výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Jak 5, 1-20

1 A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás! 2 Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo zmoľavelo; 3 vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň! Nahromadili ste si bohatstvo - v posledné dni! 4 Ajhľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána mocností! 5 Hýrili ste na zemi a hodovali; vykŕmili ste si srdcia [ako] v deň zabíjačky! 6 Súdili a vraždili ste spravodlivého - neprotiví sa vám! 7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. 8 Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod! 9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení. Ajhľa, sudca stojí predo dvermi! 10 Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. 11 Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. 12 A predovšetkým, bratia moji, neprisahajte: ani na nebo, ani na zem, ani akoukoľvek inou prísahou. Ale vaše áno nech je áno, a nie (nech je) nie, aby ste neprepadli súdu. 13 Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. 14 Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom. 15 A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. 16 Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. 17 Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A zase sa modlil, a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu. 19 Bratia moji, ak niekto medzi vami zblúdi od pravdy, a iný ho obráti, 20 vedzte, že kto obráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. [Amen.]

Jak 5, 1-20

Verš 1
A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás!
Prís 11:28 - Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie.
Am 6:1 - Beda bezstarostným na Sione a tým, čo sa bezpečnými cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým na radu prichádza dom Izraela!
Lk 6:24 - Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie!
1Tim 6:9 - Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.

Verš 3
vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň! Nahromadili ste si bohatstvo - v posledné dni!
Mt 6:19 - Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú.
Rim 2:5 - Ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si hnev - keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha,

Verš 4
Ajhľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána mocností!
Lv 19:13 - Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj; nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána.
Dt 24:14 - Neutláčaj biedneho a chudobného nádenníka, či ti je brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojich bydliskách.

Verš 5
Hýrili ste na zemi a hodovali; vykŕmili ste si srdcia [ako] v deň zabíjačky!
Jób 21:13 - Svoje dni trávia v blahobyte a v pokoji zostúpia do podsvetia.
Lk 16:19 - Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne.
Lk 16:25 - Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš.

Verš 11
Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.
Mt 5:11 - Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé;
Jób 1:21 - a povedal: Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.
Lv 14:18 - Ostatný olej, ktorý má kňaz na ruke, vyleje na hlavu toho, kto sa očisťuje. Tak kňaz vykoná za neho obrad zmierenia pred Hospodinom.
Ž 103:8 - Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti.

Verš 12
A predovšetkým, bratia moji, neprisahajte: ani na nebo, ani na zem, ani akoukoľvek inou prísahou. Ale vaše áno nech je áno, a nie (nech je) nie, aby ste neprepadli súdu.
Mt 5:34 - Ale ja vám hovorím: Nijako neprisahajte: ani na nebo, lebo je Božím trónom;
2Kor 1:17 - Keď som to chcel, či som konal azda ľahkomyseľne? Alebo keď sa rozhodujem, či sa rozhodujem podľa tela, takže: áno, áno, znamená u mňa aj: nie, nie?

Verš 13
Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy.
Ef 5:19 - Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.
Kol 3:16 - Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!

Verš 14
Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom.
Mk 6:13 - vyháňali mnohých démonov, olejom pomazali mnohých nemocných a uzdravovali ich.

Verš 17
Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.
1Kr 17:1 - Vtedy povedal Eliáš Tišbejský v Gileáde Achábovi: Akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy ani dažďa, iba ak na moje slovo.
Lk 4:25 - Ale pravdu vám vravím: mnoho vdov žilo za dní Eliášových v Izraeli, keď tri roky a šesť mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi,

Verš 18
A zase sa modlil, a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu.
1Kr 18:45 - Za malú chvíľu nebo stemnelo mrakmi s vetrom a spustil sa veľký dážď. Acháb nasadol a odišiel do Jezreela.

Verš 19
Bratia moji, ak niekto medzi vami zblúdi od pravdy, a iný ho obráti,
Mt 18:15 - Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata;

Verš 20
vedzte, že kto obráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. [Amen.]
Prís 10:12 - Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky.
1Pt 4:8 - A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.

Jak 5,1-6 - Prísne slová boháčom, ktorí otročia mamone a pre ňu sa dopúšťajú ťažkých a do neba volajúcich krívd voči iným.

Jak 5,2 - Jakub používa minulý čas, aby predstavil budúce veci, posledný súd.

Jak 5,3 - "Hrdza bude svedčiť proti vám," t. j. bude svedčiť o vašej nespravodlivosti a bezcitnosti voči blížnemu. "Posledné dni" tu znamenajú mesiášske časy, ale tak, že svätopisec hľadí zároveň na čas posledného súdu, ktorý nastane na konci tohto obdobia.

Jak 5,5 - "Vykŕmili ste si srdcia," t. j. ukojili ste si a ukájate zmyselné žiadosti, a to "na deň zakáľačky", t. j. keď Boží súd už takmer nastáva.

Jak 5,7 - "Včasný i neskorý dážď." Včasný je jesenný (v októbri), neskorý jarný (v marci). Od týchto dvoch období dažďov závisela úroda.

Jak 5,11 - Porov. Ž 103, 8.

Jak 5,12 - Porov. Mt 5, 35–37.

Jak 5,14-16 - Dôležitý text o sviatosti pomazania chorých. Túto sviatosť ustanovil Kristus. Ako v každej sviatosti i tu je viditeľný znak neviditeľnej milosti – modlitba v Pánovom mene a mazanie olejom – a sviatostný účinok – osobitná milosť Ducha Svätého, ktorá napomáha spásu celého človeka: dáva úľavu na tele i na duši, prípadne uzdravenie a odpustenie hriechov.

Jak 5,14 - "V Pánovom mene," t. j. z Pánovho poverenia a jeho mocou. "Starší Cirkvi," t. j. "presbyteri", predstavení Cirkvi.

Jak 5,15 - "Modlitba s vierou." t. j. modlitba, ktorú kňaz koná vtedy, keď chorého maže olejom. "Ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu," a to nielen všedné, ale aj ťažké, ak sa chorý nemôže z nich spovedať a má aspoň nedokonalú ľútosť.

Jak 5,16 - "Vyznávajte si teda navzájom hriechy." Mnohí tieto slová vysvetľujú ako nesviatostné vyznanie hriechov čiže všeobecné vyznanie hriechov. No keďže svätý Jakub používa spojku "teda", hovorí tieto slová na záver toho, čo povedal v predchádzajúcom verši. Podľa toho niektorí považujú za správnejší výklad, podľa ktorého Jakub predpokladá, že chorý, ktorý si zavolal starších, čiže kňazov, aby sa nad ním modlili a pomazali ho olejom, vyzná sa im aj zo svojich hriechov, a že teda v tomto 16. verši hovorí o sviatostnom vyznaní, o sviatosti zmierenia. V prvých kresťanských časoch sa takéto vyznanie konalo často aj verejne, na znak pokornej kajúcnosti a ľútosti.

Jak 5,17 - Porov. 1 Kr 17 a 18 (aj Lk 4, 25).

Jak 5,20 - Porov. Ž 51, 15; Prís 10, 12; 1 Pt 4, 8. "Zakryje množstvo hriechov," t. j. privedie ho k pravému pokániu, a tak získa odpustenie. Záver listu je vznešeným ohlasom kresťanskej lásky: zachrániť blúdiacich bratov.