výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jak 3, 1-18

1 Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. 2 Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo. 3 Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. 4 Hľa, aj lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi ta, kam chce kormidelník. 5 Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! 6 Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. 7 Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, 8 no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. 9 Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. 10 Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. 11 Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú? 12 Vari môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. 13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. 14 Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. 15 To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská. 16 Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. 17 Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. 18 A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.

Jak 3, 1-18

Verš 1
Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd.
Mt 23:8 - Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.
Mt 7:1 - Nesúďte, aby ste neboli súdení.
Lk 6:37 - Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.

Verš 2
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
Ž 34:13 - Miluje niekto život a chce požívať dobro v šťastných dňoch?
Jak 1:26 - Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna.

Verš 5
Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli!
Prís 12:18 - Voľakto tára, (ako keby) mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je (sťa) liek.
Prís 15:2 - Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvá.

Verš 9
Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu.
Gn 1:27 - A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

Verš 13
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Ef 5:8 - Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!

Verš 14
Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde.
Rim 13:13 - Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti,

Verš 15
To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská.
1Kor 2:6 - Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť - no nie múdrosť tohto veku ani múdrosť kniežat tohto veku, ktoré spejú k záhube,

Verš 16
Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.
1Kor 3:3 - lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky?
Gal 5:20 - modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly,

Jak 3,1 - Židia sa veľmi radi vydávali za učiteľov iných, najmä v náboženských veciach. Byť učiteľom iných je veľká zodpovednosť.

Jak 3,9 - Porov. Gn 1, 27.

Jak 3,18 - "Ovocie spravodlivosti", t. j. rozmnoženie posväcujúcej milosti, dostáva sa tým rozsieva- čom a uskutočňovateľom Božieho slova, čo šíria pokoj, teda zmierlivým, a to v pokoji, čiže tam a vtedy, kde a keď vládne pokoj, a nie rozbroje. Aj tu je narážka na jedno z ôsmich blahoslavenstiev (Mt 5, 9).