výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Jak 5, 1-20

1 A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. 2 Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, 3 vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady - pro konec dnů! 4 Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. 5 Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se - pro den porážky! 6 Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého; a on se proti vám nestaví. 7 Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. 8 I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. 9 Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! 10 Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. 11 Hle, 'blahoslavíme ty, kteří vytrvali'. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť 'Pán je plný soucitu a slitování'. 12 Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše 'ano' ať je vždy 'ano' a 'ne' ať je 'ne', abyste nepropadli soudu. 13 Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! 14 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. 15 Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. 16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. 17 Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. 18 A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. 19 Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, 20 vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.

Jak 5, 1-20

Verš 1
A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí.
Prís 11:28 - Kdo doufá ve své bohatství, padne, kdežto spravedliví budou rašit jako listí.
Am 6:1 - Běda bezstarostným na Sijónu i těm, kdo doufají v Samařskou horu, běda vůdcům nejpřednějšího pronároda, k nimž přichází dům izraelský!
Lk 6:24 - ALe běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.
1Tim 6:9 - Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby,

Verš 3
vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady - pro konec dnů!
Mt 6:19 - Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
Rim 2:5 - Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud.

Verš 4
Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů.
Lv 19:13 - Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána.
Dt 24:14 - Nebudeš utiskovat nádeníka, zchudlého a potřebného ze svých bratří ani ze svých hostí, kteří žijí v tvé zemi v tvých branách.

Verš 5
Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se - pro den porážky!
Jób 21:13 - Tráví své dny v pohodě a do podsvětí sestupují v mžiku.
Lk 16:19 - Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.
Lk 16:25 - Abraham řekl: 'Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš.

Verš 11
Hle, 'blahoslavíme ty, kteří vytrvali'. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť 'Pán je plný soucitu a slitování'.
Mt 5:11 - Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Jób 1:21 - a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno."
Lv 14:18 - Zbytkem oleje z dlaně potře kněz hlavu očišťovaného. Tak za něj vykoná smírčí obřady před Hospodinem.
Ž 103:8 - Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;

Verš 12
Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše 'ano' ať je vždy 'ano' a 'ne' ať je 'ne', abyste nepropadli soudu.
Mt 5:34 - Já však vám praví, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;
2Kor 1:17 - Pojal jsem snad tento úmysl lehkovážně? Nebo se snad při svých úvahách dávám vést vlastními zájmy, takže by moje 'ano, ano' znamenalo také 'ne, ne'?

Verš 13
Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!
Ef 5:19 - ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
Kol 3:16 - Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Verš 14
Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.
Mk 6:13 - vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

Verš 17
Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.
1Kr 17:1 - Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: "Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo."
Lk 4:25 - Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad.

Verš 18
A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.
1Kr 18:45 - A vtom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Jizreelu.

Verš 19
Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět,
Mt 18:15 - Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.

Verš 20
vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.
Prís 10:12 - Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.
1Pt 4:8 - Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

Jak 5,1-6 - Prísne slová boháčom, ktorí otročia mamone a pre ňu sa dopúšťajú ťažkých a do neba volajúcich krívd voči iným.

Jak 5,2 - Jakub používa minulý čas, aby predstavil budúce veci, posledný súd.

Jak 5,3 - "Hrdza bude svedčiť proti vám," t. j. bude svedčiť o vašej nespravodlivosti a bezcitnosti voči blížnemu. "Posledné dni" tu znamenajú mesiášske časy, ale tak, že svätopisec hľadí zároveň na čas posledného súdu, ktorý nastane na konci tohto obdobia.

Jak 5,5 - "Vykŕmili ste si srdcia," t. j. ukojili ste si a ukájate zmyselné žiadosti, a to "na deň zakáľačky", t. j. keď Boží súd už takmer nastáva.

Jak 5,7 - "Včasný i neskorý dážď." Včasný je jesenný (v októbri), neskorý jarný (v marci). Od týchto dvoch období dažďov závisela úroda.

Jak 5,11 - Porov. Ž 103, 8.

Jak 5,12 - Porov. Mt 5, 35–37.

Jak 5,14-16 - Dôležitý text o sviatosti pomazania chorých. Túto sviatosť ustanovil Kristus. Ako v každej sviatosti i tu je viditeľný znak neviditeľnej milosti – modlitba v Pánovom mene a mazanie olejom – a sviatostný účinok – osobitná milosť Ducha Svätého, ktorá napomáha spásu celého človeka: dáva úľavu na tele i na duši, prípadne uzdravenie a odpustenie hriechov.

Jak 5,14 - "V Pánovom mene," t. j. z Pánovho poverenia a jeho mocou. "Starší Cirkvi," t. j. "presbyteri", predstavení Cirkvi.

Jak 5,15 - "Modlitba s vierou." t. j. modlitba, ktorú kňaz koná vtedy, keď chorého maže olejom. "Ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu," a to nielen všedné, ale aj ťažké, ak sa chorý nemôže z nich spovedať a má aspoň nedokonalú ľútosť.

Jak 5,16 - "Vyznávajte si teda navzájom hriechy." Mnohí tieto slová vysvetľujú ako nesviatostné vyznanie hriechov čiže všeobecné vyznanie hriechov. No keďže svätý Jakub používa spojku "teda", hovorí tieto slová na záver toho, čo povedal v predchádzajúcom verši. Podľa toho niektorí považujú za správnejší výklad, podľa ktorého Jakub predpokladá, že chorý, ktorý si zavolal starších, čiže kňazov, aby sa nad ním modlili a pomazali ho olejom, vyzná sa im aj zo svojich hriechov, a že teda v tomto 16. verši hovorí o sviatostnom vyznaní, o sviatosti zmierenia. V prvých kresťanských časoch sa takéto vyznanie konalo často aj verejne, na znak pokornej kajúcnosti a ľútosti.

Jak 5,17 - Porov. 1 Kr 17 a 18 (aj Lk 4, 25).

Jak 5,20 - Porov. Ž 51, 15; Prís 10, 12; 1 Pt 4, 8. "Zakryje množstvo hriechov," t. j. privedie ho k pravému pokániu, a tak získa odpustenie. Záver listu je vznešeným ohlasom kresťanskej lásky: zachrániť blúdiacich bratov.