výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Lk 14, 1-35

1 A stalo sa, keď raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi z kniežat farizeov jesť chlieb, že oni, farizeovia, ho pozorovali. 2 A hľa, bol pred ním nejaký vodnateľný človek. 3 A Ježiš odpovedal a riekol zákonníkom a farizeom: Či sa smie v sobotu uzdravovať a či nie? 4 Ale oni mlčali. A on pochytiac človeka uzdravil ho a prepustil. 5 A im povedal: Ktorého z vás osol alebo vôl padne do jamy a nevytiahne ho hneď v sobotný deň? 6 A nemohli mu odpovedať na to. 7 A pozvaným povedal podobenstvo pozorujúc, ako si vyberali predné miesta, a riekol im: 8 Keďby si bol od niekoho pozvaný na svadbu, nesadaj si na predné miesto, aby snáď nebol od neho pozvaný aj niekto vzácnejší ako ty, 9 a neprišiel, kto teba i tamtoho pozval, a nepovedal ti: Daj tomuto miesto, a vtedy by si započal s hanbou zaujímať najposlednejšie miesto. 10 Ale keď ťa pozvú, iď a sadni si na posledné miesto, aby, keď prijde ten, kto ťa pozval, povedal ti: Priateľu, sadni si vyššie! Vtedy budeš mať chválu pred všetkými svojimi spolustolujúcimi. 11 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený: a kto sa ponižuje, bude povýšený. 12 A povedal aj tomu, ktorý ho pozval: Keď strojíš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani svojich príbuzných ani bohatých súsedov, aby ťa snáď aj oni zato tiež nepozvali, a mal by si odplatu. 13 Ale keď robíš hostinu, povolaj chudobných, chromých, krivých a slepých 14 a budeš blahoslavený, pretože ti nemajú čím odplatiť, lebo ti bude odplatené pri vzkriesení spravedlivých. 15 Keď to počul ktorýsi zo spolustolujúcich, povedal mu: Blahoslavený, kto jie chlieb v kráľovstve Božom! 16 Ale on mu povedal: Nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. 17 A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo je už všetko hotové. 18 Ale oni sa začali všetci jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím vyjsť a vidieť ho. Prosím ťa, omluv ma! 19 A iný povedal: Kúpil som päť párov volov a idem ich zkúsiť. Prosím ťa, omluv ma. 20 A zase iný povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prijsť. 21 A sluha navrátiac sa zvestoval to svojmu pánovi. Vtedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchle do ulíc a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých! 22 A sluha povedal: Pane, stalo sa, jako si nariadil, a ešte je miesto. 23 A pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom! 24 Lebo hovorím vám, že niktorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi mojej večere. 25 A išly s ním mnohé zástupy, a on obrátiac sa povedal im: 26 Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom. 27 A kto nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom. 28 Lebo veď ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či nesadne prv a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť? 29 Aby snáď, keď by položil základ a nemohol dovŕšiť, nezačali všetci, ktorí by to videli, vysmievať sa mu 30 a hovoriť: Tento človek začal staväť a nemohol dovŕšiť. 31 Alebo ktorý kráľ idúc proti inému kráľovi do boja nesadne prv a neporadí sa, či môže s desať tisícami stretnúť sa s tým, ktorý s dvadsať tisícami ide na neho? 32 Lebo ak nie, vtedy, keď ešte bude ďaleko, pošle posolstvo a bude prosiť o pokoj. 33 Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. 34 Soľ je dobrá, ale ak by soľ ztratila svoju slaň, čím ju napravia? 35 Ani do zeme ani do hnoja sa nehodí; von ju vyhadzujú. Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!

Lk 14, 1-35

Verš 34
Soľ je dobrá, ale ak by soľ ztratila svoju slaň, čím ju napravia?
Mt 5:13 - Vy ste soľou zeme; keby soľ ztratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí.
Mk 9:50 - Soľ je dobrá. Ale keby sa soľ stala neslanou, čím ju osolíte? Majte soľ v sebe a majte pokoj medzi sebou!

Verš 5
A im povedal: Ktorého z vás osol alebo vôl padne do jamy a nevytiahne ho hneď v sobotný deň?
Ex 23:5 - Keby si videl osla toho, kto ťa nenávidí, že leží pod svojím bremenom, či by si sa zdržal, aby si mu nepomohol? Istotne mu pomôžeš s ním.
Dt 22:4 - Neuvidíš svojho bratovho osla alebo jeho vola padlých ležať na ceste, aby si sa ukryl pred nimi; doista ich pozdvihneš s ním.
Lk 13:15 - A Pán mu odpovedal a riekol: Pokrytče, či každý z vás neodväzuje v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí napájať?

Verš 10
Ale keď ťa pozvú, iď a sadni si na posledné miesto, aby, keď prijde ten, kto ťa pozval, povedal ti: Priateľu, sadni si vyššie! Vtedy budeš mať chválu pred všetkými svojimi spolustolujúcimi.
Prís 25:6 - Nerob sa slávnym pred kráľom a nestoj na mieste veľkých.

Verš 11
Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený: a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jób 22:29 - A keby viedly dolu do pokory, povieš: Bude povýšenie. A toho, kto je ponížených očí, zachráni.
Prís 29:23 - Pýcha človeka ponižuje ho; ale ten, kto je poníženého ducha, dosiahne slávy.
Mt 23:12 - A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude povýšený.
Lk 1:51 - Dokázal silu svojím ramenom, rozptýlil pyšných mysľou ich srdca,
Lk 18:14 - Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený dolu do svojho domu a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený; a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jak 4:6 - Ale dáva väčšiu milosť. Preto hovorí Písmo: Bôh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.
Jak 4:10 - Ponížte sa pred tvárou Pánovou, a povýši vás.
1Pt 5:5 - Podobne mladší, podriaďte sa starším, a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa do pokory, pretože Bôh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť.

Verš 12
A povedal aj tomu, ktorý ho pozval: Keď strojíš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani svojich príbuzných ani bohatých súsedov, aby ťa snáď aj oni zato tiež nepozvali, a mal by si odplatu.
Neh 8:10 - A povedal im: Iďte a jedzte tučné a pite sladké a posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného; lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi, a nermúťte sa, lebo radosť Hospodinova je vašou silou.
Prís 3:28 - Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba!

Verš 16
Ale on mu povedal: Nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých.
Iz 25:6 - A Hospodin Zástupov učiní všetkým národom hostinu tučných vecí na tomto vrchu, hostinu pri kvasenom víne, hostinu tučných vecí, plných špiku, kvaseného vína očisteného.
Mt 22:2 - Nebeské kráľovstvo je podobné človeku-kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu.
Zjv 19:7 - Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila.
Zjv 19:9 - A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie.

Verš 26
Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom.
Dt 13:6 - Keby ťa skryte nahováral tvoj brat, syn tvojej matky, alebo tvoj syn alebo tvoja dcéra alebo žena tvojho lona alebo tvoj priateľ, ktorý by ti bol drahý jako tvoja vlastná duša, a povedal by: Poďme a slúžme iným bohom, ktorých si neznal ani ty ani tvoji otcovia,
Dt 33:9 - ktorý povedal o svojom otcovi a o svojej materi: Nevidel som ho! A neznal svojich bratov ani nevedel o svojich synoch; lebo ostríhali tvoje reči a zachovávali tvoju smluvu.
Mt 10:37 - Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný;

Verš 27
A kto nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom.
Mt 10:38 - a kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma hodný.
Mt 16:24 - Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce niekto prijsť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a ide za mnou!
Mk 8:34 - A privolajúc si k sebe zástup so svojimi učeníkmi a povedal im: Ak chce niekto prijsť za mnou, nech zaprie sám seba a nech vezme svoj kríž a ide za mnou.
Lk 9:23 - A vravel všetkým: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma.

Lk 14,15-24 - Mt 22, 1-10.Hostina je obrazom nebeskej blaženosti. Povolaní sú Židia, ktorí ako vyvolený národ mali prví vstupom do Cirkvi dosiahnuť spásu. Zavolaní z ulíc sú pohania.

Lk 14,25-35 - Mt 10, 37-38; 16, 24; 5, 13; Mk 8, 34; 9, 50.

Lk 14,26 - Výraz "nenávidieť" je semitizmus a znamená "odsunúť do úzadia" (porov. Gn 29, 30.31.33; Dt 21, 15 a nasl.; Sdc 14, 16). Ježiš Kristus žiada, aby ten, čo ho chce nasledovať, dal mu prednosť pred všetkými, aj pred vlastnými pokrvnými.

Lk 14,34 - Pozri poznámku k Mk 9, 49.