečka. A istá žena menom Marta, prijala ho do svojho domu. 39 A tá mala sestru, menom Máriu, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. 40 Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala samu obsluhovať? Povedz jej tedy, aby mi pomohla. 41 Ale Ježiš odpovedal a riekol jej: Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci, 42 a jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej.

Lk 10, 1-42

Verš 2
A vravel im: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, žeby vypudil robotníkov do svojej žatvy.
Mt 9:37 - Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo.
Jn 4:35 - Či vy nehovoríte, že ešte štyri mesiace, a prijde žatva? Hľa, hovorím vám, pozdvihnite svoje oči a podívajte sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať.
2Sol 3:1 - Napokon, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo Pánovo a bolo aj inde oslavované jako aj u vás,

Verš 3
Iďte, hľa, ja vás posielam ako baránkov medzi vlkov.
Mt 10:16 - Hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Tedy buďte opatrní jako hadi a prostí jako holubi.

Verš 4
Nenoste ani mešca ani kapsy ani sandálov a nepozdravujte nikoho na ceste.
Mt 10:9 - Neberte so sebou zlata ani striebra ani obecného kovu do svojich opaskov
Mk 6:8 - a prikázal im, aby nebrali ničoho na cestu krome samej palice, ani kapsy ani chleba ani peňazí do opasku,
Lk 9:3 - a povedal im: Neberte ničoho na cestu ani palice ani kapsy ani chleba ani peňazí ani nemať po dvoje sukieň.
Lk 22:35 - A ďalej im povedal: Keď som vás bol poslal bez mešca, bez torby a bez obuvi, či ste aj mali niečoho nedostatok? A oni povedali: Ničoho.
2Kr 4:29 - Vtedy povedal Geházimu: Prepáš svoje bedrá a vezmi moju palicu do svojej ruky a iď. Keď stretneš voľakoho, nepozdravíš ho, a keď teba pozdraví voľakto, neodpovieš mu a položíš moju palicu na tvár chlapcovu.

Verš 5
A do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv tam povedzte: Pokoj tomuto domu!
Mt 10:12 - A vchádzajúc do domu pozdravte ho.
Mk 6:10 - A hovoril im: Kdekoľvek vojdete do domu, tam ostaňte, dokiaľ vôbec odtiaľ nevyjdete.

Verš 7
A v tom istom dome ostaňte jediac a pijúc to, čo je u nich; lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu.
1Kor 10:27 - A jestli vás volá niekto z neveriacich, a chcete ísť, jedzte všetko, čo sa vám predloží nič sa nevypytujúc pre svedomie.
Lv 9:13 - A podali mu i zápalnú obeť po jej kusoch i hlavu, a kadiac pálil na oltári.
Dt 24:14 - Nebudeš utiskovať nájomníka, chudobného a núdzneho, niekoho zo svojich bratov alebo zo svojich pohostínov, ktorý je v tvojej zemi, v tvojich bránach.
Dt 25:4 - Nezaviažeš volu úst, keď mláti.
Mt 10:10 - ani kapsy na cestu ani po dvoje sukieň ani sandálov ani palice, lebo robotník je hoden svojho pokrmu.
1Kor 9:4 - Či nemáme práva jesť a piť?
1Kor 9:14 - Tak i Pán nariadil tým, ktorí zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia.
1Tim 5:18 - Lebo písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nezaviažeš úst, a: Robotník je hoden svojej mzdy.

Verš 10
Ale do ktoréhokoľvek mesta by ste vošli, a neprijali by vás vyjdúc na jeho ulice povedzte:
Mt 10:14 - A ktokoľvek by vás neprijal ani nepočul vašich slov, idúc z toho domu alebo z toho mesta vytraste prach svojich nôh.
Mk 6:11 - A ktoríkoľvek by vás neprijali ani vás nechceli počuť, idúc odtiaľ vytraste i ten prach zpod svojich nôh im na svedoctvo. Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude Sodomänom a Gomoranom v súdny deň ako tomu mestu.
Lk 9:5 - A čo do všetkých tých, ktorí by vás neprijali, idúc von z toho mesta i ten prach so svojich nôh straste na svedoctvo proti nim.

Verš 11
I ten prach, ktorý sa nás prichytil z vášho mesta na nohy, vám stierame. Avšak to vedzte, že sa k vám bolo priblížilo kráľovstvo Božie.
Sk 13:51 - A oni vytrasúc na nich prach svojich nôh prišli do Ikonia.
Sk 18:6 - Ale keď sa protivili a rúhali sa, vytriasol si rúcho z ich prachu a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu; ja som čistý; odteraz pojdem k pohanom.

Verš 16
Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; a kto mnou pohŕda, pohŕda tým, ktorý ma poslal.
Mt 10:40 - Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.
Mk 9:37 - Ktokoľvek by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a ktokoľvek by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.
Jn 13:20 - Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa poslal.
1Sol 4:8 - Preto v tedy, kto opovrhuje, neopovrhuje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svojho Svätého Ducha do nás.

Verš 18
A on im povedal: Videl som padnúť satana jako blesk z neba.
Zjv 12:8 - Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi.

Verš 19
Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí.
Mk 16:18 - hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre.
Sk 28:5 - Ale on striasol zviera do ohňa, a nestalo sa mu nič zlého.

Verš 20
Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach.
Ex 32:32 - A tak teraz, ak odpustíš ich hriech -; a keď nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal.
Iz 4:3 - A stane sa, že tomu, kto ostane na Sione uniknúc záhube, a kto zbudne v Jeruzaleme, bude sa hovoriť svätý, každému kto bude zapísaný na život v Jeruzaleme,
Dan 12:1 - V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu, a bude čas súženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude najdený zapísaný v knihe.
Flp 4:3 - a prosím aj teba, pravý Syzygu , pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Verš 21
V tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu a povedal: Chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo.
Mt 11:25 - Toho času odpovedal Ježiš a riekol: Ďakujem Ti, Otče, Pane neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám,
Jób 5:12 - Marí úmysly chytrákov, takže ich ruky nevykonajú ničoho,
Iz 29:14 - preto hľa, i ja učiním ešte iné divné veci s týmto ľudom, divné a predivné, a zahynie múdrosť jeho múdrych, a rozumnosť jeho rozumných sa skryje.
1Kor 1:19 - Lebo je napísané: Zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem.
1Kor 2:7 - ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Bôh pred veky na našu slávu,
2Kor 3:14 - Ale ich mysle sa zatvrdily, lebo až do dnešného dňa zostáva tá istá zástera pri čítaní starej smluvy neodostretá, lebo sa Kristom odstraňuje.

Verš 22
Všetko mi je dané od môjho Otca. A nikto nezná, kto je Syn, iba Otec, a kto je Otec, iba Syn, a komu by to Syn chcel zjaviť.
Ž 8:6 - Učinil si ho málo menším než je Bôh; korunoval si ho slávou a cťou.
Jn 3:35 - Otec miluje Syna a dal všetko do jeho ruky.
Jn 17:2 - jako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život.
1Kor 15:27 - Lebo, je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejmé, že krome toho, ktorý mu to všetko podrobil.
Flp 2:10 - aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských,
Heb 2:8 - Všetko si poddal pod jeho nohy. Lebo tým, že mu poddal všetko, nenechal ničoho jemu nepoddaného. No, teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko poddané.
Jn 1:18 - Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.
Jn 6:44 - Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Jn 6:46 - Nie že by niekto bol videl Otca, krome toho, ktorý je od Boha, ten videl Otca.

Verš 23
A obrátiac sa k učeníkom osobitne v súkromí povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte!
Mt 13:16 - Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že čujú.

Verš 24
Lebo hovorím vám, že mnohí proroci a kráľovia chceli vidieť, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a nepočuli.
1Pt 1:10 - o ktorom spasení snažne pátrali a zpytovali proroci, ktorí prorokovali o milosti, vzťahujúcej sa na vás,

Verš 39
A tá mala sestru, menom Máriu, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo.
Sk 22:3 - Ja som človek Žid, narodený v Cilíckom Tarze, ale vychovaný v tomto meste pri nohách Gamaliela, vynaučený podľa dôkladnosti otcovského zákona horliac za Boha jako aj vy všetci dnes,

Verš 27
A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho jako samého seba.
Dt 6:5 - Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou!
Dt 10:12 - A tak teraz, Izraelu, čože žiada Hospodin, tvoj Bôh, od teba krome toho, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou,
Dt 30:6 - A Hospodin, tvoj Bôh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si žil.
Lv 19:18 - Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin.
Rim 13:9 - Lebo: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva, nepožiadaš, a jestli je aké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba.
Gal 5:14 - Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
Jak 2:8 - Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba, dobre robíte;

Verš 42
a jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej.
Ž 27:4 - Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a zpytoval v jeho chráme;

Lk 10,1-12 - Ježiš dáva dvakrát praktické úpravy pre apoštolskú prácu: najprv 12 apoštolom a potom 72 učeníkom. Ľudí majú získavať pre Krista nie násilím, ale miernosťou a pokojom.

Lk 10,2 - Mt 9, 37-38.

Lk 10,3 - Mt 10, 16.

Lk 10,4 - Mt 10, 9-15; Mk 6, 8-11.Porov. poznámku k Mk 6, 8-9 - Pozdrav bol obrad a vyžadoval si dlhší čas (porov. 2 Kr 4, 29).

Lk 10,11 - Porov. Mt 10, 14.

Lk 10,13-15 - Mt 11, 20-24.

Lk 10,16 - Mt 10, 40; Jn 13, 20.

Lk 10,17-20 - Vyháňanie zlých duchov je jedným zo znakov príchodu Božieho kráľovstva, ktoré znamená koniec moci zlého ducha. Had a škorpión sú symboly každého nebezpečenstva.

Lk 10,21-22 - Mt 11, 25-27.

Lk 10,23-24 - Mt 13, 16-17.

Lk 10,25-28 - Mt 22, 34-40; Mk 12, 28-34.

Lk 10,27 - Dt 6, 5; Lv 19, 18.

Lk 10,28 - Lv 18, 5.

Lk 10,29-37 - Toto podobenstvo má iba Lukáš. Jericho bolo od Jeruzalema vzdialené asi 30 km smerom na severovýchod, výškový rozdiel asi 1 000 m. - Na otázku: "Kto je môj blížny?" Ježiš odpovedá podobenstvom, ktoré vedie k otázke: "Komu si ty blížny?"

Lk 10,38-42 - O tejto návšteve rozpráva iba Lukáš. "Potrebné je len jedno" - starosť o dušu má prednosť pred starosťou o telo.