výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lk 12, 1-59

1 ויהי עד כה ועד כה בהתאסף רבבות עם עד כי לחצו איש את רעהו ויחל לדבר אל תלמידיו בראשונה השמרו לנפשתיכם משאור הפרושים שהוא החנפה׃ 2 ואין דבר מכסה אשר לא יגלה ואין נעלם אשר לא יודע׃ 3 לכן כל אשר דברתם בחשך באור ישמע ואת אשר לחשתם לאזן בחדרים קרא יקרא על הגגות׃ 4 ואני אמר לכם ידידי אל תיראו מן הממיתים את הגוף ואחרי זאת אין לאל ידם לעשות עוד דבר׃ 5 אבל אורה אתכם את אשר תיראו יראו את אשר יש לו שלטן אחרי המיתו להשליך אל גיהנם הן אני אמר לכם אותו תיראון׃ 6 הלא חמש צפרים תמכרנה בשני אסרים ואין אחת מהן נשכחת לפני האלהים׃ 7 ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן לכן אל תיראו יקרתם מצפרים רבות׃ 8 ואני אמר לכם כל אשר יודה בי לפני האדם גם בן האדם יודה בו לפני מלאכי אלהים׃ 9 ואשר יכחש בי לפני האדם הוא יכחש לפני מלאכי אלהים׃ 10 וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו והמגדף את רוח הקדש לא יסלח לו׃ 11 וכאשר יביאו אתכם אל בתי הכנסיות ולפני הרשיות והשלטונים אל תדאגו איך או במה תצטדקו ומה תדברו׃ 12 כי רוח הקדש הוא יורה אתכם בשעה ההיא את הנכון לדבר׃ 13 ויאמר אליו אחד מן העם רבי אמר נא אל אחי ויחלק אתי את הירשה׃ 14 ויאמר אליו בן אדם מי שמני עליכם לשפט ולמחלק׃ 15 ויאמר אליהם ראו והשמרו לכם מבצע בצע כי חיי האדם אינם תלוים בהרבות נכסיו׃ 16 וישא משלו ויאמר אליהם לאמר שדה איש עשיר אחד עשה תבואה הרבה׃ 17 ויחשב בלבו לאמר מה אעשה כי אין לי מקום לכנוס בו את תבואתי׃ 18 ויאמר את זאת אעשה הרס את אסמי ובנה גדולים מהם ואכנסה שמה את כל יבולי וטובי׃ 19 ואמר לנפשי נפשי יש לך עתודות הרבה לשנים רבות הנפשי אכלי שתי ושישי׃ 20 והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃ 21 זה חלק האצר לו אצרות ולא יעשיר באלהים׃ 22 ויאמר אל תלמידיו לכן אני אמר לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ולגופכם מה תלבשו׃ 23 הנפש יקרה היא מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃ 24 התבוננו אל הערבים אשר אינם זרעים ואינם קצרים וגם אין להם מגורה ואוצר והאלהים מכלכל אותם ומה מעלים אתם מן העוף׃ 25 ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף אמה אחת על קומתו׃ 26 ועתה הן מעט מזער אין ביכלתכם וליותר מה תדאגו׃ 27 התבוננו אל השושנים הצמחות ואינן טות ואינן ארגות ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה׃ 28 ואם ככה ילביש אלהים את חציר השדה אשר היום ישנו ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃ 29 גם אתם אל תדרשו מה תאכלו ומה תשתו ואל תהלכו בגדלות׃ 30 כי את כל אלה מבקשים גויי הארץ ואביכם הוא יודע כי צריכים אתם לאלה׃ 31 אך בקשו את מלכות האלהים ונוסף לכם כל אלה׃ 32 אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃ 33 מכרו את רכושכם ותנו צדקה עשו לכם כיסים אשר לא יבלו ואוצר בשמים אשר לא יגרע לעולם אשר גנב לא יקרב אליו וסס לא יאכלהו׃ 34 כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם׃ 35 מתניכם יהיו חגורים והנרות דלקים׃ 36 ואתם היו דמים לאנשים המחכים לאדניהם מתי ישוב מן החתנה וכאשר יבוא ודפק יפתחו לו כרגע׃ 37 אשרי העבדים ההם אשר בבוא האדון ימצאם שקדים אמן אמר אני לכם כי יתאזר ויושיבם וילך לשרת אותם׃ 38 ואם יבוא באשמרה השנית או באשמרה השלישית וכן ימצא אשרי העבדים ההם׃ 39 וזאת דעו אשר אם ידע ידע בעל הבית באי זו שעה יבוא הגנב כי עתה שקד שקוד ולא יתן לחתר את ביתו׃ 40 לכן גם אתם היו נכונים כי בשעה אשר לא פללתם יבוא בן האדם׃ 41 ויאמר פטרוס אדנינו הלנו אתה אמר את המשל הזה אם גם לכל אדם׃ 42 ויאמר האדון מי הוא אפוא הסכן הנאמן והנבון אשר יפקידהו האדון על עבדתו לתת את ארחתם בעתו׃ 43 אשרי העבד ההוא אשר בבא אדניו ימצאהו עשה כן׃ 44 אמת אמר אני לכם כי על כל אשר יש לו יפקידהו׃ 45 והעבד ההוא אם יאמר בלבו בשש אדני לבוא והחל להכות את העבדים ואת השפחות ולאכל ולשתות ולשכר׃ 46 בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע וישסף אותו וישים את חלקו עם הסוררים׃ 47 ]84-74[ והעבד ההוא אשר ידע את רצון אדניו ולא הכין ולא עשה כרצונו יכה מכות רבות, ואשר לא ידע ועשה דברים אשר עליהם בן הכות הוא לא יכה כי אם מעט כי כל איש אשר נתן לו הרבה דרוש ידרש ממנו הרבה ואשר הפקידו בידו הרבה ישאלו מאתו יותר׃ 48 ]84-74[׃ 49 להפיל אש על הארץ באתי ומה חפץ אני כי כבר בערה׃ 50 ועלי טבילה להטבל ומה יצר לי עד כי תשלם׃ 51 החשבים אתם כי באתי לתת שלום בארץ אני אמר לכם לא כי אם מחלקת׃ 52 כי מעתה חמשה בבית אחד יחלקו שלשה על שנים ושנים על שלשה׃ 53 האב יחלק על הבן והבן על האב האם על הבת והבת על האם החמות על הכלה והכלה על החמות׃ 54 ויאמר גם אל המון העם כראתכם את הענן עלה במערב ואמרתם גשם בא וכן יהיה׃ 55 ואם נשבה רוח הנגב תאמרו הנה חם בא וגם יבוא׃ 56 החנפים את פני הארץ והשמים ידעתם לבחן ואת העת הזאת איך לא תבחנו׃ 57 למה אף מנפשכם לא תשפטו את הישר׃ 58 כי כאשר תלך אל השר עם איש ריבך בעודך בדרך השתדל להנצל ממנו פן יסחב אותך אל השפט והשפט ימסרך אל השוטר והשוטר ישליכך אל בית הכלא׃ 59 ואני אמר לך לא תצא משם עד אם שלמת גם את הפרוטה האחרונה׃

Lk 12, 1-59

Verš 1
ויהי עד כה ועד כה בהתאסף רבבות עם עד כי לחצו איש את רעהו ויחל לדבר אל תלמידיו בראשונה השמרו לנפשתיכם משאור הפרושים שהוא החנפה׃
Mt 16:16 - ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים׃
Mk 8:15 - ויזהר אותם לאמר ראו השמרו לכם משאר הפרושים ומשאר הורדוס׃

Verš 2
ואין דבר מכסה אשר לא יגלה ואין נעלם אשר לא יודע׃
Jób 12:22 - מגלה עמקות מני חשך ויצא לאור צלמות׃
Mt 10:26 - על כן לא תיראום כי אין דבר מכסה אשר לא יגלה ואין נעלם אשר לא יודע׃
Mk 4:22 - כי אין דבר סתום אשר לא יגלה ולא נעלם דבר כי אם למען יבא לגלוי׃
Lk 8:17 - כי אין דבר נעלם אשר לא יגלה ואין גנוז אשר לא יודע ובא לאור׃

Verš 4
ואני אמר לכם ידידי אל תיראו מן הממיתים את הגוף ואחרי זאת אין לאל ידם לעשות עוד דבר׃
Iz 51:7 - שמעו אלי ידעי צדק עם תורתי בלבם אל תיראו חרפת אנוש ומגדפתם אל תחתו׃
Jer 1:8 - אל תירא מפניהם כי אתך אני להצלך נאם יהוה׃
Mt 10:28 - ואל תיראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהנם׃

Verš 6
הלא חמש צפרים תמכרנה בשני אסרים ואין אחת מהן נשכחת לפני האלהים׃
Mt 10:29 - הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם׃

Verš 7
ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן לכן אל תיראו יקרתם מצפרים רבות׃
1Sam 14:45 - ויאמר העם אל שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל חלילה חי יהוה אם יפל משערת ראשו ארצה כי עם אלהים עשה היום הזה ויפדו העם את יונתן ולא מת׃
2Sam 14:11 - ותאמר יזכר נא המלך את יהוה אלהיך מהרבית גאל הדם לשחת ולא ישמידו את בני ויאמר חי יהוה אם יפל משערת בנך ארצה׃
1Kr 1:52 - ויאמר שלמה אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה ואם רעה תמצא בו ומת׃
Lk 21:18 - אך לא יפל משערת ראשכם ארצה׃

Verš 8
ואני אמר לכם כל אשר יודה בי לפני האדם גם בן האדם יודה בו לפני מלאכי אלהים׃
Mt 10:32 - הן כל אשר יודה בי לפני האדם אודה בו גם אני לפני אבי שבשמים׃

Verš 9
ואשר יכחש בי לפני האדם הוא יכחש לפני מלאכי אלהים׃
Mt 10:33 - ואשר יכחש בי לפני האדם אכחש בו גם אני לפני אבי שבשמים׃
Mk 8:38 - כי כל איש אשר הייתי אני ודברי לו לחרפה בדור הנאף והחוטא הזה אף הוא יהיה לחרפה לבן האדם בבואו בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים׃
Lk 9:26 - כי כל אשר הייתי אני ודברי לו לחרפה הוא יהיה לחרפה לבן האדם כאשר יבא בכבודו ובכבוד האב והמלאכים הקדושים׃
2Tim 2:12 - אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו׃
1Jn 2:23 - כל המכחש בבן גם האב אין לו׃

Verš 10
וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו והמגדף את רוח הקדש לא יסלח לו׃
1Jn 5:16 - איש כי יראה את אחיו חוטא חטאת אשר לא למות שאל ישאל בעדו ויתן לו חיים לכל אשר חטאו לא למות הן יש חטא למות על זה לא אמר לשאל בעדו׃

Verš 11
וכאשר יביאו אתכם אל בתי הכנסיות ולפני הרשיות והשלטונים אל תדאגו איך או במה תצטדקו ומה תדברו׃
Mt 10:19 - וכי ימסרו אתכם אל תדאגו איך ומה תדברו כי ינתן לכם בשעה ההיא את אשר תדברו׃
Mk 13:11 - וכאשר יוליכו ומסרו אתכם אל תדאגו ואל תחשבו מה תדברו כי הדבר אשר ינתן לכם בשעה ההיא אותו דברו יען לא אתם הם המדברים כי אם רוח הקדש׃
Lk 21:14 - על כן שיתו לבבכם לבלתי דאג במה תצטדקו׃

Verš 15
ויאמר אליהם ראו והשמרו לכם מבצע בצע כי חיי האדם אינם תלוים בהרבות נכסיו׃
1Tim 6:7 - כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃

Verš 19
ואמר לנפשי נפשי יש לך עתודות הרבה לשנים רבות הנפשי אכלי שתי ושישי׃
Kaz 11:9 - שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט׃
1Kor 15:32 - אם לפי ררכו של אדם נלחמתי עם החיות הרעות באפסוס מה תועלת יש לי אם המתים לא יקומו נאכלה ונשתה כי מחר נמות׃
Jak 5:5 - התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃

Verš 20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Ž 52:5 - גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃
Jer 17:11 - קרא דגר ולא ילד עשה עשר ולא במשפט בחצי ימו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל׃
Ž 39:6 - אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃

Verš 22
ויאמר אל תלמידיו לכן אני אמר לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ולגופכם מה תלבשו׃
Ž 55:22 - השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃
Mt 6:25 - על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃
Flp 4:6 - אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃
1Tim 6:8 - ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃
1Pt 5:7 - השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

Verš 24
התבוננו אל הערבים אשר אינם זרעים ואינם קצרים וגם אין להם מגורה ואוצר והאלהים מכלכל אותם ומה מעלים אתם מן העוף׃
Jób 38:41 - מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃
Ž 147:9 - נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃

Verš 25
ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף אמה אחת על קומתו׃
Mt 6:27 - ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת׃

Verš 31
אך בקשו את מלכות האלהים ונוסף לכם כל אלה׃
1Krn 3:13 - אחז בנו חזקיהו בנו מנשה בנו׃
Ž 37:25 - נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃

Verš 33
מכרו את רכושכם ותנו צדקה עשו לכם כיסים אשר לא יבלו ואוצר בשמים אשר לא יגרע לעולם אשר גנב לא יקרב אליו וסס לא יאכלהו׃
Mt 19:21 - ויאמר ישוע אליו אם חפצך להיות שלם לך מכר את רכשך ותן לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם ולך אחרי׃
Lk 16:9 - וגם אני אמר לכם עשו לכם אהבים בממון העולה למען בעת כלתו יאספו אתכם אל משכנות עולם׃
Mt 6:20 - אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃
Mt 19:21 - ויאמר ישוע אליו אם חפצך להיות שלם לך מכר את רכשך ותן לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם ולך אחרי׃
Lk 16:9 - וגם אני אמר לכם עשו לכם אהבים בממון העולה למען בעת כלתו יאספו אתכם אל משכנות עולם׃
1Tim 6:19 - ויאצרו להם אוצר ליסוד טוב לעתיד שישיגו את חיי העולם׃

Verš 35
מתניכם יהיו חגורים והנרות דלקים׃
Ef 6:14 - עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃
1Pt 1:13 - לכן חגרו מתני שכלכם התעוררו וקוו קוה לחסד אשר יבואכם בהתגלות ישוע המשיח׃

Verš 38
ואם יבוא באשמרה השנית או באשמרה השלישית וכן ימצא אשרי העבדים ההם׃
Mt 24:42 - לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃

Verš 39
וזאת דעו אשר אם ידע ידע בעל הבית באי זו שעה יבוא הגנב כי עתה שקד שקוד ולא יתן לחתר את ביתו׃
Mt 24:43 - ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
1Sol 5:2 - הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
2Pt 3:10 - בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
Zjv 3:3 - זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃
Zjv 16:15 - הנני בא כגנב אשרי השקד ושמר את בגדיו למען לא ילך ערם וראו את ערותו׃

Verš 40
לכן גם אתם היו נכונים כי בשעה אשר לא פללתם יבוא בן האדם׃
Mt 24:44 - לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃
Mt 25:13 - לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃
Mk 13:33 - ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃
Lk 21:34 - רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
1Sol 5:6 - לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃

Verš 42
ויאמר האדון מי הוא אפוא הסכן הנאמן והנבון אשר יפקידהו האדון על עבדתו לתת את ארחתם בעתו׃
Mt 24:45 - מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
Mt 25:21 - ויאמר אליו אדניו כן העבד הטוב והנאמן כי במעט נאמן היית ועל הרבה אפקידך בוא אל שמחת אדניך׃
1Kor 4:2 - הנה סוף דבר שלא יבקש מן הסכנים כי אם להמצא נאמן׃

Verš 47
]84-74[ והעבד ההוא אשר ידע את רצון אדניו ולא הכין ולא עשה כרצונו יכה מכות רבות, ואשר לא ידע ועשה דברים אשר עליהם בן הכות הוא לא יכה כי אם מעט כי כל איש אשר נתן לו הרבה דרוש ידרש ממנו הרבה ואשר הפקידו בידו הרבה ישאלו מאתו יותר׃
Jak 4:17 - לכן היודע לעשות הטוב ולא יעשנו והיה בו חטא׃

Verš 50
ועלי טבילה להטבל ומה יצר לי עד כי תשלם׃
Mt 20:22 - ויען ישוע ויאמר לא ידעתם את אשר שאלתם היכל תוכלו שתות את הכוס אשר אני עתיד לשתותו והטבל בטבילה אשר אני נבטל בה ויאמרו אליו נוכל׃
Mk 10:38 - ויאמר אליהם ישוע לא ידעתם את אשר שאלתם היכל תוכלו לשתות את הכוס אשר אני שתה ולהטבל בטבילה אשר אני נטבל בה׃

Verš 51
החשבים אתם כי באתי לתת שלום בארץ אני אמר לכם לא כי אם מחלקת׃
Mt 10:34 - אל תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ לא באתי להטיל שלום כי אם חרב׃
Mi 7:6 - כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃

Verš 54
ויאמר גם אל המון העם כראתכם את הענן עלה במערב ואמרתם גשם בא וכן יהיה׃
Mt 16:2 - ויען ויאמר להם בערב תאמרו יום צח יהיה כי אדמו השמים׃

Verš 58
כי כאשר תלך אל השר עם איש ריבך בעודך בדרך השתדל להנצל ממנו פן יסחב אותך אל השפט והשפט ימסרך אל השוטר והשוטר ישליכך אל בית הכלא׃
Prís 25:8 - אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃
Mt 5:25 - מהר התרצה לאיש ריבך בעודך בדרך אתו פן יסגיר אתך איש ריבך אל השפט והשפט יסגירך לשוטר והשלכת את בית הכלא׃

Lk 12,1-3 - Mt 16, 6; 26-27; Mk 8, 15; 4, 22.

Lk 12,1 - Pozri poznámku k Mk 8, 15.

Lk 12,4-12 - Mt 10, 28-33, 17-20.

Lk 12,10 - Pozri poznámku k Mt 12, 32.

Lk 12,22-31 - Mt 6, 25-33.

Lk 12,32-34 - Mt 6, 19-21.

Lk 12,35-40 - Mt 24, 42-44; Mk 13, 33-37.

Lk 12,35 - Židia nosili dlhší oblek. Preto pri práci alebo pri cestovaní bolo im treba šaty podpásať, aby im neprekážali v pohybe. Podpásané rúcho je znakom pracovitosti a neúnavnosti. Horiace svetlo naznačuje bdenie.

Lk 12,38 - "Pred polnocou" - "nad ránom" doslovne: "O druhej a tretej stráži."

Lk 12,41-48 - Mt 24, 45-51.

Lk 12,49-53 - Mt 10, 34-36.

Lk 12,49 - "Oheň" sa tu vysvetľuje rozlične. Ježiš priniesol na zem oheň, ktorý sa v dušiach ľudí rozhorí ako oheň lásky k Bohu. Každý to však nepochopí. Preto budú medzi ľuďmi roztržky, dokonca aj v rodinách.

Lk 12,54-56 - Mt 16, 2-3.

Lk 12,56 - Židia mali dosť možností poznať a presvedčiť sa, že Ježiš je Mesiáš, ktorého proroci predpovedali.

Lk 12,58-59 - Mt 5, 25-26.