výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Lk 12, 1-59

1 Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví. 2 Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. 3 Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. 4 Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. 5 Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte. 6 Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. 7 Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. 8 Říkám vám: Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly. 9 Kdo mě ale před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly. 10 Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude. 11 Když vás povedou do shromáždění a před vrchnosti a vlády, nestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat. 12 Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci." 13 Někdo z davu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví!" 14 "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo mě ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?" 15 Tehdy všem řekl: "Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku." 16 Potom jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. 17 Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!' 18 Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby. 19 Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!' 20 Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?' 21 Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu." 22 Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. 23 Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. 24 Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! 25 Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? 26 Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? 27 Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. 28 Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! 29 Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. 30 Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. 31 Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno. 32 Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33 Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. 34 Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." 35 "Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. 36 Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. 37 Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. 38 Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. 39 Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu má přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. 40 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." 41 "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" 42 Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm? 43 Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. 44 Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. 45 Kdyby si ale ten služebník v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se, 46 pak jeho pán přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi nevěrné. 47 Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit. 48 Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu svěřili hodně, od toho vyžádají víc. 49 Přišel jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby už hořel! 50 Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se nevykoná! 51 Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! 52 Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. 53 Otec bude proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." 54 Potom se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak. 55 Když fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko,' a bývá. 56 Pokrytci! Umíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? 57 A proč ani sami nepoznáte, co je správné? 58 Když jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s ním cestou vypořádat. Jinak tě potáhne k soudci, soudce tě vydá biřici a biřic tě vsadí do vězení. 59 Říkám ti: Nikdy odtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř."

Lk 12, 1-59

Verš 1
Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví.
Mt 16:16 - "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr.
Mk 8:15 - Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova."

Verš 2
Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.
Jób 12:22 - Odkrývá hlubiny temnoty, na světlo vyvádí, co bylo v příšeří.
Mt 10:26 - Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.
Mk 4:22 - Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo.
Lk 8:17 - Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo.

Verš 4
Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc.
Iz 51:7 - Poslouchejte mě, znalci spravedlnosti, lide, který má v srdci mé učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy.
Jer 1:8 - Neboj se jich - vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, praví Hospodin."
Mt 10:28 - Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

Verš 6
Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut.
Mt 10:29 - Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.

Verš 7
Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.
1Sam 14:45 - Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že má zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před smrtí.
2Sam 14:11 - Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!"
1Kr 1:52 - "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře."
Lk 21:18 - ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí.

Verš 8
Říkám vám: Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly.
Mt 10:32 - Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích.

Verš 9
Kdo mě ale před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly.
Mt 10:33 - Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích.
Mk 8:38 - Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly."
Lk 9:26 - Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.
2Tim 2:12 - Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.
1Jn 2:23 - Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.

Verš 10
Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude.
1Jn 5:16 - Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový.

Verš 11
Když vás povedou do shromáždění a před vrchnosti a vlády, nestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat.
Mt 10:19 - Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli.
Mk 13:11 - Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
Lk 21:14 - Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit.

Verš 15
Tehdy všem řekl: "Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku."
1Tim 6:7 - Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme.

Verš 19
Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!'
Kaz 11:9 - Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam tě vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát.
1Kor 15:32 - K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmami v Efesu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!"
Jak 5:5 - Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky!

Verš 20
Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?'
Ž 52:5 - Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla
Jer 17:11 - Jako koroptev sedící na vejcích, která jí nepatří, tak je ten, kdo si hromadí nepoctivý zisk. Opustí je totiž v půlce života a na konci bude za hlupáka.
Ž 39:6 - Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, ať stojí jakkoli! Séla

Verš 22
Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete.
Ž 55:22 - V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami!
Mt 6:25 - "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?
Flp 4:6 - O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,
1Tim 6:8 - Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.
1Pt 5:7 - Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.

Verš 24
Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!
Jób 38:41 - Kdo připravuje pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst?
Ž 147:9 - On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k němu volají.

Verš 25
Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?
Mt 6:27 - Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?

Verš 31
Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.
1Krn 3:13 - ten měl syna Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten měl syna Menašema,
Ž 37:25 - Býval jsem mlád a už jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že by byl opuštěn spravedlivý a jeho potomci že by žebrali.

Verš 33
Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.
Mt 19:21 - Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě."
Lk 16:9 - Říkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků.
Mt 6:20 - Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.
Mt 19:21 - Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě."
Lk 16:9 - Říkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků.
1Tim 6:19 - Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života.

Verš 35
"Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy.
Ef 6:14 - Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a
1Pt 1:13 - S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista.

Verš 38
Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim.
Mt 24:42 - Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.

Verš 39
Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu má přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.
Mt 24:43 - Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu.
1Sol 5:2 - Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci.
2Pt 3:10 - Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Zjv 3:3 - Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu.
Zjv 16:15 - "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba."

Verš 40
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte."
Mt 24:44 - Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.
Mt 25:13 - Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu."
Mk 13:33 - Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.
Lk 21:34 - Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil
1Sol 5:6 - Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.

Verš 42
Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm?
Mt 24:45 - Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas?
Mt 25:21 - Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.'
1Kor 4:2 - Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným.

Verš 47
Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit.
Jak 4:17 - Umět jednat správně, ale nejednat je hřích.

Verš 50
Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se nevykoná!
Mt 20:22 - Odpověděla: "Řekni, ať tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jí na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili.
Mk 10:38 - "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který podstupuji?"

Verš 51
Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení!
Mt 10:34 - Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.
Mi 7:6 - Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk má nepřátele ve vlastní rodině.

Verš 54
Potom se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak.
Mt 16:2 - Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.'

Verš 58
Když jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s ním cestou vypořádat. Jinak tě potáhne k soudci, soudce tě vydá biřici a biřic tě vsadí do vězení.
Prís 25:8 - nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tě tvůj bližní k hanbě přivedl?
Mt 5:25 - Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení.

Lk 12,1-3 - Mt 16, 6; 26-27; Mk 8, 15; 4, 22.

Lk 12,1 - Pozri poznámku k Mk 8, 15.

Lk 12,4-12 - Mt 10, 28-33, 17-20.

Lk 12,10 - Pozri poznámku k Mt 12, 32.

Lk 12,22-31 - Mt 6, 25-33.

Lk 12,32-34 - Mt 6, 19-21.

Lk 12,35-40 - Mt 24, 42-44; Mk 13, 33-37.

Lk 12,35 - Židia nosili dlhší oblek. Preto pri práci alebo pri cestovaní bolo im treba šaty podpásať, aby im neprekážali v pohybe. Podpásané rúcho je znakom pracovitosti a neúnavnosti. Horiace svetlo naznačuje bdenie.

Lk 12,38 - "Pred polnocou" - "nad ránom" doslovne: "O druhej a tretej stráži."

Lk 12,41-48 - Mt 24, 45-51.

Lk 12,49-53 - Mt 10, 34-36.

Lk 12,49 - "Oheň" sa tu vysvetľuje rozlične. Ježiš priniesol na zem oheň, ktorý sa v dušiach ľudí rozhorí ako oheň lásky k Bohu. Každý to však nepochopí. Preto budú medzi ľuďmi roztržky, dokonca aj v rodinách.

Lk 12,54-56 - Mt 16, 2-3.

Lk 12,56 - Židia mali dosť možností poznať a presvedčiť sa, že Ježiš je Mesiáš, ktorého proroci predpovedali.

Lk 12,58-59 - Mt 5, 25-26.