výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Jak 1, 1-27

1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista: pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore. 2 Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, 3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. 4 Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. 5 Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej. 6 Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. 7 Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od Pána - 8 muž (to) rozpoltený, vo všetkom počínaní nestály. 9 Brat, ktorý je v nízkom postavení, nech sa chváli svojou vyvýšenosťou, 10 a bohatý svojou poníženosťou, pretože sa pominie ako kvet trávy. 11 Lebo vyšlo slnko so svojou pálčivosťou, spálilo trávu, jej kvet opršal a krása jej zjavu zahynula. Tak vyjde nazmar aj boháč na svojich cestách. 12 Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. 13 Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. 14 Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. 15 Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vykonaný - splodí smrť. 16 Nemýľte sa, bratia moji milovaní! 17 Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa. 18 Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní: 19 Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. 20 Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. 21 Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 23 Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; 24 videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. 25 Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. 26 Ak si niekto myslí, že slúži Bohu, a jazyk si nedrží na uzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné uctievanie Boha. 27 Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.

Jak 1, 1-27

Verš 1
Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista: pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore.
Sk 8:1 - Saul schvaľoval, že ho zavraždili. V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii.
1Pt 1:1 - Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadókii, Ázii, Bitýnii

Verš 2
Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania,
Mt 5:11 - Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé;
Rim 5:3 - No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,
1Pt 1:6 - Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania,

Verš 3
vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.
Rim 5:3 - No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,
1Pt 1:7 - aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.

Verš 5
Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.
Prís 2:3 - keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom dovolávať budeš rozvahy,
Jer 29:12 - Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.
Mt 7:7 - Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.
Mt 21:22 - A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou.
Mk 11:24 - Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.
Jn 16:24 - Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.
1Jn 3:22 - a o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho prikázanie a robíme, čo Mu je milé.
1Jn 5:14 - A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás.

Verš 11
Lebo vyšlo slnko so svojou pálčivosťou, spálilo trávu, jej kvet opršal a krása jej zjavu zahynula. Tak vyjde nazmar aj boháč na svojich cestách.
Iz 40:6 - Čuj, ktosi vraví: Volaj! I povedal som: Čo mám volať?
1Kor 7:31 - a tí, čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo spôsoby tohto sveta hynú.
Jak 4:14 - veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne;
1Pt 1:24 - Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet,
1Jn 2:17 - Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.

Verš 12
Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.
Jób 5:17 - Blahoslavený človek, ktorého Boh karhá; nepohŕdaj teda kázňou Všemocného.
2Tim 4:8 - Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.
1Pt 5:4 - a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!
Mt 10:22 - A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Mt 19:28 - Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských.

Verš 17
Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa.
Prís 2:6 - Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha.
1Kor 4:7 - Veď ktože ti prisudzuje prednosť? A čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal?
Iz 14:27 - Lebo Hospodin mocností rozhodol; kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti?
Iz 46:10 - Ja od počiatku zvestujem budúcnosť a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím: Môj zámer sa splní, a uskutočním všetko, čo chcem.
Mal 3:6 - Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými.
Rim 11:29 - Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie.

Verš 18
Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní:
1Kor 4:15 - Lebo keby ste mali aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov však nemáte mnoho; veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi Ježišovi.
Gal 4:19 - Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás,
1Pt 1:23 - veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.

Verš 19
Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu.
Prís 17:27 - Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom.
Kaz 5:2 - Sen prichádza z mnohej únavy a hlas blázna s mnohými slovami.

Verš 21
Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Rim 13:12 - Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.
Kol 3:8 - ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst.

Verš 22
Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.
Mt 7:21 - Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského.
Lk 11:28 - On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.
Rim 2:13 - Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia.
1Jn 3:7 - Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je On spravodlivý.

Verš 23
Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár;
Lk 6:47 - Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho.

Verš 25
Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.
Mt 5:19 - Kto by teda zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní, a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v kráľovstve nebeskom; ale kto by konal a učil (podľa nich), bude pomenovaný veľkým v kráľovstve nebeskom.

Verš 26
Ak si niekto myslí, že slúži Bohu, a jazyk si nedrží na uzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné uctievanie Boha.
Ž 34:13 - Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci?
Jak 3:6 - Jazyk je ohňom; svetom neprávosti medzi našimi údmi stáva sa jazyk: poškvrňuje celé telo, a rozpaľovaný peklom zapaľuje beh života.
1Pt 3:10 - Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí,

Jak 1,1 - "Dvanástim kmeňom v diaspóre,", t. j. kresťanom zo židovstva, roztrúseným v grécko-rímskom svete (porov. Sk 2, 5–11).

Jak 1,2 - "Bratia moji", kresťania sú jedna veľká rodina, ktorej hlavou je nebeský Otec a Kristus je starším bratom. "Skúšky" sú pre kresťana radosťou, lebo za ne dostane hojnú odmenu v nebi (porov. Mt 5, 12).

Jak 1,4 - Kresťan má v skúškach vidieť príležitosť zdokonaliť si vieru. A tá má byť praktická, má sa prejavovať v skutkoch.

Jak 1,5 - "Múdrosť" ako dar Ducha Svätého (pozri 3, 13–17).

Jak 1,9-10 - Kto je v nízkom spoločenskom postavení, nech pamätá na svoju duchovnú hodnotu; a kto je bohatý a vo vysokom postavení, nech pamätá na márnosť a pominuteľnosť všetkých vecí (porov. Iz 40, 6–7).

Jak 1,17 - "Otec svetiel," t. j. Boh, Stvoriteľ nebeských svetiel (Gn 1, 14–18) a prameň každého duchovného svetla (porov. 1 Pt 5, 9).

Jak 1,18 - "Slovo pravdy" je evanjelium (porov. 1 Pt 1, 23–25; Kol 1, 5; Ef 1, 13; 2 Tim 2, 15), prípadne súhrn Božieho zjavenia v živote kresťanov; nazýva sa aj "zákonom slobody" (v. 25; 2, 12) a "kráľovským zákonom" (v. 8).

Jak 1,24 - Do zrkadla sa díva človek, aby poznal, čo má upraviť na svojom vonkajšku. Ak neurobí úpravy hneď pred zrkadlom, ale odíde, zabudne na to, čo mal upraviť, a zrkadlo mu je nanič. Takému človeku sa podobá ten, kto Božie slovo (zákon slobody, čiže evanjeliovú náuku s jej mravnými príkazmi) síce počúva, ale nezachováva. Lebo čím je zrkadlo pre telo, tým je Božie slovo pre dušu. Náboženské zásady musia preniknúť celú našu bytosť a ovplyvniť všetko naše konanie.