výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Lk 19, 1-48

1 A vojdúc išiel cez Jericho. 2 A hľa, bol tam nejaký muž, menom Zacheus, a to bol nadcolný a bol bohatý. 3 A žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Ale nemohol ho vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy. 4 A predbehol napred a vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tade mal ísť. 5 A jako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachee, sídi rýchle dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome! 6 A sišiel rýchle a prijal ho radujúc sa. 7 A vidiac to všetci reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel nocovať. 8 A Zacheus si stal a povedal Pánovi: Hľa, polovicu svojho majetku, Pane, dávam chudobným a jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. 9 A Ježiš mu povedal: Dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým. 10 Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. 11 A keď to počúvali, pokračoval a povedal podobenstvo, pretože už bol blízko Jeruzalema, a že sa oni domnievali, že sa naskutku zjaví kráľovstvo Božie. 12 A tak povedal: Akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil. 13 A pred svojím odchodom zavolal svojich desiatich sluhov, dal im desať hrivien a povedal im: Kupčite, kým neprijdem. 14 Ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami. 15 A stalo sa, keď prijal kráľovstvo a navrátil sa, že rozkázal, aby mu zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby zvedel, čo ktorý získal. 16 A prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. 17 A on mu povedal: Dobre, dobrý sluha; že si bol v mále verný, maj moc nad desiatimi mestami. 18 Potom prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna zarobila päť hrivien. 19 A pán povedal i tomu: Aj ty buď nad piatimi mestami. 20 A iný prišiel a povedal: Pane, tu hľa, tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v ručníčku. 21 Lebo som sa ťa bál, pretože si prísny človek: berieš, čoho si nepoložil, a žneš, čoho si nesial. 22 A pán mu povedal: Z tvojich úst ťa súdim, zlý sluha. Vedel si, že som ja prísny človek, že beriem, čoho som nepoložil, a žnem, čoho som nesial, 23 a tak prečože si nedal mojich peňazí na stôl bankára, a ja prijdúc bol by som ich vzal s úrokami? 24 A tým, ktorí tam stáli, povedal: Vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hrivien. 25 A oni mu povedali: Pane, má desať hrivien. 26 Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané; ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. 27 Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kraľoval nad nimi, doveďte sem a pobite ich predo mnou! 28 A keď to povedal, išiel popredku idúc hore do Jeruzalema. 29 A stalo sa, keď sa priblížil k Betfáge a k Betánii, pri vrchu, zvanom Olivovom, že poslal dvoch zo svojich učeníkov 30 a povedal im: Iďte do mestečka tu naproti, a keď budete vchádzať do neho, najdete osľa priviazané, na ktorom ešte nikdy nikto z ľudí nesedel, odviažte ho a priveďte ku mne. 31 A keby sa vás niekto pýtal, prečo ho odväzujete, takto mu poviete: Pán ho potrebuje. 32 A poslaní odišli a našli, jako im povedal. 33 A keď odväzovali osľa, povedali im jeho pánovia: Načo odväzujete osľa? 34 A oni povedali: Pán ho potrebuje. 35 A priviedli ho k Ježišovi a hodiac na osľa svoje rúcha vysadili naň Ježiša. 36 A keď išiel, podstierali svoje rúcha na ceste. 37 A keď sa už blížil k miestu, kde sa schádza s Olivového vrchu, začalo celé to množstvo učeníkov radujúc sa chváliť Boha velikým hlasom za všetky divy, ktoré videli, 38 a hovorili: Požehnaný Kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí z farizeov zo zástupu mu povedali: Učiteľu, potresci svojich učeníkov! 40 A on odpovedal a riekol im: Hovorím vám, že keby títo mlčali, kamene budú hneď volať. 41 A keď sa priblížil a uvidel mesto, zaplakal nad ním 42 a povedal: Ó, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvojmu pokoju! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami! 43 Lebo prijdú na teba dni, že tvoji nepriatelia nahádžu okolo teba val a obkľúčia ťa a sovrú ťa zo všetkých strán 44 a srovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. 45 A vošiel do chrámu a začal vyháňať predávajúcich v ňom a kupujúcich 46 a povedal im: Je napísané: Môj dom je domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrov. 47 A učil každý deň v chráme, ale najvyšší kňazi a zákonníci ho hľadali zmárniť, aj prední z ľudu, 48 ale nenašli, čo by mu urobili, lebo všetok ľud visel na ňom a počúval ho.

Lk 19, 1-48

Verš 35
A priviedli ho k Ježišovi a hodiac na osľa svoje rúcha vysadili naň Ježiša.
Jn 12:14 - A Ježiš najdúc osľa sadol si naň, ako je napísané:
2Kr 9:13 - Vtedy vzali rýchle každý svoje rúcho a prestreli pod neho na vrch, na holé schodov a zatrúbiac na trúbu povedali: Jehu kraľuje!

Verš 38
a hovorili: Požehnaný Kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!
Ž 118:26 - Požehnaný, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. Dobrorečíme vám, ktorí ste z domu Hospodinovho.
Lk 2:14 - Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie!
Ef 2:14 - Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr

Verš 40
A on odpovedal a riekol im: Hovorím vám, že keby títo mlčali, kamene budú hneď volať.
Hab 2:11 - Lebo kameň bude kričať zo steny, a hrada zpomedzi dreva mu bude odpovedať.

Verš 9
A Ježiš mu povedal: Dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým.
Lk 13:16 - Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, nemala byť vyprostená z toho puta v sobotný deň?

Verš 10
Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.
Mt 10:6 - ale radšej iďte k ztrateným ovciam domu Izraelovho.
Mt 15:24 - Ale on odpovedal a riekol: Nie som poslaný, iba k ovciam, zahynulým z domu Izraelovho.
Mt 18:11 - Lebo Syn človeka prišiel, aby spasil to, čo bolo zahynulo.
Sk 13:46 - Vtedy povedali prosto a smele Pavel a Barnabáš: Vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie; ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom.

Verš 12
A tak povedal: Akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil.
Mt 25:14 - Lebo bude tak, ako čo istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich vlastných sluhov a odovzdal im svoj majetok.
Mk 13:34 - Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval opustiac svoj dom a dajúc svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel.

Verš 46
a povedal im: Je napísané: Môj dom je domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrov.
1Kr 8:29 - aby boly tvoje oči otvorené na tento dom noc i deň, na miesto, o ktorom si povedal: Nechže je moje meno tam, aby si vyslýchal modlitbu, ktorú sa bude modliť tvoj služobník na tomto mieste.
Iz 56:7 - tých všetkých dovediem na vrch svojej svätosti a obradujem ich v dome svojej modlitby; ich zápalné obeti a ich bitné obeti mi budú príjemné na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov.
Jer 7:11 - Či je tento dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lotrov vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí Hospodin.
Mt 21:13 - a povedal im: Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrov.
Mk 11:17 - A učil ich hovoriac im: Či nie je napísané, že môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov? Ale vy ste ho urobili pelešou lotrov.

Verš 44
a srovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia.
1Kr 9:7 - vyplienim Izraela s povrchu zeme, ktorú som im dal, a dom, ktorý som posvätil svojmu menu, odvrhnem od svojej tvári, a Izrael bude za príslovie a za ostrý posmech medzi všetkými národami.
Mi 3:12 - Preto bude pre vás Sion oraný jako pole, Jeruzalem bude hromadami rozvalín a vrch toho domu výšinami lesa.
Mt 24:1 - Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu.
Mk 13:2 - A Ježiš odpovedajúc riekol mu: Či vidíš tieto veliké stavby? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.
Lk 21:6 - Prijdú dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Verš 22
A pán mu povedal: Z tvojich úst ťa súdim, zlý sluha. Vedel si, že som ja prísny človek, že beriem, čoho som nepoložil, a žnem, čoho som nesial,
2Sam 1:16 - A Dávid mu riekol: Tvoja krv nech je na tvoju hlavu, lebo tvoje vlastné ústa svedčily proti tebe, keď si povedal: Ja som zabil pomazaného Hospodinovho.
Mt 12:37 - lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený.

Verš 26
Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané; ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má.
Mt 13:12 - Lebo kto má, tomu bude dané, a rozhojní sa mu; ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má.
Mt 25:29 - Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hojnosť; ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má.
Mk 4:25 - Lebo kto má, tomu bude dané, a kto nemá, od toho sa vezme i to, čo nemá.
Lk 8:18 - Tedy hľaďte, jako čujete, lebo kto má, tomu bude dané; a kto nemá, od toho bude odňaté aj to, o čom sa domnieva, že to má.

Verš 47
A učil každý deň v chráme, ale najvyšší kňazi a zákonníci ho hľadali zmárniť, aj prední z ľudu,
Mk 11:18 - A počuli to zákonníci i najvyšší kňazi a hľadali, jako by ho zmárnili, lebo sa ho báli, pretože celý zástup žasnul nad jeho učením.
Jn 7:19 - Či vám Mojžiš nedal zákona? A nikto z vás neplní zákona. Prečo ma hľadáte zabiť?
Jn 8:37 - Viem, že ste semä Abrahámovo, ale ma hľadáte zabiť, lebo moje slovo nemá miesta vo vás.

Verš 29
A stalo sa, keď sa priblížil k Betfáge a k Betánii, pri vrchu, zvanom Olivovom, že poslal dvoch zo svojich učeníkov
Mt 21:1 - A keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfágy, k Olivovému vrchu, vtedy poslal Ježiš dvoch učeníkov
Mk 11:1 - A keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfáge a Betánii pri Olivovom vrchu, poslal dvoch zo svojich učeníkov

Lk 19,11-27 - Mt 25,14-30.Matúš uvádza iba podobné podobenstvo. - Mína bola minca v hodnote asi 1/2 kg striebra.

Lk 19,28-40 - Mt 21, 1-11; Mk 11, 1-11; Jn 12, 12-19.

Lk 19,38 - Ž 118, 26.

Lk 19,45-48 - Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-17; Jn 2, 14-16.Jn hovorí, že Ježiš vyhnal aj na začiatku svojho účinkovania predavačov z chrámu.