výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jak 4, 1-17

1 Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ - z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? 2 Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. 3 Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti. 4 Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. 5 Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás prebýva“? 6 Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“ 7 Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. 8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ. 9 Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. 10 Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. 11 Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. 12 Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho? 13 A teraz vy, čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať,“ 14 - vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. 15 Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono.“ 16 Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche; a každá takáto chvála je zlá. 17 Kto teda vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.

Jak 4, 1-17

Verš 1
Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ - z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch?
Rim 7:23 - ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch.
1Pt 2:11 - Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.

Verš 3
Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.
Mt 20:22 - Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Rim 8:26 - Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.

Verš 4
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Jn 15:9 - Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!
Gal 1:10 - Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
1Jn 2:15 - Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.

Verš 5
Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás prebýva“?
Nm 11:29 - Mojžiš mu však odvetil: „Prečo sa hneváš na mňa? Kiežby všetok Pánov ľud pozostával z prorokov! Kiežby Pán zoslal na všetkých svojho ducha!“

Verš 6
Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“
Prís 3:34 - Posmievačom sa posmieva a milosť udeľuje pokorným.
1Pt 5:5 - Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.

Verš 7
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
Ef 4:27 - a nedávajte miesto diablovi!
1Pt 5:9 - Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

Verš 8
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
Iz 1:15 - Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi.

Verš 9
Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ.
Mt 5:4 - Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Verš 10
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Jób 22:29 - Bo pyšného nafúkanca ponižuje, kto však oči klopí, toho spasí on.
Prís 29:23 - Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.
Mt 23:12 - Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Lk 14:11 - Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Lk 18:14 - Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
1Pt 5:6 - Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.

Verš 12
Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho?
Rim 14:4 - Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho.

Verš 13
A teraz vy, čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať,“
Lk 12:18 - Potom si povedal: »Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok.«

Verš 14
- vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.
Iz 40:6 - Čuj! Ktosi hovorí: „Volaj!“ Ja vravím: „Čo mám volať?“ „Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet:
1Kor 7:31 - a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa.
Jak 1:10 - bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy:
1Pt 1:24 - Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,
1Jn 2:17 - A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

Verš 15
Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono.“
Sk 18:21 - ale pri rozlúčke povedal: „Znova sa k vám vrátim, ak to bude chcieť Boh“ a odplavil sa z Efezu.
1Kor 4:19 - Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci,
Heb 6:3 - A to urobíme, ak to Boh dovolí.

Verš 17
Kto teda vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.
Lk 12:47 - Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú.

Jak 4,4 - "Cudzoložníci," čiže Bohu neverní. Grécky výraz je tu v ženskom rode a vyvoláva tradičný obraz Izraela, nevernej nevesty Jahveho (Oz 1, 2; porov. Mt 12, 39; Mk 8, 38; 2 Kor 11, 2).

Jak 4,5 - Boh vložil do nás svojho Ducha, ktorý v nás pôsobí, takže túžime po tom, čo chce Boh. Porov. Rim 8, 26–27. Boh túži po nás, t. j. miluje nás ako svoje vlastníctvo, a to žiarlivo; nemôže teda netrestať, keď sa mu hriechom odcudzujeme. Porov. Ex 20, 5; 34, 14. 15; Ž 38, 1; Zach 8, 2 a inde.

Jak 4,6 - Porov. Prís 3, 34; 1 Pt 5, 5.

Jak 4,8 - "Rozpoltenú myseľ." Hriešnik by sa chcel venovať Bohu i hriešnemu svetu, a tak je nestály vo viere a v kresťanskom správaní.

Jak 4,17 - Sú to hriechy páchané "zanedbávaním dobrého".