výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Jak 5, 1-20

1 Ai akana, ashunen mande, tume le barvale! Roven ai vachin tume palal baiuria kai si te aven pe tumende! 2 Tumare barvalimata cherne le, ai tumare tsalia cherniarde le katar le rhimi. 3 Tumaro sumnakai ai tumaro rup rhuzhinime le; ai kodia rhuzhina sikavela ke doshale san, ai cherniarel la tumaro stato sar e iag. Tume chidian barvalimata ande kadala dies le palune. 4 Ashun, tume chi pochindian e pochin le manushengi kai keren buchi pe tumare kimpuria. Ashunen sar vachinpe! Le tsipimata le manushenge kai keren tumenge buchi aresle zhi kal khan le Devleske le Sabatosko. 5 Tume traiisardian pe phuv ando mishtimos ai sas tume so mangenas. Tume raduime sanas kana le kolaver sas nekezhime. Tume kerdian tumaro ilo tsulo ai gata te avela mudardo sar ek zhigania si mudardo. 6 Tume doshardian, ai mudardian le manush kai pachalaspe ando Del, numa wo chi phendia kanchi. 7 Murhe phral, rhevdin zhi kai avel O Kristo, dikhen sar o manush kai shudel e sumuntsa si le rhavda te azhukerel te del e phuv o lasho xaben. Wo rhevdil zhi kai aven le breshinda. 8 Trobul te rhevdin vi tume; ai te len zor; ke O Kristo sigo vriama si te avel. 9 Na vachin tume pa iek kavreste, murhe phral, saxke te na aven dine pe kris katar O Del. Ashun, o Kristinitori sigo vriama si te avel. 10 Murhe phral, den tume goji kal profeturia, kai denas duma ando anav le Kristosko. Keren sar lende rhevdin ando vutuimos ai rhavdasa. 11 Ashun, ame phenas ke raduime sas ke rhevdisarde ando vutuimos. Tume ashundian pai rhavda kai sas les o Job, ai dikhlian so kerdia les O Del ando gor, ke O Del miloso lo ai lasho. 12 Ai murhe phral, na den armaia, chi le rhaiosa, ai chi la phuviasa, ai chi iek fielo: numa ferdi phenen "E" kana si E, ai "Nichi" kana si Nichi, saxke te na aven dine pe kris katar O Del. 13 Si vari kon mashkar tumende kai si ando chinuimos? Trobul te rhuginpe. Si vari kon kai si raduime? Te jilaben le jilia le naisimaske ka Del. 14 Si vari kon mashkar tumende kai si naswalo? Trobul te akharel le mai phuren kai si ande khangeri ai won rhugina leske, ai thona vuloi pe leste ando anav le Kristosko. 15 Ai kodo rhugimos kai avela kerdo le pachamasa skepila le naswales; ai O Kristo sastiarela les, ai le bezexa kai kerdia avena leske iertime. 16 Purhin tumare bezexa iek kavreste, ai rhugin iek kavreske, saxke te sastion. O rhugimos kai avel anda ilo le manushesko kai pachalpe ando Del baro lo. 17 O Elijah sas iek manush sar amende. Wo rhugisailo bi aterdiarimasko te na del breshind, ai chi dia breshind pe phuv trin bersh ai shov shon. 18 Porme pale rhugisailo ai dia breshind, ai barilia xaben pe phuv. 19 Murhe phral! Te si vari kon anda tumende kai durilo katar O Del, ai te si vari kon kai anel les palpale, 20 te zhanel ke kodo kai anela palpale ieke bezexa les pa drom o chorho, skepila kodole manushes katar e martia ai but bezexa avena iertime.

Jak 5, 1-20

Verš 1
Ai akana, ashunen mande, tume le barvale! Roven ai vachin tume palal baiuria kai si te aven pe tumende!
Prís 11:28 -
Am 6:1 -
Lk 6:24 - "Numa nasul avela tumenge kai san barvale, ke si tume swako fielo.
1Tim 6:9 - Numa kodola kai mangen te barvalon, peren ande zumaimos ai line le ande atsaimos katar but dieli bi malade, ai chorhe kai ingeren le manushen te xasavon.

Verš 3
Tumaro sumnakai ai tumaro rup rhuzhinime le; ai kodia rhuzhina sikavela ke doshale san, ai cherniarel la tumaro stato sar e iag. Tume chidian barvalimata ande kadala dies le palune.
Mt 6:19 - Na chiden tumenge barvalimos pe phuv, kai moio ai rhuzhina sai rimon, ai kai le chor sai den andre ai choren.
Rim 2:5 - Numa zuralo cho ilo, chi manges te parhudios anda kodia, tu lashares tuke kris mai bari kana avela o dies, kai O Del sikavela peski xoli ai peski kris kai si chachi.

Verš 4
Ashun, tume chi pochindian e pochin le manushengi kai keren buchi pe tumare kimpuria. Ashunen sar vachinpe! Le tsipimata le manushenge kai keren tumenge buchi aresle zhi kal khan le Devleske le Sabatosko.
Lv 19:13 -
Dt 24:14 -

Verš 5
Tume traiisardian pe phuv ando mishtimos ai sas tume so mangenas. Tume raduime sanas kana le kolaver sas nekezhime. Tume kerdian tumaro ilo tsulo ai gata te avela mudardo sar ek zhigania si mudardo.
Jób 21:13 -
Lk 16:19 - "Sas ek manush barvalo, kai vuriarelaspe andel mai shukar tsalia ai le mai kuchi, ai swako dies sas les shukar traio ai xalas lasho xabe.
Lk 16:25 - Numa o Abraham phendia, "Murho shav, seres tu ke sas tu lashimos ande cho traio pe phuv, ai o Lazarus chinuisardia pe phuv; akana wo raduimelo ai tu chinuis."

Verš 11
Ashun, ame phenas ke raduime sas ke rhevdisarde ando vutuimos. Tume ashundian pai rhavda kai sas les o Job, ai dikhlian so kerdia les O Del ando gor, ke O Del miloso lo ai lasho.
Mt 5:11 - Raduime san kana manush stramina tut, ai chinuin tut, ai xoxaven swako fielo nasulimos pa tute, ke san murho.
Jób 1:21 -
Lv 14:18 -
Ž 103:8 -

Verš 12
Ai murhe phral, na den armaia, chi le rhaiosa, ai chi la phuviasa, ai chi iek fielo: numa ferdi phenen "E" kana si E, ai "Nichi" kana si Nichi, saxke te na aven dine pe kris katar O Del.
Mt 5:34 - Numa me phenav tumenge: te na solaxan vov si, chi po rhaio, ke kotse si o skamin le Devlesko;
2Kor 1:17 - Kana manglem te kerav kadia so gindin, ke pirasa kerdem? Vai so manglem te kerav si ferdi dieli mausheske saxke te mothav "E" vai "Nichi" andak data?

Verš 13
Si vari kon mashkar tumende kai si ando chinuimos? Trobul te rhuginpe. Si vari kon kai si raduime? Te jilaben le jilia le naisimaske ka Del.
Ef 5:19 - Den duma iekavreske andel vorbi le Psalmoske, ai jilia, ai le jilia le Devleske, jilaben jilia ai Psalms ka Del, ai luvudin les sa tumare ilesa.
Kol 3:16 - E Vorba le Kristoski te avel sa peske mishtimasa ande tumende, sicharen iek kavres ai len sama iek kavrestar pachivales. Jilaben le jilia le Davidoske ai le jilia la khangeriake, ai le jilia le rhaioske ka Del le ilesa pherdo naisimaske.

Verš 14
Si vari kon mashkar tumende kai si naswalo? Trobul te akharel le mai phuren kai si ande khangeri ai won rhugina leske, ai thona vuloi pe leste ando anav le Kristosko.
Mk 6:13 - Ai gonisarde but beng, ai thodia vuloi pe but naswalen, ai sastiarde le.

Verš 17
O Elijah sas iek manush sar amende. Wo rhugisailo bi aterdiarimasko te na del breshind, ai chi dia breshind pe phuv trin bersh ai shov shon.
1Kr 17:1 -
Lk 4:25 - Ashun mange, suguro ke sas but phivlia ande Israel, ande vriama kai sas o Elijah kana o breshind chi dia trin bersh ai dopash, ai ma nas xaben ando them.

Verš 18
Porme pale rhugisailo ai dia breshind, ai barilia xaben pe phuv.
1Kr 18:45 -

Verš 19
Murhe phral! Te si vari kon anda tumende kai durilo katar O Del, ai te si vari kon kai anel les palpale,
Mt 18:15 - "Te kerdia cho phral bezex karing tute, zha leste korkorho ai sikav leske leski dosh. Te ashunela tute nirisardian che phrales palpale.

Verš 20
te zhanel ke kodo kai anela palpale ieke bezexa les pa drom o chorho, skepila kodole manushes katar e martia ai but bezexa avena iertime.
Prís 10:12 -
1Pt 4:8 - Numa mai anglal sar sa trobul te aven drazhi zurales iek kavreske, ke e dragostia vusharela but bezexa.

Jak 5,1-6 - Prísne slová boháčom, ktorí otročia mamone a pre ňu sa dopúšťajú ťažkých a do neba volajúcich krívd voči iným.

Jak 5,2 - Jakub používa minulý čas, aby predstavil budúce veci, posledný súd.

Jak 5,3 - "Hrdza bude svedčiť proti vám," t. j. bude svedčiť o vašej nespravodlivosti a bezcitnosti voči blížnemu. "Posledné dni" tu znamenajú mesiášske časy, ale tak, že svätopisec hľadí zároveň na čas posledného súdu, ktorý nastane na konci tohto obdobia.

Jak 5,5 - "Vykŕmili ste si srdcia," t. j. ukojili ste si a ukájate zmyselné žiadosti, a to "na deň zakáľačky", t. j. keď Boží súd už takmer nastáva.

Jak 5,7 - "Včasný i neskorý dážď." Včasný je jesenný (v októbri), neskorý jarný (v marci). Od týchto dvoch období dažďov závisela úroda.

Jak 5,11 - Porov. Ž 103, 8.

Jak 5,12 - Porov. Mt 5, 35–37.

Jak 5,14-16 - Dôležitý text o sviatosti pomazania chorých. Túto sviatosť ustanovil Kristus. Ako v každej sviatosti i tu je viditeľný znak neviditeľnej milosti – modlitba v Pánovom mene a mazanie olejom – a sviatostný účinok – osobitná milosť Ducha Svätého, ktorá napomáha spásu celého človeka: dáva úľavu na tele i na duši, prípadne uzdravenie a odpustenie hriechov.

Jak 5,14 - "V Pánovom mene," t. j. z Pánovho poverenia a jeho mocou. "Starší Cirkvi," t. j. "presbyteri", predstavení Cirkvi.

Jak 5,15 - "Modlitba s vierou." t. j. modlitba, ktorú kňaz koná vtedy, keď chorého maže olejom. "Ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu," a to nielen všedné, ale aj ťažké, ak sa chorý nemôže z nich spovedať a má aspoň nedokonalú ľútosť.

Jak 5,16 - "Vyznávajte si teda navzájom hriechy." Mnohí tieto slová vysvetľujú ako nesviatostné vyznanie hriechov čiže všeobecné vyznanie hriechov. No keďže svätý Jakub používa spojku "teda", hovorí tieto slová na záver toho, čo povedal v predchádzajúcom verši. Podľa toho niektorí považujú za správnejší výklad, podľa ktorého Jakub predpokladá, že chorý, ktorý si zavolal starších, čiže kňazov, aby sa nad ním modlili a pomazali ho olejom, vyzná sa im aj zo svojich hriechov, a že teda v tomto 16. verši hovorí o sviatostnom vyznaní, o sviatosti zmierenia. V prvých kresťanských časoch sa takéto vyznanie konalo často aj verejne, na znak pokornej kajúcnosti a ľútosti.

Jak 5,17 - Porov. 1 Kr 17 a 18 (aj Lk 4, 25).

Jak 5,20 - Porov. Ž 51, 15; Prís 10, 12; 1 Pt 4, 8. "Zakryje množstvo hriechov," t. j. privedie ho k pravému pokániu, a tak získa odpustenie. Záver listu je vznešeným ohlasom kresťanskej lásky: zachrániť blúdiacich bratov.