výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Jak 1, 1-27

1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspóre. 2 Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, 3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. 4 A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. 5 Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju. 6 Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. 7 Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána; 8 je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. 9 Brat v nízkom postavení nech s chválou myslí na svoju hodnotu, 10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy. 11 Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní. 12 Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. 13 Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. 14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. 15 Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. 16 Nemýľte sa, bratia moji milovaní. 17 Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. 18 Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia. 19 Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. 20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. 21 Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. 23 Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. 24 Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. 25 Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. 26 Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. 27 Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta.

Jak 1, 1-27

Verš 1
Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspóre.
Sk 8:1 - Šavol schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci, okrem apoštolov, sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie.
1Pt 1:1 - Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vyvolení,

Verš 2
Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky,
Mt 5:11 - Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.
Rim 5:3 - No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,
1Pt 1:6 - Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok,

Verš 3
veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.
Rim 5:3 - No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,
1Pt 1:7 - aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.

Verš 5
Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.
Prís 2:3 - keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti,
Jer 29:12 - Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás.
Mt 7:7 - Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.
Mt 21:22 - A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť.
Mk 11:24 - Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.
Jn 16:24 - Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!
1Jn 3:22 - a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči.
1Jn 5:14 - A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.

Verš 11
Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní.
Iz 40:6 - Hlas hovorí: Volaj! Ja však hovorím: Čo mám volať? Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je sťa poľný kvet.
1Kor 7:31 - čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa.
Jak 4:14 - vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne.
1Pt 1:24 - lebo všetci ľudia sú ako trávaa celá ich sláva ako kvet v tráve.Tráva uschne,kvet opadne,
1Jn 2:17 - A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky.

Verš 12
Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú.
Jób 5:17 - Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá! Nuž nepohŕdaj výchovou Všemohúceho,
2Tim 4:8 - Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.
1Pt 5:4 - A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš vytrpieť! Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desaťdní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!
Mt 10:22 - Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.
Mt 19:28 - Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.

Verš 17
Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.
Prís 2:6 - Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť.
1Kor 4:7 - Veď kto ti dal prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal?
Iz 14:27 - Hospodin zástupov rozhodol, ktože to prekazí? Jeho ruka je vystretá, ktože ju odvráti?
Iz 46:10 - Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím.
Mal 3:6 - Ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými.
Rim 11:29 - Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie.

Verš 18
Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.
1Kor 4:15 - Veď keby ste mali hoci desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze evanjelium.
Gal 4:19 - Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.
1Pt 1:23 - veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom,

Verš 19
Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.
Prís 17:27 - Kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie, pokojný duchom je rozumný človek.
Kaz 5:2 - Po mnohej námahe prichádza sen a hlas hlupáka je v mnohých slovách.

Verš 21
Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Rim 13:12 - Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla.
Kol 3:8 - Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst.

Verš 22
Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
Mt 7:21 - Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Lk 11:28 - On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo.
Rim 2:13 - Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon.
1Jn 3:7 - Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý.

Verš 23
Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár.
Lk 6:47 - Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich?

Verš 25
Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.
Mt 5:19 - Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve.

Verš 26
Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna.
Ž 34:13 - |TU(mém)|Tu Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro?
Jak 3:6 - Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život, sám podpaľovaný peklom.
1Pt 3:10 - Veďkto chce milovať života vidieť dobré dni,nech si zdržuje jazyk od zléhoa ústa od ľstivých rečí,

Jak 1,1 - "Dvanástim kmeňom v diaspóre,", t. j. kresťanom zo židovstva, roztrúseným v grécko-rímskom svete (porov. Sk 2, 5–11).

Jak 1,2 - "Bratia moji", kresťania sú jedna veľká rodina, ktorej hlavou je nebeský Otec a Kristus je starším bratom. "Skúšky" sú pre kresťana radosťou, lebo za ne dostane hojnú odmenu v nebi (porov. Mt 5, 12).

Jak 1,4 - Kresťan má v skúškach vidieť príležitosť zdokonaliť si vieru. A tá má byť praktická, má sa prejavovať v skutkoch.

Jak 1,5 - "Múdrosť" ako dar Ducha Svätého (pozri 3, 13–17).

Jak 1,9-10 - Kto je v nízkom spoločenskom postavení, nech pamätá na svoju duchovnú hodnotu; a kto je bohatý a vo vysokom postavení, nech pamätá na márnosť a pominuteľnosť všetkých vecí (porov. Iz 40, 6–7).

Jak 1,17 - "Otec svetiel," t. j. Boh, Stvoriteľ nebeských svetiel (Gn 1, 14–18) a prameň každého duchovného svetla (porov. 1 Pt 5, 9).

Jak 1,18 - "Slovo pravdy" je evanjelium (porov. 1 Pt 1, 23–25; Kol 1, 5; Ef 1, 13; 2 Tim 2, 15), prípadne súhrn Božieho zjavenia v živote kresťanov; nazýva sa aj "zákonom slobody" (v. 25; 2, 12) a "kráľovským zákonom" (v. 8).

Jak 1,24 - Do zrkadla sa díva človek, aby poznal, čo má upraviť na svojom vonkajšku. Ak neurobí úpravy hneď pred zrkadlom, ale odíde, zabudne na to, čo mal upraviť, a zrkadlo mu je nanič. Takému človeku sa podobá ten, kto Božie slovo (zákon slobody, čiže evanjeliovú náuku s jej mravnými príkazmi) síce počúva, ale nezachováva. Lebo čím je zrkadlo pre telo, tým je Božie slovo pre dušu. Náboženské zásady musia preniknúť celú našu bytosť a ovplyvniť všetko naše konanie.